| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 19 stycznia 2012 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Administracji i Cyfryzacji do spraw rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Administracji i Cyfryzacji do spraw rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje, w drodze decyzji, Minister Administracji i Cyfryzacji.

3. Pełnomocnik może używać skróconej nazwy „Pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. kompetencji cyfrowych”.

§ 2.

1. Pełnomocnik inicjuje, wspomaga i nadzoruje procesy związane z rozwojem kompetencji cyfrowych, przez które rozumie się umiejętności skutecznego i twórczego wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych oraz ich projektowania i implementowania, w zakresie właściwości Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) analizowanie i raportowanie o sytuacji w zakresie zatrudnienia oraz kompetencjach pracowników komórek odpowiedzialnych za procesy cyfryzacji administracji państwowej;

2) określanie rekomendacji w sprawie minimum kwalifikacji dla pracowników komórek odpowiedzialnych za procesy cyfryzacji w administracji publicznej;

3) określenie rekomendacji w sprawie minimum kompetencji cyfrowych dla pracowników administracji publicznej;

4) przygotowywanie zaleceń odnośnie podnoszenia kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za procesy cyfryzacji uwzględniając stały rozwój technologii teleinformatycznych oraz metod jej wykorzystywania;

5) inicjowanie i programowanie szkoleń kierowanych do pracowników odpowiedzialnych za procesy cyfryzacji administracji, w tym podyplomowego studium dla dyrektorów oraz osób kierujących projektami teleinformatycznymi w administracji państwowej;

6) inicjowanie i promowanie innych działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji cyfrowych pracowników administracji publicznej;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w zakresie określonym w ust. 1.

§ 3.

1. Przy wypełnianiu powierzonych zadań Pełnomocnik może współpracować z innymi jednostkami administracji publicznej a także spoza administracji publicznej, w szczególności z instytutami i uczelniami kształcącymi specjalistów w dziedzinie teleinformatyki i jej wykorzystywania.

2. Pełnomocnik może powoływać grupy zadaniowe, do których zaprasza przedstawicieli administracji publicznej oraz ekspertów zewnętrznych. Powołując grupę zadaniową Pełnomocnik określa zakres tematyczny jej prac oraz określa okres na jaki jest powołana.

§ 4.

1. W zakresie wykonywanych zadań Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji opinie i wnioski w zakresie zadań określonych w § 2.

§ 5.

1. Obsługę merytoryczną Pełnomocnika zapewniają komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

2. Obsługę kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Departament Społeczeństwa Informacyjnego. W Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego powołuje się zespół Pełnomocnika, który zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną.

3. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki obsługującej Pełnomocnika.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Wydra

Specjalista w dziedzinie dotacji unijnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »