| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 24
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 grudnia 2014 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,

b) podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

2) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii oraz nadzoru nad wojewodami;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

6) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie poczty;

7) sprawuje nadzór nad realizacją, w zakresie właściwości Ministra, zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego, ochrony ludności i ochrony infrastruktury krytycznej;

8) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego;

9) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

10) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

11) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra, Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S. A.”;

12) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w obszarze poczty;

13) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie;

14) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej w zakresie określonym w pkt 3,

b) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 pkt 5,

c) Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego,

d) Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Roman Dmowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, w tym zakresie w szczególności:

a) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego,

b) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym,

c) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i rozwojem Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej,

d) sprawuje nadzór w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych,

e) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114),

f) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ePUAP,

g) sprawuje nadzór w zakresie zadań Ministra dotyczących weryfikacji i publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych,

h) sprawuje nadzór nad finansowaniem inwestycji w dziedzinie informatyzacji administracji publicznej;

2) prowadzi sprawy związane z realizacją „Polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych;

4) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Informatyzacji,

b) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie telekomunikacji;

2) podejmuje działania na rzecz budowy pozytywnego otoczenia prawnego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych;

4) podejmuje działania w ramach „linii współpracy” w zakresie realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego;

5) sprawuje nadzór nad współpracą z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym;

6) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w obszarze telekomunikacji;

7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie przygotowania i wdrożenia Narodowego Planu Szerokopasmowego;

8) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej I stopnia dla 7. i 8. osi priorytetowej POIG;

9) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych;

10) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań Ministra określonych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie celu tematycznego 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych oraz sprawności administracji publicznej;

11) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

12) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym;

13) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Koordynacji Funduszy Europejskich,

b) Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

c) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 pkt 4.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części środków budżetu.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marek Wójcik:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 4;

2) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

5) sprawuje kontrolę nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;

6) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

7) podpisuje pisma kierujące projekty dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

8) podpisuje stanowiska, w tym stanowiska dotyczące projektów dokumentów rządowych przedstawionych w toku uzgodnień międzyresortowych;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową;

10) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej, z zastrzeżeniem § 2 pkt 14 lit. a,

b) Departamentu Prawnego.

§ 7.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji:

1) wykonuje czynności dyrektora generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111);

2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Biura Dyrektora Generalnego,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, z wyłączeniem spraw określonych w § 5.

§ 8.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2–7 rozstrzyga Minister.

§ 9.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 10.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2, oraz Podsekretarzy Stanu, nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady do Spraw Cyfryzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) zwolnieniu ze stanowiska,

c) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

d) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie administracji i cyfryzacji;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw.

2. Sekretarz Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2, oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

4) Departament Telekomunikacji w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym telekomunikacji;

5) Departament Poczty w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym poczty.

§ 11.

1. Ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Stanisława Huskowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Wójcik, z wyłączeniem zadań określonych w § 2 pkt 1 i 2;

2) Podsekretarza Stanu Romana Dmowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski;

3) Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Roman Dmowski;

4) Podsekretarza Stanu Magdalenę Młochowską w czasie jej nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Wójcik, a w przypadku jego nieobecności – Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski;

5) Podsekretarza Stanu Marka Wójcika w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski.

2. W przypadku nieobecności osoby zastępującej wymienionej w ust. 1, osobę zastępującą wskazuje Minister.

§ 12.

Traci moc decyzja Nr 9 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16, z późn. zm.1)).

§ 13.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2013 r. poz. 29 i 32 oraz z 2014 r. poz. 1 i 8.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »