| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 22
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 5 maja 2015 r.

w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Zarządzenie określa sposób i tryb:

1) opracowywania, uzgadniania, prowadzenia konsultacji publicznych i opiniowania oraz wydawania i ogłaszania aktów normatywnych z zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”;

2) opracowywania, uzgadniania i prowadzenia konsultacji publicznych oraz opiniowania projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra;

3) opiniowania i uzgadniania projektów aktów normatywnych oraz projektów założeń projektów ustaw przekazanych Ministrowi przez organy administracji rządowej oraz inne podmioty obowiązane na podstawie odrębnych przepisów;

4) opracowywania i koordynowania aktualizacji wykazu prac legislacyjnych Ministra oraz koordynowania ujęcia projektów rozporządzeń Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, projektów ustaw albo projektów założeń projektów ustaw z zakresu działania Ministra w pozostałych wykazach prac legislacyjnych, a także aktualizacji tych wykazów.

2. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio przy opracowywaniu, uzgadnianiu, zawieraniu i ogłaszaniu przygotowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”, projektów umów międzynarodowych oraz przy opracowywaniu i uzgadnianiu projektów stanowisk Rządu do pozarządowych projektów ustaw.

3. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio przy opracowywaniu i uzgadnianiu w resorcie administracji i cyfryzacji projektów nienormatywnych aktów prawnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra.

§ 2.

1. W przypadku udzielenia przez Ministra organowi przez niego nadzorowanemu upoważnienia na podstawie § 20 ust. 2 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), zwanej dalej „Regulaminem pracy Rady Ministrów”, lub w przypadku gdy opracowanie przez ten organ projektu aktu normatywnego wynika z przepisu prawa, stosuje się do niego odpowiednio przepisy zarządzenia dotyczące:

1) zgłoszenia projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy do właściwego wykazu prac legislacyjnych,

2) uzgadniania projektu aktu normatywnego lub projektu założeń projektu ustawy w resorcie administracji i cyfryzacji,

3) prowadzenia konsultacji publicznych w resorcie administracji i cyfryzacji,

4) postępowania z projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy po etapie uzgodnień międzyresortowych

– w zakresie odnoszącym się do komórki organizacyjnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ:

1) przedstawia uzgodniony w resorcie administracji i cyfryzacji projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy do akceptacji Członkom Kierownictwa Ministerstwa;

2) zapewnia zamieszczenie uwag i opinii zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych w BIP Ministra oraz w BIP RCL.

§ 3.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) BIP KPRM – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) BIP Ministra – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Ministra;

3) BIP RCL – należy przez to rozumieć serwis „Rządowy Proces Legislacyjny” na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji;

4) Członkach Kierownictwa Ministerstwa – należy przez to rozumieć odpowiednio Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

5) Departamencie Prawnym – należy przez to rozumieć Departament Prawny Ministerstwa;

6) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć właściwą merytorycznie dla danego rodzaju spraw jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi lub przez niego nadzorowaną;

7) komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć właściwą merytorycznie dla danego rodzaju spraw komórkę organizacyjną Ministerstwa;

8) organie prowadzącym wykaz prac legislacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo Ministra;

9) resorcie administracji i cyfryzacji – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne, a także jednostki organizacyjne lub organy nadzorowane przez Ministra;

10) wykazie prac legislacyjnych – należy przez to rozumieć odpowiednio Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów albo Wykaz prac legislacyjnych Ministra obejmujący projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie.

§ 4.

1. Koordynację działalności legislacyjnej w resorcie administracji i cyfryzacji zapewnia Departament Prawny.

2. Komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne są obowiązane systematycznie analizować akty normatywne pozostające w ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, a w przypadku powzięcia informacji o potrzebie opracowania aktu normatywnego bądź jego nowelizacji albo przygotowania projektu założeń projektu ustawy komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne są obowiązane do rozpoczęcia prac nad projektem zgodnie z przepisami rozdziału 2.

§ 5.

1. Projekt aktu normatywnego opracowuje się z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

2. Projekt aktu normatywnego, z wyłączeniem aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa, komórka organizacyjna albo jednostka organizacyjna przygotowuje z zastosowaniem opracowanego przez Rządowe Centrum Legislacji szablonu projektu aktu prawnego.

§ 6.

Przedstawiciele Departamentu Prawnego, komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych biorą udział w pracach parlamentarnych nad projektami ustaw z zakresu właściwości Ministra.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem stosuje się przepisy:

1) Regulaminu pracy Rady Ministrów;

2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378);

3) ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.1)).

Rozdział 2

Tryb prac nad projektami aktów normatywnych i projektami założeń projektów ustaw opracowywanymi w resorcie administracji i cyfryzacji

§ 8.

1. Projekt aktu normatywnego lub projekt założeń projektu ustawy, zwane dalej „projektami”, opracowuje oraz uzgadnia w resorcie administracji i cyfryzacji komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna.

2. Projekt dotyczący kilku komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych opracowuje i uzgadnia w porozumieniu z pozostałymi ta komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, której zakresu działania projekt w największym stopniu dotyczy.

3. W przypadku braku możliwości ustalenia komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej właściwej do opracowania i uzgodnienia projektu, komórkę organizacyjną lub jednostkę organizacyjną wskazuje, na wniosek Departamentu Prawnego, Członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego, po zasięgnięciu opinii właściwych Członków Kierownictwa Ministerstwa.

§ 9.

1. Skierowanie projektu do uzgodnień w resorcie administracji i cyfryzacji wymaga zgody wyrażonej przez właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa.

2. Komórka organizacyjna kieruje wniosek o udzielenie zgody na opracowanie projektu w terminie umożliwiającym właściwe zaplanowanie dalszych prac nad projektem.

3. Po uzyskaniu zgody na opracowanie projektu ustawy, projektu rozporządzenia albo projektu założeń projektu ustawy komórka organizacyjna niezwłocznie przekazuje do Departamentu Prawnego informacje niezbędne do uwzględnienia tego projektu w odpowiednim wykazie prac legislacyjnych, ujęte w formie tabeli odpowiadającej graficznemu odzwierciedleniu danego wykazu, a w przypadku projektów podlegających zgłoszeniu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów – na formularzu określonym przez organ prowadzący ten wykaz.

§ 10.

1. Komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna opracowuje uzasadnienie projektu oraz, w zależności od rodzaju projektu, odpowiednio test regulacyjny albo ocenę skutków regulacji, jeżeli ich opracowanie wynika z przepisów Regulaminu pracy Rady Ministrów.

2. Opracowanie uzasadnienia, testu regulacyjnego albo oceny skutków regulacji może nastąpić we współpracy z Biurem Ministra.

3. Do projektu, który ma na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej, komórka organizacyjna przygotowuje dokumenty wskazane w § 30 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

§ 11.

1. Komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna przekazuje projekt wraz z dokumentami, o których mowa w § 10 ust. 1 lub 3, oraz informacją o uzyskaniu zgody na opracowanie projektu, o której mowa w § 9 ust. 1, do uzgodnień w resorcie administracji i cyfryzacji.

2. Komórki organizacyjne, Departament Prawny, urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra i jednostki organizacyjne zgłaszają uwagi do projektu w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu, chyba że został wyznaczony krótszy termin na zgłaszanie uwag i został on szczegółowo uzasadniony.

3. Projekt, który powoduje skutki finansowe w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister, jest kierowany w ramach uzgodnień w resorcie administracji i cyfryzacji wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednio oceną skutków regulacji albo testem regulacyjnym do Departamentu Budżetu i Finansów Ministerstwa.

4. W ramach uzgodnień projektu w resorcie administracji i cyfryzacji komórka organizacyjna kieruje projekt do Biura Ministra w celu ustalenia zakresu, sposobu i czasu trwania konsultacji publicznych, zgodnie z zasadami prowadzenia konsultacji publicznych określonymi w rozdziale 4, oraz w celu zaopiniowania uzasadnienia, testu regulacyjnego albo oceny skutków regulacji.

5. W celu ustalenia zakresu, sposobu i czasu trwania konsultacji publicznych komórka organizacyjna dołącza do projektu informację, która wskazuje:

1) proponowany czas trwania konsultacji publicznych, a w przypadku konsultacji publicznych, dla których określono termin krótszy niż 21 dni – uzasadnienie skrócenia tego terminu;

2) omówienie projektu, które zawiera zwięzłe określenie istoty rozwiązań zawartych w projekcie;

3) sposób zgłaszania uwag i opinii;

4) koordynatora konsultacji publicznych – przedstawiciela komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za projekt, który czuwa nad przebiegiem konsultacji publicznych i przestrzeganiem zasad ich prowadzenia, o których mowa w § 29 ust. 2;

5) listę podmiotów, do których projekt zostanie indywidualnie skierowany w ramach konsultacji publicznych wraz z określeniem ich adresów poczty elektronicznej i numerów faksów.

6. Biuro Ministra uzgadnia treść informacji, o której mowa w ust. 5.

§ 12.

1. W przypadku gdy po zakończeniu uzgodnień w resorcie administracji i cyfryzacji pozostają rozbieżności niemożliwe do usunięcia, komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna przeprowadza wewnątrzresortową konferencję uzgodnieniową.

2. W konferencji uzgodnieniowej, o której mowa w ust. 1, na wniosek komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej uczestniczy przedstawiciel Departamentu Prawnego.

3. W przypadku nieuzgodnienia projektu podczas konferencji uzgodnieniowej, o której mowa w ust. 1, komórka organizacyjna lub jednostka organizacyjna, która opracowała projekt przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu Członkowi Kierownictwa Ministerstwa.

§ 13.

Projekt ustawy opracowany na podstawie przepisów Regulaminu pracy Rady Ministrów przez Rządowe Centrum Legislacji jest przekazywany przez Departament Prawny komórce organizacyjnej, która opracowała projekt założeń projektu ustawy, w celu zaopiniowania.

§ 14.

1. Uzgodniony w resorcie administracji i cyfryzacji projekt wraz z dokumentami, o których mowa w § 10 ust. 1 lub 3, wymagający uzgodnienia międzyresortowego, komórka organizacyjna przekazuje Departamentowi Prawnemu wraz z informacją o:

1) wyniku uzgodnień projektu w resorcie administracji i cyfryzacji, a w przypadku nieusuniętych w tym trybie rozbieżności – także o ich rozstrzygnięciu przez właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa;

2) podmiotach, do których projekt ma zostać skierowany do opiniowania na podstawie § 38 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

2. Do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się uzgodnioną z Biurem Ministra informację, o której mowa w § 11 ust. 5.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Departament Prawny nie kieruje projektu do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania do czasu ich uzupełnienia, o czym informuje komórkę organizacyjną. Departament Prawny nie kieruje projektu do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania także w przypadku braku uzgodnionej z Biurem Ministra informacji, o której mowa w § 11 ust. 5.

4. Departament Prawny przedstawia uzgodniony w resorcie administracji i cyfryzacji projekt do akceptacji Członkom Kierownictwa Ministerstwa.

5. W przypadku braku uwag Członków Kierownictwa Ministerstwa, Departament Prawny przekazuje projekt do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania, a także przekazuje projekt wraz z informacją, o której mowa w § 11 ust. 5, do Biura Ministra w celu zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa.

6. Departament Prawny zapewnia zamieszczenie projektu wraz z informacją, o której mowa w § 11 ust. 5, w BIP Ministra oraz zamieszcza projekt w BIP RCL.

7. Komórka organizacyjna może zamieścić projekt wraz z informacją, o której mowa w § 11 ust. 5, na innej stronie internetowej przeznaczonej do prowadzenia konsultacji publicznych.

8. Projekt jest zamieszczany na stronach internetowych, w BIP Ministra oraz w BIP RCL w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie jego treści.

§ 15.

1. Departament Prawny przekazuje komórce organizacyjnej, w celu rozpatrzenia, uwagi i opinie zgłoszone do projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania lub zgłoszone przez podmioty, do których projekt został indywidualnie skierowany w ramach konsultacji publicznych.

2. Departament Prawny zapewnia zamieszczenie uwag i opinii, o których mowa w ust. 1, w BIP Ministra oraz w BIP RCL.

§ 16.

1. Raport z konsultacji, o którym mowa w § 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów, komórka organizacyjna sporządza nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia tych konsultacji.

2. Komórka organizacyjna przekazuje raport z konsultacji, o którym mowa w § 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów, do Biura Ministra w celu zamieszczenia na stronie internetowej Ministerstwa oraz do Departamentu Prawnego, który zapewnia zamieszczenie raportu z konsultacji w BIP Ministra oraz w BIP RCL.

3. W przypadku zamieszczenia projektu na innej stronie internetowej przeznaczonej do prowadzenia konsultacji publicznych, o której mowa w § 14 ust. 7, komórka organizacyjna zamieszcza na tej stronie także raport z konsultacji.

§ 17.

1. Po zakończeniu uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu komórka organizacyjna opracowuje nowy tekst projektu, jeżeli konieczność taka wynika z zakończonego etapu procesu legislacyjnego, i przekazuje go Departamentowi Prawnemu wraz z odpowiednio:

1) raportem z konsultacji, o którym mowa w § 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów – jeżeli projekt był przedmiotem konsultacji publicznych lub opiniowania, chyba że raport został już przekazany do Departamentu Prawnego zgodnie z § 16 ust. 2;

2) zestawieniem nieuwzględnionych uwag zgłoszonych przez podmioty w ramach opiniowania, o którym mowa w § 38 Regulaminu pracy Rady Ministrów;

3) informacją o opinii wyrażonej przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, jeżeli projekt był przekazany do zaopiniowania tej Komisji.

2. W przypadku nieuwzględnienia przez komórkę organizacyjną uwag zgłoszonych do projektu w ramach uzgodnień międzyresortowych, komórka organizacyjna jest obowiązana do przekazania Departamentowi Prawnemu, wraz z nowym tekstem projektu i załącznikami, o których mowa w ust. 1, stanowiska uzasadniającego nieuwzględnienie tych uwag.

3. Jeżeli jest to niezbędne do skierowania projektu do dalszych prac legislacyjnych, Departament Prawny informuje komórkę organizacyjną o konieczności przekazania innych, niż wskazane w ust. 1 i 2, dokumentów lub informacji.

4. W przypadku podjęcia przez komórkę organizacyjną decyzji o przeprowadzeniu konferencji uzgodnieniowej, komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego zestawienie zgłoszonych uwag zawierające stanowisko wobec tych uwag, w którym wskazuje co najmniej na ich uwzględnienie, nieuwzględnienie albo konieczność wyjaśnienia.

5. Komórka organizacyjna przekazuje zestawienie, o którym mowa w ust. 4, w terminie umożliwiającym przekazanie zaproszenia na konferencję uzgodnieniową na 7 dni przed planowanym terminem konferencji. Konferencję uzgodnieniową organizuje i prowadzi Departament Prawny przy udziale przedstawiciela komórki organizacyjnej. W uzasadnionych przypadkach konferencja uzgodnieniowa może być prowadzona przez komórkę organizacyjną przy udziale przedstawiciela Departamentu Prawnego.

6. W przypadku nieusunięcia rozbieżności pomimo przeprowadzenia konferencji uzgodnieniowej komórka organizacyjna przekazuje Departamentowi Prawnemu protokół rozbieżności, o którym mowa w § 50 ust. 1 i 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów.

7. W przypadku nieuzgodnienia projektu rozporządzenia Ministra komórka organizacyjna przekazuje do Departamentu Prawnego informacje o przyczynach tego nieuzgodnienia i zakresie, w jakim ten projekt nie został uzgodniony.

§ 18.

1. W przypadku konieczności skierowania projektu do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zwany dalej „KRMC”, lub Komitet do Spraw Europejskich, zwany dalej „KSE”, komórka organizacyjna przekazuje projekt wraz z wymaganymi dokumentami do Departamentu Prawnego co najmniej jeden dzień roboczy przed datą przekazania właściwemu komitetowi.

2. Departament Prawny przekazuje projekt odpowiednio:

1) Sekretarzowi KRMC;

2) Biuru Ministra w celu przekazania Sekretarzowi KSE.

3. Uwagi zgłaszane w trakcie rozpatrywania projektu przez odpowiednio KRMC lub KSE komórki organizacyjne właściwe do obsługi prac tych komitetów kierują do komórki organizacyjnej i, do wiadomości, do Departamentu Prawnego.

4. Komórka organizacyjna opracowuje stanowisko do uwag oraz propozycje nowego brzmienia projektu i, po konsultacji z Departamentem Prawnym, przekazuje je komórkom organizacyjnym właściwym do obsługi KRMC lub KSE w celu przekazania właściwemu komitetowi.

5. W przypadku konieczności skierowania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów, komórka organizacyjna przekazuje projekt wraz z wymaganymi dokumentami do Departamentu Prawnego co najmniej jeden dzień roboczy przez datą przekazania ich właściwemu organowi.

§ 19.

W przypadku prac nad projektem ustawy komórka organizacyjna jest obowiązana, zgodnie z Regulaminem pracy Rady Ministrów, do opracowania aktów wykonawczych o podstawowym znaczeniu dla proponowanej regulacji, a w przypadku projektu ustawy mającej na celu wdrożenie prawa Unii Europejskiej – projektów aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy, i przekazania ich do Departamentu Prawnego. Przekazanie powinno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed skierowaniem projektu ustawy do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

§ 20.

Na posiedzeniach komisji prawniczej resort administracji i cyfryzacji jest reprezentowany przez przedstawiciela Departamentu Prawnego oraz przedstawiciela komórki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej. Przedstawiciel Departamentu Prawnego pełni wiodącą rolę w rozstrzyganiu zagadnień legislacyjnych.

§ 21.

1. Uzgodniony projekt aktu normatywnego Ministra, który został zaopiniowany przez Departament Prawny pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym i zasadami techniki prawodawczej, opracowuje w formacie XML Departament Prawny.

2. Projekt aktu normatywnego Ministra przedstawia do podpisu Ministrowi, w formacie XML, dyrektor Departamentu Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Projekty niewymagające publikacji w dzienniku promulgacyjnym są przedstawiane do podpisu w postaci papierowej.

3. Przedstawienie projektu do podpisu Ministrowi następuje po uzyskaniu akceptacji właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa oraz Członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym mogą zostać przedstawione do podpisu Ministrowi przez kierownika komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy treść projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Departamentu Prawnego oraz z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 3.

§ 22.

1. Przed wydaniem aktu normatywnego Dyrektora Generalnego Ministerstwa, komórka organizacyjna jest obowiązana do uzyskania opinii Departamentu Prawnego.

2. Projekt zarządzenia dotyczący ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa przedstawia do podpisu Ministrowi Dyrektor Generalny Ministerstwa, po uzyskaniu opinii dyrektora Departamentu Prawnego oraz z zachowaniem trybu, o którym mowa w § 21 ust. 3.

§ 23.

1. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa, pozostającego we właściwości komórki organizacyjnej, jest opracowywany przez Departament Prawny.

2. Projekt tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa przedkłada do podpisu Ministrowi dyrektor Departamentu Prawnego za pośrednictwem Członka Kierownictwa Ministerstwa wykonującego czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego.

Rozdział 3

Tryb prac nad projektami przekazanymi Ministrowi do zaopiniowania lub uzgodnienia przez organy administracji rządowej oraz inne podmioty obowiązane na podstawie odrębnych przepisów

§ 24.

1. Projekty przekazane Ministrowi w celu zaopiniowania lub uzgodnienia Departament Prawny kieruje do właściwych komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych.

2. Departament Prawny wyznacza termin wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag, z uwzględnieniem terminu wyznaczonego przez wnioskodawcę, terminu niezbędnego do zajęcia stanowiska przez komórkę organizacyjną, urząd obsługujący organ nadzorowany przez Ministra lub jednostkę organizacyjną oraz konieczności opracowania przez Departament Prawny stanowiska resortu administracji i cyfryzacji. Niezajęcie stanowiska przez komórkę organizacyjną, urząd obsługujący organ nadzorowany przez Ministra lub jednostkę organizacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne odpowiednio z brakiem uwag do projektu albo akceptacją projektu, chyba że przed jego upływem referent sprawy w Departamencie Prawnym zostanie poinformowany o planowanych uwagach lub opiniach oraz terminie ich przedstawienia.

3. Jednostka organizacyjna przekazuje uwagi i opinie do Departamentu Prawnego za pośrednictwem komórki organizacyjnej prowadzącej sprawy związane z nadzorem Ministra nad tą jednostką albo stosunkiem podległości tej jednostki wobec Ministra, a urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra przekazują uwagi i opinie do Departamentu Prawnego oraz do wiadomości komórkom organizacyjnym, które prowadzą sprawy związane z nadzorem Ministra nad tymi organami.

§ 25.

1. Stanowisko Ministra dotyczące opiniowanego lub uzgadnianego projektu opracowuje Departament Prawny we współpracy z komórkami organizacyjnymi, urzędami obsługującymi organy nadzorowane przez Ministra lub jednostkami organizacyjnymi, które przedstawiły uwagi i opinie do projektu. O uwzględnieniu w stanowisku uwag i opinii zgłoszonych przez komórki organizacyjne, urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra lub jednostki organizacyjne rozstrzyga, także w przypadku rozbieżności między nimi, Członek Kierownictwa Ministerstwa wykonujący czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego na podstawie przedstawionych stanowisk.

2. Departament Prawny przekazuje ostateczną treść stanowiska Ministra do wszystkich komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych, które przedstawiły uwagi i opinie.

§ 26.

1. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu przedstawiciele komórki organizacyjnej, urzędu obsługującego organ nadzorowany przez Ministra lub jednostki organizacyjnej, realizując obowiązki określone w § 45 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów, biorą udział w konferencjach uzgodnieniowych.

2. Komórka organizacyjna, urząd obsługujący organ nadzorowany przez Ministra lub jednostka organizacyjna może zwrócić się do Departamentu Prawnego o wskazanie przedstawiciela Departamentu Prawnego, który będzie uczestniczył w konferencji uzgodnieniowej.

§ 27.

1. Przedstawiciel Departamentu Prawnego uczestniczy w posiedzeniach komisji prawniczej.

2. Departament Prawny może zwrócić się do komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych o wskazanie ich przedstawicieli, którzy będą uczestniczyli w posiedzeniu komisji prawniczej.

§ 28.

1. Projekty przekazane Ministrowi w celu zaopiniowania w ramach jego udziału w KRMC albo KSE komórki organizacyjne właściwe do obsługi prac tych komitetów kierują do właściwych komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych, wyznaczając termin na zajęcie stanowiska, z uwzględnieniem terminów posiedzeń KRMC albo KSE.

2. Na podstawie przedstawionych uwag i opinii komórki organizacyjne właściwe do obsługi KRMC albo KSE opracowują projekt stanowiska Ministra do projektu i przekazują go do Departamentu Prawnego, w celu weryfikacji, przed przekazaniem Sekretarzowi KRMC albo Sekretarzowi KSE.

3. W przypadku przekazania przez Departament Prawny do zaopiniowania przez komórki organizacyjne, urzędy obsługujące organy nadzorowane przez Ministra lub jednostki organizacyjne projektu w wersji skierowanej do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów albo Radę Ministrów:

1) przedstawienie opinii następuje w terminie wyznaczonym przez Departament Prawny, określonym z uwzględnieniem terminów posiedzeń komitetów albo Rady Ministrów i zasad wynikających z przepisów odrębnych;

2) przedstawienie nowych uwag do projektu, w zakresie wcześniej opiniowanym, wymaga szczegółowego uzasadnienia;

3) nie podlegają ponownemu zgłoszeniu przez komórkę organizacyjną, urząd obsługujący organ nadzorowany przez Ministra lub jednostkę organizacyjną uwagi wycofane lub uzgodnione w ramach uzgodnień międzyresortowych, chyba że ich zgłoszenie zostanie szczegółowo uzasadnione.

4. Biuro Ministra udostępnia wszystkim komórkom organizacyjnym oraz Departamentowi Prawnemu porządki posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz porządki obrad Rady Ministrów i KSE, a także protokoły ustaleń z tych posiedzeń i obrad.

5. Komórka organizacyjna obsługująca KRMC udostępnia wszystkim komórkom organizacyjnym oraz Departamentowi Prawnemu agendę posiedzenia KRMC, a także protokoły ustaleń tego komitetu.

6. Biuro Ministra przekazuje ostateczną treść stanowiska Ministra do projektu rozpatrywanego przez KSE do wszystkich komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych, które przedstawiły uwagi, oraz do Departamentu Prawnego.

7. Komórka organizacyjna obsługująca KRMC przekazuje ostateczną treść stanowiska Ministra do projektu rozpatrywanego przez KRMC do wszystkich komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych, które przedstawiły uwagi, oraz do Departamentu Prawnego.

8. Departament Prawny przekazuje ostateczną treść stanowiska Ministra do projektu rozpatrywanego przez Stały Komitet Rady Ministrów lub Radę Ministrów do wszystkich komórek organizacyjnych, urzędów obsługujących organy nadzorowane przez Ministra lub jednostek organizacyjnych, które przedstawiły uwagi.

Rozdział 4

Zasady prowadzenia konsultacji publicznych w resorcie administracji i cyfryzacji

§ 29.

1. Konsultacje publiczne prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający dostęp do konsultowanych projektów i możliwość wypowiedzenia się.

2. Konsultacje publiczne prowadzone są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz zasady poszanowania dobra ogólnego.

§ 30.

1. Konsultacje publiczne trwają co najmniej 21 dni.

2. Komórka organizacyjna może zwrócić się do właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa o wyrażenie zgody na przedłużenie trwających konsultacji publicznych.

3. O zgodzie na przedłużenie trwających konsultacji publicznych komórka organizacyjna informuje:

1) Biuro Ministra, które zamieszcza informację o tym przedłużeniu w BIP Ministra oraz na stronie internetowej Ministerstwa;

2) Departament Prawny, który sporządza pismo informujące podmioty, do których projekt został skierowany indywidualnie w ramach konsultacji publicznych, o przedłużeniu terminu tych konsultacji.

4. W przypadku zamieszczenia projektu na innej stronie internetowej przeznaczonej do prowadzenia konsultacji publicznych, o której mowa w § 14 ust. 7, komórka organizacyjna zamieszcza na tej stronie także informację o przedłużeniu konsultacji publicznych.

§ 31.

1. Komórka organizacyjna może zwrócić się do właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa o wyrażenie zgody na przeprowadzenie uproszczonych konsultacji publicznych, biorąc pod uwagę treść projektu, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność.

2. Uproszczone konsultacje publiczne mogą polegać na:

1) skróceniu czasu trwania konsultacji publicznych na okres nie krótszy niż 7 dni;

2) odstąpieniu od obowiązku sporządzenia omówienia projektu, o którym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2;

3) odstąpieniu od obowiązku indywidualnego skierowania projektu do podmiotów w ramach konsultacji publicznych;

4) odstąpieniu od obowiązku publikowania projektów na stronie internetowej Ministerstwa.

3. Skrócenie czasu trwania konsultacji publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz odstąpienie od obowiązku indywidualnego skierowania projektu do podmiotów w ramach konsultacji publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie ma zastosowania do podmiotów, dla których termin na przedstawienie stanowiska iobowiązek skierowania projektu w ramach konsultacji publicznych wynika z odrębnych przepisów.

§ 32.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy obowiązek przedstawienia projektu do konsultacji publicznych nie wynika z odrębnych przepisów, w szczególności biorąc pod uwagę treść projektu, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, komórka organizacyjna może zwrócić się do właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzania konsultacji publicznych.

2. Wskazanie przyczyn odstąpienia od przeprowadzania konsultacji publicznych zamieszcza się odpowiednio w ocenie skutków regulacji albo teście regulacyjnym.

Rozdział 5

Prowadzenie rejestru aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym oraz wydawanie Dziennika Urzędowego Ministra Administracji i Cyfryzacji

§ 33.

Rejestr aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Ministra prowadzi Departament Prawny, a rejestr aktów normatywnych Dyrektora Generalnego Ministerstwa – Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwa.

§ 34.

1 Departament Prawny przekazuje akty normatywne Ministra do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Akty normatywne Ministra niepodlegające ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji.

3. Redakcję Dziennika Urzędowego Ministra Administracji i Cyfryzacji prowadzi Departament Prawny.

Rozdział 6

Wykazy prac legislacyjnych

§ 35.

1. Departament Prawny zapewnia bieżącą aktualizację Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów w zakresie działania Ministra we współpracy z komórkami organizacyjnymi.

2. Zgłoszenie projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów albo Wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów następuje po przekazaniu do Departamentu Prawnego zgody właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa na opracowanie projektu wraz z informacjami, o których mowa w § 9 ust. 3.

3. Departament Prawny przygotowuje wystąpienie Ministra o uwzględnienie projektu w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów albo Wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów.

4. Po opublikowaniu w BIP KPRM wykazów, o których mowa w ust. 1, uwzględniających zgłoszenia projektów z zakresu właściwości Ministra, Departament Prawny koordynuje ich realizację we współpracy z komórkami organizacyjnymi.

§ 36.

1. Departament Prawny, na podstawie propozycji zgłoszonych przez komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne, zapewnia prowadzenie i aktualizację Wykazu prac legislacyjnych Ministra obejmującego projekty rozporządzeń, nad którymi będą prowadzone prace w Ministerstwie.

2. Zgłoszenie projektu do Wykazu prac legislacyjnych Ministra następuje po przekazaniu do Departamentu Prawnego zgody właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa na opracowanie projektu wraz z informacjami, o których mowa w § 9 ust. 3.

§ 37.

1. Komórka organizacyjna może wystąpić do Departamentu Prawnego o skierowanie do organu prowadzącego Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wniosku o zamieszczenie w tym wykazie projektu ustawy bez uprzedniego przyjęcia przez Radę Ministrów założeń projektu ustawy bądź dokonanie odpowiedniej zmiany w tym zakresie w przypadku ujęcia w tym wykazie projektu założeń projektu ustawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera szczegółowe uzasadnienie dla opracowania projektu ustawy bez wymogu opracowania i uzgodnienia projektu jej założeń oraz jest poprzedzony zgodą właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa. Do wniosku dołącza się test regulacyjny.

§ 38.

Komórka organizacyjna jest obowiązana do uzyskania zgody właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa na rezygnację z prac nad projektem zamieszczonym we właściwym wykazie prac legislacyjnych. Po uzyskaniu zgody informacja ta jest przekazywana Departamentowi Prawnemu, który:

1) przekazuje ją właściwemu organowi prowadzącemu Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów lub Wykaz prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów;

2) aktualizuje w tym zakresie Wykaz prac legislacyjnych Ministra.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 39.

Traci moc zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 5).

§ 40.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »