| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA ŚRODOWISKA11)

z dnia 25 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych
dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z póżn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4 Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 1, poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1, w części I „Zagrożenia wewnętrzne istniejące”, lp. 21 otrzymuje brzmienie:

„21

degradacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

renowacja wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego”

 

2) w załączniku nr 2:

a) w części I „Działania ochronne na obszarach objętych ochroną ścisłą”:

– w tabeli C „Ochrona środowiska i krajobrazu”:

– – lp. 4-7 otrzymują brzmienie:

„4

ustawianie kabin sanitarnych

33 szt./rocznie

52a, 60a, 141f, 201a, 214a, 273d, 274a, 251b

5

obalanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi w pobliżu szlaków turystycznych, tras narciarskich i nartostrad

wg potrzeb

udostępniany obszar parku objęty ochroną ścisłą

6

remont szlaków turystycznych

8000 m/rocznie

w części szlaków przebiegających w ochronie ścisłej; Kiry – Dolina Kościeliska – Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka – Ciemniak; Dolina Kościeliska – Jaskinia Mroźna – Dolina Kościeliska; Dolina Kościeliska – Chuda Turnia – Ciemniak – Małołączniak – Pośredni Goryczkowy Wierch – Kasprowy Wierch; Dolina Małej Łąki –Kopa Kondracka; Dol. Białego – Czerwona Przełęcz Kuźnice – Myślenickie Turnie – Kasprowy Wierch; Kuźnice – Boczań – Przełęcz między Kopami – schronisko „Murowaniec” lub stacja IMGW/PAN – Czarny Staw – Zawrat; Schronisko „Murowaniec” – Hala Gąsienicowa –Kasprowy Wierch; Sucha Woda – Hala Gąsienicowa; Zmarzły Staw – Kozia Dolinka – Kozia Przełęcz – Dolina Pięciu Stawów Polskich – Szpiglasowa Przełęcz – Dolina za Mnichem – Morskie; Oko Schronisko „Murowaniec” – Dolina Pańszczyca – Przełęcz Krzyżne – Dolina Pięciu Stawów Polskich; Toporowa Cyrhla – Psia Trawka – Polana pod Wołoszynem – Morskie Oko wschodnia i zachodnia strona stawu – Czarny Staw pod Rysami – Rysy; Wierch Poroniec –Rusinowa Polana – Gęsia Szyja – Polana Pańszczyca – schronisko „Murowaniec”; Stara Roztoka – Wodogrzmoty Mickiewicza – Nowa Roztoka – Siklawa – Dolina Pięciu Stawów Polskich; Przysłop Miętusi – Kobylarz – Małołączniak

7

konserwacja bieżąca szlaków turystycznych

30000 m/rocznie

udostępniany obszar parku objęty ochroną ścisłą”

 

– – uchyla się lp. 10,

– dodaje się tabelę E w brzmieniu:

„E. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

remont szałasów pasterskich i innych obiektów budowlanych

rocznie 2

55g, 180i, 188h

2

remont tablic, krzyży kapliczek itp.

rocznie 2

cały obszar objęty ochrona ścisłą”

 

b) w części II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną”:

– w tabeli B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

– – lp. 1 otrzymuje brzmienie:

„1

przeciwdziałanie zmianom zachodzącym w ekosystemach polan, łąk i pastwisk poprzez wypas ekstensywny owiec i krów (wypas kulturowy). Ochrona siedlisk z listy Natura 2000 (kod: 6230, 6510, 6520,6430) występujących na wypasanych obszarach

130,62 ha

27c, 27f, 29g, 33f, 37i, 37j, 79d, 89g, 89i, 118l, 145b, 160i, 161f, 161h, 193r, 194h, 195i, 195j, 195m, 200k, 228l, 228m, 228i, 228k, 228p, 228r, 228s, 230a, 230j, 230k, 230l, 234a, 234b, 234c, 234g, 235m, 235n, 236f, 272f, 273d, 273f, 290n, 290o, 290s, 290p, 291c, 291l, 292h, 292j, 292n, 292o, 294h, 294k, 294o, 294s, 294t, 294w, 294x, 294y, 294z, 294ax, 294bx, 294cx, 294fx, 294mx, 294gx, 294hx, 294ix, 294ix, 294jx, 294lx, 294ox, 294rx, 294sx, 294tx, 295b, 303b, 303c, 303f, 303k, 303o, 303p, 303r, 303s, 303t, 303m, 303gx, 303hx”

 

– – lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5

zapobieganie sukcesji lasu na ekosystemy nieleśne oraz ochrona siedlisk z listy Natura 2000 (kod: 5130, 6230, 6520, 6430, 7110) poprzez usuwanie drzew i krzewów z powierzchni nieleśnej

średnio rocznie ok. 6 ha

12b,16g, 24g, 27c, 27f, 29g, 33f, 37i, 37j, 42g, 79d, 89g, 89i, 91c, d, 92b, d, 118l, 121c, g, 122b, 123j, 145b, 160i, 161f, 161h, 161i, 163c, 172d, f, g, 175d, 178b, 193r, 194h, 195m, 200k, 211h, i, 214b, f, 216a, 228l, 228m, 228i, 228k, 228p, 228r, 228s, 230a,j,k,l, 234a, 234b, 234g, 235m, 235n, 236f, 242d,f,g, 243b, 249d, f, h, 259s, x, 260a, 263f, 258j, k, n, 264g, 267d, 272f, 273d, 273f, 274h, o, 274o, 275h, 282g, 290c,d, 290n, 290o, 290s, 290p, 29lc, 2911, 292h, 292j, 292n, 292o, 293h, 294h, 294k, 294o, 294t, 294w, 294x, 294y, 294z, 294ax, 294bx, 294cx, 294fx, 294mx, 294gx, 294hx, 294ix, 294ix, 294jx, 2941x, 294ox, 294rx, 294sx, 294tx, 295b,g, 303b, 303c, 303f, 303k, 303o, 303p, 303r, 303s, 303t, 303m, 303gx, 303hx, 312o”

 

– w tabeli E „Ochrona środowiska i krajobrazu”:

– – lp. 4-5 otrzymują brzmienie:

„4

ustawianie kabin sanitarnych

58 szt./rocznie

14f, 26m, 33i, 85c, 89f, 104f, 104h, 106b, 147a, 167r, 181g, 194h, 193fx, 230c, 235a, 235m, 273f, 251f, 294n, 301k

5

remont szlaków turystycznych

5 000 m/rocznie

Kiry – Dolina Kościeliska – Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka - Ciemniak; Dolina Kościeliska – Adamica – Chuda Turnia; Wierch Poroniec – Rusinowa Polana – Gęsia Szyja – Polana Pańszczyca – schronisko Murowaniec; Sucha Woda – Hala Gąsienicowa; Zazadnia – Dolina Filipka – Rusinowa Polana – Palenica Białczańska”

 

– – uchyla się lp. 10,

– dodaje się tabelę F w brzmieniu:

„F. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

remont szałasów pasterskich i innych obiektów budowlanych

średnio rocznie 5

161f, 274o, 303ax, bx, ix, mx, p

2

remont tablic, krzyży kapliczek itp.

średnio rocznie 2

cały obszar objęty ochroną czynną”

 

c) w części III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną krajobrazową”, w tabeli D „Ochrona środowiska i krajobrazu”:

– lp. 3 otrzymuje brzmienie:

„3

ustawianie kabin sanitarnych

12 szt./rocznie

501 p, 158z, 270c”

 

– uchyla się lp. 7;

3) w załączniku nr 3:

a) w części I „Obszary objęte ochroną ścisłą”, w tabeli A „Dopuszczalne działania w zakresie ochrony gatunków roślin”, lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2

gatunki roślin cennych: Traganek zwisłokwiatowy Astragalus penduliflorus, Przymiotno alpejskie Erigeron alpinus subsp. intermedius, Zimoziół północny Linnea borealis, Jastrzębiec śląski Hieracium sparsum subsp. silesiacum, Irga kutnerowata Cotoneaster tomentosus, Rozrzutka alpejska Woodsia alpina, Głodek mroźny Draba dubia, Jastrzębiec włosisty Hieracium piliferum, Saussurea wielkogłowa Saussurea pygmaea, Bagnica torfowa Scheuzeria palustris, Storzan bezlistny Epipogium aphyllum, Sit trójłuskowy Juncus triglumis, Turzyca czarna Carex parviflora, Sybaldia rozesłana Sibbaldia procumbens, Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata, Jerzogłówka pokrewna Sparganium angustifolium, Irga czarna Cotoneaster niger, Szczwoligorz tatarski Conioselinum tataricum

aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu zabezpieczenia istniejących populacji. Zabezpieczanie przed niszczeniem przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni

 

3

wszystkie gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, w tym w szczególności gatunki priorytetowe: Sasanka słowacka Pulsatilla slavica i Dzwonek piłkowany Campanula serrata

aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu ograniczenia pozyskania lub niszczenia naturalnych stanowisk występowania. Zabezpieczanie przed niszczeniem przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni”

 

b) w części II „Obszary objęte ochroną czynną”, w tabeli A „Ochrona czynna gatunków roślin”, lp. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2

gatunki roślin cennych: Traganek zwisłokwiatowy Astragalus penduliflorus, Przymiotno alpejskie Erigeron alpinus subsp. intermedius, Zimoziół północny Linnea borealis, Jastrzębiec śląski Hieracium sparsum subsp. silesiacum, Irga kutnerowata Cotoneaster tomentosus, Rozrzutka alpejska Woodsia alpina, Głodek mroźny Draba dubia, Jastrzębiec włosisty Hieracium piliferum, Saussurea wielkogłowa Saussurea pygmaea, Bagnica torfowa Scheuzeria palustris, Storzan bezlistny Epipogium aphyllum, Sit trójłuskowy Juncus triglumis, Turzyca czarna Car ex parviflora, Sybaldia rozesłana Sibbaldia procumbens, Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata, Jerzogłówka pokrewna Sparganium angustifolium, Irga czarna Cotoneaster niger, Szczwoligorz tatarski Conioselinum tataricum

aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu zabezpieczenia istniejących populacji. Zabezpieczanie przed niszczeniem przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk odpowiadającego wymaganiom ekologicznym poszczególnych gatunków

3

wszystkie gatunki roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w tym w szczególności gatunki priorytetowe

aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu ograniczenia pozyskania lub niszczenia naturalnych stanowisk występowania. Zabezpieczanie przed niszczeniem przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk odpowiadającego wymaganiom ekologicznym poszczególnych gatunków”

 

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

Załącznik 1. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Środowiska
z dnia 25 maja 2012 r.

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

ścisła

42a-f,h,~a,~b, 43, 44a-g,i-l~a,~b, 45a-f,~a, 46, 47, 48a-g,~a,~b, 49-63, 64a-f,h-x,~a, 65-78, 79i,l,m, 90, 91a,b, 92a,c,f-h, 93-97, 98a-fx,ix, 130, 132-144, 147b-i, ~a, ~b, ~c, 150, 151, 153, 154, 155a-h,j,l,~a, 156, 157, 166c-j, ~a, 171, 172a-c,h-k, ~a, ~b, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 185, 187a-x,z-cx,~a, 188-191, 196-198, 201-210, 211a-g,j-l,~a, 212, 213, 214a,c,g-k,~a,~b, 215, 216b-i, ~a, 217-221, 227, 239, 242a-c,h-l, 243a,c-n, 244, 245, 248, 249a-c,g,i-t, 250, 251a-d,h-j,~a,~b, 252, 253, 254b-f,~a, 255-257, 258a-i,l,m,~a,~b, 259a-r,t,w, 260b-j, 261, 262, 263a-d,g-t,~a, 264a,d,f,h-p,s-x,~a,~b, 265-269, 274a-n,p,r,~a,~b, 275a-g,i-r,~a,~b, 276-281, 282a-f,h-m, ~a, 283-289, 293a-c, 295h-o,~a, 296c-l, 297, 298, 299a-d,g-j,~a,~b, 300, 301a-j, 302, 305-311, 312a,k-m,w-y,~a, 313-316.

12609,72

2

czynna

1, 2a-c,~a,~b, 3-7, 8a-m,o-y,~a, 9-15, 16f-k,~a, 17-23, 24a-g,i-n, 25a-g,i-m,~a, 26-28, 29a-g,j-m~a, 30-36, 37a-k~a, 38a-h,l, 39-41, 42g, 79a-d,h,j,k,n-p, 80, 81a-m, 82a-j,m-o, 83-89, 91c,d, 92b,d, 99-129, 131, 145, 146, 147a,148, 149, 152, 158a, b, dx-jx, 159-165, 166a,b, 167-170, 172d-g,~c, 173-175, 178, 181, 183a-d,g,~a, 186, 192h,i,l-r,ax-dx,hx,ix,kx,nx-tx,hy-jy,ly,my,py, 193a, d-g,j-l,n-zx,~a,~b,~c, 194, 195a-h,j-p, 199ix-cy,~a,~b, 200a-d,g,i,k-s,~a, 211h,i, 214b,f, 216a, 222-226, 228, 230a-c,f-t,~a,~b,~c, 231-234, 235a,l-w,~a, 236-238, 240, 241, 242d-g, 243b, 246, 247, 249d-f,h, 251f,g,k, 254a, 258j,k,n, 259s,x, 260a, 263f, 264g,r, 270d-g,~a, 271-273, 274o, 275h, 282g, 290-292, 293d-i, 294, 295a-g, 296a,b, 301k,~a,~b, 303a-nx, px,~a,~b, 304, 312b-j, n-t

5806,98

3

krajobrazowa

 

2780,65
w tym:

– Grunty Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie – 49-128.

– 2237,98

– Lasy nadzorowane i grunty niebędące własnością Skarbu Państwa – 501, 520-523, 540, 541, 560-566, 580.

– 437,29

– 105,38

– Grunty będące własnością lub współwłasnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku – 2d-g, 8n, 16a-d, 24h, 25h, 29f,i, 371, 38i-k, 44h, 45g, 48h, 64g, 79f,g, 81n, 82,k, l, 98gx,hx, 155i,k, 158c-cx, 183f, 187y,192a-g; j-k, s-z, fx,gx,jx,lx,mx,wx-gy,ky,ny,oy,ry, sy, 193b,c,h,i, m, 195i, 199a-hx, dy, fy, 200f,h,j, 214d,l, m, 229, 230d, 235b-k, 264b, c, 299f, 270a-c, 303ox

 

RAZEM

21197,35

 

1) według Dokumentacji Urządzeniowej Lasów Skarbu Państwa Tatrzańskiego Parku Narodowego na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2025 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »