| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Nadaje się statut Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc statut Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 10).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA]

Załącznik do zarządzenia Nr 26 Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 12 czerwca 2015 r.

STATUT CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

§ 1. 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwane dalej „CPPC”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Siedzibą CPPC jest Warszawa.

3. CPPC realizuje zadania związane z wdrażaniem programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zapewniających wsparcie w ramach polityki spójności, środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środków pochodzących z innych programów w zakresie mu powierzonym do realizacji właściwymi umowami i porozumieniami.

4. CPPC zarządza programami powierzonymi mu do realizacji w zakresie i w sposób zgodny z decyzjami uprawnionych organów administracji rządowej oraz zasadami obowiązującymi przy realizacji tych programów.

§ 2. 1. W skład CPPC wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca Dyrektora;

3) Departament Kompetencji Cyfrowych;

4) Departament Wdrażania Projektów Szerokopasmowych;

5) Departament Projektów e-Administracji;

6) Departament Programów Europejskich;

7) Departament Systemu Zarządzania i Kontroli;

8) Departament Finansowo-Administracyjny;

9) Doradca Dyrektora CPPC;

10) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

2. Regulamin organizacyjny CPPC ustala, w drodze zarządzenia, Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora.

§ 3. 1. Dyrektora i zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

2. Dyrektor kieruje CPPC i reprezentuje jednostkę jednoosobowo na zewnątrz.

3. Dyrektor wykonuje zadania CPPC przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Dyrektorów Departamentów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

4. CPPC jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662).

5. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w CPPC i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw oraz upoważnień.

6. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania CPPC.

7. Dyrektor może upoważnić Zastępcę Dyrektora, Dyrektorów Departamentów, kierowników komórek organizacyjnych, wchodzących w skład departamentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-8, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »