| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) rekomendowanie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji inicjatyw oraz przedkładanie projektów założeń i koncepcji dotyczących:

a) strategii informatyzacji administracji publicznej,

b) architektury korporacyjnej administracji publicznej;

2) opiniowanie inicjatyw oraz założeń i koncepcji, o których mowa w pkt 1, oraz projektów informatycznych planowanych do realizacji w jednostkach administracji publicznej, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

3) podejmowanie współpracy z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanymi, w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć z dziedziny informatyzacji;

4) opiniowanie sposobu realizacji przedsięwzięć z dziedziny informatyzacji planowanych do realizacji przez podmioty administracji publicznej lub powierzonych do realizacji tym podmiotom przez organy uprawnione do powierzania takich zadań oraz współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie tych prac;

5) opiniowanie ryzyk i przeszkód faktycznych oraz prawnych w realizacji priorytetów oraz celów informatyzacji.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Michał Bukowski;

2) członkowie Zespołu:

a) Katarzyna Bis-Płaza,

b) Mariusz Przybyszewski,

c) Mikołaj Stęszewski,

d) Mikołaj Rogiński,

e) Robert Bąbik.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków członków Zespołu.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się przy obecności większości osób wchodzących w jego skład.

2. Rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia stanowisk.

3. W przypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy Przewodniczącego, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcia, w drodze głosowania, zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 6.

1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza sekretarz Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego spośród członków Zespołu. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz Zespołu.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać na posiedzenia Zespołu osoby nie będące członkami Zespołu.

§ 8.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji udzielają Zespołowi w ramach swoich kompetencji pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

2. Zespół może zwracać się do jednostek podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych o przedstawienie informacji i dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań.

§ 9.

Przewodniczący Zespołu może tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

§ 10.

Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Biuro Ministra.

§ 11.

Udział w pracach Zespołu oraz w grupach roboczych, o których mowa w § 9, jest nieodpłatny.

§ 12.

Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

- Rafał Trzaskowski

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »