| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizację zasad ich finansowania, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) Zastępca Przewodniczącego – Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie;

3) Członkowie Zespołu:

a) Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina, Unia Metropolii Polskich,

b) Roman Ciepiela – Wicemarszałek woj. małopolskiego,

c) Zbigniew Michniowski – Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała, sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Miast „Energy Cities” i prezes zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,

d) Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

e) Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

f) prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

g) Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

h) Mariusz Ścisło – Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,

i) prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa,

j) dr hab. inż. arch. Janina Kopiesz-Unger – Uniwersytet Zielonogórski, członek Społecznej Rady Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,

k) Jarosław Pasek – Dyrektor Departamentu Funduszy UE w Ministerstwie;

4) Sekretarz Zespołu – Tomasz Żuchowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu z głosem doradczym:

1) dyrektorów lub wskazanych przez nich przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa;

2) ekspertów, przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, spółek, stowarzyszeń, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, właściwych w sprawach należących do zadań Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

2) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania stosowanej w praktyce definicji budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

3) wskazanie celów pośrednich służących poprawie efektywności energetycznej w obszarze budynków z myślą o realizacji celów głównych:

a) zapewnienie, aby do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii,

b) zapewnienie, aby po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii;

4) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie opracowania optymalnych zasad finansowania w celu zwiększania liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

5) wskazanie planu działania oraz środków finansowych i innych w celu promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii;

6) wsparcie merytoryczne i analityczne Ministra w zakresie określenia optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków.

2. W celu realizacji swoich zadań Zespół, w szczególności:

1) przedstawia Ministrowi koncepcje i rozwiązania;

2) formułuje szczegółowe zalecenia i wytyczne wynikające z realizacji zadań oraz sposoby ich prezentacji na posiedzeniach Zespołu;

3) ocenia i opiniuje opracowywane przez Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie, projekty dokumentów rządowych;

4) podejmuje inne działania dla zapewnienia realizacji zadań Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) ustalanie terminów posiedzeń Zespołu i zawiadamianie o nich członków Zespołu;

2) organizacja pracy Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może powoływać podzespoły robocze.

§ 5.

1. Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Zespół akceptuje projekty dokumentów rządowych, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 3, albo zwraca je Departamentowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa wraz z uwagami lub zaleceniami, w celu dokonania odpowiednich zmian lub uzupełnień.

3. Zespół uzgadniając stanowiska w sprawach, o których mowa w ust. 2, powinien działać w dobrej wierze, stosować wyłącznie argumenty merytoryczne i przestrzegać zasad niniejszego zarządzenia.

4. Zespół uzgadnia stanowiska na posiedzeniu lub, gdy uzasadniają to okoliczności, w trybie obiegowym. W przypadku niemożności uzgodnienia stanowisk, o stanowisku Zespołu decyduje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Szczegółowe zasady i tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8.

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »