| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 9 stycznia 2012 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Sekretarz Stanu Włodzimierz Karpiński:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności, koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

4) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

6) koordynuje realizację zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;

7) wykonuje – w czasie nieobecności Ministra – zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.2)), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

8) podpisuje, w zastępstwie Ministra i w czasie jego nieobecności, akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji;

9) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

10) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

11) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień międzyresortowych;

12) podpisuje, w czasie nieobecności Ministra lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

13) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

14) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie,

c) Krajową Komisją Uwłaszczeniową;

15) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej,

b) Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

c) Departamentu Prawnego,

d) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Magdalena Gaj:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z rozwojem telekomunikacji;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.3));

4) sprawuje nadzór nad wykonywaniem kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku pobierania opłaty abonamentowej;

4) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym telekomunikacji i poczty;

b) Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

5) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Telekomunikacji,

b) Departamentu Poczty;

6) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Piotr Kołodziejczyk:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, z wyłączeniem spraw określonych w § 5;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.4));

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ePUAP;

4) sprawuje nadzór w zakresie zadań Ministra dotyczących weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;

5) sprawuje nadzór nad finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

6) sprawuje nadzór w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych;

7) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

8) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z programowaniem funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra:

a) Centrum Projektów Informatycznych,

b) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

10) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Informatyzacji,

b) Departamentu Funduszy Strukturalnych.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Igor Ostrowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej informatyzacja, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informatycznym;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;

5) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 6.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 – 5 rozstrzyga Minister.

§ 7.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 8.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Informatyzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

c) zwolnieniu ze stanowiska,

d) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

e) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie administracji i cyfryzacji;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji, z zastrzeżeniem § 2 pkt 8,

b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw, z zastrzeżeniem § 2 pkt 12.

2. Z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 8 i 12 Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Analiz i Komunikacji Publicznej;

4) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

5) Departament Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części budżetowych;

6) Departament Kapitału Ludzkiego;

7) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 9.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553 i Nr 78, poz. 785.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »