| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 19
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 2 lipca 2015 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakresy czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji dla wykonywania zadań należących do kompetencji Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski:

1) zastępuje Ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków; w tych przypadkach, w szczególności:

a) koordynuje wykonywanie przez Podsekretarzy Stanu powierzonych im czynności,

b) podpisuje pełnomocnictwa do reprezentowania Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej;

2) podpisuje w zastępstwie Ministra akty prawne kierowane do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie geodezji i kartografii oraz nadzoru nad wojewodami;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;

5) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

6) sprawuje nadzór nad realizacją, w zakresie właściwości Ministra, zadań dotyczących zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego, ochrony ludności i ochrony infrastruktury krytycznej;

7) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących systemu powiadamiania ratunkowego;

8) wykonuje zadania, o których mowa w § 164 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979), w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

9) udziela pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w pracach komisji sejmowych i senackich;

10) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Głównym Geodetą Kraju,

b) Instytutem Geodezji i Kartografii w Warszawie;

11) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej w zakresie określonym w pkt 3,

b) Departamentu do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego,

c) Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie poczty;

2) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra, Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie wdrożenia Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz koordynacją budowy sieci szerokopasmowych w Polsce;

4) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

5) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 pkt 6,

b) Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

c) Departamentu Telekomunikacji w zakresie spraw, o których mowa w pkt 3.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Jurand Drop:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3;

3) prowadzi sprawy związane z realizacją „Polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie;

5) zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Informatycznych;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

b) Departamentu Informatyzacji,

c) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 3 pkt 5 lit. c i § 10 ust. 6 pkt 5.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska wykonuje czynności kierownictwa wobec Departamentu Budżetu i Finansów, w zakresie realizacji zadań dysponenta części środków budżetu.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marek Wójcik:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – administracja publiczna, z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 4;

2) sprawuje nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych na podstawie kryterium zgodności z prawem;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

5) sprawuje kontrolę nad przeprowadzaniem zbiórek publicznych;

6) sprawuje nadzór nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej;

7) podpisuje pisma kierujące projekty dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych, a także do rozpatrzenia przez komitety Rady Ministrów oraz Radę Ministrów;

8) podpisuje stanowiska, w tym stanowiska dotyczące projektów dokumentów rządowych przedstawionych w toku uzgodnień międzyresortowych;

9) zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową;

10) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Administracji Publicznej, z zastrzeżeniem § 2 pkt 11 lit. a,

b) Departamentu Prawnego.

§ 7.

Dyrektor Generalny Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Elżbieta Markowska:

1) wykonuje czynności dyrektora generalnego urzędu określone w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211);

2) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Biura Dyrektora Generalnego,

b) Departamentu Budżetu i Finansów, z wyłączeniem spraw określonych w § 5.

§ 8.

Spory kompetencyjne w sprawach wymienionych w § 2–7 rozstrzyga Minister.

§ 9.

Sekretarz Stanu oraz Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, a także komitetów Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 10.

1. Zakresy czynności Sekretarza Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2, oraz Podsekretarzy Stanu, nie obejmują:

1) udziału w posiedzeniach Rady Ministrów, Rady do Spraw Cyfryzacji oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) podejmowania decyzji o:

a) wystąpieniu z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie ze stanowiska,

b) zwolnieniu ze stanowiska,

c) powołaniu, wyznaczeniu oraz odwołaniu członków (przedstawicieli Ministra) rad, zespołów i komisji, gdy przepis prawa zastrzega takie uprawnienia dla Ministra,

d) zmianie przeznaczenia środków budżetowych w resorcie administracji i cyfryzacji;

3) podpisywania:

a) aktów prawnych kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dzienniku Urzędowym Ministra Administracji i Cyfryzacji,

b) innych aktów prawnych regulujących zagadnienia zastrzeżone do wyłącznej właściwości Ministra, w tym decyzji administracyjnych;

4) udzielania pełnomocnictw.

2. Sekretarz Stanu, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2, oraz Podsekretarze Stanu mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia Ministra.

3. Minister sprawuje nadzór nad:

1) prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych;

2) koordynacją realizacji zadań Ministra określonych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

4. Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Projektów Polska Cyfrowa

6. Minister sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Kontroli, Skarg i Wniosków;

4) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich;

5) Departament Telekomunikacji w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym telekomunikacji;

6) Departament Poczty w zakresie realizacji spraw związanych z nadzorem Ministra nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie dotyczącym poczty.

§ 11.

1. Ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Stanisława Huskowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Wójcik, z wyłączeniem zadań określonych w § 2 pkt 1 i 2;

2) Podsekretarza Stanu Bogdana Dombrowskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Jurand Drop;

3) Podsekretarza Stanu Juranda Dropa w czasie jego nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski;

4) Podsekretarza Stanu Magdalenę Młochowską w czasie jej nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Wójcik, a w przypadku jego nieobecności – Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski;

5) Podsekretarza Stanu Marka Wójcika w czasie jego nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Stanisław Huskowski.

2. W przypadku nieobecności osoby zastępującej wymienionej w ust. 1, osobę zastępującą wskazuje Minister.

§ 12.

Traci moc decyzja Nr 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 31, z późn. zm.1)).

§ 13.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2015 r. poz. 6, 15, 37 i 41.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »