| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 oraz Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do użytku w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji:

1) Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji są odpowiedzialni za stosowanie przepisów kancelaryjnych, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie powstającej dokumentacji.

§ 3. Wdrażając system elektronicznego zarządzania dokumentacją stosuje się następujące zasady:

1) jeżeli przeniesienie metadanych z dotychczas użytkowanego systemu nie skutkuje zmianami w tych metadanych to sprawy prowadzi się w dalszym ciągu pod dotychczasowym znakiem;

2) w przypadkach innych niż określone w pkt 1, sprawy rejestruje się ponownie w sposób, o którym mowa w § 32 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej;

3) z dokumentacją spraw niezakończonych prowadzonych zgodnie z dotychczasowymi zasadami postępuje się następująco:

a) zakłada się nową sprawę, odnotowując znak sprawy niezakończonej w aktach nowej sprawy i znak nowej sprawy w aktach sprawy niezakończonej, w sposób umożliwiający odnalezienie wzajemnie powiązanych akt spraw, albo

b) prowadzi się akta sprawy dalej w systemie tradycyjnym aż do zakończenia sprawy, a odwzorowania cyfrowe z napływających przesyłek powiązanych z takimi aktami sprawy traktuje się jak dokumentację nietworzącą akt sprawy o kategorii archiwalnej Bc lub B5, jeżeli były dekretowane tylko elektronicznie.

§ 4. 1. Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przed dniem wejścia w życie zarządzenia podlega ponownej kwalifikacji do kategorii archiwalnych określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt, o którym mowa w § 1 pkt 2, jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

2. Ponowna kwalifikacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przeprowadzona w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokumentacja, która przed dniem wejścia w życie zarządzenia nie była w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji kwalifikowana na podstawie obowiązujących wówczas jednolitych rzeczowych wykazów akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzanego niniejszym zarządzeniem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

§ 6.

 

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

W porozumieniu:

Władysław Stępniak

NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej – administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI]

Załączniki do Zarządzenia Nr 21 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI]

Załącznik Nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MINISTERSTWA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »