| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17/2013
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 10 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 43/2012 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. MTBiGM poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Biuro Informatyki i Łączności

1. Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń informatycznych, utrzymaniem stałej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

2. W skład Biura Informatyki i Łączności wchodzą:

1) Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania (BIŁ-WAD);

2) Wydział Administracji Systemów oraz Aplikacji (BIŁ-WAS);

3) Wydział Usług Sieciowych i Telekomunikacji (BIŁ-WUS);

4) Wydział Wsparcia Technicznego (BIŁ-WWT);

5) Wydział Ogólny (BIŁ-WO);

6) Wydział Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych (BIŁ-WPS);

7) Wydział Rozwoju Projektów Informatycznych (BIŁ-WRP);

8) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa (BIŁ-SPB).

3. Do zadań Wydziału Administracji Bazami Danych oraz Programowania należy:

1) administracja systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;

2) tworzenie oraz administrowanie kontami użytkowników systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;

3) monitorowanie poprawności działania silników baz danych oraz weryfikowanie anomalii danych;

4) współpraca w zakresie systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji ze służbami informatycznymi organów Inspekcji;

5) współpraca w zakresie systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji ze służbami informatycznymi firm powiązanych z tymi systemami;

6) udostępnianie innym biurom narzędzi do wykonywania zestawień, raportów i statystyk z systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

7) świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługi systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

8) współpraca przy analizie oraz rozwoju rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;

9) współpraca przy kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej w zakresie dostępu do rejestrów państwowych;

10) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

4. Do zadań Wydziału Administracji Systemów oraz Aplikacji należy:

1) administracja, analiza oraz rozwój systemów informatycznych Inspektoratu z wyłączeniem systemów merytorycznych obsługiwanych przez Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania;

2) tworzenie kont użytkowników w domenach Inspektoratu, administrowanie nimi oraz przydzielanie im odpowiedniego poziomu uprawnień dostępu do zasobów informatycznych Inspektoratu;

3) administracja oraz rozwój systemów korespondencji elektronicznej;

4) wykonywanie oraz administrowanie procesami tworzenia elektronicznych kopii bezpieczeństwa danych informatycznych Inspektoratu;

5) przeprowadzanie aktualizacji systemów operacyjnych oraz scentralizowanego oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników Inspektoratu;

6) współpraca w przygotowaniu i ocenie umów z firmami świadczącymi usługi informatyczne w zakresie merytorycznym;

7) analiza funkcjonowania systemów informatycznych Inspekcji oraz opracowywanie i realizowanie koncepcji i kierunków jego rozwoju;

8) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań teleinformatycznych w Inspekcji;

9) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania i przekazywania systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Inspektoracie;

10) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie technologii intranetowych oraz internetowych wdrożonych lub wdrażanych w Inspektoracie;

11) świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługiwanych przez wydział systemów oraz aplikacji;

12) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

13) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

5. Do zadań Wydziału Usług Sieciowych i Telekomunikacji należy:

1) administrowanie oraz rekonfigurowanie urządzeń (UTM) sprzętowo zabezpieczających styk sieci Inspektoratu z Internetem we wszystkich lokalizacjach;

2) aktualizowanie oprogramowania urządzeń sieciowych;

3) analizowanie, konfigurowanie oraz monitorowanie połączeń pomiędzy komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Inspektoratu a urządzeniami wykorzystywanymi do realizacji zadań;

4) konfigurowanie oraz monitorowanie oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do zasobów informatycznych Inspektoratu;

5) zakładanie, przydzielanie uprawnień, zarządzanie oraz monitorowanie kont użytkowników mających dostęp do zasobów informatycznych Inspektoratu;

6) świadczenie zdalnej pomocy technicznej użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Inspektoratu;

7) administrowanie oraz rekonfigurowanie urządzeń aktywnych będących częścią wewnętrznej sieci logicznej Inspektoratu;

8) administrowanie oraz modyfikowanie konfiguracji wewnętrznej centrali telefonicznej Inspektoratu;

9) współpraca z dostawcami usług teleinformatycznych;

10) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) świadczenie pomocy technicznej użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Inspektoratu;

12) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

6. Do zadań Wydziału Wsparcia Technicznego należy:

1) utrzymywanie ciągłości pracy stacji roboczych, oprogramowania biurowego i dedykowanego wykorzystywanego w Inspektoracie;

2) nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania;

3) bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego, narzędziowego oraz poczty elektronicznej;

4) udzielanie pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym drobne naprawy bieżące;

5) analiza potrzeb, zakup i instalacja materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

6) współtworzenie rejestrów sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania;

7) obsługa technicznych urządzeń druku oraz kopertowania;

8) udział w przeprowadzanych na terenie Inspektoratu inwentaryzacji sprzętu teleinformatycznego oraz licencji;

9) analiza oraz optymalne rozlokowanie zasobów informatycznych pomiędzy pracownikami Inspekcji;

10) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

7. Do zadań Wydziału Ogólnego należy:

1) obsługa sekretarsko-biurowa Biura;

2) obsługa kancelaryjna Biura;

3) rejestracja zgłoszeń problemów informatycznych, klasyfikowanie ich oraz przekazywanie do rozwiązania we wszystkich wydziałach Biura;

4) monitorowanie realizacji zgłoszeń dotyczących problemów informatycznych, ich analiza oraz okresowe przedstawianie raportów z zakresu jakościowego i terminowego realizowania zadań;

5) przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji dotyczącej zadań wykonywanych przez Biuro;

6) wysyłanie oraz rejestrowanie korespondencji dotyczącej zadań wykonywanych przez Biuro;

7) prowadzenie określonej przez dyrektora biura dokumentacji z zakresu wykonywanych prac;

8) określanie, we współpracy odpowiednio z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką Inspektoratu lub Wydziałem Funduszy Rozwojowych bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

9) koordynowanie prac pozostałych komórek Biura w zakresie określania bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

10) koordynowanie procesu rozwoju zawodowego pracowników Biura w zakresie zwiększania kompetencji;

11) prowadzenie pomocniczych rejestrów sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania;

12) monitorowanie przebiegu procesu wydatkowania środków budżetowych w zakresie zakupu towarów oraz usług teleinformatycznych;

13) monitorowanie realizacji umów z zakresu dostaw towarów lub usług teleinformatycznych oraz okresowe raportowanie stanu ich realizacji;

14) prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków budżetowych w zakresie zakupu towarów oraz usług teleinformatycznych;

15) współpraca w prowadzeniu dokumentacji przetargowej z zakresu merytorycznego obszaru działalności Biura;

16) współpraca w prowadzeniu dokumentacji projektowej z zakresu merytorycznego obszaru działalności Biura;

17) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

8. Do zadań Wydziału Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych należy:

1) opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii informatyzacji Inspektoratu;

2) opracowywanie i realizacja projektów dotyczących tworzenia systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;

3) w koordynacji z BIŁ-WRP organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją projektów informatycznych;

4) w koordynacji z BIŁ-WRP udział w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami dla systemów informatycznych Inspektoratu;

5) administracja oraz obsługa informatyczna serwisu internetowego Inspektoratu, we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji w Gabinecie Głównego Inspektora;

6) przygotowywanie i przekazywanie jednostkom merytorycznie odpowiedzialnym narzędzi informatycznych służących do samodzielnego dodawania i aktualizacji treści na stronach internetowych i intranetowych Inspektoratu;

7) administracja oraz obsługa informatyczna serwisów intranetowych Inspektoratu;

8) nadzór nad pracami związanymi z analizą procesów organizacyjnych Inspektoratu, eksploatacją i rozwojem systemów wspierających obiegu dokumentów;

9) koordynacja projektów i prac bieżących związanych z funkcjonowaniem systemów internetowych Inspektoratu;

10) współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia interoperacyjności funkcjonujących i projektowanych systemów i rozwiązań informatycznych;

11) tworzenie lub współtworzenie schematów procesów wykonywanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu;

12) wypracowywanie rekomendacji zmian procesów organizacyjnych Inspektoratu w oparciu o zidentyfikowane możliwości optymalizacji;

13) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

14) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

9. Do zadań Wydziału Rozwoju Projektów Informatycznych należy:

1) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania systemów udoskonalanych i rozwijanych wspierających merytorycznie zadania statutowe do eksploatacji w Inspektoracie;

2) przekazywanie wiedzy o wdrożonych zmianach w systemach merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu do osób odpowiedzialnych za utrzymanie danego systemu;

3) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

4) rozwój systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

5) współpraca w projektowaniu oraz tworzeniu rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych (np. PESEL, CEPiK etc.);

6) współpraca przy analizie oraz rozwoju rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;

7) współpraca przy działaniach związanych z rozwojem automatyzacji wykonywania procesów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez Inspekcję, a zewnętrznymi rejestrami państwowymi;

8) współpraca przy kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej w zakresie dostępu do rejestrów państwowych;

9) analiza potrzeb wsparcia rozwiązaniami informatycznymi procesów biznesowych;

10) sprawowanie kontroli nad realizacją prowadzonych projektów informatycznych;

11) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

12) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

10. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa należy:

1) współtworzenie, analiza oraz aktualizacja wewnętrznych procedur informatycznych Inspektoratu;

2) analiza poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych wykorzystywanych w Inspektoracie;

3) analizowanie poziomu zabezpieczeń sieciowych wykorzystywanych w Inspektoracie;

4) opracowywanie planów awaryjnych oraz planów napraw systemów informatycznych;

5) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

6) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac;

7) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu.”;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 3 wiersz czwarty tabeli otrzymuje brzmienie:

4.

Biuro Informatyki i Łączności

BIŁ

 

Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania

BIŁ-WAD

 

Wydział Administracji Systemów oraz Aplikacji

BIŁ-WAS

 

Wydział Usług Sieciowych i Telekomunikacji

BIŁ-WUS

 

Wydział Wsparcia Technicznego

BIŁ-WWT

 

Wydział Ogólny

BIŁ-WO

 

Wydział Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych

BIŁ-WPS

 

Wydział Rozwoju Projektów Informatycznych

BIŁ-WRP

 

Wieloosobowe Stanowisko do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa

BIŁ-SPB

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Główny Inspektor Transportu Drogowego:

T. Połeć

 


Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załącznik do zarządzenia Nr 17/2013 Głównego Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 10 czerwca 2013 r. (poz. 34)

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »