| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się regulamin działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Siedzibą Komisji jest Warszawa.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1369).

Załącznik 1. [REGULAMIN DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW MORSKICH]

Załącznik do zarządzenia Nr 20
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 lipca 2013 r. (poz. 42)

REGULAMIN DZIAŁANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, zwana dalej „Komisją”, działa przy ministrze właściwym do spraw gospodarki morskiej.

§ 2. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie:

1) ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (Dz. U. poz. 1068), zwanej dalej „ustawą”;

2) aktów wykonawczych do ustawy;

3) niniejszego regulaminu, zwanego dalej „regulaminem”.

§ 3. 1. Działaniami Komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W razie nieobecności przewodniczącego działaniami Komisji kieruje zastępca przewodniczącego. Jeżeli przewodniczący i zastępca są nieobecni, działaniami Komisji kieruje wyznaczony przez przewodniczącego inny członek Komisji.

Rozdział II

Obowiązki i uprawnienia członków Komisji

§ 4. 1. Do obowiązków członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, należy w szczególności:

1) udział w badaniu wypadków i incydentów morskich;

2) pozostawanie w pełnej gotowości do podjęcia czynności badawczych podczas pełnionych dyżurów telefonicznych;

3) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji;

4) sporządzanie projektów raportów;

5) sporządzanie projektów uzasadnień o odstąpieniu od badania wypadku lub incydentu morskiego;

6) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;

7) stosowanie podczas prowadzonego badania metod postępowania dotyczących sprawiedliwego traktowania marynarzy w przypadku wypadku lub incydentu morskiego, zalecanych w rezolucji Komitetu Prawnego IMO LEG.3(91)1);

8) zwrócenie legitymacji służbowej z dniem odwołania lub upływem terminu jej ważności.

2. Dyżury telefoniczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określone są w miesięcznym planie dyżurów.

§ 5. 1. Członek Komisji jest uprawniony do:

1) wnioskowania o wykonanie ekspertyzy, badania lub analizy niezbędnej do prowadzenia badania wypadku morskiego;

2) wnioskowania o wyznaczenie eksperta;

3) wnioskowania o zwołanie posiedzenia Komisji;

4) wnioskowania o wydanie wczesnego alertu, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy;

5) ubiegania się o udzielenie urlopu na czas odbycia niezbędnej praktyki zawodowej celem utrzymania lub podwyższenia dyplomu morskiego lub podniesienia kwalifikacji zawodowych;

6) ubiegania się o finansowanie lub współfinansowanie ze środków przeznaczonych na działanie Komisji kosztów związanych z utrzymaniem lub podwyższaniem kwalifikacji zawodowych.

2. Członek Komisji może wystąpić o zwołanie posiedzenia Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o cofnięcie wyznaczenia innemu członkowi Komisji, w tym jej przewodniczącemu, zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy.

3. Członek Komisji jest uprawniony do uczestniczenia w szkoleniach dotyczących badania wypadków i incydentów morskich. O skierowaniu na szkolenie decyduje przewodniczący Komisji. Koszty szkolenia pokrywane są ze środków przeznaczonych na działanie Komisji.

4. Członkom Komisji na czas prowadzenia badania wypadku lub incydentu morskiego przysługuje wyposażenie w sprzęt specjalistyczny i odzież ochronną, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach morskich oraz normami przydziału obuwia ochronnego, odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

5. Kierowanie członków Komisji na szkolenia, o których mowa w ust. 3, oraz zakup sprzętu, odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 4, odbywają się zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, określonymi w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”.

§ 6. 1. Przewodniczący Komisji koordynuje działania Komisji, zapewnia właściwą organizację pracy i jej sprawne działanie oraz reprezentuje Komisję na zewnątrz.

2. Do obowiązków przewodniczącego Komisji, należy w szczególności:

1) organizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem badania wypadku lub incydentu;

2) podejmowanie decyzji o wykonaniu ekspertyzy, badania lub analizy niezbędnej do prowadzenia badania wypadku morskiego;

3) określenie czasu oddelegowania członka Komisji do wykonywania zadań poza siedzibą Komisji;

4) wyznaczanie zespołu prowadzącego czynności badawcze oraz kierującego zespołem;

5) wyznaczanie ekspertów do udziału w pracach Komisji;

6) podejmowanie decyzji o wyłączeniu ze składu zespołu prowadzącego czynności badawcze członka Komisji lub eksperta, który podlega wyłączeniu na podstawie art. 18 ustawy;

7) wydawanie upoważnień dla ekspertów lub przedstawicieli państw istotnie zainteresowanych w badaniu wypadku morskiego, na podstawie art. 31 ustawy;

8) nadzór nad przestrzeganiem przez członków Komisji przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;

9) informowanie ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o sporządzeniu raportu końcowego lub tymczasowego, albo uproszczonego;

10) zwoływanie posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie;

11) nadzór nad prowadzeniem spraw administracyjno-budżetowych Komisji;

12) nadzór nad pracownikami obsługi Komisji;

13) nadzór nad wykorzystaniem środków transportu będących w dyspozycji Komisji;

14) dbanie o stałe podnoszenie kwalifikacji własnych i innych członków Komisji.

3. Ponadto do obowiązków przewodniczącego Komisji należy:

1) zawieranie porozumień w sprawie prowadzenia badań wspólnie z uprawnionymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich, w szczególności dotyczących sposobu prowadzenia badania oraz rozliczeń finansowych;

2) powiadamianie Komisji Europejskiej o:

a) każdym wypadku lub incydencie morskim,

b) podjętej przez Komisję decyzji o odstąpieniu od badania wypadku, i o przyczynach jej podjęcia,

c) powodach podjęcia przez Komisję badania równoległego, o którym mowa w art. 25 ustawy,

d) konieczności wydania wczesnego alertu, o którym mowa w art. 42 ustawy;

3) powiadamianie o bardzo poważnym wypadku Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

4. Przewodniczący Komisji jest uprawniony do:

1) podejmowania decyzji o wyłączeniu ze składu zespołu prowadzącego czynności badawcze członka Komisji lub eksperta w przypadku, gdy uzna to za konieczne;

2) włączenia się do składu zespołu prowadzącego czynności badawcze, w tym przejęcia kierowania tym zespołem;

3) zlecenia wykonania ekspertyzy, badania lub analizy niezbędnej dla prowadzenia badania, innym podmiotom niż eksperci;

4) podejmowania decyzji w sprawach wyjazdów służbowych członków Komisji, w tym o rodzaju środka transportu, zgodnie z zasadami dotyczącymi delegacji służbowych w Ministerstwie;

5) wydawania decyzji o zatrzymaniu statku w porcie na czas niezbędny do zakończenia badania, nieprzekraczający 24 godzin;

6) wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o nałożenie kary pieniężnej na podmiot, który naruszył przepis art. 51 ustawy;

7) uzgadniania zakresu i trybu współpracy z innymi organami badającymi wypadki lub incydenty morskie;

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od wspólnej metodologii badań wypadków i incydentów morskich, o której mowa w art. 26 ustawy;

9) zwrócenia się do organu innego państwa o przeprowadzenie czynności badawczych na rzecz Komisji.

§ 7. 1. Do obowiązków zastępcy przewodniczącego Komisji, należy w szczególności:

1) zastępowanie przewodniczącego Komisji w czasie jego nieobecności;

2) przygotowywanie miesięcznego planu dyżurów członków Komisji;

3) organizacja i nadzór nad właściwym przebiegiem badania wypadku lub incydentu wskazanego przez przewodniczącego Komisji;

4) koordynacja działań w przypadku prowadzenia czynności badawczych przez co najmniej dwa zespoły prowadzące czynności badawcze równocześnie;

5) nadzór nad prowadzeniem ewidencji dokumentacji z badania wypadków i incydentów morskich;

6) nadzór nad wykorzystaniem wyposażenia Komisji;

7) opiniowanie konieczności wykonania ekspertyz;

8) przygotowanie rocznej analizy wypadków i incydentów morskich;

9) informowanie podmiotów, których dotyczy treść raportu końcowego, o treści projektu raportu, analizowanie zgłoszonych przez te podmioty uwag i przedstawianie ich na posiedzeniu Komisji;

10) monitorowanie wykonania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydanych przez Komisję przez podmioty, do których zostały one skierowane;

11) planowanie szkoleń dla członków Komisji.

2. Przy planowaniu dyżurów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bierze się pod uwagę w szczególności terminy planowanych urlopów i szkoleń specjalistycznych członków Komisji.

§ 8. 1. Do obowiązków sekretarza Komisji, należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru wypadków i incydentów morskich;

2) prowadzenie ewidencji dokumentacji z badania wypadków i incydentów morskich;

3) prowadzenie ewidencji legitymacji wydanych członkom Komisji oraz upoważnień, o których mowa w art. 29 i 31 ustawy;

4) prowadzenie listy ekspertów;

5) przygotowanie rocznej analizy wypadków i incydentów morskich;

6) prowadzenie ewidencji zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydanych przez Komisję oraz terminów i sposobu ich wykonania;

7) prowadzenie ewidencji zatrzymań statków morskich;

8) powiadamianie, w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji, osób mających wziąć udział w posiedzeniu Komisji o jego terminie i agendzie;

9) przygotowanie uchwał Komisji i protokołów z jej posiedzeń;

10) przesyłanie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy, do bazy danych EMCIP;

11) przesyłanie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy, do bazy danych GISIS.

2. Sekretarz Komisji współpracuje z Departamentem Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Ministerstwa:

1) w sprawach notyfikacji wypadków morskich wymaganych zgodnie z Kodeksem badania wypadków IMO;

2) w zakresie prowadzenia statystyk wypadków i incydentów morskich;

3) w sprawach związanych ze zmianą przepisów ustawy.

Rozdział III

Obowiązki i uprawnienia zespołu prowadzącego czynności badawcze

§ 9. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności badawczych kierujący zespołem powinien powiadomić kapitana, armatora lub agenta statku, który uczestniczył w wypadku lub incydencie morskim, w szczególności o:

1) zamiarze podjęcia badania wypadku lub incydentu morskiego;

2) miejscu i czasie podjęcia czynności badawczych;

3) przepisach prawa, na podstawie których prowadzone będzie badanie;

4) prawach i obowiązkach osób i innych podmiotów, które będą poddane czynnościom badawczym;

5) uprawnieniach przysługujących członkom Komisji;

6) danych kontaktowych Komisji.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przesłane drogą elektroniczną.

3. Dla ułatwienia dostępu do miejsca wypadku morskiego, który wydarzył się w porcie, kierujący zespołem prowadzącym czynności badawcze powinien powiadomić, z wyprzedzeniem, również podmiot zarządzający portem lub użytkownika infrastruktury portowej, których dotyczy wypadek morski.

4. Kierujący zespołem prowadzącym czynności badawcze:

1) jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie czynności mających na celu zebranie informacji niezbędnych do określenia okoliczności i oceny przyczyn zaistnienia wypadku lub incydentu morskiego;

2) ma prawo zwrócenia się do właściwego organu Policji z żądaniem przeprowadzenia badań członków załogi statku lub innych osób uczestniczących w eksploatacji statku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy;

3) ma prawo wnioskowania o wydanie decyzji o zatrzymaniu statku w porcie;

4) ma prawo wnioskowania o rozszerzenie składu zespołu;

5) informuje przewodniczącego Komisji o postępach w prowadzonym badaniu;

6) jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu raportu dotyczącego prowadzonego badania oraz projektu uchwały w sprawie tego badania.

5. Członkowie Komisji wchodzący w skład zespołu prowadzącego czynności badawcze obowiązani są posiadać w trakcie prowadzonego badania legitymację potwierdzającą uprawnienia do wykonywania obowiązków służbowych.

6. Osoby wyznaczone w skład zespołu prowadzącego czynności badawcze mogą zwracać się bezpośrednio do przewodniczącego Komisji o rozstrzygnięcie sporu, który powstał w trakcie badania między członkami zespołu.

7. Skład zespołu prowadzącego czynności badawcze może być na każdym etapie prowadzonego badania zmieniony, w tym uzupełniony o innych członków Komisji lub ekspertów.

Rozdział IV

Posiedzenia Komisji i podejmowanie uchwał

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. W posiedzeniu Komisji oprócz jej członków mogą brać udział:

1) członkowie zespołu prowadzącego czynności badawcze;

2) eksperci;

3) inne osoby zaproszone za zgodą przewodniczącego Komisji.

3. Na posiedzeniu Komisja rozstrzyga, w szczególności o:

1) podjęciu albo o odstąpieniu od badania wypadku innego niż poważny wypadek lub incydentu morskiego, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy;

2) odstąpieniu od prowadzonego badania, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy:

3) sporządzeniu raportu uproszczonego, na podstawie art. 38 ustawy;

4) przyjęciu raportu końcowego lub tymczasowego.

4. Przebieg posiedzenia może być rejestrowany na nośniku magnetycznym lub cyfrowym.

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

6. Protokół powinien zawierać między innymi listę uczestników posiedzenia, wykaz poruszanych spraw, informację o przebiegu dyskusji, podpisy protokołującego i prowadzącego posiedzenie oraz datę posiedzenia.

§ 11. 1. Komisja podejmuje uchwały w trakcie posiedzenia w sprawach dotyczących:

1) odstąpienia od prowadzonego badania poważnego wypadku morskiego;

2) wyników przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego;

3) przyjęcia raportu końcowego lub tymczasowego, albo uproszczonego;

4) wyłączenia przewodniczącego Komisji z prac Komisji lub prac zespołu prowadzącego czynności badawcze na podstawie art. 18 ustawy;

5) wniosku o cofnięcie wyznaczenia członkowi Komisji na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy.

2. Podjęcie uchwały następuje w wyniku głosowania, większością głosów. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Uchwała jest ważna, jeżeli w głosowaniu uczestniczy co najmniej trzech członków Komisji.

4. W przypadku równej ilości głosów o podjęciu uchwały decyduje przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności lub w sprawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – zastępca przewodniczącego.

5. W głosowaniu uczestniczą jedynie członkowie Komisji, bez obecności innych osób zaproszonych na posiedzenie Komisji.

6. Uchwała ma formę pisemną i zawiera podpisy członków Komisji biorących udział w jej podejmowaniu.

7. Członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne. Pisemne uzasadnienie zdania odrębnego, złożone w terminie dwóch dni roboczych od dnia posiedzenia Komisji, umieszcza się w załączniku do uchwały.

8. Uchwała, której treścią jest wniosek o cofnięcie wyznaczenia członkowi Komisji przekazywana jest niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Rozdział V

Sporządzanie i ogłaszanie raportów

§ 12. 1. Projekt raportu końcowego powinien być sporządzony, a jego treść przyjęta przez Komisję na posiedzeniu co najmniej 30 dni przed jego ogłoszeniem.

2. Komisja przesyła projekt raportu końcowego, w celu zgłoszenia uwag, organom powołanym do prowadzenia badania wypadków i incydentów morskich istotnie zainteresowanych państw, niezwłocznie po jego przyjęciu.

3. W przypadku państw trzecich Komisja przesyła projekt raportu końcowego po pisemnym potwierdzeniu przez organ, do którego raport ma być wysłany, że przestrzega on wymagań kodeksu badania wypadków, w szczególności zasad dotyczących nieudostępniania informacji o tożsamości osób wysłuchanych w trakcie badania i informacji dotyczących osób, które uczestniczyły w wypadku lub incydencie morskim, mających charakter informacji szczególnie chronionych lub prywatnych, w tym informacji dotyczących ich stanu zdrowia.

4. Komisja przesyła projekt raportu końcowego organom powołanym do prowadzenia badania wypadków lub incydentów morskich istotnie zainteresowanych państw po otrzymaniu pisemnej deklaracji, że treść raportu nie będzie wykorzystana przez państwo istotnie zainteresowane w prowadzonym przez nie postępowaniu karnym lub innym postępowaniu mającym na celu ustalenie odpowiedzialności lub winy, przeciwko osobom, które udzieliły Komisji informacji dotyczących wypadku lub incydentu morskiego.

5. Jeżeli w okresie 3 tygodni od dnia przesłania raportu Komisja nie otrzyma uwag odnośnie jego treści, Komisja uznaje, że organ istotnie zainteresowanego państwa, do którego przesłała raport, nie wnosi uwag do treści projektu.

6. Komisja przesyła projekt raportu końcowego innym, niż wymienionym w ust. 2 i 3, podmiotom zainteresowanym w sprawie wypadku lub incydentu morskiego, na co najmniej 2 tygodnie przed jego ogłoszeniem.

7. Raport tymczasowy lub uproszczony Komisja ogłasza na swojej stronie internetowej bez wcześniejszego powiadamiania o tym podmiotów, których dotyczy treść raportu.

Rozdział VI

Dokumentacja wypadku lub incydentu morskiego

§ 13. 1. Dokumentacjawypadku lub incydentu morskiego obejmuje, w szczególności:

1) kartę informacyjną o wypadku lub incydencie;

2) zgłoszenie wypadku lub incydentu, jeżeli takie otrzymano;

3) materiały z przeprowadzonego badania, w tym informacje zawierające dane osób uczestniczących w wypadku lub incydencie, podlegające ochronie;

4) raport końcowy lub tymczasowy, albo uproszczony;

5) uchwałę Komisji, jeżeli taka jest wymagana;

6) inne dokumenty, które Komisja uzna za stosowne załączyć.

2. W karcie informacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinno być wskazane źródło pozyskania informacji o wypadku lub incydencie.

3. Zgłoszenie wypadku lub incydentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje każdą informację o wypadku lub incydencie otrzymaną w formie pisemnej, drogą telefoniczną lub elektroniczną, w tym informacje przewidziane w akcie wykonawczym do ustawy2).

3. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przygotowuje kierujący zespołem prowadzącym czynności badawcze.

4. Za przygotowanie całości dokumentacji odpowiedzialny jest sekretarz Komisji.

Rozdział VII

Roczna analiza wypadków i incydentów morskich

§ 14. 1. Komisja przygotowuje roczną analizę wypadków i incydentów morskich, zaistniałych w okresie roku kalendarzowego, do końca stycznia roku następnego.

2. Komisja publikuje roczną analizę na swojej stronie internetowej.

3. Analiza powinna zawierać w szczególności następujące elementy:

1) ilość zgłoszeń dotyczących wypadków i incydentów morskich;

2) ilość podjętych badań;

3) ilość badań zakończonych w okresie ostatniego roku;

4) zestawienie ilości wypadków według ich rodzaju;

5) opis ustalonych w trakcie prowadzonych badań przyczyn wypadków i incydentów morskich;

6) zestawienie i opis zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydanych przez Komisję;

7) zestawienie zaleceń nieuwzględnionych i opis przyczyn ich nieuwzględnienia;

8) opis środków podjętych przez podmioty, do których skierowano zalecenia;

9) ilość i treść wydanych ostrzeżeń o możliwym niebezpieczeństwie (wczesnych alertów), w tym powiadomień przesłanych do Komisji Europejskiej;

10) opis współpracy, jeżeli taka miała miejsce, z państwami istotnie zainteresowanymi w sprawach wypadków i incydentów morskich.

Rozdział VIII

Eksperci

§ 15. 1. Osoba dysponująca specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie niezbędnym przy badaniu wypadku lub incydentu morskiego może być wpisana na listę ekspertów Komisji.

2. Ekspert jest wpisywany na listę ekspertów na wniosek członka Komisji po zaakceptowaniu kandydatury przez przewodniczącego Komisji.

3. Informacje o ekspercie niezbędne do wpisania go na listę ekspertów obejmują, w szczególności: dane do kontaktu, szczegółowy profil zawodowy, zgodę na udział w pracach Komisji w charakterze eksperta.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, objęte są ochroną i nieudostępniane osobom trzecim.

5. Ekspert biorący udział w pracach Komisji ma obowiązek przestrzegania jej regulaminu.

6. Ekspert wchodzący w skład zespołu prowadzącego czynności badawcze podlega kierującemu zespołem oraz obowiązany jest posiadać w trakcie prowadzonego badania upoważnienie potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności służbowych wydane przez przewodniczącego Komisji.

7. Ekspertowi biorącemu udział w badaniu wypadku lub incydentu morskiego przysługuje, w ramach środków przeznaczonych na działalność komisji, wynagrodzenie ustalone w umowie cywilnoprawnej, zawartej zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, określonymi w Ministerstwie.

8. Lista ekspertów jest uaktualniana nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Rozdział IX

Przepisy końcowe

§ 16. 1. Informacji o stanie i przebiegu badania wypadku lub incydentu morskiego osobom trzecim udziela przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Wzór uchwały w sprawie wyników przeprowadzonego badania wypadku lub incydentu morskiego określa załącznik nr 1 do regulaminu.

3. Wzór decyzji o zatrzymaniu statku w porcie, wydanej na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy, określa załącznik nr 2 do regulaminu.

 

1) Rezolucja LEG.3(91) z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących sprawiedliwego traktowania marynarzy w przypadku wypadku morskiego (Dz. Urz. MI z 2011 r. Nr 9, poz. 44).

2) Załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie sposobu wykonania obowiązków w zakresie zabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego (Dz. U. poz. 1176).

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania
Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby

WZÓR – UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW MORSKICH

infoRgrafika

Załącznik nr 2 do Regulaminu działania
Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz jej siedziby

WZÓR – DECYZJA

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »