| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie szkolenia obronnego organizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571) oraz w związku z § 5 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa organizację przez Ministra Administracji i Cyfryzacji szkolenia obronnego, zwanego dalej „szkoleniem”, w działach administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) organie – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479);

2) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw łączności w drodze decyzji administracyjnej nałożył obowiązek realizacji zadań obronnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 3.

Organizację szkolenia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Zadania związane z organizacją szkolenia są finansowane z części budżetowej, której dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji, w ramach zabezpieczonych na ten cel środków.

§ 5.

1. Plany szkolenia organów i przedsiębiorców, realizujących szkolenie zgodnie z pkt 4–6 załącznika nr 1 do zarządzenia, są opracowywane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w uzgodnieniu z tymi organami i przedsiębiorcami.

2. Plan szkolenia określa w szczególności:

1) tematy szkolenia;

2) formę szkolenia;

3) termin i miejsce szkolenia;

4) uczestników szkolenia.

3. Wzór planu szkolenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 października 2012 r. w sprawie szkolenia obronnego realizowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 32).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [Organizacja szkolenia w działach administracji rządowej administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne]

Załączniki do zarządzenia Nr 3
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 25 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

Organizacja szkolenia w działach administracji rządowej administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Głównego Geodety Kraju;

2) Instytutu Geodezji i Kartografii.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Centrum Projektów Informatycznych;

2) Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

3. Minister właściwy do spraw łączności jest organizatorem szkolenia w odniesieniu do oraz realizuje szkolenie dla:

1) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

2) Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego;

3) przedsiębiorców:

a) EXATEL S.A. w Warszawie,

b) Multimedia Polska S.A. w Gdyni,

c) NETIA S.A. w Warszawie,

d) Poczta Polska S.A.,

e) POLKOMTEL Sp. z o.o. w Warszawie,

f) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. w Warszawie,

g) Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. w Warszawie,

h) Telefonia Dialog S.A. we Wrocławiu,

i) Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie,

j) EmiTel Sp. z o.o. w Krakowie,

k) TTcomm S.A. w Mińsku Mazowieckim.

4. Główny Geodeta Kraju realizuje szkolenie w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej realizuje szkolenie w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

6. Szkolenie realizują przedsiębiorcy, którym w umowach zawartych na podstawie decyzji, o których mowa w § 2 zarządzenia, zleca się wykonywanie zadań z zakresu realizacji szkolenia obronnego.


Załącznik 2. [WZÓR - PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »