| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w dziale administracji rządowej transport i gospodarka morska pod kryptonimem TRANSPORT 2013

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Użyte na potrzeby zarządzenia określenia oznaczają:

1) ćwiczenie działowe – praktyczna forma szkolenia obronnego, realizowana na poziomie działu administracji rządowej;

2) kierownicze struktury resortu gospodarki morskiej i transportu – kierownictwo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, organy, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

3) plany operacyjne – dokumenty planistyczne wykonywane przez organy, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przedsiębiorców, w ramach planowania operacyjnego;

4) przedsiębiorca – przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) wymieniony w rozdziale III–V załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. Nr 198, poz. 1314 oraz z 2012 r. poz. 1222).

§ 2.

1. W działach administracji rządowej: gospodarka morska i transport zarządza się przeprowadzenie ćwiczenia działowego pod kryptonimem „Transport 2013”, zwanego dalej „ćwiczeniem”, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego w działach administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport na 2013 rok”.

2. Tematem ćwiczenia jest: „Organizacja przemieszczenia sojuszniczych sił wzmocnienia, po zakończeniu działań w ramach połączonej operacji obronnej, z rejonów ześrodkowania do granicy państwowej oraz portów morskich i lotniczych”.

3. Ćwiczenie przeprowadza się w terminie od dnia 4 listopada 2013 r. do dnia 8 listopada 2013 r. w stałych siedzibach uczestników ćwiczenia, o których mowa w § 4.

4. Czasem pracy zespołów ćwiczących, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 i 4, są godziny służbowe.

5. Czas pracy, o którym mowa w pkt 4, ze względu na potrzeby ćwiczenia, może zostać przedłużony do dwóch godzin dzienne, decyzje w tej sprawie podejmują właściwi kierownicy komórek organizacyjnych.

6. Ćwiczenie realizuje się na podstawie dokumentów planowania operacyjnego.

7. Koszty ćwiczenia pokrywa się ze środków budżetowych, przeznaczonych na realizację szkolenia obronnego, zaplanowanych w części 39, dział 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

8. W ćwiczeniu, na zasadach stosowanych w komórkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, w ramach współpracy i współdziałania uczestniczy Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

§ 3.

Celem przeprowadzenia ćwiczenia jest:

1) doskonalenie współdziałania kierowniczych struktur resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z resortem obrony narodowej w zakresie przygotowania infrastruktury transportowej do zabezpieczenia przemieszczenia wojsk;

2) sprawdzenie:

a) struktur organizacyjnych stanowisk kierowania kierowniczych struktury resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w wykonywaniu zadań operacyjnych zgodnie z dokumentami wykonywanymi w ramach planowania operacyjnego oraz ich zdolności do reagowania na zmieniającą się sytuację operacyjną,

b) przyjętych procedur wynikających z obowiązku państwa-gospodarza oraz z treści otrzymanych do realizacji zadań przewozowych,

c) obiegu informacji w procesie kierowania i podejmowania decyzji pomiędzy kierowniczymi strukturami resortu transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz resortu obrony narodowej.

§ 4.

Uczestnikami ćwiczenia są:

1) kierownictwo ćwiczenia:

a) kierownik ćwiczenia – Dyrektor Generalny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

b) zastępca kierownika ćwiczenia – Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Dyrektorem BZK”,

c) kierownik grupy podawania wiadomości i monitorowania – Naczelnik Wydziału BZK2 w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) zespół podgrywający w Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;

3) zespoły ćwiczące:

a) w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

– zespół podawania wiadomości, w skład którego wchodzą przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych i Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk,

– zespół monitorowania, w skład którego wchodzą przedstawiciele:

■ Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (GT),

■ Departamentu Dróg i Autostrad (TA),

■ Departamentu Transportu Drogowego (TD),

■ Departamentu Transportu Kolejowego (TK),

■ Departamentu Lotnictwa (TL),

■ Biura Dyrektora Generalnego (BDG),

b) organów:

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,

– Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

– Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,

– Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

c) jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

– Urzędu Morskiego w Gdyni,

– Urzędu Morskiego w Słupsku,

– Urzędu Morskiego w Szczecinie,

d) przedsiębiorców, zgodnie z Planem, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 5.

W celu przygotowania, przeprowadzenia i oceny ćwiczenia:

1) Dyrektor BZK odpowiada za:

a) opracowanie „Planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w dziale administracji rządowej transport i gospodarka morska pod kryptonimem TRANSPORT 2013”,

b) przygotowanie dokumentacji ćwiczenia,

c) określenie organizacji łączności i wymiany informacji pomiędzy zespołami ćwiczącymi,

d) ustalenie miejsc pracy zespołów ćwiczących,

e) przeprowadzenie instruktażu do ćwiczenia z udziałem przedstawicieli zespołów ćwiczących,

f) określenie zadań zespołu podawania wiadomości i zespołu monitorowania,

g) monitorowanie prawidłowości przebiegu ćwiczenia,

h) zapewnienie:

– ochrony miejsc pracy zespołu podawania wiadomości i zespołu monitorowania,

– obiegu dokumentów niejawnych w trakcie trwania ćwiczenia oraz funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w czasie trwania ćwiczenia,

– miejsca pracy dla przedstawicieli Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;

2) kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, organy, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. b, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. c, oraz przedsiębiorcy, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. d, obowiązani są do udziału w przedsięwzięciach wynikających z „Planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia działowego w dziale administracji rządowej transport i gospodarka morska pod kryptonimem TRANSPORT 2013”.

§ 6.

Członkowie zespołów ćwiczących, o których mowa w § 4 pkt 2–4, obowiązani są do posiadania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub wyższą.

§ 7.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, organy, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. b, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. c, oraz przedsiębiorcy, o których mowa w § 4 pkt 3 lit. d, obowiązani są do dnia 29 listopada 2013 r. przesłać do Dyrektora BZK sprawozdanie i wnioski z ćwiczenia.

§ 8.

Niniejsze zarządzenie traci moc z dniem 30 listopada 2013 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »