| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 2 lutego 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 1”,

b) w pkt 15 uchyla się lit. d;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

㤠3. Podsekretarz Stanu Magdalena Wilamowska:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części budżetowych”;

3) w § 4:

a) uchyla się pkt 7 i 8,

b) w pkt 10 uchyla się lit. b;

4) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Informatyzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność;

2) reprezentuje Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”;

3) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad:

a) Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

b) Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Analiz i Komunikacji Publicznej;

4) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

5) Departament Kapitału Ludzkiego;

6) Departament Funduszy Strukturalnych;

7) Departament Telekomunikacji;

8) Departament Poczty;

9) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220 poz. 1600, z 2008 r., Nr 277, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42 poz. 337, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »