| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do oceny zgłoszeń i przedstawienia rekomendacji wyboru partnera do przygotowania i realizacji projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców”

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do oceny zgłoszeń złożonych w ramach otwartego naboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów do przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców” i przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, kierując się kryteriami zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanym wkładem potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczeniem potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze, określonymi w ogłoszeniu o otwartym naborze.

3. Komisja przedstawi Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendację, o której mowa w ust. 1, w terminie 15 dni roboczych od dnia powołania Komisji.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą następujący członkowie:

1) Justyna Duszyńska – przewodniczący Komisji;

2) Łukasz Buraczyński – sekretarz Komisji;

3) Patrycja Zasępa;

4) Izabela Majdowska;

5) Mirosława Błażejczyk.

§ 3.

1. Komisja dokonuje ocen formalnych zgłoszeń co do ich zgodności z ogłoszeniem o otwartym naborze na posiedzeniu.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszeń, przewodniczący Komisji wzywa kandydata na partnera do ich usunięcia, określając termin i pouczając, iż nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

3. Przewodniczący Komisji udostępnia ocenione pod względem formalnym zgłoszenia poszczególnym członkom Komisji.

4. Członek Komisji dokonuje indywidualnej oceny merytorycznej zgłoszenia na Indywidualnej Karcie Oceny Zgłoszenia, zwanej dalej „IKOZ”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Członkowie Komisji prezentują indywidualną ocenę merytoryczną poszczególnych zgłoszeń na posiedzeniu Komisji.

5. Sekretarz Komisji na podstawie wypełnionych przez członków Komisji IKOZ sporządza dla każdego zgłoszenia zbiorczą ocenę merytoryczną na Karcie Oceny Zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Zbiorcza ocena merytoryczna zgłoszenia stanowi średnią arytmetyczną wartości punktowej określonej w poszczególnych parametrach oceny w IKOZ.

6. Na podstawie dokonanych zbiorczych ocen merytorycznych poszczególnych zgłoszeń Komisja przygotowuje rekomendację wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione.

7. Z przebiegu prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji.

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji rekomendacji wyboru partnera albo nie więcej niż dwóch partnerów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

- Andrzej HALICKI

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Załącznik 1. [INDUWIDUALNA KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”]

Załączniki do zarządzenia Nr 4
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 27 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1

INDUWIDUALNA KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”

infoRgrafika

Załącznik 2. [KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”]

Załącznik nr 2

KARTA OCENY ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU PARTNERSKIEGO „UPROSZCZENIE I ELEKTRONIZACJA PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH DLA OBYWATELI I PRZEDSIĘBIORCÓW”

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Śniady

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, sprzedaży i marketingu. Specjalistka w zakresie organizowania polityki personalnej w nowo powstających firmach. Zdobywała doświadczenie w organizacjach w trakcie restrukturyzacji, przejęć, połączeń, rozpoczynania działalności i dynamicznego rozwoju, w różnych środowiskach i kulturach, a także systemach organizacyjnych. Od 2005 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający w Evolution the Human Capital Company. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w działach personalnych w Europie i Azji, w firmach odnoszących rynkowe sukcesy: ORFE, Avon Cosmetics, Ving, World Bank, Wizz Air. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia mentorów „PROMENTOR”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Charkowskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Dzięki swemu doświadczeniu doskonale rozumie biznesową funkcję HR, umiejętnie przekłada cele biznesowe na strategię personalną, efektywnie dostosowuje metodologię i wybór narzędzi do konkretnych zadań. Zawsze pozytywna wobec życia, posiada umiejętność wywierania pozytywnego i mobilizującego wpływu na innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »