| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2012 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin, grzybów i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz.1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 7 Ministra Środowiska
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja Parku –degradacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych

1. Kontynuacja działań zmierzających do opracowania planu ochrony i uzyskania dla niego społecznej akceptacji.

2. Wprowadzenie do planu ochrony, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów ograniczających zabudowę terenu Parku, w szczególności obszarów położonych poza granicami skupionej zabudowy miejscowości, oraz innych zasad i wytycznych dotyczących gospodarowania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku.

3. Prowadzenie postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy z uwzględnieniem zasady ostrożności.

4. Wykupy gruntów

2

Zanieczyszczenie środowiska, w szczególności powietrza i powierzchni gleby

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych (zadanie samorządów lokalnych).

2. Likwidacja starych składowisk odpadów i rekultywacja terenu.

3. Termomodernizacja budynków i modernizacja systemów ich ogrzewania.

4. Wprowadzanie i popularyzacja technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5. Monitoring jakości powietrza i gleby

3

Zanieczyszczenie wód

1. Popieranie i propagowanie systemu rozbudowy oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi, a także systemu wprowadzania oczyszczania ścieków burzowych.

2. Ograniczanie zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych odciekami z pryzm obornika – budowa płyt obornikowych.

3. Utrzymanie i odtwarzanie trwałej pokrywy roślinnej w strefie brzegowej wód.

4. Zachowanie nieużytków i innych gruntów z trwałą pokrywą roślinną, położonych w zlewniach bezpośrednich wód.

5. Wpływanie na ograniczanie stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin w zlewniach bezpośrednich jezior.

6. Wykupy gruntów położonych w zlewniach bezpośrednich.

7. Prowadzenie badań naukowych i monitoringu jakości wód.

8. Ograniczanie skutków eutrofizacji jezior poprzez sterowanie strukturą i liczebnością zespołów ryb.

9. Zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do uczestnictwa w programach rolno-środowiskowych

4

Zmiany stosunków wodnych

1. Utrzymanie właściwego poziomu (stanu) wód powierzchniowych i gruntowych.

 

 

 

2. Zapobieganie osuszaniu terenów podmokłych i likwidacji drobnych zbiorników wodnych.

3. Odtwarzanie śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych.

4. Ochrona małej retencji.

5. Utrzymanie naturalnej zmienności przepływów w ciekach.

6. Prowadzenie monitoringu hydrologicznego

5

Wysychanie i murszenie torfowisk

Utrzymanie w stanie naturalnym lub renaturalizacja terenów torfowiskowych, również dzięki ich wykupom

6

1. Obniżenie naturalnej odporności ekosystemów leśnych na działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Degradacja siedlisk w lasach przekształconych antropogenicznie

1. Renaturalizacja drzewostanów poprzez regulację struktury przestrzennej, gatunkowej i wiekowej.

2. Przebudowa drzewostanów – dolesianie wybranych luk i przerzedzeń.

3. Porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia w drodze:

1) samosiewu,

2) siewu,

3) sadzenia.

4. Zalesienia – poprawki i uzupełnienia.

5. Pielęgnacja upraw.

6. Kształtowanie stabilnej struktury zbiorowiska leśnego.

7. Cięcia pielęgnacyjno-hodowlane i ochronne.

8. Przerzedzanie wyznaczonych partii drzewostanów:

1) wzmaganie naturalnej odporności drzewostanów,

2) inicjowanie odnowień naturalnych.

9. Prowadzenie działań renaturalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków chronionych w ramach sieci Natura 2000

7

Zagrożenia drzewostanów przez masowe pojawienie się niektórych gatunków owadów

1. Prognozowanie występowania owadów.

2. Wykładanie pułapek.

3. Wyszukiwanie i usuwanie części drzew zasiedlonych.

4. Usuwanie części drzew iglastych przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych.

5. Korowanie drewna.

6. Mechaniczne rozdrabnianie pozostających części drzew, które mogą się stać bazą rozmnożeniową dla kambiofagów, z pozostawieniem ich na powierzchni

8

Zagrożenia drzewostanów przez grzyby pasożytnicze

1. Ograniczanie występowania huby korzeniowej poprzez zabezpieczanie pni po ściętych drzewach preparatami biologicznymi.

2. Usuwanie części drzew porażonych

9

Szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne

1. Regulacja liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej.

2. Zabezpieczanie upraw leśnych przed zgryzaniem.

3. Zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek z uprawami rolnymi.

4. Okresowe obserwacje uszkodzeń drzewostanów

10

Uszkodzenia w drzewostanach w wyniku działania wiatru, śniegu i lodu

1. Kształtowanie wewnętrznej struktury lasu w celu zwiększania stabilności (odporności) drzewostanów na działanie czynników abiotycznych.

2. Usuwanie części drzew połamanych i wywróconych, których pozostawienie groziłoby zasiedleniem przez owady zagrażające trwałości drzewostanów

11

Deficyt rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych

1. Pozostawienie zamierających i martwych drzew, które nie niosą ryzyka zasiedlenia przez owady zagrażające trwałości drzewostanów.

2. Dążenie do uzyskania zasobów martwego drewna powyżej 10m3/ha

12

Pożary

1. Wykonanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych.

 

 

 

2. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

3. Stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego.

4. Gaszenie pożarów.

5. Oczyszczanie punktów czerpania wody.

6. Usuwanie materiałów łatwopalnych z terenów zagrożonych.

7. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych

13

Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych

1. Powstrzymywanie (na wybranych obszarach) sukcesji zbiorowisk nieleśnych poprzez eliminowanie drzew i krzewów.

2. Utrzymanie gruntów uprawnych – zespołów upraw.

3. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk.

4. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych

14

Spadek różnorodności gatunkowej, zmiany struktury gatunkowej i liczebności ryb

1. Zarybienia wybranych wód Parku wylęgiem i narybkiem gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wykazujących niską liczebność.

2. Restytucja gatunków, które wyginęły w wyniku antropopresji (sum, troć jeziorowa).

3. Odłowy regulacyjne i kontrolne.

4. Badania naukowe i monitoring zmian zachodzących w strukturze i liczebności zespołów ichtiofauny.

5. Zwalczanie kłusownictwa rybackiego, dostosowanie zasad wędkowania do potrzeb ochrony ekosystemów wodnych.

6. Pozyskanie ikry siei, sielawy i szczupaka, hodowla wylęgu w warunkach kontrolowanych

15

Wzrastająca presja kormorana czarnego na zespoły ryb

1. Uwzględnianie wzrastającej presji kormorana na zespoły ryb przy ustalaniu wielkości odłowów regulacyjnych.

2. Kompensacja presji na rybostan poprzez zarybienia

16

Pogorszenie warunków sanitarnych i tlenowych w strefie trzcinowisk jezior

Zimowe koszenie części trzcinowisk i częściowe usuwanie skoszonej roślinności wynurzonej z wybranych akwenów

17

Zmniejszanie się liczebności (bogactwa) rodzimych gatunków roślin

1. Aktywna ochrona stanowisk cennych gatunków i restytucja siedlisk, inwentaryzacja i eliminacja inwazyjnych gatunków obcych, zachowanie gospodarki ekstensywnej i tradycyjnych sposobów użytkowania gruntów rolnych.

2. Restytucja tradycyjnych odmian roślin uprawnych.

3. Zachęcanie rolników z terenu Parku i otuliny do korzystania z programów rolno-środowiskowych.

4. Wykupy gruntów z cennymi gatunkami roślin

18

Ekspansja obcych gatunków roślin

1. Usuwanie obcych (inwazyjnych) gatunków roślin.

2. Monitoring gatunków inwazyjnych

19

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków zwierząt

1. Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt.

2. Sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną wybranych populacji zwierząt.

3. Tworzenie siedlisk zastępczych

20

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt

Ograniczanie liczebności gatunków pierwotnie niewystępujących, a stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

21

Spadek różnorodności gatunkowej i biologicznej zwierząt

1. Restytucja i reintrodukcja gatunków zwierząt, które dawniej występowały na terenie Parku.

2. Zasilanie populacji gatunków rzadkich i zagrożonych nowymi osobnikami.

3. Odtwarzanie siedlisk.

4. Restytucja rodzimych ras zwierząt gospodarskich

 

22

Utrudnienia w przemieszczaniu się zwierząt przez drogi

Budowa bezkolizyjnych przejść dla zwierząt przez ciągi komunikacyjne

23

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

Okresowe przetrzymywanie i leczenie zwierząt wymagających opieki w celu ich powrotu do naturalnego środowiska

24

Zużycie techniczne obiektów kultury materialnej

1. Konserwacja i rewaloryzacja obiektów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Parku.

2. Wspieranie ochrony zabytków i obiektów zabytkowych stanowiących własność innych podmiotów niż Skarb Państwa poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

3. Wykupy obiektów kultury materialnej

25

Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez ludzi

1. Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z turystyki. Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego.

2. Utrzymanie oznakowania szlaków turystycznych.

3. Ustawianie szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na drogi dla nich nieudostępnione.

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej

26

Wykroczenia przeciwko przyrodzie i środowisku Parku

1. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń.

2. Prowadzenie powszechnej, wielokierunkowej i różnorodnej edukacji środowiskowej.

3. Rozwój polityki informacyjnej Parku oraz rozwijanie form komunikacji społecznej.

4. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

5. Utrzymanie ośrodków edukacji przyrodniczej i kulturowej

27

Niewystarczający zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody

1. Prowadzenie inwentaryzacji, badań naukowych i monitoringu.

2. Uwzględnienie niedostatecznych obszarów wiedzy podczas prac nad planem ochrony Parku

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie środowiska spowodowane intensyfikacją rolnictwa

Popularyzacja i wdrażanie programów rolno-środowiskowych

2

Erozja gleb (wodna i wietrzna) związana z intensyfikacją rolnictwa

Dążenie do:

1) utrzymania i odtwarzania trwałej pokrywy roślinnej na stokach i powierzchniach otwartych,

2) prowadzenia zabiegów agrotechnicznych w poprzek stoku,

3) wpływania na minimalizowanie czasu, w którym uprawiana gleba pozostaje pozbawiona roślinności,

4) zmiany kierunków produkcji rolnej w stronę „zdrowej żywności” i upraw specjalnych,

5) zachowania obecnej mozaikowej struktury użytków rolnych,

6) zabezpieczania mechanicznego stoków,

7) realizacji programów rolno-środowiskowych,

8) wykupów gruntów zagrożonych erozją

3

Przerwanie powiązań przyrodniczych Parku, a w wyniku tego doprowadzenie do degeneracji (zubożenia gatunkowego) flory i fauny Parku

Dążenie do:

1) utrzymania obecnych klas dróg wojewódzkich i powiatowych przecinających Park. Dotyczy to zwłaszcza drogi wojewódzkiej nr 563 Suwałki – Sejny,

2) oznakowania i ograniczenia szybkości na drogach przecinających Park

4

Obniżenie poziomu wód gruntowych

1. Budowa, odnawianie i konserwacja infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód.

2. Monitorowanie stanu wód

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja niektórych obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę i krajobraz terenów wewnątrz Parku

Wprowadzenie do powstającego planu ochrony Parku, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w pobliżu granic Parku

2

Zmiany stosunków wodnych w otulinie Parku

Dążenie do:

1) utrzymania właściwego poziomu (stanu) wód powierzchniowych w otulinie Parku,

2) zabezpieczenia przed osuszeniem terenów podmokłych hydrograficznie powiązanych z terenem Parku,

3) niedopuszczenia do lokalizacji kopalni kruszyw, które może spowodować obniżenie poziomu wód gruntowych wewnątrz Parku

3

Zanieczyszczenie wód w otulinie Parku

Popieranie rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi wokół Parku

4

Zanieczyszczenie powietrza

Zachęcanie do:

1) modernizacji systemów ogrzewania poprzez wprowadzanie i popularyzację technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

2) termomodernizacji budynków

5

Zanikanie i przekształcanie siedlisk gatunków roślin i zwierząt

Dążenie do wykupienia i objęcia ochroną gruntów przylegających do granic Parku, z cennymi siedliskami roślin i zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza gruntów hydrogenicznych położonych m.in. w następujących miejscach:

1) przy północno-wschodnim brzegu jeziora Pierty,

2) na cyplu pomiędzy jeziorami Czarne i Krzywe,

3) przylegających do jezior Długie i Okrągłe wzdłuż zachodniej granicy Parku,

4) przy południowo-wschodniej granicy Parku we wsi Sarnetki

6

Ekspansja obcych gatunków roślin i zwierząt

1. Zachęcanie do uprawy i hodowli rodzimych roślin i zwierząt w otulinie Parku.

2. Usuwanie ekspansywnych obcych gatunków roślin.

3. Ograniczanie liczebności gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla istnienia gatunków rodzimych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez:

1) nowe obiekty przemysłowe,

2) inwestycje drogowe

Starania o wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów ograniczających budowę w otulinie Parku obiektów przemysłowych lub inwestycji drogowych mogących negatywnie wpływać na środowisko wewnątrz Parku

 

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONNY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych

Monitorowanie stanu siedlisk przyrodniczych na powierzchni 282,81 ha, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk objętych siecią Natura 2000

1c,d,f,g,i; 2b,d,i; 3b,k,m, 4f,g,h; 5z; 6d; 7i,j; 8l,m; 9ix; 11d,g; 12b,f,l,o; 14g,h; 15a,c; 16a; 17b; 18b; 21b,j,k,l; 24f; 25b; 26a,b,f; 40g; 43b,d,f,l,m,n; 61d,g,h,m; 77Aa, Ab, Ac; 78c,f,g,h,i,l,n; 86a,g,j,l,n; 87b; 98Ab; 98f; 98i,k,o; 99c,d,g,h; 99i; 110b,c,h,i,j,m; 111a,b,c,d,f,h,n,p; 121c,d; 122i,l,m; 127h; 128a,b,c,g,h; 129b; 134f; 135h,k; 136c; 141a,b,f; 143b; 144b; 147d; 150a; 157b; 233i; 235g; 236a,b,c,d,f; 253b,f; 266d; 267h,i,l; 274c; 275a; 276a,b,c, 277g,h; 278c; 285b; 301d,f; 360h,i; 361d,f,g,h,i,j; 370a,c,d,f,h

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych

Monitorowanie stanu siedlisk przyrodniczych na powierzchni 84,69 ha, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk objętych siecią Natura 2000

2j, 3c,g; 5m; 12n; 25a; 54k; 77Ad; 78k; 86h; 86p; 87a; 98j; 98g; 98Aa; 99b; 99j; 110d,l; 111j,o; 121f; 122a,n; 128d,f,i; 129a; 135j; 147c; 266i; 267g; 277i; 285a; 301j; 370b

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Monitorowanie różnorodności biologicznej – ryby

Monitorowanie postępu procesu restytucji siei – odłowy kontrolne sprzętem stawnym. Ze złowionej masy ryb zostanie pobrana niezbędna liczebnie próba do badań ichtiologicznych. Pozostałe ryby zostaną wypuszczone w miejscu złowienia

Wodny Obwód Ochronny Wigry –192a (Jezioro Białe Wigierskie)

2

Badania ichtiofauny dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód

Połowy kontrolne sprzętem stawnym. Złowione ryby po wykonaniu stosownych pomiarów zostaną wypuszczone w miejscu złowienia

Wodny Obwód Ochronny Wigry –195a (Jezioro Długie Wigierskie)

3

Monitorowanie różnorodności biologicznej – raki

Monitorowanie liczebności raka pręgowatego – odłowy kontrolne racznikami

1. 192a (Jezioro Białe Wigierskie).

2. 195a (Jezioro Długie Wigierskie).

3. 196a (Jezioro Okrągłe).

4. 194a (Jezioro Muliczne)

4

Monitorowanie kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych

Monitorowanie stanu siedlisk przyrodniczych na powierzchni 255,45 ha, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk objętych siecią Natura 2000

5cx;6h; 7k; 11f; 12c,y; 17a; 18a; 21p,r; 24x; 40h; 43c; 61f; 77Af; 78d,j,m; 99a; 136d; 143c; 144c; 179a,b; 180a; 181a,b; 182a; 192a; 193a; 194a; 195a; 196a; 266j

 

D. Inne

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie kładek na szlaku turystycznym

Wykaszanie roślinności pod kładkami w dolinie Czarnej Hańczy, długość 472 m

1. Obwód Ochronny Leszczewek – 110b,c,d, 98A.

2. Obwód Ochronny Gawarzec– 111a,b,c

2

Bieżące remonty urządzeń turystycznych

Naprawy wynikające ze zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużycia – według potrzeb

Szlaki turystyczne i obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych

3

Utrzymanie drożności szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych

1. Powiększanie prześwitów szlaków i ścieżek, tak aby wolna przestrzeń nad nimi miała szerokość minimum 3 m i wysokość minimum 2,50 m.

2. Usuwanie części drzew powalonych w poprzek szlaków i ścieżek – według potrzeb

Szlaki turystyczne i ścieżki przebiegające przez obszary ochrony ścisłej

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Przygotowanie powierzchni pod odnowienia drzewostanów

1. Wycinanie krzewów przeszkadzających w odnowieniu drzewostanu na powierzchni 0,55 ha.

2. Punktowe przekopywanie gleby w miejscach sadzenia drzewek na powierzchni 0,55 ha

1. Obręb Ochronny Wigry –77d.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 338a

2

Uzupełnienia drzew w uprawach leśnych (poprawki)

Sadzenie zgodnych z siedliskiem gatunków drzew i krzewów, w miejsce sadzonek obumarłych na skutek czynników biotycznych i abiotycznych, na powierzchni 0,13 ha

1. Obręb Ochronny Wigry –112b.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 247a

3

Pielęgnowanie upraw leśnych

Poprawa warunków wzrostu i rozwoju upraw leśnych (niszczenie chwastów), na powierzchni 10,64 ha

1. Obręb Ochronny Wigry –1b, 2a, 6f, 18i, 37g, 40l, 45b, 56h, 58f, 60b, 73b, 81 h, 82i, 103f, 104d, 112b, 114a, 119j, 123a, 126a, 127k, 138a, 142c, 142j, 144f, 146d, 150g, 151b, 156g, 160c.

 

 

 

 

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 247a, 239f, 239l, 284b, 302d, 338f, 355g

4

Poprawianie formy młodych drzewek

Formowanie strzał młodych dębów (uszkodzonych wcześniej przez zwierzynę), poprzez usunięcie części pędów bocznych, bądź ścięcie pnia przy szyi korzeniowej (tzw. „cięcie na bezpieńkę”). Zabieg obejmie 600 szt. dębu

Obręb Ochronny Wigry – 114g, 135i

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 5 do 10 lat

Usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu, na powierzchni 11,93 ha

1. Obręb Ochronny Wigry – 103f, 104d, 111m, 116d, 122f, 122r, 129k, 133b, 134b, 160b, 160c.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 204p, 228b, 248b, 249a, 249f, 250a, 261c, 263a, 266m, 272a, 338f, 355g, 367b, 382g

6

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 11 do 20 lat

Usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu, na powierzchni 8,09 ha

1. Obręb Ochronny Wigry – 71b, 71j, 80i, 81b, 85h, 93d, 108f.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 380b, 390b

7

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 21 do 40 lat

Usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu, na łącznej powierzchni 26,70 ha

1. Obręb Ochronny Wigry – 49t.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 297g, 330b, 389d, 394f, 398h

8

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów w wieku od 40 do 80 lat

Usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze oraz należących do gatunków niezgodnych z docelowym (naturalnym) typem drzewostanu, na powierzchni 169,79 ha

1. Obręb Ochronny Wigry – 2g,h,m; 19b; 19i; 40k; 41d,f; 47d, 51f; 52a; 64a; 79h; 83g,h,j; 84j; 109j; 119c; 120b; 126b.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 224b,c,k; 230k,l; 248a; 269a; 277b; 287a,b,c; 332a,b; 363a,f; 375i; 378g,k,m; 391a, 392a, 397c, 398c

9

Prognozowanie występowania owadów zagrażających trwałości lasu

1. Wykładanie drzew pułapkowych, pułapek feromonowych do odłowu chrząszczy i motyli.

2. Jesienne poszukiwania owadów w ściółce

1. Obręb Ochronny Wigry – 10jx, 15d, 20c, 33b, 5g, 10d, 11j, 16b, 21d, 23d, 30h, 33a, 16b, 18i, 23d, 35b, 48k, 60a, 77f, 53m, 55a, 37g, 39n, 60b, 79a, 120d, 82b, 109i, 110a, 50d, 93b, 71b, 81h, 82d, 96b,

 

 

 

 

108f, 121g, 91b, 124a, 114c, 126b, 130a, 74c, 89a, 90a, 103f, 104d, 114g, 117b, 130f, 146b, 148a, 153b, 169h, 166a, 135g, 136b, 137b, 142d, 144a, 152a, 153b, 156f, 163a.

 

 

 

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 381c, 387b, 377g, 397a, 378g, 381c, 385b, 390c, 391b, 375c, 377b, 382g, 281b, 242a, 251a, 277l, 230l, 240y, 241a, 243a, 248a, 256a, 276f, 248c, 249f, 250a, 259b, 260b, 261d, 262b, 263a, 264a, 203a, 211d, 223d, 237a, 239k, 270a, 233j, 267k, 227g, 222a, 228i, 204p, 204h, 209d, 235d, 265d, 269c, 289a, 292a, 306g, 308b, 310a, 312a, 326d, 331 b, 344a, 360b, 370g, 372c, 289c, 295a, 327c, 362d, 374c, 287a, 339c, 303a, 353g, 352a, 333b, 332d, 358d, 368d, 317a, 334i, 369d, 337a, 286a, 314c, 316a, 323b, 335b, 350b, 356g, 357a, 368f, 283i, 284b, 284d, 288f, 302d, 304d, 338f, 355g, 367b

10

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez owady zagrażające trwałości lasu

1. Wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez kambiofagi (np. kornikowate, bogatkowate).

2. Korowanie drewna leżącego.

3. Rozdrabnianie (z pozostawieniem w ekosystemie) pozostających części drzew, które mogą się stać bazą rozmnożeniową dla kambiofagów.

4. Zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory

Obręby Ochronne Wigry i Maćkowa Ruda

 

 

Usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady (np. kornikowate, bogatkowate), wywróconych oraz złamanych zagrażających stanowi zdrowotnemu lasu i zwiększających zagrożenie pożarowe

W miejscach faktycznego zagrożenia na terenie całego Parku objętego ochroną czynną

 

11

Przeciwdziałanie szkodom ze strony grzybów zagrażających trwałości drzewostanów

Usuwanie drzew opanowanych przez hubę korzeniową Heterobasidion annosum i opieńki Armillaria spp.

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 228b; 239a,f,h,l; 272a,c

12

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez zwierzęta łowne

1. Zabezpieczanie sadzonek przed ich uszkadzaniem przez zwierzęta kopytne na uprawach leśnych do 5 lat:

1) środkami odstraszającymi –72,39 ha,

2) ogrodzeniem siatką (wykonanie nowych ogrodzeń oraz naprawa istniejących) – 0,2 ha,

3) poprzez osłonę drzewek dębu za pomocą czubów i gałęzi świerkowych – 600 sztuk,

4) poprzez wykładanie drzew osikowych do zgryzania przez zwierzynę – 10 sztuk.

2. Zdjęcie osłon indywidualnych po ich wykorzystaniu – 2,7 tys. sztuk

1. Obręb Ochronny Wigry – 1b; 2a; 6f; 18i; 20k,m; 22d; 23d; 26l; 31f; 37a,c,g; 45a; 50d, 52c,f; 55a; 58b,c,f; 59b,c; 60a; 61n; 63b; 65a; 67a,g; 69a, 71b, 72a, 73b,f; 74c,d, 79a,c,k; 80a,b,f,i; 82d; 87i,x; 88b1; 89a; 90a1,b; 91d; 92d; 93b,d; 95b; 103f; 104d; 105d; 106f; 108h; 111m; 112b,d; 114d,f,g; 115d1; 116d; 117b; 119d, 121g; 122f,r; 123a,f; 126b,c; 127b,k; 129k,m; 130f,h; 131d; 133b; 135f;i; 136a; 137a,b; 138a,b,h,i; 142a,c,d,f,j; 143a; 144a,f; 145f; 146d; 151b,c; 152a; 153b; 155b; 156b,f,g; 157c; 160b,c,i; 169c.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 208f; 223c; 235d,f; 239m; 248a,b,c; 249b; 259c; 260a,b; 261a,b,d; 266m; 269c, 272a; 338c,f1,f2; 345a; 352h; 355g1,g2; 370g; 375c; 388g; 390c

 

 

1. Utrzymanie liczebności populacji zwierząt łownych (na poziomie około 160 jeleni, 250 saren, 140 dzików) oraz kształtowanie jej struktury wiekowej i płciowej.

2. Redukcja zwierząt łownych poprzedzona inwentaryzacjami liczebności zwierząt i szkód w drzewostanach

Redukcja w miejscach intensywnego występowania szkód na terenie całego Parku, objętych ochroną czynną i krajobrazową

 

 

Zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych) na powierzchni 4,66 ha

1. Obręb Ochronny Wigry – 71f, 84k, 106g, 138f.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 210g, 293b, 304f, 338b, 366f

13

Ochrona przeciwpożarowa

Konserwacja punktów czerpania wody – 6 punktów

Obręb Ochronny Wigry

Porządkowanie terenu w pasie do 30 m od dróg publicznych –212,70 ha

Obszar Parku objęty ochroną czynną

Utrzymanie przejezdności dróg pożarowych i dojazdowych –23,20 km

Obszar Parku objęty ochroną czynną

Konserwacja pasów przeciwpożarowych (mineralizacja pasów) – 0,12 km

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda

Czyszczenie linii oddziałowych na cele ochrony przeciwpożarowej –5,10 km

Obszar Parku objęty ochroną czynną

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych

Koszenie roślinności, usuwanie nalotu drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy, na powierzchni 7,8 ha

1. Obręb Ochronny Wigry –21c,m,n; 39g, 172g.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 205f, 218r, 220o

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Czynna ochrona charakterystycznych dla obszaru Parku gatunków ryb, w tym szczególnie zagrożonych spadkiem liczebności i narażonych na wyginięcie:

1) siei,

2) sielawy,

3) szczupaka,

4) lina,

5) pstrąga potokowego,

6) węgorza europejskiego,

7) troci jeziorowej

Zarybienia sielawą. Podstawowa forma do zarybień – wylęg. Materiał zarybieniowy wyhodowany z tarlaków pozyskanych z jezior Parku oraz Pojezierza Suwalskiego2).
Limity:

1) Jezioro Wigry do 25 mln sztuk,

2) Jezioro Mulaczysko do 500 tys. sztuk

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188 (Jezioro Wigry), 199 (Jezioro Mulaczysko)

Zarybienia szczupakiem. Materiał zarybieniowy wyhodowany z tarlaków pozyskanych z jezior Parku oraz Pojezierza Suwalskiego2).

Podstawowa forma materiału zarybieniowego – wylęg żerujący.

Limity:

1) Jezioro Wigry do 2100000 sztuk,

2) Jezioro Pierty do 230000 sztuk,

3) pozostałe jeziora do 30000 sztuk w każdym

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jezioro Pierty), 199 (Jezioro Mulaczysko), 190 (Jezioro Leszczewek), 198a (Jezioro Krusznik), 187 (Jezioro Omułówek)

Zarybienia sieją. Podstawową formą do zarybień będzie wylęg. Materiał zarybieniowy wyhodowany z tarlaków pozyskanych z jezior Parku oraz Pojezierza Suwalskiego2). Jezioro Wigry limit do 100000 sztuk

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188 (Jezioro Wigry), 199 (Jezioro Mulaczysko)

 

 

 

Zarybienia linem. Podstawowa forma do zarybień – kroczek. Dopuszczalne stosowanie materiału zarybieniowego spoza terenu Parku2). Limity:

1) Jezioro Wigry do 13750 sztuk (550 kg),

2) Jezioro Pierty (185) do 3500 sztuk (140 kg)

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jezioro Pierty)

3) Zarybienia węgorzem. Narybek podhodowany – 20 kg

Oddz. 188 (Jezioro Wigry)

Zarybienia trocią jeziorową. Narybek – 1000 sztuk

Oddz. 188 (Jezioro Wigry)

Zarybienia pstrągiem potokowym. Podstawowa forma do zarybień – narybek jesienny2). Limit do 4000 szt. Realizacja uzależniona od uzyskania dotacji

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 401a,b (rzeka Czarna Hańcza na odcinku Wysoki Most – Studziany Las)

2

Pozyskanie tarlaków

Odłów tarlaków szczupaka, sielawy i siei, na potrzeby wylęgarni ryb Parku. Limity:

1) sielawa do 3500 kg,

2) sieja do 700 kg,

3) szczupak do 1200 kg

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188 (Jezioro Wigry)

3

Ochrona tarlisk:

1) lina,

2)szczupaka,

3) leszcza,

4) płoci

1. Zimowe koszenie części roślinności wynurzonej w obrębie tarlisk.

2. Usuwanie części skoszonej masy poza jezioro – do 20 ha

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188A (Jezioro Wigry – Zatoka Zadworze, Ploso Północne i Południowe)

4

Badania weterynaryjne ryb

Badania zlecane specjalistycznym placówkom – pracowniom chorób ryb

Według potrzeb

5

Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i liczebności w zespołach ryb – odłowy regulacyjne

Odłowy sprzętem ciągnionym/stawnym. W jeziorach typu sielawowego odłowy sprzętem ciągnionym będą wykonywane w okresie od 1 maja do 31 października, intensywność odłowów średnio około 15 kg/ha. Limity:

1) sielawa do 25000 kg,

2) sieja do 100 kg,

3) węgorz do 500 kg,

4) szczupak do 800 kg,

5) lin do 1000 kg,

6) okoń do 500 kg,

7) leszcz do 2 000 kg,

8) płoć do 3000 kg

Wodny Obwód Ochronny Wigry – 188 (Jezioro Wigry), 185 (Jez. Pierty), 190 (Jezioro Leszczewek), 187 (Jezioro Omułówek), 199 (Jezioro Mulaczysko), 189 (Jezioro Postaw)

 

D. Inne

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Monitorowanie różnorodności biologicznej oraz kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych

1. Monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000.

2. Monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia.

Badania określone w pkt. 1 i 2 będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków roślin, grzybów i zwierząt stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

Obszar Parku objęty ochroną czynną

2

Utrzymanie drożności turystycznych szlaków lądowych pieszych i rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych

Powiększanie prześwitów poprzez:

1) wycinanie gałęzi drzew i krzewów,

2) wykaszanie traw utrudniających poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu turystów

1. Obręb Ochrony Wigry – 62a,d,c,f,g, 38, 37g,h, 39i,n,s,o,p,h, 47k,l,m, 48, 49 b,p,o,w, 93a,f, 74, 88, 89, 90, 91, 80f, 201, 103, 104, 114, 125, 126, 150, 149f,i.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 380, 378

3

Poprawa nawierzchni gruntowej na:

1) szlakach,

2) w miejscach odpoczynku,

3) parkingach

Poprawa nawierzchni:

1) drogi dojazdowej do miejsca odpoczynku „Jastrzęby” na dł. ok. 700 m,

2) miejsc odpoczynku Binduga i Łysocha na powierzchni ok. 2000 m

1. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 230a,c, f–l, 380b.

2. Obręb Ochronny Wigry –150g

4

Wykonanie nawierzchni postojowych

1. Wykonanie 2 powierzchni postojowych gruntowych o wymiarach 7x20 m i 7x15 m.

2. Usunięcie drzew (sosna i świerk) – 8 szt. o pierśnicy 10–45 cm, wyrównanie poziomu powierzchni.

3. Wykonanie barier drewnianych o łącznej dł. 63 m

Obwód Ochronny Słupie – 148a, 148h

5

Odnawianie oznakowań szlaków pieszych i rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych

Prace znakarskie na długości ok. 245 km

Obszar Parku i otuliny

Wykonanie i montaż w terenie 150 drogowskazów turystycznych

Sieć szlaków pieszych i rowerowych o łącznej długości 245 km

6

Oznakowanie nowej ścieżki edukacyjnej „Samle”

Prace znakarskie na długości 5 km

Obwód Ochronny Krzywe –39n; 54b,d,g,j; 55a,b,c; 56f,g,h

7

Naprawa, remonty, wymiana infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy

Remont drewnianych konstrukcji 2 „bram wjazdowych” do Parku

1. Obręb Ochronny Wigry –36Ai.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 375b

 

 

szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

Remont 2 drewnianych konstrukcji platform widokowych oraz 18 stalowych podstaw pod tablice na ścieżce edukacyjnej „Jeziora”

Obręb Ochronny Wigry –150i, 149i,j, 158, 150b–j, 157f

Budowa miejsc odpoczynku – zadaszonych stołów z ławami (ławostołów) – 4 obiekty

Obręb Ochronny Wigry – 39n, 57s, 55c, 54g (ścieżka edukacyjna Samle)

Remont pomostów nawodnych. Realizacja uzależniona od uzyskania dotacji

1. Wylęgarnia ryb w Tartaku (oddz. 36A).

2. Zaplecze magazynowe w Czerwonym Folwarku (oddz. 175)

8

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

1. 2 tablice o formacie planszy 215x125cm (konstrukcja na 2 słupach), 33 tablice o formacie planszy 120x80 (konstrukcja na dwóch słupach).

2. 5 tablic o formacie planszy 50x70cm (konstrukcja na 1 słupie)

1. Obręb Ochronny Wigry –150b,g,i,j; 149f,i,j; 148a,f; 158a,b; 157c; 39n,s; 57s,t,y,bx; 56h; 55b,c; 54b,g,j; 30a; 35i; 5p; 2m; 3l,f; 47g; 50b; 148a; 150g; 79i.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 220d,dx; 379a, 388i, 394f, obr. ewid. Gawrych Ruda działka nr 100, 128/2

9

Budowa infrastruktury turystycznej na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

Budowa:

1) kładki nad Sucharem II, dł. ok.140 m, szer. 1,5 m,

2) barierki żerdziowej, dł. ok. 150 m,

3) bariery ochronnej, dł. ok. 40 m przy Sucharze II

Obwód Ochronny Krzywe – 48f,h, 47g (ścieżka edukacyjna Suchary)

1. Wydłużenie obecnego systemu kładek o 220 m, szer. 1,5m.

2. Wyżwirowanie drogi gruntowej na odcinku 25 m dł. i szer. 3 m

Obwód Ochronny Gawarzec – 111i,l (dolina Czarnej Hańczy)

10

Rozbiórka infrastruktury turystycznej

Kładka nad Sucharem III, dł. ok. 100 m

Obręb Ochronny Wigry – 47f (ścieżka edukacyjna Suchary)

11

Monitoring ruchu turystycznego

Montaż 4 urządzeń do automatycznego pomiaru liczby przemieszczających się osób

1. Obręb Ochronny Wigry.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda

12

Ochrona walorów widokowych – otwarcie widoku

Wycięcie 10 szt. drzew (olsza) o pierśnicach 10–20 cm

Obwód Ochronny Krzywe – 49n (nad Sucharem I, naprzeciw pomostu widokowego)

13

Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych

Naprawy wynikające ze zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużycia – według potrzeb

Obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych i drogach, na terenach objętych ochroną czynną

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych

Ochrona płazów podczas przejść przez drogi na odcinku 300 m –stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogę

Wsie – Kaletnik, Sobolewo

2

Przeciwdziałanie zarastaniu zbiorowisk nieleśnych

1. Koszenie roślinności.

2. Usuwanie nalotu z drzew i krzewów na łąkach, torfowiskach z usunięciem biomasy na pow. 15,64 ha

1. Obręb Ochronny Wigry –49a, 87k,j; 141d, 172c,f,h; dz. nr 220 w obrębie Nowa Wieś.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201o; 206f,o,s; 228l, 307b,g; 308d,f

Wypas zwierząt hodowlanych na powierzchni ok. 30 ha, na terenach wydzierżawianych rolnikom

1. Obręb Ochronny Wigry – 5d, 9g,k,r,y; 14c; 36Aa, d; 87j; 89c,d,i,l,n; 93Ab,c; 107t; 175 kx, lx, ox, rx.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201a,i,k,p,x; 203c; 204a, c,g,i,k,m; 206m, ax, cx, fx; 228k,l,m,n; 220p; 240a,d,i,j; 244b; 284i; 300p; 301w; 307g; 308d,f; dz. nr 342 Maćkowa Ruda, dz. nr 270 Krusznik

Utrzymanie gruntów w kulturze rolnej, poprzez stosowanie płodozmianu tradycyjnych upraw na powierzchni ok. 100 ha, wydzierżawionych rolnikom oraz użytkowanych na potrzeby Parku

1. Obręb Ochronny Wigry –5b,f; 9a,d,f,i,l,n,o,p; 14d; 27k; 36Ab,c,h; 39a; 40a; 49a,f,h; 62i,j,k,l; 85a,f,d; 87h,k,l,n,o; 89a,c; 93Ai; 107f,h,i,j,l; 117f,i,j,l,n; 149a; 175j,k, mx, nx; dz. 614/5, 615/2 Nowa Wieś.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201f,g,o; 203b, 204b,h,l; 206f, k,o,s,bx,dx,hx,lx,jx; 214i,j; 216g,h; 220a; 240o,p,s; 243k; 244a,d; 245b; 283b; 284h,i; 299a,r,z,x,ax; 300i,b,p,r,t; 301a, r,s,t,x,z,bx,cx; 307b; 308f,d; 376c; 377b; 393d; dz. Nr 82, 232, 257, 62/2 Krusznik; dz. 17/1, 17/2 Wysoki Most, dz. 211, 212, 478 Maćkowa Ruda, dz. 89, 90, 91 Rosochaty Róg

3

Ochrona ginących rodzimych ras zwierząt gospodarskich

Wspieranie hodowli rodzimych ras zwierząt w gospodarstwach rolnych:

1) bydło domowe rasy polskiej czerwonej,

2) koń domowy rasy konik polski,

3) kury zielononóżki kuropatwiane – na zasadzie przekazywania potomstwa

Gospodarstwa rolne na terenie Parku – dobrowolny udział w przedsięwzięciu

4

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez duże ssaki roślinożerne w uprawach i płodach rolnych

Zwiększenie bazy żerowej poprzez uprawę poletek zaporowych (uprawa zbóż i roślin okopowych) na powierzchni 3,50 ha

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 307b, 362f

 

B. Inne

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar i opis zadania

Lokalizacja1)

1

Wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

1. 1 tablica o formacie 215x125 cm (konstrukcja na dwóch słupach),

2. 7 tablic o formacie planszy 120x80 cm (konstrukcje na dwóch słupach),

3. 13 tablic o formacie planszy 50x70cm (konstrukcje na 1 słupie)

1. Obręb Ochronny Wigry –149a,c,d; 175w; 377b; 376c; działka nr 129 w obrębie ew. Leszczewo, działka nr 311, 263/4 w obrębie ew. Leszczewek, działka nr 163/2 w obrębie ew. Magdalenowo,

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 230b,d; 375a; 393b; 393d; 220r,t; 299c; 337c; działka nr 101/2, 101/3 w obrębie ew. Bryzgiel, działka nr 64, 45/2 w obrębie ew. Rosochaty Róg, działka nr 215 obrębie ew. Krusznik

2

Naprawa i wymiana infrastruktury turystycznej zlokalizowanej przy szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

Naprawa drewnianych konstrukcji 2 „Bram Wjazdowych” do Parku

Obwód Ochronny Leszczewek 49l, działka nr 128/2 w obrębie ew. Gawrych Ruda.

Naprawa drewnianych konstrukcji 2 wież widokowych i 1 platformy widokowej (w przypadku platformy realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

1. Działka nr 614/7 w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś.

2. Działka nr 128/2 w obrębie ew. Gawrych Ruda.

3. Działka nr 62 w obrębie ew. Krusznik

Wymiana i budowa nowych zadaszonych stołów z ławami (ławostołów) – 8 sztuk.

Obwód Ochronny Krusznik –230b, 230d; obręb ew. Leszczewek działka nr 425.

 

 

 

Naprawa i impregnacja drewnianej kładki na zielonym szlaku turystycznym w Cimochowiznie, w Obwodzie Ochronnym Leszczewek

Działka nr 2, 3 w obrębie ew. Cimochowizna

Remont drewnianej konstrukcji podestu przy wejściu na wystawę etnograficzną „Ocalić od zapomnienia”

Obręb Ochronny Wigry – 49j

3

Ustawienie toalet kompostujących (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

Wyposażenie pól namiotowych „Za Szkołą”, „Bindużka”, „Gremzdówka”, „Jastrzęby” w toalety kompostujące

1. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 220r, t, 299c, 337c, 230d.

2. Obręb Ochronny Wigry – 49i

4

Remont infrastruktury turystycznej na polu biwakowym „Jastrzęby” (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

1. Remont punktu obsługi turystycznej – budynek drewniany o wymiarach ok. 4x4 m.

2. Wymiana elektrycznych punktów dostępowych.

3. Remont 2 budynków sanitariatów.

4. Wykonanie schodów na skarpie Jeziora Wigry

Obwód Ochronny Krusznik – 230d

5

Zagospodarowanie otoczenia Muzeum Wigier (realizacja uzależniona od uzyskania dotacji)

1. Budowa zespołu parkingowego z 5 miejscami dla autokarów i 25 dla samochodów osobowych – ukształtowanie terenu.

2. Roboty nawierzchniowe z kostki kamiennej

Wieś Stary Folwark, obręb ew. Leszczewek, działki 425, 555

6

Ochrona walorów widokowych – otwarcie widoku

Wycięcie i wywóz ok. 30 drzew (olsza, jesion, grab, brzoza, sosna, klon zwyczajny, jawor, wiśnia) o pierśnicach od 8 do 65 cm

Wieś Stary Folwark, obręb ew. Leszczewek, działki 425, 555 (otoczenie Muzeum Wigier)

7

Utrzymanie drożności turystycznych szlaków lądowych oraz ścieżek edukacyjnych

Powiększanie prześwitów poprzez wycinanie gałęzi drzew i krzewów, wykaszanie traw utrudniających poruszanie się i zagrażających bezpieczeństwu

Obręb Ochronny Wigry – 39a, 47b, 49f,k,m, 107l

8

Udostępnienie miejsc postoju pojazdów i biwakowania

Wykaszanie roślinności na łącznej powierzchni 2,90 ha

1. Obręb Ochronny Wigry –działka 125/3 (Leszczewek).

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 220r,t; 230d; 299d; 337c; 376d

9

Odnawianie oznakowań szlaków pieszych i rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych

1. Prace znakarskie na długości ok. 245 km.

2. Wykonanie i montaż w terenie 150 drogowskazów turystycznych

Sieć szlaków pieszych i rowerowych o łącznej długości 245 km

10

Zagospodarowanie pól namiotowych wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy

1. „Bindużka”:

1) wykonanie ogrodzenia o dł. 127 m, złagodzenie stromego stoku skarpy na odcinku ok.

Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 337c, 299a, 220r,t

 

 

 

10 m,

2) wykonanie miejsca ogniskowego, impregnacja pomostu o pow. 35 m2.

2. „Gremzdówka”:

1) wykonanie miejsca ogniskowego,

2) impregnacja pomostu o pow. 35 m2.

3. „Za szkołą”:

1) wykonanie ogrodzenia o dł. 67 m,

2) wykonanie miejsca ogniskowego,

3) impregnacja pomostu o pow. 35 m2

 

11

Rozbiórka budynków na gruntach wykupionych

Rozebranie budynku mieszkalnego i gospodarczego, uporządkowanie terenu

Działka nr 45 w obrębie ewidencyjnym Leszczewo

12

Bieżące remonty istniejących urządzeń turystycznych

Naprawy wynikające ze zdarzeń losowych, dewastacji i naturalnego zużycia – według potrzeb

Obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych i drogach, na terenach pod ochroną krajobrazową

13

1. Monitorowanie różnorodności biologicznej.

2. Kierunków i dynamiki zmian procesów przyrodniczych

1. Monitorowanie zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk i gatunków objętych siecią Natura 2000.

2. Monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

Badania określone w pkt. 1 i 2 będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków roślin, grzybów i zwierząt stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

Obszar Parku objęty ochroną krajobrazową

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

2) Zarybianie będzie dokonane w oparciu o materiał zarybieniowy o cechach właściwych lokalnym populacjom ryb, w celu stabilizacji składów jakościowych i ilościowych populacji ryb występujących na terenie Parku.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony ścisłej

A. Ochrona gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

1. Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000.

2. Monitorowanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

 

B. Ochrona gatunków grzybów

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rzadkie gatunki związane z martwym drewnem

Tworzenie warunków życia tym gatunkom

1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

2

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

 

C. Ochrona gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu okazów

 

II. Obszary ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Obuwik pospolity

1. Ochrona rzadkich i chronionych gatunków.

Rozluźnianie zwarcia drzewostanu oraz warstwy krzewów

 

2. Realizacja uzależniona od dotacji zewnętrznych

2

1. Gnidosz królewski.

2. Kosatka kielichowa.

3. Kruszczyk błotny.

4. Kukułki

1. Ochrona gatunków wilgotnych łąk, młak niskoturzycowych, torfowisk niskich, przejściowych i wysokich.

2. Realizacja uzależniona od dotacji zewnętrznych

1. Usuwanie drzew i wybranych gatunków krzewów.

2. Koszenie późną jesienią i usuwanie skoszonego materiału roślinnego

3

1. Groszek wielkoprzylistkowy.

2. Pięciornik biały.

3. Tobołki alpejskie.

4. Sasanka otwarta

Ochrona rzadkich i chronionych gatunków

1. Poprawa warunków świetlnych, w tym usuwanie leszczyny, klonu i grabów (oddz. 72, 157).

2. Wykaszanie ekspansywnych gatunków runa

4

Rodzime gatunki roślin

Ochrona rodzimych gatunków roślin przed inwazją gatunków obcych, takich jak:

1) niecierpek gruczołowaty,

2) niecierpek drobnokwiatowy,

3) barszcz Sosnowskiego,

4) rdest ostrokończysty,

5) dąb czerwony,

6) czeremcha amerykańska,

7) klon jesionolistny,

8) robinia akacjowa,

9) róża pomarszczona

1. Usuwanie zagrażających gatunków obcych.

2. Cały obszar Parku, w miejscach występowania tych gatunków

5

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

 

B. Ochrona czynna gatunków grzybów

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rzadkie gatunki związane z martwym drewnem

Tworzenie warunków życia tym gatunkom

1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

2

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

 

C. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Bóbr europejski

Utrzymanie siedlisk występowania

Monitoring liczebności i rozmieszczenia bobra

2

1. Nocek rudy.

2. Mroczek posrebrzany.

3. Mroczek pozłocisty.

4. Mroczek późny.

5. Karlik malutki.

6. Karlik karliczek.

7. Karlik większy.

8. Borowiec wielki.

9. Borowiaczek.

10. Gacek brunatny.

11. Mopek

Ochrona nietoperzy

1. Ochrona drzew dziuplastych.

2. Utrzymanie miejsc przebywania kolonii rozrodczych (strychy) oraz miejsc hibernacji (ziemne piwnice) – około 200 sztuk

3

Chronione gatunki ptaków

Poprawa warunków bytowania

1. Kontrola i czyszczenie istniejących około 1000 sztuk budek lęgowych, wymiana zniszczonych, wywieszenie nowych.

2. Dokarmianie ptaków w okresie zimowym (przy osadach Parku).

3. Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd gatunków objętych ochroną strefową.

4. Ochrona drzew dziuplastych

4

Wszystkie gatunki płazów występujące w Parku

Poprawa warunków bytowania

1. Ochrona miejsc rozrodu – czyszczenie zbiorników wodnych.

2. Ochrona płazów podczas wędrówek sezonowych – stawianie barier i przenoszenie płazów przez drogę

5

Owady błonkoskrzydłe

Ochrona owadów gniazdujących w glinie

Tworzenie siedlisk zastępczych –utrzymanie istniejących konstrukcji glinianych

6

Rzadkie gatunki zwierząt związane z martwym drewnem

Tworzenie warunków życia tym gatunkom

1. Monitoring martwych drzew.

2. Pozostawianie martwych drzew, złomów i wywrotów do ich biologicznego rozkładu w ilości niestwarzającej zagrożenia dla drzewostanów

 

 

Ograniczanie liczebności gatunków stanowiących zagrożenie dla gatunków rzadkich i zagrożonych

Odstrzały redukcyjne i monitoring stanu populacji:

1) jenota,

2) lisa,

3) norki amerykańskiej

 

 

 

 

7

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

 

 

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu okazów

 

III. Obszary ochrony krajobrazowej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Monitorowanie różnorodności gatunkowej

Monitorowanie zagrożonych, rzadkich i chronionych gatunków roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

 

B. Ochrona czynna gatunków grzybów

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Monitorowanie różnorodność gatunkowej

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu fragmentów lub całych okazów

 

C. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Gatunki zagrożone, rzadkie i chronione

Monitorowanie różnorodności gatunkowej oraz stanu populacji, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków objętych siecią Natura 2000

Badania będą prowadzone metodami przyżyciowymi i jedynie w przypadku niektórych gatunków stosowane będą metody polegające na pobieraniu okazów

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Wigry – 1c, d, f, g, i; 2b, d, i, j; 3b, c, g, k, m; 4f, g, h, 5m, z, cx; 6d, h; 7i, j, k; 8l, m; 9ix; 11d, f, g; 12b, c, f, l, n, o, y; 14g, h; 15a, c; 16a; 17a, b, 18a, b; 21 b, j, k, l, p, r; 24f, x; 25a, b; 26a, b, f; 40g, h, 43b, c, d, f, l, m, n; 54k; 61d, f, g, h, m; 77Aa, b, c, d, f; 78c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n; 86a, g, h, j, l, n, p; 87a, b; 98f, g, i, j, k, o; 98A; 99a, b, c, d, g, h, i, j; 110b, c, d ,h, i, j, l, m; 111a, b, c ,d, f, h, j, n, o, p; 121c, d, f; 122a, i, l, m, n; 127h; 128; 129a, b; 134f; 135h, j, k; 136c, d; 141a, b, f; 143b, c; 144b, c; 147c, d; 150a; 157b; 179; 180; 181; 182.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 233i; 235g; 236a, b, c, d, f; 253b, f; 266d, i, j; 267g, h, i, l; 274c; 275a; 276a, b, c; 277g, h, i; 278c; 285a, b; 301d, f, j; 360h, i; 361d, f, g, h, i, j; 370a, b, c, d, f, h.

3. Wodny Obwód Ochronny – 192, 193, 194, 195, 196

623,17

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Wigry – 1a,b,h, j-n; 2a, c, f-h, k-m; 3a, d, f, h-j, l, n; 4a-d, i, j; 5a, c, g-l, n-y, ax, bx; 6a-c, f, g; 7a-h; 8a-k; 9z, bx-hx, 10a, b, m, s-w, ax-lx; 11a-c, h-l; 12a, d, g-k, m, p-x; 13a, b; 14a, b i-m; 15b, d; 16b-d; 17c-h; 18c-i; 19; 20; 21a, c-i, m-o; 22; 23; 24a-d, g-w; 25c-m; 26c, d, g-n; 27d, j, m-o; 28-36; 37a-h,j;38; 39b, d-k, m-s; 40f, i-n; 41; 42; 43a, g-i, k, o-s; 44-46; 47a, c-m; 48; 49b-d, n-w; 50-52; 53a, d-o; 54a-j; 55-60; 61a-c, j-l, n-r; 62a-g, 63-77; 78a,b, o-r; 79-84; 85h-l; 86b-f, i, k, m, o; 87c-f, i, r-z; 88-93; 94-97; 98a-d, h, l-n; 99f; 100-106; 107a-f, k, m-s, w; 108; 109; 110a, f, g, k; 111g, i, k-m, r, s; 112-116; 117a-d, p; 118-120; 121a, b, g-j; 122b-h, j-k, o-r; 123-126; 127a-g, i-l; 129c-h, j-m; 130-133; 134a-d, 135b-g, i, l, m; 136a, b, f; 137-139; 140a-j; 141c; 142; 143a, d-j; 144a, d-i; 145; 146; 147a, b, f, g; 148a, b, f, h-j; 149f, h-k; 150b-j; 151-156; 157a, c-g; 158-171; 172a, b, g, j-m; 173; 174; 183; 183A, działki o nr geodez. 295-298, 311-312, 315 w obrębie Nowa Wieś.

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201m,n,r,s, cx-fx; 201A; 202, 203a, d, g; 204d, f, n-z, ax; 205; 206a-d, i, j, l, p, r, x-zp; 207-213; 214a, c-h; 215; 216a-f; 217-219; 220 b-o, s, w-z, ax-dx; 221; 221A; 222-227; 228a, b, d-j; 229; 230a,c, f-l; 231; 232; 232A; 233a-h,j; 234; 235a-f, h; 236g, h; 237-239; 240b,c, f-h, k-n, r, t-y; 241; 242; 243 a-j, l-n; 244g, h; 245c, d; 246-252; 253a, c, d; 254-265; 266 a-c, f-h, k-n; 267 a-f, j,k; 268-273; 274a, b, d, f; 275 b-f; 276 d-h; 277 a-f, j-l; 278a, b, d, f; 279-282; 283 g-i; 284 a-f; j,k; 285 c-f; 286-289; 290 a-d; 291-298; 299b, d,f, h-p, t, bx, cx;

11445,63

 

 

 

300a, c-h, j-o, s-z, ax-gx; 301 b,c, g-i, k, m-p; 302-306; 307a, i, j; 308 a-c, g-i; 309-336; 337a, b; 338-359; 360 a-g; 361 a-c, k; 362a-d, g-l, 363-369; 370g; 371-374; 375 b-i; 376 a, b, f, g, h; 377a, c-j; 378-392; 393a, g-i; 394-401, działki o nr geodez. 19/1, 46/1 w obrębie Bryzgiel, 82, 105, 136, 189, 248/6, 257 w obrębie Krusznik.

3. Wodny Obwód Ochronny – 184-187, 188A, 188B, 188C, 189-191, 197-200

 

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Wigry – 5b, d, f; 9a-y, ax; 10m; 14c, d, f; 27a-c,f-i, k, l, p, r; 36A; 37i; 39a, c, l; 40a-d; 47b; 49a, f-m; 53b, c; 62h-l; 85a-g; 87g, h, j-p; 93A; 107g-j, l, t; 117f-o; 140k; 141d, g, h; 148c, d, g; 149a-d, g; 172c-f, h, i; 175; 176; 177; 178; działki o nr geodez. 209-214, 217, 220, 223, 224, 230, 232, 235, 236, 238-241, 243, 249-252, 259, 260, 277-280, 283-294, 299-310, 313, 314, 316-319, 321, 327, 331, 332, 340, 342, 343, 348-355, 364, 365, 370, 371, 386-389, 407-409, 413-415, 419-422, 424, 426-437, 452-455, 462, 464, 490, 491, 496, 497, 505, 509, 515, 516, 519, 520, 525-528, 531, 532, 592, 593, 614/5, 614/7, 615/2 w obrębie ew. Nowa Wieś, dz. o nr geodez. 425, 555 w obrębie ew. Leszczewek, dz. o nr geodez. 1, 2, 25,45 w obrębie ewid. Leszczewo, dz. o nr geodez. 24/5-24/11, 32/25, 32/26 w obrębie ew. Gawrych Ruda; dz. o nr geodez. 41/1 w obrębie Czerwony Folwark,

2. Obręb Ochronny Maćkowa Ruda – 201 a-l, o, p, t-z, ax, bx 201Aa-d; 202Aa, b; 203b, c; 204a-c, g-m; 206f-h, k, m-o, s-w, ax-mx; 214b, i, j; 216g, h; 220a, p, r, t; 228c, k-n; 230b, d; 240a, d, i, j, o, p, s; 243k; 244a-f; 245a, b; 283b-f; 284g-i; 290f; 299a, c, r, s, w-z, ax; 300b, i, p, r; 301 a, l, r-z, ax-cx; 307b-h; 308d, f; 337c; 362f; 375a; 376c, d; 377b; 393b, c, d; działki o nr geodez.: 18, 19, 20/2, 20/3, 89, 90, 91 w obrębie ew. Rosochaty Róg, 79/1, 81/1, 82, 84/1, 85/1, 89, 103, 104 120, 134, 135, 190, 232, 257, 270 w obrębie ew. Krusznik, 20 w obrębie ew. Bryzgiel, 211, 212, 478, 342 w obrębie ew. Maćkowa Ruda

2919,10

Razem:

14987,90

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, KULTUROWYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

50

 

B. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych, kulturowych i turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

1. Jeziora:

1) Wigry (z wyłączeniem wysp),

2) Pierty (z wyłączeniem wyspy),

3) Leszczewek,

4) Omułówek,

5) Czarne koło Bryzgla,

6) Czarne koło Gawrych Rudy,

7) Mulaczysko,

8) Postaw.

2. Rzeka Czarna Hańcza poniżej Jeziora Wigry

625

2

Muzeum Wigier w Starym Folwarku

50

3

Ośrodek Edukacji Środowiskowej – oddz. 148, 149, 158

50

4

Centrum Informacji Turystycznej, wystawa przyrodnicza i sala audiowizualna w budynku dyrekcji Parku w Krzywem – oddz. 49g

50

5

Parking i punkt informacji turystycznej w Krzywem – oddz. 49g

200

6

Wystawa etnograficzna „Ocalić od zapomnienia” –oddz. 49j

50

7

Wystawa „Historia i tradycje rybactwa nad Wigrami”, Czerwony Folwark – oddział 175w

50

8

Obiekt edukacyjno – turystyczny „Dziupla” – oddz. 49i

150

9

Pole biwakowe „Jastrzęby” – oddz. 230d

200

10

Pole biwakowe „Za szkołą” – oddz. 220r,t

60

11

Pole biwakowe „Gremzdówka” – oddział 299c

60

12

Pole biwakowe „Bindużka” – oddz. 337c

60

13

Stanica Żeglarska Bryzgiel – dz. 57/1

50

14

Stanica Żeglarska PTTK – dz. 553 obręb ew. Leszczewek

50

15

Stanica Żeglarska Stary Folwark – dz. 424 obręb ew. Leszczewek

50

16

Polana Powały – oddz. 376c,d, 377b

100

17

Pokoje gościnne w budynkach służbowych Parku:

1) Bryzgiem 41,

2) Gawarzec (Gawrych Ruda nr 58),

3) Leszczewek nr 40,

4) Lipniak nr 23,

5) Mikołajewo nr 34,

6) Maćkowa Ruda nr 57,

7) siedziba Dyrekcji Parku w Krzywem

43

18

Wigierska Kolejka Wąskotorowa w Obrębie Ochronnym Maćkowa Ruda na działkach nr 72/3, 71/2, 88/3, 87/1, 86/1, 85/1, 104/1, 103/1, 103/2, 124, 123/2, 122/2, 143/2, 142/2, w obrębie ew. Ateny, 232/3, 232/6 w obrębie ew. Bryzgiel, 13, 14 w obrębie ew. Sarnetki

200

 

C. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych i sportowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Plaża w Obwodzie Ochronnym Krzywe – oddz. 47b

200

2

Plaża i kąpielisko na działce 425 – obręb ew. Leszczewek (wieś Stary Folwark, koło Muzeum Wigier)

100

3

Plaża i kąpielisko na działce 553 – obręb ew. Leszczewek (wieś Stary Folwark, ośrodek PTTK)

100

4

Plaża na działce 20/31 – obręb ew. Piertanie

30

5

Plaża na działce 129 – obręb ew. Gawrych Ruda

100

 

1) Obszary zajmowane przez ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne zostały przestrzennie podzielone na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą oraz pododdziały oznaczone literą. Podział na oddziały, pododdziały, oraz obręby i obwody ochronne przyjęto zgodnie z mapami przeglądowymi obrębów ochronnych Wigry i Maćkowa Ruda, sporządzonymi przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, w skali 1:20 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 1996 r. Podział na obszary objęte ochroną czynną przyjęto zgodnie z mapą pod tytułem: „Kierunki ochrony”, sporządzoną przez Park w skali 1 : 25 000, wg stanu na dzień 1 stycznia 2001 r. Podział na działki geodezyjne i obręby ewidencyjne jest zgodny z mapami ewidencji gruntów. Mapy znajdują się w siedzibie Parku, w miejscowości Krzywe.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »