| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizację zasad ich finansowania, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego – Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;

3) Członkowie Zespołu:

a) Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich,

b) Roman Ciepiela – Wicemarszałek woj. małopolskiego,

c) Zbigniew Michniowski – Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała, sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Miast „Energy Cities” i prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,

d) Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

e) Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f) prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

g) Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

h) Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,

i) prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa,

j) dr hab. inż. arch. Janina Kopiesz-Unger – Uniwersytet Zielonogórski, członek Społecznej Rady Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

k) Jarosław Pasek – Dyrektor Departamentu Funduszy UE w Ministerstwie;

4) Sekretarz Zespołu – Tomasz Żuchowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym:

1) dyrektorów lub wskazanych przez nich przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) ekspertów, przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, spółek, stowarzyszeń, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

2) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania stosowanej w praktyce definicji budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

3) wskazanie celów pośrednich służących poprawie efektywności energetycznej w obszarze budynków z myślą o realizacji celów głównych:

a) zapewnienie, aby do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii,

b) zapewnienie, aby po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii;

4) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania optymalnych zasad finansowania w celu zwiększania liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

5) wskazanie planu działania oraz środków finansowych i innych w celu promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

6) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie określenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

2. W celu realizacji swoich zadań Zespół, w szczególności:

1) przedstawia Ministrowi koncepcje i rozwiązania;

2) formułuje szczegółowe zalecenia i wytyczne wynikające z realizacji zadań oraz sposoby ich prezentacji na posiedzeniach Zespołu;

3) ocenia i opiniuje opracowywane przez Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie, projekty dokumentów rządowych;

4) podejmuje inne działania dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) organizacja pracy Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może powoływać podzespoły robocze.

§ 5.

1. Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Zespół akceptuje projekty dokumentów rządowych, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 3, albo zwraca je Departamentowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa wraz z uwagami lub zaleceniami, w celu dokonania odpowiednich zmian lub uzupełnień.

3. Zespół uzgadniając stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 2, powinien działać w dobrej wierze, stosować wyłącznie argumenty merytoryczne i przestrzegać zasad niniejszego zarządzenia.

4. Zespół uzgadnia stanowiska na posiedzeniu lub, gdy uzasadniają to okoliczności, w trybie obiegowym. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, o stanowisku Zespołu decyduje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 9.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »