| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 31
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 21 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości”, ogłoszonego w dniu 8 czerwca 2015 r.

§ 2.

Do zadań komisji konkursowej należy:

1) zaopiniowanie złożonych ofert w oparciu o tryb i kryteria określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz w oparciu o kryteria zawarte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) przedłożenie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji najkorzystniejszej oferty w opinii komisji konkursowej lub listy najkorzystniejszych ofert rekomendowanych do wyboru albo informacji, że żadna z ofert nie została przyjęta przez komisję konkursową;

3) sporządzenie i przedłożenie Dyrektorowi Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych protokołu z przeprowadzonej oceny.

§ 3.

1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. Członek komisji konkursowej nie może wstrzymać się od głosu.

4. Komisja konkursowa może dokonywać wiążących rozstrzygnięć w obecności przynajmniej połowy swoich członków.

§ 4.

Komisja konkursowa działa w następującym składzie:

1) przedstawiciele Ministra Administracji i Cyfryzacji:

a) Pan Józef Różański, przewodniczący komisji konkursowej,

b) Pan Dobiesław Rzemieniewski,

c) Pani Marzena Tymińska, sekretarz komisji konkursowej;

2) przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Pan Tomasz Wicherkiewicz, przedstawiciel Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

§ 5.

1. Komisja konkursowa wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.

2. Przewodniczący komisji konkursowej zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji konkursowej.

3. Przewodniczącego komisji konkursowej, w razie jego nieobecności na posiedzeniu, zastępuje wskazany przez niego członek komisji konkursowej.

4. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowej zapewnia Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

§ 6.

Do zadań sekretarza komisji konkursowej należy:

1) powiadamianie członków komisji o terminie i miejscu posiedzeń komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia komisji;

3) przechowywanie dokumentacji komisji.

§ 7.

Członkowie komisji konkursowej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach komisji konkursowej.

§ 8.

Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

– Andrzej Halicki

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »