| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie planów operacyjnych funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 oraz 1445) w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport, w tym kart realizacji zadań operacyjnych;

2) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, w tym:

a) centralne organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra, zwane dalej „organami”, obowiązane do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania centralnych organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, zwanych dalej „kierownikami jednostek”, obowiązanych do opracowania planów operacyjnych funkcjonowania tych jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) tryb i zasady opracowania, zatwierdzania i aktualizacji planów funkcjonowania przedsiębiorców, na których minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa w trybie decyzji.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) plan operacyjny funkcjonowania – plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny wykonywany przez organy oraz kierowników jednostek w ramach planowania operacyjnego;

2) plan funkcjonowania – plan funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – dokument planistyczny wykonywany przez przedsiębiorcę w ramach planowania operacyjnego;

3) przedsiębiorca – przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, ujętym w wykazie wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), na którego minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w trybie decyzji;

4) decyzja – decyzja administracyjna wydana na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 3.

1. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zwanym dalej MTBiGM), sporządza:

1) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka morska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej transport w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2. W opracowaniu planów, o których mowa w ust. 1, w tym kart realizacji zadań operacyjnych uczestniczą dyrektorzy komórek organizacyjnych MTBiGM według właściwości.

§ 4.

Plany operacyjne funkcjonowania (zgodnie z § 2 pkt 1), w zakresie swojej właściwości, opracowują:

1) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Główny Inspektor Transportu Drogowego;

3) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

4) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

5) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

6) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;

7) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku;

8) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

§ 5.

Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych MTBiGM przesyła wypisy z:

1) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej transport – do organów, o których mowa w § 4 pkt 1–4, Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o., PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. i POLWAR S.A.;

2) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo do organu, o którym mowa w § 4 pkt 5;

3) planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej gospodarka morska – do kierowników jednostek, o których mowa w § 4 pkt 6–8 oraz do Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Gdyni.

§ 6.

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przesyła wypisy z planu operacyjnego funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – do przedsiębiorców w obszarze drogownictwa.

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przesyła wypisy z planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego – do przedsiębiorców w obszarze infrastruktury i transportu lotniczego oraz do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

3. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przesyła wypisy z planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Morskiego w Szczecinie – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przesyła wypisy z planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Morskiego w Gdyni – do przedsiębiorców w obszarze gospodarki morskiej według właściwości.

5. Polskie Koleje Państwowe S.A. w ramach koordynacji zadań obronnych2):

1) przesyłają wypisy z planu funkcjonowania Polskich Kolei Państwowych S.A. – do przedsiębiorców, o których mowa w pkt IV poz. 7–12, 15 oraz 17–20 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314 oraz z 2012 r. poz. 1222);

2) koordynują proces sporządzania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów funkcjonowania przez przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1.

§ 7.

1. Organy i kierownicy jednostek, o których mowa w § 4 opracowują, zatwierdzają i aktualizują plany operacyjne funkcjonowania na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426). Plany operacyjne funkcjonowania sporządzane są w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej.

2. Do oznaczania planów operacyjnych funkcjonowania ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja.

3. Przedsiębiorcy opracowują, uzgadniają zatwierdzają, aktualizują i oznaczają plany funkcjonowania na zasadach określonych w Metodyce opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny3). Ilość egzemplarzy sporządzanych planów funkcjonowania określa przedsiębiorca, uwzględniając możliwość przekazania jednego egzemplarza planu do organu szczebla nadrzędnego oraz właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej.

4. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w MTBiGM koordynuje proces sporządzania, zatwierdzania oraz aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania i planów funkcjonowania, a także zapewnia wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb ich wykonania.

§ 8.

Plany operacyjne funkcjonowania oraz plany funkcjonowania sporządza się, jako dokumenty niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

§ 9.

Traci moc Zarządzenie Nr 46 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie opracowania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska i transport, urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (Dz. Urz. MTBiGM Nr 46).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka morska; transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Obowiązek koordynacji zadań obronnych przez Polskie Koleje Państwowe S.A. wynika z ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.).

3) Dokument określający sposób opracowania planu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na podstawie Podręcznika Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne – Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »