| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 11
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 18 czerwca 2012 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Sekretarz Stanu Włodzimierz Karpiński:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,

b) podpisuje akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji,

c) podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 1;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

4) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych;

7) koordynuje realizację zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej;

8) wykonuje zadania, o których mowa w § 45 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

9) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

10) podpisuje w zastępstwie Ministra pisma kierujące dokumenty rządowe do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

11) podpisuje w zastępstwie Ministra stanowiska, w tym stanowiska dotyczące dokumentów rządowych przedstawianych w toku uzgodnień międzyresortowych;

12) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie,

c) Krajową Komisją Uwłaszczeniową;

14) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej,

b) Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

c) Departamentu Prawnego.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;

2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części środków budżetu państwa.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Małgorzata Olszewska:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność,

z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 5 pkt 2;

2) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

4) sprawuje nadzór nad współpracą z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym;

5) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

6) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

8) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Funduszy Strukturalnych,

b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 lit. b i § 9 ust. 4 pkt 6,

c) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 pkt 7;

9) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”;

§ 5.

Podsekretarz Stanu Igor Ostrowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej –informatyzacja, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność,

w zakresie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informatycznym;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

b) Departamentu Telekomunikacji zakresie spraw, o których mowa w § 22 pkt 1 lit. d i pkt 4 lit. b Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

(Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 5).

§ 6.

Podsekretarz Stanu Andrzej Ręgowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, z wyłączeniem spraw określonych w § 5 pkt 1 i 3–5;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2));

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ePUAP;

4) sprawuje nadzór w zakresie zadań Ministra dotyczących weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;

5) sprawuje nadzór nad finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

6) sprawuje nadzór w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych;

7) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra „Centrum Projektów Informatycznych.”

8) wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Informatyzacji.

§ 7.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2 – 6 rozstrzyga Minister.

§ 8.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, oraz Podsekretarzy Stanu nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady Informatyzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) zwolnieniu ze stanowiska,

c) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

d) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie administracji i cyfryzacji;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw.

2. Sekretarz Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Analiz i Komunikacji Publicznej;

4) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

5) Departament Kapitału Ludzkiego;

6) Departament Telekomunikacji w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym telekomunikacji;

7) Departament Poczty w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym poczty;

8) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.

Traci moc Decyzja Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 9, 10 i 13).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER

ADMINISTRACJI

I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M.P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246, z 2010 r. Nr 5, poz. 47 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6, Nr 50, poz. 553, Nr 78, poz. 785, Nr 113, poz. 1146.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »