| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.2)), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.3)) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, z późn. zm.4)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 14) w § 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 6 ust. 1 lub 4, oraz w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2, kopii ostatecznych sprawozdań z kontroli, przedkłada Ministrowi dwa egzemplarze informacji dotyczącej realizacji zadania w celu zatwierdzenia rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Departament, w terminie 4 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Ministra rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, przekazuje jeden oryginał zatwierdzonej przez Ministra informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię informacji, o której mowa w ust. 1, do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI: wz. Stanisław Huskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 550, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2014 r. poz. 829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1574 i 1644.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »