| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym

Na podstawie art. 64 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151, z późn. zm1)) ustala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin określający szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 24 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego sposób przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (Dz. Urz. MTBiGM poz. 16).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER

TRANSPORTU, BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI MORSKIEJ

wz. Z. Rynasiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82, 657 i 700.

Załącznik 1. [REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ DO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM]

Załącznik do zarządzenia nr 25 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 20 sierpnia 2013 r. poz. (47)

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI WERYFIKACYJNEJ DO SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM SILNIKOWYM

§ 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 poz. 151, z późn. zm.), zwanej dalej „Komisją”.

§ 2. Komisja przeprowadza egzamin z zachowaniem przepisów:

1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 oraz z 2013 r. poz. 319), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) niniejszego Regulaminu.

§ 3. Egzamin składają osoby zgłoszone przez właściwy organ ewidencyjny nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu na wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadza się:

1) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,

2) w sesjach egzaminacyjnych organizowanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dla grup określonych w § 48 rozporządzenia.

2. Dane osobowe osób zakwalifikowanych na egzamin w danym terminie umieszcza się w systemie informatycznym służącym do przeprowadzania egzaminów weryfikacyjnych.

3. W egzaminie mają prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora:

1) pracownicy Departamentu Transportu Drogowego sprawujący nadzór nad pracą Komisji,

2) inne osoby upoważnione przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

4. Obsługę Komisji wykonuje Departament Transportu Drogowego.

§ 5. 1. Do obowiązków przewodniczącego Komisji należy w szczególności:

1) organizowanie i kierowanie pracą Komisji;

2) wyznaczanie:

a) terminu i miejsca egzaminu,

b) członków komisji do przeprowadzenia egzaminu w danym terminie;

3) powiadomienie właściwych organów ewidencyjnych o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dla poszczególnych osób;

4) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o opracowanie pytań egzaminacyjnych;

5) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o weryfikację pytań egzaminacyjnych przez niezależnych ekspertów;

6) wnioskowanie do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego o zawarcie umów:

a) z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, w którym będzie przeprowadzony egzamin,

b) z odpowiednim podmiotem na wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu,

c) związanych z zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania komputerowego niezbędnego do pracy Komisji,

d) innych związanych z wykonywaniem zadań Komisji;

7) omawianie bezpośrednio przed egzaminem zasad i kryteriów oceny egzaminu oraz jego przebiegu;

8) sprawdzanie prawidłowości sporządzenia i podpisywanie:

a) protokołów egzaminacyjnych,

b) zaświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu,

c) rozliczenia egzaminu,

d) korespondencji związanej z pracą Komisji;

9) przekazywanie Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do dnia 31 stycznia każdego roku, rocznego sprawozdania z działalności Komisji;

10) przechowywanie banku pytań egzaminacyjnych oraz testów, o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

11) organizacja szkoleń członków Komisji.

2. Do obowiązków członka Komisji należy w szczególności:

1) udział w egzaminach i szkoleniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji;

2) dokonywanie oceny kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

3. Do obowiązków sekretarza Komisji należy w szczególności:

1) sporządzenie listy osób zgłoszonych na egzamin;

2) sporządzanie protokołów egzaminacyjnych;

3) nadzór nad drukowaniem zaświadczeń o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;

4) sporządzenie rozliczenia finansowego egzaminu;

5) udzielanie informacji o działalności Komisji;

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego Komisji.

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie prawa jazdy, ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, zgodność danych z danymi zawartymi w:

a) systemie informatycznym, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego;

2) wydaje osobie egzaminowanej druk arkusza egzaminacyjnego, według wzoru określonego w załączniku nr 2, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego,

3) omawia zasady przebiegu egzaminu.

2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne;

2) wydaje test osobie egzaminowanej, jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu;

3) przeprowadza egzamin.

3. Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu członek Komisji odpowiednio do przyjętej formy egzaminu:

1) na życzenie osoby egzaminowanej przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – dokonuje wydruku jej wyników egzaminu;

2) odbiera od osób egzaminowanych testy wraz z arkuszami egzaminacyjnymi, a następnie po ich sprawdzeniu, wpisuje do arkuszy dla każdej kategorii objętej zakresem egzaminu, liczbę uzyskanych punktów, wynik egzaminu oraz potwierdza go podpisem.

§ 7. 1. W trakcie egzaminu osoba egzaminowana nie może opuszczać sali egzaminacyjnej, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków za zgodą Komisji.

2. Podczas egzaminu zabrania się:

1) korzystania z pomocy innych osób;

2) pomagania innym osobom egzaminowanym;

3) korzystania ze środków łączności;

4) zakłócania porządku na sali egzaminacyjnej;

5) rozmów lub jakiejkolwiek innej formy komunikacji między osobami egzaminowanymi.

3. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie przez osoby egzaminowane podczas trwania egzaminu, przewodniczący Komisji może przerwać egzamin dla tej osoby egzaminowanej i wezwać ją do opuszczenia sali. W takim przypadku wynik egzaminu dla tej osoby egzaminowanej jest negatywny.

4. Osoba egzaminowana informuje Komisję o chęci zgłaszania zapytania lub wątpliwości przez podniesienie ręki. W takim przypadku członek Komisji podchodzi do osoby egzaminowanej, zapoznaje się ze zgłoszeniem i udziela odpowiedzi w zakresie sposobu i zasad przeprowadzania egzaminu.

5. W przypadku naruszenia warunków prawidłowego przeprowadzenia egzaminu przez osoby egzaminowane, przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o odwołaniu egzaminu w stosunku do wszystkich uczestników egzaminu, jeżeli naruszenie to wpłynęło na prawidłowość przebiegu egzaminu.

§ 8. 1. Pytania egzaminacyjne po ich zatwierdzeniu przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej umieszcza się w banku pytań, o którym mowa w § 53 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Zestawy testów egzaminacyjnych opracowanych na podstawie pytań egzaminacyjnych stosowanych w przypadku, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia, przechowuje się do czasu egzaminu w zapieczętowanych kopertach.

2. W przypadku naruszenia zasady poufności dotyczącej przeprowadzenia egzaminu, Komisja może unieważnić przeprowadzony egzamin w stosunku do wszystkich uczestników.

3. Pytania i testy egzaminacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie prowadzenia egzaminu.

§ 9. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu członek Komisji:

1) sprawdza, na podstawie prawa jazdy oraz dowodu osobistego lub paszportu ważność określonych uprawnień do kierowania pojazdem oraz zgodność danych z danymi zawartymi odpowiednio w:

a) wyciągu z systemu informatycznego, dostarczonym przez sekretarza Komisji, jeżeli część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu komputerowego,

b) protokole egzaminacyjnym, jeżeli część teoretyczna egzaminu jest przeprowadzana w formie testu pisemnego;

2) omawia przebieg części praktycznej egzaminu.

§ 10. 1. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie części praktycznej egzaminu przeprowadza się w obecności co najmniej dwóch członków Komisji.

2. W zakresie prawa jazdy kategorii C egzamin w ruchu drogowym przeprowadza się w obecności co najmniej jednego członka Komisji.

§ 11. 1. Wyniki części teoretycznej egzaminu i części praktycznej egzaminu są ogłaszane w formie ustnej po zakończeniu każdej z nich i odnotowywane w protokole egzaminacyjnym oraz odpowiednio w systemie informatycznym, a następnie w protokole egzaminacyjnym poprzez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:

1) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny;

2) „N” – jeżeli wynik jest negatywny;

3) “X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu.

2. Po uzupełnieniu danych zawartych w systemie informatycznym drukuje się protokół z przeprowadzonego egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu.

3. Podstawą wydania osobie zaświadczenia, określonego w załączniku nr 7 do Regulaminu, o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu i praktycznej egzaminu dla określonego rodzaju uprawnienia. Zaświadczenie to przesyła się w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, do właściwego organu ewidencyjnego zgłaszającego osobę na egzamin.

4. Protokoły egzaminacyjne i kopie wydanych zaświadczeń archiwizuje się w sposób określony w odrębnych przepisach.

5. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego, arkusze egzaminacyjne i testy egzaminacyjne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przechowuje sekretarz Komisji przez okres 2 lat. Po upływie tego okresu przekazuje je do archiwum zakładowego.

§ 12. 1. Komisja prowadzi informatyczną ewidencję osób przystępujących do egzaminu, ewidencję protokołów egzaminacyjnych oraz rejestr wydanych zaświadczeń.

2. Materiały egzaminacyjne są przechowywane w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3. Materiały, o których mowa w ust. 2, mogą być powielane przy użyciu sprzętu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub innego będącego w posiadaniu Komisji.

§ 13. 1. Rozliczenie egzaminu sporządza się na druku według wzoru określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu.

2. Czynności związane z rozliczeniem egzaminu, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza się przy użyciu druków, których wzory określają załączniki nr 5 i 6 do Regulaminu.


Załącznik nr 1

WNIOSEK O WYZNACZENIE TERMINU EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW LUB EGZAMINATORÓW

infoRgrafika

Objaśnienia do załącznika nr 1:

Wniosek należy wypełnić alfabetycznie, w formie wydruku komputerowego wraz z wymaganymi podpisami i pieczęciami oraz w formie elektronicznej (płyta CD)

1. W rubryce 2 należy wpisać nazwisko i imię oraz wyróżnik województwa stosowany prze rejestracji pojazdów.

2. W rubryce 3 należy wpisać adres stałego zameldowania.

3. W rubryce 5 status należy wpisać osoby w postaci litery:

– „K” jeżeli osoba nie posiada uprawnień do egzaminowania,

– „R” jeżeli osoba rozszerza zakres posiadanych uprawnień do egzaminowania,

– „S” jeżeli osoba jest skierowana na egzamin w trybie art. 71 ust. 5 ustawy.

4. W rubryce 6 należy wpisać litery określające kat. prawa jazdy z zakresu (A, B, C, D)

– w wierszu oznaczonym literą „K” – posiadane przez osobę uprawnienia do kierowania pojazdów

– w wierszu oznaczonym literą „E” – posiadane przez osobę uprawnienia do egzaminowania.

5. W rubryce 7 należy wpisać oznaczenia rodzaju odbytego szkolenia

– „P” – podstawowe,

– „D” – dodatkowe.

6. W rubryce 8 należy wpisać litery określające kat. prawa jazdy odpowiednio do z zakresu odbytego szkolenia.

7. W rubryce 9 należy wpisać adres jednostki szkolącej w podanym zakresie szkolenia.

8. W rubryce 10 należy podać datę i nr zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

9. W rubryce 11 należy podać datę uzyskanie uprawnień do egzaminowania w zakresie kat. B.

10. W rubryce 12 należy wpisać litery (A, B, C, D) określające rodzaj uprawnienia, w zakresie, którego osoba uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu przeprowadzonego przez Komisję Weryfikacyjną, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie upłynął 1 rok.

11. W rubryce 13 należy wpisać:

– znak „+” jeżeli osoba przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia,

– znak „–” jeżeli osoba nie przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia.

12. W rubryce 14 i 16 należy wpisać:

– cyfry określające wysokość opłat wniesionych przez osobę za sprawdzenie jej teoretycznych i praktycznych kwalifikacji w określonym rodzaju uprawnienia,

– znak „0” jeżeli osoba nie przystępuje do egzaminu w zakresie określonego rodzaju uprawnienia.

13. W rubryce 15 i 17 należy wpisać cyfry określające łączną wysokość opłat za część teoretyczną i praktyczną egzaminu.

14. W rubryce 19 należy wpisać adresata (np. MTB i GM) i datę dokonania wpłaty (n p. 01.07.11).

Wysokość opłat jest określona w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.).

Załącznik nr 2

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

infoRgrafika

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ EGZAMINACYJNY

infoRgrafika

Załącznik nr 4

ROZLICZENIE FINANSOWE EGZAMINU PRZEPROWADZONEGO W WORD

infoRgrafika

Załącznik nr 5

ZWROT NALEŻNOŚCI WPŁACONYCH NA KONTO PRZEZ KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW I EGZAMINATORÓW

infoRgrafika


Załącznik nr 6

ROZLICZENIE KOL. 3 TABELI 1A ROZLICZENIA FINANSOWEGO EGZAMINU PRZEPROWADZONEGO W WORD

infoRgrafika

Załącznik nr 7

ZAŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »