| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania międzyresortowego zespołu do spraw zbywania jednostek przyznanej emisji (AAU)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się międzyresortowy zespół do spraw zbywania jednostek przyznanej emisji (AAU), zwanych dalej „jednostkami AAU”, zainteresowanym podmiotom, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym i doradczym Ministra Środowiska w sprawach dotyczących strategii działania w odniesieniu do obrotu jednostkami AAU, w tym w szczególności:

1) trybu zbywania jednostek AAU;

2) warunków negocjowanych umów dotyczących obrotu jednostkami AAU z uwzględnieniem słusznego interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przy realizacji zadań Zespół współpracuje z Zespołem ds. GIS (Green lnvestment Scheme), powołanym zarządzeniem Nr 34 Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green lnvestment Scheme)2).

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Ministra Środowiska;

3) Członkowie – po jednym przedstawicielu:

a) Ministra Finansów;

b) Ministra Gospodarki;

c) Ministra Skarbu Państwa;

d) Ministra Spraw Zagranicznych;

e) Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

f) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

g) Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

– w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora departamentu albo biura, naczelnika wydziału, kierownika, zastępcy kierownika albo kierownika zespołu;

4) Sekretarz Zespołu – wskazany przez Ministra Środowiska, bez prawa głosu.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, który w szczególności:

1) zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zespołu oraz kieruje jego pracami poza posiedzeniami Zespołu;

2) planuje i koordynuje pracę Zespołu;

3) koordynuje udział członków Zespołu w spotkaniach z nabywcami jednostek AAU;

4) zapewnia skuteczny przepływ informacji pomiędzy członkami Zespołu;

5) inicjuje opracowanie strategii działania w zakresie związanym z obrotem jednostkami AAU;

6) prezentuje Ministrowi Środowiska wyniki prac Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu w celu zasięgnięcia opinii o charakterze specjalistycznym może zaprosić do udziału w pracach Zespołu ekspertów, z głosem doradczym, reprezentujących organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

§ 5.

1. Zespół odbywa spotkania w terminach określonych przez Przewodniczącego Zespołu, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. O terminie posiedzenia Zespołu jego Członkowie są powiadamiani drogą elektroniczną przez Sekretarza Zespołu, nie później jednak niż na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

3. Materiały związane z zakresem prac Zespołu są przekazywane członkom Zespołu drogą elektroniczną przez Sekretarza Zespołu, nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem spotkania.

§ 6.

Decyzje Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równiej ilości głosów o wyniku głosowania przesądza głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7.

1. W terminie do czterech dni od dnia zakończenia posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół ze spotkania.

2. Protokół akceptuje Przewodniczący Zespołu lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

3. Zaakceptowany protokół jest przekazywany drogą elektroniczną do wszystkich członków Zespołu.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2)Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 82 Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme), zarządzeniem nr 9 Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme) oraz zarządzeniem nr 14 Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. GIS (Green Investment Scheme).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »