| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2012 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępniania w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Nr 1 Ministra Środowiska
z dnia 4 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenie wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanikanie siedlisk ptaków wodno-błotnych wywołane ekspansją trzciny i krzewów

Koszenie trzcinowisk z usuwaniem biomasy

2

Ekspansja norki amerykańskiej (gatunku obcego) stanowiącego zagrożenie dla trwałości populacji gatunków fauny

1. Eliminacja gatunku obcego.

2. Prowadzenie monitoringu populacji oraz identyfikowanych zagrożeń

3

Deficyt tlenowy wód w okresie wysokich temperatur w wyniku procesu zarastania koryt rzecznych Narwi (koryto anastomozujące) i spowolnienia przepływu wody

Zwiększenie retencji i utrzymanie przepływów biologicznych poprzez udrażnianie zarastających koryt rzecznych

4

Zanikanie roślinności łąkowo-pastwiskowej w następstwie zaniechania tradycyjnych form użytkowania

1. Koszenie łąk.

2. Wypas bydła, koni

5

Zarastanie trzciną i krzewami ekosystemów nieleśnych

1. Koszenie.

2. Wycinanie krzewów

6

Spadek różnorodności gatunkowej ryb w wyniku preferowania przez wędkarzy połowu gatunków ryb drapieżnych

Regulacja składu gatunkowego i struktury wiekowej populacji ryb przez zarybianie – zgodnie z opracowaniem i zaleceniami Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

7

Brak akceptacji społecznej dla potrzeby prowadzenia zabiegów ochronnych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa, położonych w granicach Parku

Wykup gruntów

 

II. Zagrożenie wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Występowanie pożarów

1. Współpraca ze strażą pożarną.

2. Patrolowanie terenu

2

Zagrożenia ze strony owadów

1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych.

2. Poszukiwania owadów w ściółce jako działań monitoringowych w celu identyfikacji przebiegu gradacji owadów.

3. Ustalenie ewentualnych metod zapobiegających zagrożeniom

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie się jakości wody w Narwi (obniżanie się zawartość tlenu, zwiększanie ilości biogenów i toksyn wydzielanych przez sinice) w wyniku niekontrolowanego zrzutu wody ze zbiornika Siemianówka w okresie zakwitów glonów

1. Współpraca z zarządem zbiornika Siemianówka.

2. Okresowa kontrola i ustalanie optymalnych wielkości zrzutów wody do rzeki Narew

2

Zmiana naturalnego przepływu wód w Narwi w wyniku żądań rolników dotyczących obniżania poziomów piętrzenia określonych pozwoleniem wodnoprawnym

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie funkcjonowania zbiornika Siemianówka i jazu w Rzędzianach w zakresie gospodarki wodnej

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Niestabilny poziom wód powierzchniowych i gruntowych

Egzekwowanie oraz kontrola piętrzeń wody na jazie w Rzędzianach przewidzianych w pozwoleniu wodnoprawnym dla tego obiektu

2

Zagrożenie pożarowe

Współpraca ze strażą pożarną

3

Nielegalne składowiska odpadów

Współpraca z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie edukacji i przestrzegania obowiązujących przepisów gospodarki odpadami

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wystawienie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę2)

2 sztuki

Wieś Uhowo na działce numer 342/3

2

Poszukiwania owadów w ściółce

2 próby

3

Prognozowanie występowania cetyńca na pułapkach klasycznych

2 sztuki

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

1. Koszenie łąk z wywożeniem Biomasy.

2. Wypas z wykorzystaniem konika polskiego

53,45 ha

1. Wieś Kurowo, na działkach o numerach – 3/1, 4/3, 6/28, 6/2.

2. Miasto Suraż na działkach o numerach – 68/2, 85/3, 665/1, 667/1, 669/1, 671/1, 578, 682/1, 750, 751, 792/1, 758, 716, 696/4, 484/1, 880, 474/5, 474/6, 431, 369/1, 274/1, 276/1, 278/1, 279/1, 288/4, 288/3, 577, 576, 580/1, 581/4, 696/4, 369/1, 288/4, 288/3, 112/3, 123/1, 126/1, 143/1, 155/1, 158/2, 860, 159/1, 199/7, 173, 175, 179/3

2

1. Usuwanie nalotu z drzew i krzewów.

2. Wykaszanie łąk z wywożeniem biomasy

135,00 ha

1. Wieś Uhowo na działkach o numerach – 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 344/3, 344/4, 345/4, 345/5, 346/2, 346/3, 346/4, 347/4, 347/5, 348/1, 348/2, 348/3, 349/3, 349/4, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 353/3, 354/1, 354/2, 354/3, 356, 357/1, 357/2, 357/3, 357/4, 358/1, 358/2, 359/2, 359/3, 359/4, 360/6, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 363, 364/1, 365,

 

 

 

 

366, 364/2, 367, 368, 369/4, 369/5, 370/1, 370/2, 371/1, 371/3, 371/4, 371/5, 371/6, 371/7, 372/1, 372/2, 372/3, 372/4, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 374/2, 375/1, 375/2, 375/3, 375/4, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5, 376/6, 376/7, 376/8, 376/9, 376/10, 376/11, 377/2, 377/3, 377/4, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2, 379/3, 760, 761/1, 762/1, 763/1, 764/1, 765/1, 766, 767/2 769/1, 770/1, 771/1, 772/1, 773/1, 774, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806/1, 807/1, 808/1, 809/1, 810/1, 811/1, 812/1, 813/1, 814/2, 816/1, 817/1, 818/1, 819/1, 820/1, 821/2, 823/1, 824/1, 825/1, 826/1, 828/2, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834, 835/2, 837/1, 838/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 844/2, 845/1, 846/1, 848/2, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 853/1, 855/1, 858, 860/2, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902/1, 903, 904, 905, 906/1, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919.

2. Wieś Borowskie Żaki na działkach o numerach – 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 82, 85/1, 92, 93/1, 93/2, 95, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 117, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 466, 467/1

3

Koszenie z wywożeniem biomasy

78,00 ha

1. Wieś Kruszewo na działkach o numerach – 404, 403/10, 403/11, 403/5, 403/4, 403/3, 403/2, 403/1, 404, 403/10, 403/11, 565, 567, 591, 596, 399, 402/3, 401/1.

2. Wieś Pańki na działkach o numerach – 1/4, 2/11, 4/3, 5/13, 8/37, 8/40, 8/43,

 

 

 

 

1/2, 2/10, 3/4, 3/5, 4/2, 5/12, 6/8, 7/2, 8/27, 8/39, 9/2, 9/20, 9/21, 9/22, 9/1, 331, 332, 334, 8/30, 8/38, 7/8, 8/6, 8/7, 8/10, 8/46, 10/3, 7/9, 8/33, 8/42, 4/1, 3/2, 2/9, 1/7, 336, 362, 10/1, 8/16, 8/17, 8/44, 8/20, 7/10, 8/15, 8/11, 11/1, 5/14, 5/9, 2/12, 3/8, 3/9, 4/4, 5/15, 12/5, 22/10, 24/17, 24/18, 25/1, 26/1;31/2, 40/24, 40/26, 21/1, 20/31, 30/1, 42/2, 42/11, 41/2, 41/10, 39/2, 39/21

4

Koszenie z usuwaniem biomasy (zabiegi wieloletnie – przewidziane na okres kolejnych 8 lat)

722,10 ha

1. Wieś Kruszewo na działkach o numerach – 154/1, 154/2, 154/3, 156/1, 156/3, 156/4, 156/6, 159/2, 160/4, 162/1, 162/2, 162/3, 163/10, 163/4, 163/8, 163/9, 164/5, 164/6, 164/7, 168/1, 168/10, 168/11, 168/13, 168/14, 168/15, 168/24, 168/26, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9, 171/1, 171/2, 171/6, 171/7, 171/8, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 172/6, 176/1, 176/10, 176/11, 176/12, 176/13, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7, 176/8, 176/9, 177/5, 178/12, 178/13, 178/14, 178/15, 178/16, 178/17, 178/18, 178/19, 178/5, 178/6, 179/1, 179/6, 183/5, 185/2, 185/3, 185/4, 185/6, 185/7, 188/1, 188/3, 188/4, 188/5, 194/1, 203/17, 204/4, 204/5, 204/6, 209/10, 210/2, 211/17, 211/20, 211/23, 211/24, 211/25, 211/26, 211/27, 211/7, 212/14, 212/18, 212/22, 212/25, 212/29, 212/6, 212/9, 216/1, 216/2, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/10, 229/2, 229/3, 229/4, 229/8, 229/9, 230/4, 230/5, 230/6, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 234/1, 234/2, 234/3, 239/1, 239/2, 239/3, 347/1, 347/2, 347/3, 347/4, 347/5, 355/2, 356/2, 357/7, 357/8, 357/9, 359/10, 359/11, 359/12, 359/13, 359/17, 359/6, 359/7, 360/6, 363/1, 366/5, 378/3, 384/2, 385/1, 385/2, 385/3, 389/16, 389/17, 389/18, 389/25, 389/26, 389/27, 392/6, 394/1, 691, 692, 693, 694, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 726, 727, 728, 734, 735, 736, 737, 738, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 785, 795, 817, 818, 819, 820, 821, 829, 832, 833, 835, 837, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 852, 853, 854, 855, 856, 858, 863, 866.

2. Wieś Izbiszcze na działkach o numerach – 83/4, 241/4, 243/5,

 

 

 

 

245/3, 251/3, 252/4, 252/5, 252/6, 253/3, 253/4, 258/3, 298/1, 310/12, 310/6, 311/1, 311/3, 312/3, 312/4, 314/2, 317/1, 317/3, 317/4, 319/1, 319/11, 319/14, 320/1, 320/12, 320/7, 320/9, 322/1, 322/8, 325/1, 325/11, 325/15, 325/16, 325/2, 325/5, 325/6, 325/8, 327/1, 327/2, 327/3, 327/5, 327/6, 327/8, 327/9, 329/1, 329/2, 329/3, 329/4, 329/5, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 330/5, 332/1, 332/2, 332/32, 332/5, 333/12, 333/6, 334/6, 334/7, 335/6, 335/7, 337/8, 338/3, 338/4, 338/5, 338/6, 338/7, 338/8, 339/1, 339/2, 342/1, 342/3, 342/5, 342/7, 343/3, 343/4, 344/1, 344/3, 344/4, 344/5, 345/1, 345/3, 345/4, 345/4, 345/5, 346/3, 346/7, 348/4, 348/5, 348/6, 348/7, 348/8, 349/1, 349/2, 349/5, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 353/3, 353/4, 353/5, 353/6, 353/7, 354/2, 355/2, 355/4, 355/6, 357/5, 357/6, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 364/1, 369/1, 369/11, 369/15, 369/19, 369/2, 369/20, 369/21, 369/3, 369/4, 369/6, 369/8, 370/4, 370/5, 371/12, 371/13, 371/14, 371/4, 371/5, 372/2, 372/5, 372/7, 372/8, 373/11, 373/7, 373/9, 374/1, 374/15, 374/17, 374/21, 374/4, 377/1, 377/11, 377/12, 377/5, 378/2, 379/1, 379/10, 379/3, 379/5, 379/7, 379/9, 380/2, 380/5, 380/8, 380/9, 381/1, 381/2, 381/5, 383/1, 383/2, 383/3, 383/4, 384/1, 384/3, 384/5, 384/7, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 389/3, 391/2, 391/3, 392/3, 393/1, 393/3, 393/5, 393/6, 393/7, 396, 397/3, 399/3, 400/1, 400/14, 401/2, 404/4, 405/3.

3. Wieś Uhowo na działkach o numerach – 382, 389, 392, 395, 396, 401, 403, 406, 408, 417, 432, 442, 452, 459, 466, 477, 383/1, 384/1, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/4, 388/5, 398/1, 399/1, 399/2, 399/3, 400/1, 405/2, 407/2, 409/2, 410/2, 411/1, 411/2, 412/2, 413/1, 413/5, 413/6, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415/2, 415/3, 415/4, 418/10, 418/7, 418/8, 420/1, 420/3, 421/1, 421/6, 421/7, 422/2, 423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 425/3, 426/10, 426/11, 426/12, 426/13, 426/3, 426/5, 426/6, 426/7, 426/8, 427/3, 427/5, 428/2, 430/2, 435/2, 438/2, 438/3, 438/4, 440/1, 440/2, 443/1, 443/4, 444/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/2,

 

 

 

 

449/1, 453/1, 453/4, 454/1, 457/1, 460/2, 460/3, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/3, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 467/3, 468/1, 468/10, 468/6, 469/2, 470/1, 470/2, 470/4, 470/5, 471/2, 471/3, 472/1, 474/2, 474/3, 474/4, 474/5, 474/6, 475/2, 476/6, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 480/5, 481/4, 483/2, 484/1, 484/3, 484/6, 485/1, 486/2, 487/3, 487/6, 488/4, 489/3, 490/4, 490/5, 490/8, 491a/3, 491a/4, 491a/5, 491a/6, 492/2, 493/4, 493/5, 494/1, 494a/5, 494a/8, 495/1, 495/2, 496/3, 496/6, 496/8, 497/2, 497/3, 497/4, 498/3, 498/4, 499/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 502/1, 502/2, 504/1, 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 505/3, 506/1, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7, 508/2, 508/5, 508/6, 508/7, 509/3, 509/4, 509/5, 509/6, 509/7, 510/5, 510/7, 513/1, 513/2, 514/1, 514/3, 515/1, 515/3, 515/4, 516/2, 516/4, 518/10, 518/12, 518/13, 518/8, 518/9, 519/1, 519/10, 519/2, 519/3, 519/4, 519/5, 519/7, 519/8, 519/9, 520/1, 520/2, 520/3, 520/4, 521/4, 521/7, 522/4, 522/7, 522/8, 523/2, 525/3, 526/5, 527/2, 527/4, 528/1, 532/1, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 534/3, 536/1, 536/3, 537/2, 537/4, 539/2.

4. Wieś Baciuty na działkach o numerach – 1055, 1082, 1083, 1084, 1131, 974, 959, 1175, 930, 931, 960, 961, 996, 1164, 1117, 872, 879, 897, 803, 804, 808, 831, 837, 844, 845, 832, 820, 816, 815, 826, 777, 924, 918, 917, 915, 909, 907, 953, 1157, 1143, 1110, 988, 1189, 1190, 1137, 862, 1176, 1186, 952, 977, 759, 976, 978, 1090, 1091, 981, 1064, 761, 1044, 1045, 1046, 1047, 827, 984, 1196, 922, 983, 861, 857, 1172, 1125, 1126, 1183, 1184, 1182, 1180, 1128, 1130, 1144, 875, 891,833, 801, 813, 814, 829, 836, 825, 796, 964, 1107, 1132, 1146, 1118, 1165, 991, 1112, 1159, 935, 939, 989, 1158, 919, 776, 778, 779, 843, 765, 903, 763, 772, 1063, 1201, 1198, 1206, 1145, 864, 798, 646, 762, 767, 768, 792, 793, 794, 800, 834, 990, 1038, 1108, 1109, 1111, 1173, 628, 629, 630, 633, 635, 637, 643, 647, 649, 662, 666, 668, 669, 673, 696, 997, 998, 1036, 1037, 1039, 645, 651, 652, 943, 1178, 962, 722/1.

 

 

 

 

5. Wieś Wólka Waniewska na działkach o numerach – 20, 21, 27/1, 27/2, 35, 47, 53, 67, 73/1.

6. Wieś Kurowo Kolonia na działkach o numerach – 90, 100, 111, 213. 223.

7. Wieś Mojsiki Borzyska na działkach o numerach – 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97.

8. Wieś Jeńki na działkach o numerach – 268/2, 296, 319, 385/2.

9. Wieś Waniewo na działce o numerze 441.

10. Wieś Mojsiki na działce o numerze 10

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja3)

1

Udrażnianie zarastających koryt rzeki Narew

3100 m

Miasto Łapy na działkach o numerach –1789, 1790, 1807

 

 

4030 m

Wieś Uhowo na działkach o numerach – 53, 380/1 i 942

2

Budowa stałych progów piętrzących na rowach melioracyjnych torfowiska Rynki

2 progi

wieś Uhowo na działkach nr 775/1 i 372/1

3

Zarybianie jesiennym narybkiem suma i bolenia

2480 sztuk suma

140 kg bolenia

1. Miasto Suraż na działce numer 856; miasto Łapy na działkach o numerach 1002, 486, 484.

2. Wieś Turośń Kościelna na działce numer 483.

3. Wieś Borowskie Żaki na działkach o numerach – 1082, 1084, 26.

4. Wieś Uhowo na działce numer 942.

5. Wieś Bokiny na działce numer 53.

6. Wieś Wólka Waniewska na działce numer 531.

7. Wieś Izbiszcze na działce numer 177/1.

8. Wieś Kurowo na działkach numer 15,132, 251.

9. Wieś Kruszewo na działkach o numerach – 876/2, 876/3.

10. Wieś Pańki na działce numer 328

 

II. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja4)

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach Parku

158,00 ha

1. Miasto Suraż na działkach o numerach – 39–65/2, 71/1–74/6, 80/2, 102/1, 108/1, 112/4, 117/1, 120/1, 157, 158/1, 168/1, 168/2, 169, 170, 171/2, 172/2, 51,72/3, 171/4, 174/1, 176, 190/1, 193/1, 197/1, 201/1, 208, 207, 205/1, 203/1.

2. Wieś Bokiny na działkach o numerach – 323–351/1, 255–288/1.

3. Wieś Płonka Strumianka na działkach o numerach – 60/4–130/5, 131–136/2, 138, 141/1–145/2, 122/10–150, 157/1, 157/2.

4. Wieś Uhowo na działkach o numerach – 340/1–342/5, 370/3–371/7.

5. Wieś Wólka Waniewska na działkach o numerach – 289/1, 291/2, 292/1, 291/2, 293/4, 293/2, 294, 297, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 150, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/7, 164, 165, 227, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230, 231/4.

6. Wieś Pańki na działkach o numerach – 35/1, 35/6, 38/5, 35/14, 3/8, 3/9, 4/4, 5/15, 7/10, 8/1, 8/2, 8/5, 8/11, 8/12, 8/15, 8/45.

7. Wieś Kruszewo na działkach o numerach – 286, 287/2, 287/3, 288, 289/3, 152/1, 152/2, 157/8, 159/6, 160/1, 161/3.

8. Wieś Topilec na działkach o numerach – 111, 105, 495, 256, 254, 253, 252, 251, 248, 247, 245, 244, 233/9, 233/11, 233/6, 229, 124, 112/2, 112/1, 120, 115.

9. Wieś Borowskie Żaki na działkach o numerach – 147, 148, 149, 124/2, 124/1, 123, 122, 121, 120, 187,186.

10. Wieś Bojary na działkach o numerach – 6, 7, 8, 9, 233–238, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 261, 266

 

B. Inne według specyfiki parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja5)

1

Wykup gruntów w celu ochrony siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki

30,00 ha

1. Wieś Uhowo działki o numerach – 344/1, 344/2, 344/4, 347/4, 349/3, 354/2, 357/3, 358/2, 359/2, 361, 362/3, 364/1, 365, 368, 371/1, 371/4, 371/5, 371/7, 372/1, 372/3, 373/2, 374/1, 374/2, 375/4, 376/3, 376/4, 377/4, 379/1, 379/2, 762/1, 764/1, 765/1, 774, 776/1, 779, 783, 785, 786, 787, 788, 790, 792, 794, 795, 798, 799, 800, 803, 807/1, 810/1, 811/1, 812/1, 816/1, 818/1, 819/1, 820/1, 824/1, 825/1, 828/2, 831/1, 832/1, 835/2, 837/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 844/2, 845/1, 846/1, 849/1, 850/1, 851/1, 852/1, 855/1, 858, 860/2, 861, 862, 863, 867, 868, 870, 874, 876, 878, 880, 881, 883, 885, 886, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 908, 909, 910, 911, 912, 914, 915, 918, 919.

2. Wieś Borowskie Żaki działki o numerach – 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 59, 62, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 453, 454, 455, 458, 459, 460, 462, 463, 469, 470, 471, 473, 466, 467, 468, 474

 

2

Wykup gruntów w celu ochrony siedlisk ptaków (wodniczki, derkacza)

100, 00 ha

1. Wieś Kruszewo działki o numerach – 405, 406/1, 406/3, 407/2, 490, 408/1, 408/2, 315, 316/3, 317, 319, 320, 314/1, 314/2, 313/2, 312/1, 311, 310/1, 309/1, 308/1, 306, 395/1, 395/3, 396, 551, 553, 386/4–386/10, 387/1–387/8, 388/1–388/6, 389/19–389/24, 389/1–389/6, 389/28–389/31, 389/13–389/15, 390/17, 390/19–390/25, 391/1–391/3, 392/4, 392/1, 393/3, 392/8, 397/1–397/4, 398/2–398/4, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 429, 324/3, 325–329, 330/1, 331/1, 331/2, 332/1, 332/2, 333, 334/1, 334/2, 471, 336/1, 335, 337–339, 341–343, 344/2, 344/1, 345/4, 384/1, 384/3–384/5, 381/1–383/3, 382/1–382/3, 382/5, 381/1–381/3, 380/1–380/3, 379/1–379/3, 550, 378/7, 378/10, 378/4, 378/5, 336/2, 378/6, 377/1, 377/2, 377/4–377/6, 376/2, 378/3, 375/1–375/4, 374/1, 374/2, 340/1–340/3, 373/1, 373/6–373/9, 372/1–372/3, 371/1–371/6, 345/1–345/3, 370/4–370/8, 396/1–396/4, 368/1, 368/2, 368/4, 368/5, 367/1–367/4, 366/1, 366/3, 366/4, 365/1–365/9, 364/1–364/4, 363/2, 363/3, 362/1–362/3, 361/1–361/3, 360/1, 360/2, 360/4, 359/3, 359/9, 358/1, 358/5, 357/6, 357/1, 355/8, 354/2, 354/3, 359/3, 358/2, 394/1, 353/9, 352/5, 352/1, 351/1, 350/4, 350/1, 349/1, 347/11, 346/1, 359/18–359/20, 359/14, 359/15, 354/5–357/7, 355/9, 357/3, 355/7, 353/10–353/12, 352/6, 352/2, 352/3, 352/7, 351/2–351/4, 350/5, 350/6, 350/2, 350/3, 349/2, 349/3, 348/2, 347/7, 347/12, 499/1, 414/3, 1/3, 1/2, 240/1, 238/1–238/3, 240/2, 237/1–237/6, 236/1–236/5, 235/4–235/9, 233/8, 233/6, 233/10, 232/1, 232/2, 231/1–231/5, 227/1–227/3, 226/1–226/3, 225/1–225/4, 453, 224/1–224/3, 223/4, 223/5, 223/1, 223/2, 222/8, 222/5, 222/9, 223/10, 222/1, 222/2, 222/4, 221/9, 221/7, 221/8, 221/11, 221/5, 221/1, 221/4, 221/3, 220/1, 220/2, 219/5, 219/6, 218/6, 218/7, 217/4, 217/1–217/4, 215/1–215/4, 454–457, 214/1–214/9, 213/1–213/4, 211/8, 211/13, 211/18, 211/21, 211/22, 2111/12, 211/15, 455/1, 212/15, 212/16, 212/19, 212/20, 212/23, 212/24, 212/26, 212/27, 212/30, 212/31, 212/10, 212/11, 210/5, 209/2, 210/1, 210/3210/4, 209/3, 209/9, 209/11, 209/6, 209/5–209/8, 208/2–208/5, 208/7–208/10, 208/12, 207/1–207/3, 206/6–206/10, 205/6–205/9, 203/11–203/15, 203/20–203/24, 202/1–202/12, 201/2–201/4, 201/6, 200/1–200/4, 197/9–197/16, 198, 199, 546, 102/16, 102/17, 102/20, 102/13, 102/12, 102/18, 102/19, 196/7–196/11, 196/2, 196/4–195/6, 196/1, 195/1–195/6, 194/2–194/9, 193/1–193/6, 192/1–192/12, 191/1–191/5, 190/1–190/5,

 

 

 

 

189/1–189/5, 104/5, 188/7, 188/8, 188/5, 187/1–181/5, 186/1–186/5, 185/1, 185/5, 184/1–184/10, 183/1–183/4, 183/6–183/11, 105/8–105/16, 106/20, 182/1–182/7, 181/1–181/5, 181/7–181/13, 181/17–181/30, 180/8, 180/1, 180/2, 180/4–180/14, 108/1–108/6, 109/1–109/8, 110/4–110/13, 179/2–179/5, 176/14, 177/5, 176/16–176/18, 175/1–175/3, 175/6–175/9, 174/5–174/7, 174/3, 173/2–173/6, 172/7–172/12, 171/3–171/5, 170/1–170/3, 113/8–113/10, 169/4, 169/5, 313/13, 168/12, 167/1–167/3, 166/1–166/12, 165/1–165/3, 164/1–164/4, 163/5–163/7, 161/2–161/5, 160/1–160/3, 159/1–159/3, 157/6–157/8, 157/1–157/3, 156/5, 152/1, 152/2, 153/5–153/10, 153/1, 655–658, 660–668, 670–690, 695–703, 705–710, 716–725, 729–733, 739–751, 762–766, 774, 777–779, 786–794, 796–816, 780, 822–831, 132, 859–862.

2. Wieś Izbiszcze działki o numerach – 238/5, 238/7, 239/5, 239/6, 239/9, 240/8, 240/10, 243/3, 243/6, 243/7, 245/4–245/6, 246/1–246/4, 247/2–247/5, 246/3, 248/4–248/6, 249/2, 250/3, 251/4, 254/5, 254/11, 255/3, 255/4, 255/11, 255/12, 257/1, 257/2, 259/3, 323/15–323/17, 323/5, 324/7, 324/9, 324/10, 324/4, 324/1, 325/3, 325/4, 325/6–325/11, 326/2–326/5, 325/15, 325/16, 328/1, 328/2, 447, 448, 333/11, 334/5, 327/2, 327/3, 331/1–331/4, 332/4, 333/4, 333/10, 336/1–336/7, 337/1, 337/2, 337/3, 337/5, 337/7, 338/1, 338/2, 339/1–339/3, 340/1, 340/4, 340/5, 341/1–341/3, 341/8, 342/2, 342/4, 342/6, 343/1–343/4, 344/2, 345/2, 346/10, 346/9, 346/4, 347/5–347/7, 347/3, 388/6, 350/1, 350/3, 350/4, 351/1, 351/3, 354/2–354/6, 356/3, 357/1, 357/3, 357/7, 434, 358/3, 359/1–359/5, 359/7–359/9, 360/1, 360/2, 360/6, 360/7, 361/1–361/4, 451, 362/1, 362/3, 361/4, 363/4, 364/4, 364/5, 365/1–365/4, 367/1–367/3, 366/1–366/3, 368/6–368/11, 368/1–368/4, 368/13, 433/1, 369/5, 369/93, 369/7, 369/10, 369/14, 371/15, 371/11, 371/6, 371/3, 371/16–371/18, 432/2, 373/4, 453, 454, 372/6, 372/3, 372/4, 373//5, 373/6, 373/8, 373/10, 374/3, 374/8, 374/13, 374/19, 374/22, 374/23, 375/5, 376/1–376/5, 377/2, 377/9, 377/10, 379/2, 379/4, 379/11, 380/1, 380/3, 380/4, 380/6, 380/7, 382/2, 382/5, 384/2, 384/4, 384/8, 385/1, 385/4–385/8, 386/1–386/11, 388/1, 388/2, 389/1, 398/2, 389/4, 390/1, 390/2, 391/1, 391/4–391/6, 392/1, 392/2, 392/4–392/8, 392/10, 392/11, 394/1, 395/3, 397/5, 398/2, 399/1, 399/2, 402/2, 400/4, 400/8–400/12, 401/1, 401/3, 402/1, 402/2, 403/1–403/3, 404/1, 404/5, 405/1 405/2,

 

 

 

 

406/1, 406/2, 434, 470/3, 472–476, 477, 479–483, 499.

3. Wieś Pańki działki o numerach – 66/1, 67/2, 66/2, 63/3, 62/3, 61/1, 60/1, 59/4, 70/3, 70/5, 68/8, 68/6, 68/467/4, 68/5, 63/4, 62/4, 61/2, 60/3, 60/2, 60/4, 61/5, 60/7, 59/3, 58/3, 51/34, 57/42, 57/41, 57/40, 54/22, 54/20, 53/28, 51/10, 50/28, 51/2, 50/36, 48/11, 57/33, 57/32, 58/4, 57/38, 57/37, 57/36, 57/39, 54/21, 52/1, 51/1, 50/35, 49/1, 48/3, 48/2, 48/1, 45/16, 44/23, 44/21, 43/16, 39/20, 39/18, 70/6, 69/2, 68/9, 67/5, 68/8, 64/3, 62/5, 61/6, 60/6, 59/5, 58/6, 78/7, 77/6, 76/8, 75/1, 75/8, 74/21, 74/22, 74/31, 74/34, 73/2, 72/15, 72/16, 74/10, 73/3, 72/13, 72/14, 71/26, 71/2, 71/8, 57/19, 74/38, 73/4, 72/11, 72/12, 71/27, 71/3, 73/5, 72/9, 72/10, 73/6, 72/7, 72/8, 71/28, 71/4, 71/9, 57/18, 57/18, 57/17, 57/16, 55/16, 53/19, 74/39, 73/7, 72/5, 76/6, 71/29, 71/5, 74/41, 73/8, 72/3, 72/4, 74/43, 73/9, 72/1, 72/2, 71/25, 71/1771/6, 71/11, 57/3, 57/2, 57/1, 55/20, 57/15, 57/14, 57/13, 57/9, 56/10, 57/6, 55/18, 55/19, 53/13, 52/12, 55/8, 53/33, 52/11, 51/9, 51/8, 51/7, 49/6, 52/8, 53/12, 53/11, 52/7, 52/6, 51/6, 53/10, 52/5, 51/5, 55/15, 53/30, 51/4, 51/11, 50/29, 49/12, 48/8, 48/7, 48/29, 48/81, 48/45, 48/9, 48/14, 48/12–48/17, 49/5, 45/27, 45/8, 44/16, 49/6, 49/13, 48/28, 48/25, 48/22, 48/19, 48/18, 46/4, 47/9, 46/3, 46/2, 46/1, 45/14, 44/8, 44/15, 43/4, 43/2, 43/6, 44/14, 44/13, 44/7, 44/6, 45/6, 45/26, 44/12, 44/10, 44/5, 45/4, 44/25, 45/24, 45/17, 44/24, 44/28, 43/30, 43/10, 43/8, 39/21, 39/19, 38/11, 39/2, 39/10, 39/22, 39/4, 39/11, 38/2, 39/5, 39/15, 39/14, 39/6, 39/7, 39/12, 38/3, 40/32, 39/8, 39/13, 38/4, 37/27, 36/6, 35/52, 35/18, 35/10, 37/21–37/26, 36/2–36/5, 36/7, 35/50–35/53, 35/30, 35/32, 35/44, 35/37, 37/3, 35/43, 35/36, 35/28, 35/21, 35/35, 35/27, 35/41, 35/34, 35/20, 35/40, 35/33, 35/25, 35/15, 35/47, 35/12, 35/11, 35/10, 34/19–34/22, 34/13, 34/13–34/17, 33/13, 33/2, 33/3–33/5, 33/1, 34/18, 33/15–33/18, 32/1–32/10, 31/4–31/7, 29/10, 29/9, 29/4, 29/8, 28/3, 29/3, 29/7, 28/4, 27/2, 27/1, 28/6, 28/5, 29/6, 29/5, 29/2, 29/1, 30/4, 30/5, 31/6, 25/4, 28/2, 28/1, 27/4, 21/26, 21/30, 21/1, 20/2–20/4, 19/9–19/13, 21/2, 20/30, 20/29, 18/11, 21/31, 21/3, 20/28, 21/4, 20/26, 20/25, 18/10, 21/32, 21/33, 21/5, 20/32, 21/6, 20/22, 20/21, 19/13, 18/8, 18/9, 15/26–15/29, 14/11–14/14, 11/2–11/4, 12/8, 12/9, 12/2, 18/12, 18/13, 19/8, 20/1, 358–361, 350–354, 337–345, 335, 333, 9/17, 9/18, 9/5, 9/4, 7/1, 7/6, 7/3, 5/1, 5/2,

 

 

 

 

3/1, 3/3, 3/6, 3/7, 1/5, 1/6.

4. Wieś Wólka Waniewska działki o numerach – 1, 2, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 6/1, 6/4, 6/5, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 15–17, 18/4, 19, 22, 23/3, 24–26, 28/1, 28/2, 29–31, 32/3, 33, 34/3, 36/1, 36/2, 37/1, 38–40, 41/1, 41/2, 42, 43/1, 45, 46, 48, 49, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 54–57, 58/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63–66, 68–70, 71/1, 71/2, 72, 73/2, 73/3, 74–77, 78/1, 78/2, 79, 80/3, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83–86, 87/2, 88, 89, 90/1–90/3, 91–93, 94/1, 94/2, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 105, 106/1, 108/3, 109, 110/1, 110/2, 111–116, 117/1–117/4, 118, 119/3, 119/4, 120/1, 120/3–120/5121/1121/4, 122/3, 123/1–123/3., 124/1, 124/2, 125, 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 130/1, 131/1, 131/2, 132/–132/3, 133, 134, 135/1, 135/2, 136–140, 141/1, 141/3, 141/4, 142/4, 143–146, 147/1, 147/2, 148–154, 155/1, 155/2, 156, 157, 158, 159, 160/1, 162, 163/1, 163/2, 164–167, 169/1, 169/2, 170, 171/1, 172, 173, 174, 175/1, 177/1, 180, 181/3, 181/4, 182/1, 183, 184, 186/1, 186/2, 187, 189, 190, 192/1, 192/3, 193, 194, 195, 196, 198/2, 200–206, 207/4, 207/5, 209/1, 209/2, 210, 211/1–211/3, 212, 213/2, 214, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/1–219/3, 220, 221/1, 221, 2, 224–227, 228/1, 228/2, 229/1–229/3, 230, 231/1, 231/4, 232/3, 232/4, 233/1, 233/3, 233/4, 234/1, 234/2, 235/1–235/3, 236/1, 236/2, 237, 238, 240, 242, 244, 245, 247–263, 256/1, 256/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272, 275/1, 276–279, 280/1–280–3, 283/1, 284/4, 284/6, 285, 286/3, 286/4, 289/, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1–293/4, 294, 297, 298, 299/1–299/4, 330, 393/6, 484, 529–531, 554–559, 562–564, 627, 628.

5. Wieś Radule działki o numerach – 18/2, 18/3, 20/3, 21/8–21/10, 26/16–26/20, 49/6, 49/7, 73/1, 73/2, 74/4, 74/5, 77/1, 79/1–79/4, 80/1, 80/2, 81–83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1/, 86/2, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 88/4, 89/1, 90/1, 90/2, 91, 92/1–92/5, 93, 94, 95/1–95/4, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 104/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/4, 109/5, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113/2, 114/1–114/3, 115/1, 115/2, 116/1, 116/2, 117/1, 117/2, 119/2, 119/3, 120/1, 120/2, 121, 112/2, 122/3, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127/5, 127/6, 128/2, 128/3, 129/4, 129/5, 130/4, 130/5, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2, 133/1–133/4,

 

 

 

 

135/2–135/1, 135/3, 135/5, 135/7, 135/9, 136/1–135/5, 137/1, 137/7, 138/1, 138/2, 148/1, 148/2, 192/2, 193/3, 193/4, 194/9/194/12195/13, 196/4, 19715, 197/16, 198/6–198/8, 199/5, 239, 258/1, 258/2, 259.

6. Wieś Jeńki działki o numerach – 246, 247, 248/1–248/4, 249/1–249/3, 250/1, 250/2, 251/1–251/5, 252/1–252/5, 253/1253/3, 254, 255, 256/1–256/3, 257, 258/1–258/7, 259/2–259/5, 260/1–260/5, 261–263, 264/264/3, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3–267/6, 268/1, 268/3, 269/1–269/4, 292/2, 293/1, 293/3, –293/5, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 302/1–302/5, 303/1–303/3, 304, 305/1, 305/2, 306/1, 306/2, 307, 308/1–308/6, 309/309/3, 310/1–310/3, 311/1, 311/2, 312/1–312/5, 314/1–314/3, 315/1–315/3, 316/1–316/3, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323/1, 323/2, 324, 325/, 325/2, 326, 327/1–327/4, 328, 329, 340–345, 346/, 346/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/2, 351/1–351/4, 352/–352/3, 353/1–353/3, 354/2, 354/7–354/11355/1–355/3, 356/1, 356/2, 357/1–357/4, 358/1, 358/2, 359/1, 359/2, 360/2, 361/1, 361/3361/5, 361/6, 362/1, 362/5, 363/1–363/8, 363/10, 363/14, 363/16, 364/1–364/5, 365/1, 365/2, 366/1–366/3, 367/1, 367/2, 368/1–368/4, 369, 370/1–370/3, 371, 372/1–372–4, 373/1, 373/3, 373/4, 374/2, 375/1, 375/2, 376/1, 376/2, 377/2–377/4, 378/1–378/4, 379/2, 380/1, 380/2, 380/5, 380/6, 381/2, 382/2, 383/1, 383/2, 384/2, 385/1, 385/3, 386/2, 387/2, 388/1, 388/2, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 391/2, 391/3, 391/4, 392/2, 393/2, 393/3, 394/1–394/4, 395/1–395/10, 395/18, 395/20, 396–398, 399/1–399/3, 399/6, 399/9, 400/1–400/3, 401/1–401/5, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1–411/4, 412/2, 412/3, 414/3, 415/1–415/4, 416/3, 417/3, 418/2, 419/2, 420/2, 421/1, 421/, 422/1, 422/3, 423/1–423/3, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 439–442, 473, 493, 495 537/1–537/3, 538–544, 545/1, 545/2, 546548, 549/1, 549/2, 550, 551, 552a/1, 552b/2, 553, 554/1, 554/2, 555–558, 559/1, 559/2, 560–566, 582, 587, 589, 590–594, 596, 598, 600, 632, 633, 663, 664.

7. Wieś Kurowo Kolonia działki o numerach – 15, 71–83, 84/1–84/3, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 89, 91–99, 101/1, 102/1, 103–110, 112–118, 120–126, 128, 129, 132–135, 186–196, 198–201, 203–206, 207/1, 207/2, 208–

 

 

 

 

212, 214–222, 224

3

1. Zagospodarowanie terenu przyległego do istniejącej kładki edukacyjnej Waniewo–Śliwno

400 m

Wieś Waniewo na działkach o numerach 124 i 143 (działki w granicach Parku należące do Gminy Sokoły)

 

2. Uaktywnianie starorzecza

200 m

 

 

 

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z 8 sierpnia 1982 r.

2) Zadanie kontynuowane z 2011 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; miasta Suraż z 1984 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r., wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października 1978 r., wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r., wsi Mojsiki Borzyska z dnia 13 października 1997 r., wsi Mojsiki z dnia 13 października 1997 r. gmina Sokoły wsi Kurowo Kolonia z dnia 4 września 2009 r. gmina Kobylin Borzymy.

4) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Płonka-Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.

5) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Radule, gminna Tykocin, z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993; wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ZWIERZĄT

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Wodniczka

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

Koszenie obszarów łąkowo-bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy

2

Derkacz

Ochrona i odtwarzanie siedlisk gatunku

1. Koszenie obszarów łąkowo-bagiennych w sezonie wegetacyjnym połączone z usuwaniem biomasy.

2. Odkrzaczanie

3

Płazy:

1) żaba moczarowa,

2) żaba trawna,

3) ropuchy

Zabezpieczenie dróg w okresie rozrodczym płazów

1. Przenoszenie płazów.

2. Montaż folii uniemożliwiającej wchodzenie płazów na drogę

4

Ptaki:

1) rybitwa,

2) kaczka krzyżówka,

3) łyska, zielonka,

4) błotniak stawowy

Ochrona ptasich lęgów

1. Prowadzenie badań naukowych w celu określenia wpływu norki amerykańskiej jako gatunku obcego na obniżenie sukcesu lęgowego ptaków.

2. Prowadzenie odłowów norki amerykańskiej.

3. Przekazywanie osobników do badań naukowych poza obszar parku narodowego

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona czynna

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka-Strumianka, gmina Łapy z 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna, z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy-Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) Wsi Łapy-Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy „Łąki nad Narwią”, z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łapy z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna-Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

1985,23 ha
(grunty w użytkowaniu wieczystym Parku)

 

2

Ochrona krajobrazowa

Działki zgodnie z mapami ewidencyjnymi:

1) Wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.,

2) Wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.,

3) Wsi Topilec, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 1987 r.,

4) Miasta Suraż z 1984 r.,

5) Wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.,

6) Wsi Płonka-Strumianka, gmina Łapy z dnia 8 maja 1980 r.,

7) Wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.,

8) Wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.,

9) Wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.,

10) Wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.,

11) Wsi Bojary, gmina Turośń Kościelna z 1979 r.,

12) Wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.,

13) Wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.,

14) Wsi Zawady, gmina Turośń Kościelna z dnia 2 maja 1979 r.,

15) Wsi Baciuty, gmina Turośń Kościelna z dnia 10 października z 1978 r.,

16) Wsi Łapy-Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.,

17) Wsi Łapy-Szołajdy, gmina Łapy z dnia 19 lipca 1986 r.,

18) Miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.,

19) Wsi Łupianka Stara, gmina Łapy z dnia 25 czerwca 1979 r.,

20) Wsi Łupianka Stara „Łąki nad Narwią”, gmina Łap, z 1962 r.,

21) Wsi Jeńki, gmina Sokoły z 1958 r.,

22) Wsi Waniewo, gmina Sokoły z 1959 r.,

23) Wsi Kowalewszczyzna-Folwark, gmina Sokoły z 1933 r.,

24) Majątku Borzyska, gmina Sokoły z 1958 r.,

25) Wsi Pszczółczyn, gmina Kobylin Borzymy z 1952 r.,

26) Wsi Rzędziany, gmina Tykocin z 1958 r.

4825,00 ha
(grunty prywatne)

Razem

6810,23 ha

 

Załącznik 5. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

Bez ograniczeń

 

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Kładka przyrodnicza Waniewo–Śliwno, na działkach wsi Kruszewo o numerach – 817, 818, 819, 820, 821, 871 i 876

200

2

Siedziba Parku wraz z terenem przyległym wsi Kurowo, na działkach – 6/2, 5, 12, 4/2, 4/3

1500

 

C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane2)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Pole namiotowe we wsi Kurowo na działce numer 4/3

30

2

Pole namiotowe we wsi Topilec na działce numer 439/1

25

3

Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż na działce numer 856,

2) Miasto Łapy na działkach o numerach – 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna na działce numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki na działkach o numerach – 1082, 1084, 26.

5) Wieś Uhowo na działce numer 942,

6) Wieś Bokiny na działce numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska na działce numer 531,

8) Wieś Izbiszcze na działce numer 177/1,

9) Wieś Kurowo na działkach o numerach – 15, 132, 251,

10) Wieś Radule na działce numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo na działkach o numerach – 876/2, 876/3,

28 osób na szlakach oznakowanych w obwodach ochronnych Kurowo i Łapy

 

 

12) Wieś Pańki na działce numer 328

4

Wieże widokowe na działkach o numerach – 46/2 we wsi Pańki, 201/1 we wsi Topilec, 111 we wsi Wólka Waniewska, 36/1 miasta Suraż, 468/10 i 380/1 we wsi Uhowo oraz 1620 we wsi Łapy Dębowina

15 osób na jednej wieży

 

D. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane3)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

Rzeka Narew w granicach Parku:

1) Miasto Suraż na działce numer 856,

2) Miasto Łapy na działkach o numerach – 1002, 486, 484,

3) Wieś Turośń Dolna na działce numer 483,

4) Wieś Borowskie Żaki na działkach o numerach – 1082, 1084, 26,

5) Wieś Uhowo na działce numer 942,

6) Wieś Bokiny na działce numer 53,

7) Wieś Wólka Waniewska na działce numer 531,

8) Wieś Izbiszcze na działce numer 177/1,

9) Wieś Kurowo na działkach o numerach – 15, 132, 251,

10) Wieś Radule na działce numer 260/2,

11) Wieś Kruszewo na działkach o numerach – 876/2, 876/3,

12) Wieś Pańki na działce numer 328

150

 

 

1) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.

2) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami: wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r. i wsi Topilec z, gmina Turośń Kościelna, z dnia 30 grudnia 1987 r.; miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r. wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r. wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Łapy Dębowina, gmina Łapy z 1962 r.

3) Numery działek ewidencyjnych zgodnie z mapami ewidencyjnymi: miasta Suraż z 1984 r.; miasta Łapy „Łąki nad Narwią” z 1980 r.; wsi Turośń Dolna, gmina Turośń Kościelna z dnia 24 marca 1986 r.; wsi Bokiny, gmina Łapy z dnia 13 grudnia 1980 r.; wsi Uhowo, gmina Łapy z dnia 8 sierpnia 1982 r.; wsi Wólka Waniewska, gmina Łapy z 1980 r.; wsi Borowskie Żaki, gmina Turośń Kościelna z dnia 30 czerwca 1978 r.; wsi Izbiszcze, gmina Choroszcz z dnia 16 lipca 1986 r.; wsi Kurowo, gmina Kobylin Borzymy z dnia 7 kwietnia 1993 r., wsi Radule, gmina Tykocin z dnia 30 listopada 1989 r.; wsi Kruszewo, gmina Choroszcz z dnia 26 marca 1981 r.; wsi Pańki, gmina Choroszcz z dnia 15 czerwca 1982 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »