| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie o Współpracy

zawarte w dniu 15 kwietnia 2014 roku

pomiędzy

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

a

Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego

Mając na celu zapewnienie sprawnego współdziałania w zakresie realizacji zadań ustawowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Urzędu Dozoru Technicznego, zwani dalej „Stronami”, zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1.

Strony zobowiązują się do stałego współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w Polsce.

§ 2.

1. Współdziałanie na szczeblu centralnym odbywać się będzie między Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

2. Strony niniejszego porozumienia zalecają jego stosowanie na szczeblu terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska a terenowymi oddziałami Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 3.

Współdziałanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane wzajemnie przez strony porozumienia w szczególności poprzez:

1. wymianę informacji, sprawozdań, raportów oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska i bezpieczeństwa technicznego;

2. informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze w kompetencji drugiej Strony porozumienia;

3. prowadzenie skoordynowanych czynności dozorowo-kontrolnych w zakresie wspólnych problemów w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego;

4. wymianę informacji i doświadczeń nt. ocen i klasyfikacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii oraz innych informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym;

5. wspieranie inicjatyw proekologicznych w przemyśle i rozpowszechnianie osiągnięć w zakresie najlepszych rozwiązań oraz wdrażania postępu technicznego w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków eksploatacji urządzeń technicznych;

6. wymianę informacji nt. dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych oraz działań kontrolnych w tym zakresie;

7. współdziałanie w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących wynikiem uszkodzeń i awarii urządzeń technicznych;

8. informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez Strony porozumienia.

§ 4.

Strony porozumienia będą działać na rzecz zapewnienia współpracy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z dyrektorami oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 5.

Koordynację realizacji ustaleń niniejszego porozumienia powierza się Dyrektorowi Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Zespołu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

§ 6.

Spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w celu podsumowania współpracy, omówienia kwestii związanych z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska, ustalenia priorytetów przyszłych wspólnych działań w obszarze objętym porozumieniem będą się odbywały na wniosek jednej ze Stron. Nie jest wymagana forma pisemna wniosku.

§ 7.

Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 10.

Z dniem podpisania porozumienia traci moc porozumienie o współpracy zawarte w dniu 30 października 2003 r. pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Urzędu Dozoru Technicznego

Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Mieczysław Borowski

Andrzej Jagusiewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »