| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 20 lipca 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu ePUAP2

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący projektu ePUAP2, zwany dalej „Komitetem Sterującym”.

2. Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) Minister – Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) Ministerstwo – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;

3) Projekt – projekt ePUAP2, dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

4) Wytyczne Unii Europejskiej – wytyczne, opracowania, standardy opracowywane przez organy Unii Europejskiej w ramach programu definiującego ramy współpracy pomiędzy krajami w obszarze elD – STORK oraz programu badania interoperacyjności administracji w Europie – ID ABC i ISA.

§ 3.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą:

1) Przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, z wyłączeniem spraw dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, opracowywania i opiniowania kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i opracowywania i realizacji Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego;

2) Wiceprzewodniczący – Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa;

3) Główny Użytkownik – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa;

4) Główny Dostawca – Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych;

5) pozostali Członkowie:

a) Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa,

b) Dyrektor Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa;

6) Sekretarz – pracownik Centrum Projektów Informatycznych wskazany przez Dyrektora Centrum Projektów Informatycznych, w uzgodnieniu z Przewodniczącym.

§ 4.

W pracach Komitetu Sterującego uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 5.

1. Do zadań Komitetu Sterującego należy:

1) ustalanie i cykliczna weryfikacja celów realizowanego Projektu;

2) przegląd koncepcji biznesowej projektu oraz wypracowywanie rekomendacji;

3) opiniowanie wymagań zdefiniowanych przez Głównego Użytkownika oraz ocena możliwości ich realizacji ze szczególnym uwzględnieniem Wytycznych Unii Europejskiej i zasad udzielonego dofinansowania z Unii Europejskiej;

4) monitorowanie zgodności przebiegu realizacji Projektu z listą założeń, wymaganiami funkcjonalnymi oraz obowiązującym stanem prawnym;

5) zatwierdzanie harmonogramu realizacji projektu, zwanego dalej „harmonogramem”, propozycji jego zmian oraz monitorowanie przebiegu jego realizacji;

6) ocena raportów z realizacji Projektu oraz – w razie potrzeby – występowanie do Głównego Dostawcy o ich uzupełnienie i korektę;

7) przedkładanie Ministrowi do akceptacji raportów, obejmujących również skutki finansowe dla użytkowników systemu zbudowanego w ramach Projektu, wynikające z konieczności zapewnienia jego funkcjonowania;

8) monitorowanie zgodności przebiegu realizacji Projektu zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej funduszami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przygotowanie rekomendacji i podejmowanie działań w przypadku rozbieżności;

9) monitorowanie postępu prac pod kątem zgodności realizacji Projektu z wymaganiami opracowanymi i przekazanymi do Głównego Dostawcy;

10) nadzór nad realizacją Projektu oraz monitorowanie poziomu jego wskaźników.

2. Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 6.

1. Przewodniczący Komitetu Sterującego odpowiada za:

1) podejmowanie decyzji i nadzór nad postępem prac w Projekcie na poziomie strategicznym;

2) zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego i przewodniczenie jego obradom;

3) podejmowanie decyzji dotyczących terminów i zasad przydzielania wymaganych zasobów dla realizacji Projektu z poszczególnych komórek organizacyjnych Ministerstwa po uzgodnieniu z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa;

4) powoływanie Grup Roboczych, zwanych dalej „Grupami Roboczymi”, w celu wypracowania opinii merytorycznej na potrzeby Komitetu Sterującego;

5) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w ramach realizacji Projektu.

2. Przewodniczący może zaprosić do udziału w pracach Komitetu Sterującego przedstawicieli komórek organizacyjnych Ministerstwa lub instytucji, innych niż wymienione w § 3, stosownie do potrzeb Projektu.

3. Wiceprzewodniczący zastępuje Przewodniczącego Komitetu Sterującego w razie jego nieobecności oraz koordynuje działania legislacyjne i biznesowe w ramach projektu, w tym odpowiada za:

1) zatwierdzanie założeń biznesowych, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych dla realizowanego Projektu oraz monitorowanie ich realizacji;

2) przedkładanie aktualnych wersji uzasadnienia biznesowego Komitetowi Sterującemu do zatwierdzenia;

3) definiowanie niezbędnych zmian aktów prawnych, dokonywanie ich oceny i opracowywanie pisemnej rekomendacji dla Komitetu Sterującego w tym obszarze;

4) przygotowywanie projektów aktów prawnych realizujących cele i założenia Projektu;

5) monitorowanie realizacji Projektu z punktu widzenia zgodności z prawem polskim i wytycznymi Unii Europejskiej;

6) współpracę z użytkownikami instytucjonalnymi produktów Projektu w ramach Ministerstwa oraz poza nim na wszystkich etapach realizacji Projektu, w tym zbieranie danych i informacji niezbędnych do jego realizacji;

7) nadzór nad przygotowaniem i odbiorem produktów Projektu.

4. Główny Użytkownik odpowiada za:

1) zapewnienie zasobów niezbędnych do specyfikowania potrzeb użytkowników;

2) zdefiniowanie listy założeń, wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych oraz biznesowych dla realizowanego Projektu;

3) monitorowanie spełnienia wymagań dla projektu określonych w pkt 2 na pośrednich etapach realizacji Projektu;

4) zapewnienie uruchomienia produkcyjnego produktów Projektu;

5) zapewnienie rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do utrzymania i eksploatacji produktów Projektu;

6) odbiór produktów Projektu zgodnie z procedurą odbioru;

7) identyfikowanie barier utrudniających lub uniemożliwiających realizację funkcjonalności, wdrożenie i wykorzystanie produktów Projektu.

5. Główny Dostawca odpowiada za:

1) ocenę możliwości realizacji Projektu na podstawie wymagań zdefiniowanych przez Głównego Użytkownika;

2) realizację Projektu na podstawie wymagań zdefiniowanych przez Głównego Użytkownika;

3) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu i sygnalizowanie Komitetowi Sterującemu konieczności jego zmian;

4) przekazywanie Komitetowi Sterującemu informacji dotyczących ryzyka projektowego wraz z rekomendacjami określającymi sposób przeciwdziałania ziszczenia się ryzyka;

5) zapewnienie specjalistycznych zasobów niezbędnych do realizacji Projektu;

6) nadzór nad realizacją umów z dostawcami;

7) sporządzanie raportów z realizacji Projektu dla Komitetu Sterującego;

8) prowadzenie elektronicznego repozytorium dokumentów projektowych.

6. Członek Komitetu Sterującego współuczestniczy w pracach Komitetu Sterującego z prawem głosu.

7. Sekretarz odpowiada za obsługę administracyjno-organizacyjną Komitetu Sterującego, w tym przygotowywanie projektów uchwał i protokołów z posiedzeń Komitetu Sterującego.

§ 7.

1. Przewodniczący, w drodze decyzji, może powoływać Grupy Robocze jako organy przygotowujące opinie i rekomendacje dla Komitetu Sterującego w zakresie zleconym przez Przewodniczącego.

2. W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych instytucji zaproszonych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

§ 8.

Za pracę w Komitecie Sterującym oraz Grupach Roboczych nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.

Szczegółowy tryb pracy Komitetu Sterującego, w zakresie nieobjętym niniejszym zarządzeniem, zostanie określony w Regulaminie pracy Komitetu Sterującego, zatwierdzonym przez Przewodniczącego po uzgodnieniu przez członków Komitetu Sterującego.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

– Michał Boni

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1479).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »