| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację przez Ministra Administracji i Cyfryzacji szkolenia obronnego, zwanego dalej „szkoleniem”, w działach administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) organie – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479);

2) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 3.

Organizację szkolenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Zadania związane z organizacją szkolenia są finansowane z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji, w ramach zabezpieczonych na ten cel środków.

§ 5.

1. Plany szkolenia organów i przedsiębiorców, realizujących szkolenie zgodnie z pkt 4–6 załącznika nr 1 do zarządzenia, są opracowywane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w uzgodnieniu z tymi organami i przedsiębiorcami.

2. Plan szkolenia określa w szczególności:

1) tematy szkolenia;

2) formę szkolenia;

3) termin i miejsce szkolenia;

4) uczestników szkolenia.

3. Wzór planu szkolenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szkolenia obronnego realizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 32).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 7.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [Organizacja szkolenia w działach administracji rządowej administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne]

Załączniki do zarządzenia Nr 3
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

Organizacja szkolenia w działach administracji rządowej administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Głównego Geodety Kraju;

2) Instytutu Geodezji i Kartografii.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Centrum Projektów Informatycznych;

2) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

3. Minister właściwy do spraw łączności jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego;

3) przedsiębiorców:

a) EXATEL S.A. w Warszawie,

b) Multimedia Polska S.A. w Gdyni,

c) NETIA S.A. w Warszawie,

d) Poczta Polska S.A.,

e) POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie,

f) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. w Warszawie,

g) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. w Warszawie,

h) Telefonia Dialog S.A. we Wrocławiu,

i) Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie,

j) EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie,

k) TTcomm S.A. w Mińsku Mazowieckim.

4. Główny Geodeta Kraju realizuje szkolenie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej realizuje szkolenie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

6. Szkolenie realizują przedsiębiorcy, którym w umowach zawartych na podstawie decyzji, o których mowa w § 2 zarządzenia, zleca się wykonywanie zadań z zakresu realizacji szkolenia obronnego.


Załącznik 2. [WZÓR - PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »