| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 19 listopada 2012 r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) załączniki nr 1-5 do zarządzenia nr 62 Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 63) powinny mieć brzmienie określone w załącznikach 1-5 do niniejszego obwieszczenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do obwieszczenia
Ministra Środowiska
z dnia 19 listopada 2012 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zarastanie torfowisk oraz wrzosowisk drzewami i krzewami

Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z wybranych fragmentów torfowisk i wrzosowisk

2

Zarastanie łąk, pastwisk i torfowisk niepożądanymi gatunkami roślin

Koszenie oraz wypas łąk i pastwisk, koszenie torfowisk

3

Zarastanie i zmniejszanie się bioróżnorodności agrocenoz na ugorujących gruntach ornych

Ekstensywna uprawa lub koszenie gruntów ornych

4

Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla przeplatka aurinia niepożądanymi gatunkami roślin, niszczenie oprzędów z gąsienicami podczas koszenia

Koszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem łąkowym będącym rośliną żywicielską gąsienic przeplatki aurini

5

Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzenny drzewostanów (degradacja zbiorowisk roślinnych, przekształcanie gleb)

Przebudowa drzewostanów przez:

1) regulację składu gatunkowego i struktury,

2) wprowadzanie podsadzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

6

Zmniejszanie się liczebności populacji cietrzewia i żółwia błotnego związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków w latach ubiegłych

1. Lokalizacja gniazd żółwia.

2. Hodowla młodych.

3. Ocena stanu liczebności.

4. Poprawa warunków bytowania poprzez:

1) likwidację krzewów z miejsc stałego przebywania żółwi i cietrzewi,

2) uprawę poletek żerowych dla cietrzewi.

5. Redukcja liczebności lisów i jenotów.

6. Wykupy gruntów będących miejscami stałego bytowania żółwi i cietrzewi.

7. Tworzenie stref ochrony ostoi tych gatunków

7

Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez hubę korzeniową

1. Usuwanie drzew osłabionych.

2. Dolesianie luk i przerzedzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

8

Występowanie gatunków obcego pochodzenia w drzewostanach Parku

Usuwanie:

1) czeremchy amerykańskiej,

2) dębu czerwonego,

3) sosny Banksa,

4) robinii akacjowej

9

Pojawienie się obcych i ekspansywnych gatunków ryb:

Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych oraz odłowów kontrolnych

1) sumik karłowaty,

2) karaś srebrzysty

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich przez skutków

1

Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów w lasach Parku

1. Prognozowanie występowania szkodliwych owadów.

2. Korowanie drewna zasiedlonego.

3. Usuwanie części drzew zasiedlonych.

4. Wykładanie pułapek na owady.

2

Eutrofizacja wód prowadząca do niekorzystnych zmian w składzie flory i fauny Parku

1. Retencjonowanie wód miejscowych.

2. Preferowanie drzew i krzewów iglastych mających właściwości deeutrofizacyjne w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych.

3. Tworzenie korzystnych warunków do wzrostu procesów torfotwórczych.

4. Minimalizowanie możliwości przedostawania się nadmiernej ilości biogenów do wód Parku przez utrzymanie grobli, przetamowań, częściowe zasypywanie rowów

3

Zmniejszanie dopływu wody do stawów, spowodowane zarastaniem i zamulaniem rowów doprowadzających wodę

Ręczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do stawów

4

Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartości tlenu w wodach jezior i stawów Parku, powodujące obumieranie ryb

Wykonanie przerębli oraz usuwanie śniegu z pokrywy lodowej jezior i stawów

5

Szkody w uprawach rolnych i leśnych powodowane przez zwierzęta leśne:

1. Zabezpieczanie mechaniczne upraw leśnych przed uszkodzeniami.

1) jelenie,

2. Redukcja liczebności populacji jelenia, sarny i dzika.

2) sarny,

3) dziki,

3. Wykładanie środków odstraszających.

4) łosie

4. Uprawa poletek zaporowych

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Obniżanie się poziomu wód w jeziorach i torfowiskach, zanikanie rozlewisk wodnych

1. Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istniejących przetamowań i grobli.

2. Likwidacja niektórych rowów lub ich części

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pożary lasów

1. Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).

2. Usunięcie materiału łatwopalnego z pasów przeciwpożarowych.

3. Utrzymywanie właściwego stanu dojazdów pożarowych – naprawa nawierzchni.

4. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd pojazdów do lasu

2

Wydeptywanie roślinności i zaśmiecanie na ścieżkach przyrodniczych poprowadzonych wśród torfowisk i lasów oraz pozostałych miejscach udostępnionych

1. Wykonanie nowych oraz remont istniejących obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

2. Porządkowanie obszarów udostępnionych

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca oraz korowanie tych drzew w drzewostanach sosnowych

190 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

2

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na drwalnika w drzewostanach sosnowych

100 sztuk

3

Usuwanie części połamanych i przewróconych drzew (złomy i wywroty) w miejscach umożliwiających wprowadzenie odnowienia

10,37 ha

134r, 158b

4

Przebudowa drzewostanu – eliminowanie niepożądanych gatunków z górnej warstwy, podyktowane koniecznością wprowadzenia gatunków właściwych dla siedliska

0,40 ha

28g,h

5

1. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady oraz grzyby.

2. Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w litych drzewostanach sosnowych sztucznego pochodzenia

Według potrzeb

Obszary objęte ochroną czynną

6

Obserwowanie występowania brudnicy mniszki na wywieszonych pułapkach zapachowych (feromonowych)

66 sztuk

7

Kontrolne poszukiwania na stałych powierzchniach próbnych owadów szkodliwych dla sosny

44 próby

8

Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki leśnej

30 prób

(159 k)2

9

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie(trzebież wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów

54,36 ha

9h, 29h, 30l, 49b, 51a, h, n, t, w, 54d, p, s, 60i, 77b, c, 189j, l, 190o, 196d, 198s, t, gx, ix, lx, mx, ay, by, cy, 211 a, 220c, 302r, 305d, 359f, 369k, 372c

10

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 40 – 70 lat (trzebież późna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy klasyfikacji Krafta

114,17 ha

58f, h, m, 60c, d, j, 77d, 80b, 86f, 107p, 110a, 117a, 144b, 154o, 155l, 157h, 158j, k, 160a, j, 168 a, b, 188k, 189m, 194b, 197j, 198w, bx, rx, 200b, 204d, f, 215a, 232b, 370z, fx

11

Przygotowanie powierzchni do nasadzeń

4,55 ha

28g, h, 52bx, 53f, 731, 74fx, 102h, 142m, 169d, 201o, 220a, 239g

12

Hodowla materiału sadzeniowego drzew i krzewów w szkółce

1,63 ha

159k

13

Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów – odnowienia

0,40 ha

28g, h

 

14

Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów – zalesienia

3,26 ha

73l, 74dx, fx

15

Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów pod osłoną drzewostanu

2,92 ha

142m, 183b, 188c, 244a

16

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

1,85 ha

2k, 9k, 19b, 74f, g, h, i, 86f, 92c, d, 931, m, 142m, 200z, 220a

17

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (dolesienia luk i przerzedzeń)

3,10 ha

52bx, 53f, 102h, 169d, 201o, 220a, 232g

18

Usunięcie drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia:

30,38 ha

157i, 158k, l, 194a, f, 207a, 220c, 315g, i, 316a, b, h

1) dąb czerwony,

2) czeremcha amerykańska,

3) robinia akacjowa

19

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

9,75 ha

28f, 60g, 149dx, fx, ix, jx, 183b, 195a, 215a, 220d, 302g, j, 314c

20

Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)

4,40 ha

92g, 168c, 169d, 232g, 233k, 305b

21

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)

28,92 ha

(2k)2, (17d, g, l, n, s, 28g, h)2, (52bx, 53f)2,(59g)2,(73l,74f, g, h, i, 74fx, 77j, n, 78h, n)2, (80h)2, (86b, f, j)2,(92c, d, 93l,m)2, (102h)2(105f)2,(127i)2, (142m)2, (143 k, 144b)2, (151a)2, (154o)2, (155l)2, (157i)2, (159b)2, 161n, (169d)2, (183b)2, (186f, 188j)2, (200z)2, (201o, 220a, 239g)2, (302dx)2, (302r)2, (305f)2, (307m, p, 359 f, 370bx)2

22

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych

1260 m

(33i, 60g)2, (71x, 161p, 200n, 204c)2, (205a, b, 255g, 345a)2

23

Usuwanie suchych gałęzi zalegających na pasach przeciwpożarowych wzdłuż dróg publicznych oraz przy obiektach turystycznych

6,55 ha

(3b, 33b, g)2, (60g, 78m)2, (194a, d, f, 200i, j, k, m, p, t)2, (204c, 205a, b, 255g)2

24

Remont dróg dojazdowych przeciwpożarowych

5700 m

Obwody ochronne Parku

25

Montaż nowych szlabanów

2 sztuki

53w, 332j

26

Ustawienie nowych tablic informacyjnych i granicznych

100 sztuk

Obwody ochronne Parku

27

Wykonanie grodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną

5,07 ha

28g, h, 73l, 74dx, fx, 220a

28

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych ograniczających szkody w uprawach rolnych i leśnych, odstrzał gatunków łownych (dzik, jeleń, sarna) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

1. Jeleń – do 15 sztuk.

Obszary objęte ochroną czynną

2. Dzik – do 70 sztuk.

3. Sarna – do 60 sztuk

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych oraz rolnych

34,55 ha

54g, h, 86g, m, n, 88fx, 128i, 129i, 130h, 136a, b, c, g, h, 137n, 153b, 154a, 316j, 331g, 344c, d, f, 348d, 351i, 358f, 360g, 370m

2

Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem niepożądaną roślinnością wraz z wywozem biomasy

695,43 ha

(137a)2, 308b, 310t, 312m, 313w, 319a, 320a, 321a, 323a, b, 324a, 325a, 329a, 330b, 334b, 335a, 336a, 337a, 338a, b, 342p, 343a, g, 344a, 345m, 347a, 348a, b, d, f, g, h, l, k, 349a, c, d, g, 350a, j, 352d, j,353a, d, 354a, 355a, 356a

3

Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów w celu ochrony wrzosowisk wraz z wywozem biomasy

4,35 ha

13i, m, n, 24a, c, h

4

Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin

808,26 ha

(8d, g)2, 13o, (15d, f, h, i, l, m, 16i, 21a, b, c)2, 24d,(25a, b, c, f, k, l, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx)2, (34t, y, ax, hx, mx, ox, px)2, 37a, (37b)2, 37g, t, (37w, fx, ix)2, 38b, (38c, d)2, (39a, b, d, 40b, c, d)2, 40f, h, i, (41b, c, d)2, 41f, (42a, b, 44c)2,45a, b, (45d)2,(46f, i, j, k, l, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy)2, (47f, k, x, y, bx, ex, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx, 52b, g)2, i, j, 54g,)2, (67f, 70b, c, f, g, l, n, 71a, f, g, h, j, k, s, 72a, b, c, d, f, g, h, i)2, 72j, k, m, n,(72o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, l, s, 75b, c, f, g, h, 76a, b, c, f, j, l)2 ,79g, (90b, c, d, f, o, p, r, 91t, 93a, 94a)2, (99 b)2, (135d, o, 143l, 144m,n,t, 147p),2 (159h, 185p, 186l, m)2, 201p, (202a)2, 202c, (2051, 206f, 208b, h, i, j, k, l, m, o),2208kx, (210s, t, 215d, j, k, l)2, (219a, b, f, g)2, 219h, i, (j, k, m, p)2, (221a)2, 221c, d, f, (221Ap, Ax, 230a, b)2, 230g, h, j, k, (230n,o)2, (231b, c ,f, h, l, 238a, b, f, h, i, k, l, m, n)2, (241b)2, 241c, d, (241p, r)2, 241s, t, 242g, (246d, h, i, 247k, l, m, n, o, p, z, ax, bx, cx, ix, jx, lx, mx, nx, ox, px, rx, tx)2, (256c)2, 256d, k, (256n)2, 256p, 261n, rx, 308b, (309z, cx, fx, 310i, k, o, 311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, l, n, p, t, 313b, c, g, i)2, 329a, (329d)2, 330b, 331f,g, 332d, i, k, n, 335i, t, 340b, f, 341a, b, h, k, l, m, (341n)2, 342a, (342f)2, 342i, (342 s, z)2, 343a, 344c, 345c, h, n, o, 350a, 351d, 354b, f, 355g, i, 356b, d, (356k, l, 357ry)2, (358a, 360f, 361h, n, s, t, w, ay, zx)2, 361sx, (362a, k)2,362l, o, (363b, o, bx, 364b, c)2, 364k, (364 l, m, o, p, 365 d, p)2, 366j, l, n, x, cx, fx, px, (367lx, ox, 368hx, nx)2, (370h, m, n)2, 371a, b, f, h, r, (371f)2

5

Wywóz biomasy pozyskanej w ramach wycinania i usuwania drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych i rolnych

0,70 ha

54g,h

6

Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz

163,52 ha

(8w)2, 37h, j, l, bx, (47p, 48n, 74r)2, (135n, 143m, n, 146hx, 147dx, gx, rx, tx, 148m, s, 149cx, hx, 150p, 159d)2, 202d, (205 n, o, 22 lh, i, j, 221Ah, Am, An, 222hx, nx, 233l, 309ax)2, 309dx, ix, (310a, c, g, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313n, p)2, 332n, 335hx, (341d, g, i, 342j)2, 342n, (342y)2, (345a)2, 345b (346a)2, 346b, (357p, 3601, 361fx, 362h, 363i, j, l, kx, 365a, o, r, t, bx, 366p)2, 366y, dx, (367n, px, 368d)2, 368f, (368 px, 370b, f, g, j, k, r, t)2

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wykonanie nowego przetamowania oraz remonty istniejących przepustów, przetamowań, grobli i mnichów

1 nowe przetamowanie

1, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 35, 36, 185, 193, 328, 330

2

Ręczne oczyszczanie rowów z resztek roślinnych – doprowadzenie wody do stawów we wsi Pieszowola

1000 m

(5, 8, 10, 12)2)

3

Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach i rozlewiskach

9130 m

8, 10, (11, 35, 36, 328a,330a)2)

4

Monitoring okresowych zmian poziomu w wodach Parku

 

Cały obszar Parku

5

1. Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych (karaś srebrzysty, sumik karłowaty, karp) oraz niewielkiej ilości ryb gatunków rodzimych nienadających się do wypuszczenia po odłowach.

Na powierzchni 304,06 ha:

(8, 10, 11, 35, 36, 245)2)

1) karaś srebrzysty do 300 kg3),

2) sumik karłowaty do 500 kg3),

2. Wykonanie odłowów kontrolnych w celu ustalenia struktury gatunkowej ichtiofauny

3) Szczupak do 150 kg3),

4) lin do 20 kg3),

5) karp do 50 kg3),

6) okoń do 50 kg3),

7) płoć do 20 kg3)

6

Usuwanie śniegu z pokrywy lodowej na wybranych fragmentach stawów, odkuwanie lodu wokół mnichów na stawach w celu umożliwienia przepływu wody oraz wykonanie przerębli i ich oczyszczanie na stawach i jeziorach

na powierzchni 351,19 ha (według potrzeb)

(8, 10, 11, 35, 36, 100, 129, 245)2)

 

D. Ochrona czynna przyrody nieożywionej, wód, gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Remonty istniejących obiektów:

30 obiektów turystycznych

1. Szlaki turystyczne.

1) parkingów,

2. Ścieżki przyrodnicze.

2) ogrodzeń,

3. Ścieżka przyrodniczo-historyczna

3) miejsc wypoczynku,

4) wież widokowych,

5) zadaszeń,

6) pomostów i kładek.

2. Uzupełnienie oznakowania

2

Wykonanie:

 

1. Szlaki turystyczne.

1) zadaszeń,

2 zadaszenia

2. Ścieżki przyrodnicze.

2) ławek,

10 ławek

3. Ścieżka rowerowa na terenie Parku

3) nowego fragmentu kładki,

2300 m kładki

4) parkingu

1 parking

3

Zakup i ustawienie toalety przy ścieżce przyrodniczo-historycznej

1 toaleta

Ścieżka przyrodniczo-historyczna na terenie Parku

4

Porządkowanie terenów udostępnionych dla turystyki i amatorskiego połowu ryb:

4 ścieżki przyrodnicze, ścieżka rowerowa i 6 szlaków turystycznych, 12 stanowisk wędkarskich

1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

1) zbieranie i wywożenie odpadów,

3. Ścieżka przyrodniczo-historyczna.

2) wykaszanie, przycinanie oraz dosadzanie drzew i krzewów

4. Miejsca udostępnione do amatorskiego połowu ryb na terenie Parku

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

2) Zadania kontynuowane z 2012 r.

3) Planowana wielkość odłowów ryb została określona na podstawie doświadczeń z lat poprzednich.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Buławnik czerwony.

Ochrona stanowisk i monitoring populacji

1. Usuwanie gatunków podszytowych.

2. Buławnik wielkokwiatowy.

3. Kosaciec syberyjski.

2. Wykaszanie roślinności hamującej wzrost gatunków chronionych.

4. Storczyk kukawka.

5. Wawrzynek wilczełyko.

6. Tłustosz pospolity dwubarwny.

3. Kontrola liczebności i rozmieszczenia

7. Obuwik pospolity.

8. Pełnik europejski.

9. Kruszczyk błotny.

10. Storczyk kukawka.

11. Kukułka plamista.

12. Kukułka krwista żółtobiała.

13. Mieczyk dachówkowaty.

14. Brzoza niska.

15. Wierzba lapońska.

16. Wierzba borówkolistna.

17. Goździk pyszny.

18. Gnidosz królewski.

19. Goryczka wąskolistna.

20. Goryczuszka błotna.

21. Goryczuszka gorzkawa.

22. Lipiennik Loesela.

23. Aldrowanda pęcherzykowata.

24. Naparstnica zwyczajna.

25. Lilia złotogłów

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Przeplatka aurinia

Ochrona biotopu i gatunku

1. Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc z oprzędami gąsienic przeplatki aurini na czarcikęsie łąkowym.

2. Koszenie łąk z pozostawieniem oznakowanych płatów z czarcikęsem łąkowym

2

1. Sikory.

Poprawa warunków lęgowych

Czyszczenie istniejących budek lęgowych dla ptaków

2. Kowalik.

3. Pełzacz.

4. Krętogłów.

5. Muchołówka żałobna.

6. Pleszka

3

Cietrzew

Restytucja gatunku

Monitoring populacji:

1) uprawa poletek żerowych dla cietrzewi,

2) wykonanie odstrzałów redukcyjnych lisa i jenota,

3) wykup gruntów – miejsc bytowania cietrzewia

4

Żółw błotny

Ochrona gatunku i biotopu

1. Lokalizacja i ochrona gniazd żółwi przed drapieżnikami (osłony z siatki).

2. Zbieranie jaj z gniazd zagrożonych i zniszczonych.

3. Hodowla młodych żółwi w okresie zimowym.

4. Ocena efektywności hodowli i wsiedlania młodych żółwi.

5. Wykaszanie i wycinanie zakrzaczeń oraz fragmentaryczna mineralizacja obszarów lęgowisk wraz z wywozem pozyskanej biomasy.

6. Koszenie i profilowanie skarp rowów w miejscach bytowania żółwia błotnego i wywóz pozyskanej biomasy.

7. Wykup gruntów – miejsc bytowania i lęgowisk żółwia

5

Bóbr

Ochrona gatunku

Ochrona tam bobrowych przed ingerencją ludzi, poprzez zamontowanie urządzeń do regulacji poziomu wody w ciekach Parku

6

1. Ptaki szponiaste.

Monitoring oraz poprawa warunków lęgowych

1. Kontrola liczebności, rozmieszczenia i stanu zasiedlenia sztucznych gniazd (budek, koszy, platform) oraz ich naprawa i oczyszczanie.

2. Sowy.

3. Bocian czarny.

4. Kraska.

5. Dudek.

2. Ochrona naturalnych, potencjalnych miejsc gniazdowania, w tym drzew dziuplastych

6. Gągoł

7

Wybrane gatunki fauny:

Monitoring populacji oraz poprawa warunków bytowania cennych gatunków rodzimych, ograniczanie liczebności gatunków zagrażających cennym gatunkom rodzimym

Kontrola i analiza liczebności, rozmieszczenia i zachowań populacji wraz z opracowaniem wskazań do działań w zakresie czynnej ochrony rzadkich i chronionych gatunków fauny

1) strzebla błotna,

2) traszka grzebieniasta,

3) ropucha paskówka,

4) żółw błotny,

5) wodniczka,

6) dubelt,

7) derkacz,

8) kropiatka,

9) cietrzew,

10) bąk,

11) bączek,

12) zielonka,

13) rybitwa:

a) rzeczna,

b) białoskrzydła,

c) białowąsa,

d) czarna,

14) sowa błotna,

15) podgorzałka,

16) bocian biały,

17) kuropatwa,

18) bielik,

19) bocian czarny,

20) puchacz,

21) orlik krzykliwy,

22) wydra,

23) bóbr,

24) łoś,

25) jeleń,

26) sarna,

27) dzik,

28) zając,

29) wilk,

30) lis,

31) jenot,

32) norka amerykańska

8

1. Karaś pospolity.

Staw Głęboki

Zasilenie populacji lina i karasia pospolitego – zarybianie:

2. Lin.

3. Szczupak

1) karaś pospolity – 200 kg,

2) lin – 200 kg,

3) szczupak – 100 kg

9

1. Dzik.

1. Ograniczanie negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na populację.

1. Wysiew zbóż na poletkach zaporowych.

2. Sarna.

2. Wykładanie karmy i uzupełnianie mikroelementów w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierząt w okresie zalegania grubej pokrywy śnieżnej lub występowania silnych mrozów.

3. Jeleń

2. Zmniejszanie niepożądanego oddziaływania dzików na agrocenozy

3. Wykładanie preparatu odstraszającego dziki z pól uprawnych

 

Załącznik 4. [OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c, 138d, 138f, 138g, 138h, 138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i, 139j, 139k, 139l, 139m, 139n, 139o, 139p, 139r, 139s, 139t, 139w, 139x, 139/71, 162c, 162i, 162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k, 214/71, 223d, 223/72, 224a, 224b, 224/71, 225a, 225b, 225/71

116,02

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1-7, 8 a-ax, 8/71-8/73, 9-13, 14 c, g, i, m, o, r, s, w, 14/72, 15 a-r, x, 15/71, 16 j, m, 16/71, 16/72, 17 a-g, i-x, 17/71, 18-21, 22 a, d, h-i, m, n, s-x, 22/71, 22/72, 23 a-d, g-l, 23/71, 23/72, 24, 25 h, m, n, t, z, dx, ix, 25/71, 26 d, h-k, m, o, r-w, ax, bx, 26/71, 27 d, g, i, j, m, o, p, s, w-x, z-ax, ix, jx, px, sx, tx, yx, cy, 27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28 a-n, s-w, bx-dx, 28/71, 28/74, 28/75, 29, 30, 31 a, b, d-g, i-n, 31/72, 32, 33, 34 a-c, f-1, n-y, ax-bx, dx, fx-hx, ix, jx, mx-tx, 34/71-34/73, 35, 36, 37 a-h, j, l-n, p-x, bx-sx, 37/72-37/74, 38-45, 46 a, f, h, i, k, l, sx-yx, 46/71, 47 a, c, f, i-l, o-p, s-gx, 47/71, 47/72, 48 b-f, m-n, p, y, hx, 48/71, 49 b, d-g, i-k, m, o, s-ax, 49/72, 50 c-f, h, j, r, s, ax, gx, jx,-lx, ox, rx-wx, 50/74, 50/76, 50/77, 51, 52 b, d-j, o, ax-cx, fx-hx, jx-kx, 52/71, 53 f-o, w-y, 53/71, 53/74, 54 a-i, l, m, p, s-dx, 54/71, 54/72, 55-59, 60 a, c, f-j, 60/72, 60/73, 61g, h, 62-64, 65 a-h, 65/71-65/73, 66, 67 a-h, k-t, x-ax, 67/72, 67/73, 68, 69, 70 a, b, c, f, g, i, j, l-o, 70/71, 71 a-h, j, k, o-s, x, z, ax, dx, fx, ix, jx, 71/71, 72 a-k, m-o, 72/71, 73 a-p, s, 73/71, 74 b, g, h, j-l, n, r-t, y-ax, cx-kx, 74/71, 74/72, 75 b-h, 75/71, 76 a-c, f-l, 76/72, 76/73, 77 a-f, h-r, 77/72, 78, 79 g, 80 a-s, 80/71, 81, 82, 83 a-c, g-h, j, m-o, r, t-x, 83/71, 83/73, 84 a-k, 84/72, 85 a, f, j-l, 85/71, 86 b-n, 87 a, c, h, i, k, n, t, 87/71, 88 f-i, o, s, dx-lx, 89 b, 90 a-h, k-x, jx, lx, 90/71, 90/72, 91 o-w, 91/71, 92-99, 100 b-k, 100/71, 100/72, 101 b-i, 101/71, 101/72, 102 b-r, 102/71, 102/72, 103 b-f, 103/71, 104-110, 111 b-i, 111/71, 112, 113f, g, 114, 115b-d, h-m, 116 c-f, h, n, o, 117, 118 c, j-l, 119, 120, 121 b, c, h, 121/71, 121/73, 122-124, 125 f, g, i-k, 125/71, 126 a, b, d, 126/72, 126/73, 127 a, b, d-j, 127/71, 128 b-g, i, 129-134, 135 a-r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138 a, 138/72, 140 a-r, 141, 142, 143 a-n, 143/71, 143/72, 144 a-o, s, t, fx 144/72, 145 b-o, r-y, ax, bx, 145/71-145/73, 146 g, i, o, fx, 147 b, d, j, m, n, p, y, bx, dx, kx, mx, nx, 148 a-d, 149 d, g, j, m, o, r, s, w, y, ax, dx-gx, ix, jx, 150 c, f, i-l, w, y, ax-cx, rx-xx, 151-157, 158 a-o, 158/71, 158/72, 159 a-j, 159gx, hx, 160, 161 a-o, 161/71, 161/72, 162 a, b, d-h, j-l, 162/72, 163-169, 170 a-f, 170/71, 172-182, 183 a-i, 183/71, 183/72, 184 a-d, 184/71-184/73, 185, 186, 187 a-h, 188 a-m, 189 a, b, 190 a, b, d-i, 190/71, 191a, b, d-h, 191/71, 192-194, 195 a, b, d-l, 196 c-p, 197 b, c, d, g, j, k, l, n, r, t, x, z, ax, ex, 198 b, d, i, k, m, o, p, r, s, x, z, bx, gx, ix, jx, lx, mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy, 198/72, 199, 200 a-l, p-x, z, 20 lp, 200/72, 200/73, 201 a-f, 201/71, 203 a-c, 203/71, 204 a-h, 204/71, 204/72, 205 a-h, 1-s, 205/71, 205/72, 206, 207, 208 a-r, 208mx, 208kx, nx, zx,ay, 208/71, 209, 210 a-j, w, 210/71, 210/72, 211 a-i, k, l, 211/71-211/74, 212 a-f, 213 a-f, 213/72, 214 a-j, l, 214/72, 215-218, 219 a-k, m-p, 219/71, 220, 221 a-x, 221A a-fx, 222 a-wx, 222/71, 223, 224 c-j, 224/72, 226-229, 230 a-h, m-o, 230/71, 231 a-f, k, l, 231/71, 232, 233 a-m, 234-244, 245 a-l, n-y, 245/71, 246 a-n, 246/71, 247 a-s, x-fx, ix-sx, xx, yx, 247/71, 247/72, 248-250, 252-255, 256 a-d, k, p, 256/71, 257 a-f, 257j, 258, 259 a, b, 259/71, 259A o, p, 259A/71, 260 a-r, z, ax, 260/71, 261 a-jx, 261/71-261/73, 262 a-cx, 262/71-262/75, 263 a-o, 263/71, 302 a-gx, 302/71, 303 b-p, 304-308, 309 t-z, ax-cx, fx-kx, 310, 311, 312, 313 b-j, n-p, w, 313/71, 314-316, 318-328, 329 a-f, j, m, 329/71, 330, 331, 332 i-k, m, o, p, 334 a-d, 334/71, 335 a-h, j, l-s, w, y, z, bx-gx ix-mx, 335/71, 336 a-d, 336/71, 337-346, 347 a, c, d, k, l, p, s-w, 348-356, 357 a-p, 358-360, 361 a-c, g-k, n-y, ax-ay, 361/73, 361/74, 362 a-o, 362/71, 363-367, 368 a-n, t, z, fx-ix, nx-rx, 369, 370 a-bx, 370/71-370/73, 371-374

8169,60

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały – 8 bx, 14 a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15 s, t, w, y, z, ax, 15/72, 16 a-i, k, l, 16/73, 16/74, 17 h, 17/72, 17/73, 22 b, c, f, g, j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23 f, 25 a-g, i-l, o-s, w, x, y, ax-cx, fx-hx, jx, kx, 25/72, 25/73, 26 a-c, f, g, l, n, p, x, y, z, 26/72, 26/73, 27 a-c, f, h, k, l, n, r, t, y, bx-hx, kx-ox, rx, wx, xx, zx, ay, by, 27/71, 27/72, 27/75, 28 o-r, x-z, ax, 28/72, 28/73, 31 c, h, 31/71, 34 d, m, z, cx, kx, lx, 34/74, 37 i, k, o, y, z, ax, 37/71, 46 b-d, g, j, m-z, ax-rx, zx, ay-fy, 46/72, 46/73, 47 b, d, g, h, m, n, r, 47/73, 47/74, 48 a, g-l, o, r-x, z, ax-gx, ix, 48/72, 48/73, 49 a, c, h, l, n, p, r, 49/71, 50 a, b, g, i, k-p, t-z, bx-fx, hx, ix, mx, nx, px, xx, 50/71-50/73, 50/75, 52 a, c, k-n, p-z, dx, ix, 52/72, 52/73, 53 a-d, p-t, 53/72, 53/73, 54 j, k, n, o, r, 54/73, 60 b, d, 60/71, 61 a-f, i, j, 65 i, 67 i, j, w, 67/71, 70 d, h, k, p, 70/72, 70/73, 71 i, l, m, n, t, w, y, bx, cx, gx, hx, kx, 71/72, 71/73, 72 l, p-z, ax-fx, 72/72, 72/73, 73 r, t-z, ax-gx, 73/72, 73/73, 74 a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, bx, 74/73-74/75, 75 a, i, 75/72, 76 d, 76/71, 77 g, 77/71, 79 a-f, 80 t-z, 80/72, 83 d, f, i, k, l, p, s, y, 83/72, 84 l-s, 84/71, 85 b-d, g-i, m-r, 85/72, 85/73, 86 a, 87 b, d-g, j, l, m, o-s, w-z, ax, 87/72, 87/73, 88 a-d, j-n, p,r, t-z, ax-cx, 88/71, 89 a, c-y, 89/71, 89/72, 90 i, j, y, z, ax-ix, kx, mx-rx, 90/73, 90/74, 91 a-n, 91/72, 91/73, 100 a, 101 a, 102 a, 103 a, 111 a, 111/72, 113a-d, h-k, 113/71, 115 a, f, g, 115/71, 116 a, b, g, i-m, p, 116/71, 118 a, b, d-i, m, 118/71, 121 a, d-g, i, j, 121/72, 125 a-d, h, 126 c, f-h, 126/71, 135 s-x, 135/73, 140 s-z, ax-zx, 140/71, 143 o-r, 144 p, r, w-z, ax-dx, gx, hx, 144/71, 145 a, p, z, cx-lx, 145/74, 146 a-f, h, j-n, p-z, ax-dx, gx-ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f-i, k, l, o, r-x, z, ax, ex, fx-jx, lx, ox-yx, 147/71, 148 f-t, 149 a-c, f, h, i, k, l, n, p, t, x, z, bx, cx, hx, 149/71, 150 a, b, d, g, h, m-t, x, z, dx-px, 150/71, 158 p-x, 158/73, 159 k-fx, 159 ix-nx, 161p, 161/73, 170 g-r, 170/72, 171, 183 j-m, 183/73-183/75, 184 f-z, ax-rx, 184/74-184/82, 187 i-z, ax, 187/71, 188 n-z, ax-fx, 188/71, 189 c-m, 189/71, 190 c, j-z, ax-kx, 190/72-190/74, 191 c, 195 c, 195/71, 196 a, b, 196/71, 197 a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 197/71, 198 a, c, f-h, j, l, n, r, t, w, y, ax, cx-fx, hx, kx, ox, px, sx, tx, xx, zx, by, dy, 198/71, 198/73, 200 m-o, y, 200/71, 201 g-z, ax, 201/72-201/75, 202, 203 d-k, 203/72, 203/73, 204 i, 205 i-k, 208 s-z, ax-lx, nx-zx, ay, by, 208/72, 208/73, 210 k-t, 210/73, 210/74, 211 j, 219 l, 219/72, 219/73, 221y, z, ax-zx, ay-iy, 221A gx-yx, 221 A/71, 222 xx-zx, ay-py, 222/72, 230 i-1, 231 g-j, m-o, 231/72, 233 n-z, ax-dx, 233/71, 233/72, 245 m, 246 o-z, ax-nx, 246/72, 246/73, 247 t, w, gx, hx, tx, wx, zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 256 f-j, l-o, r-z, ax-cx, 256/72, 256/73, 257 g-t, 257/71, 257/72, 259 c-z, ax-zx, ay-ky, 259/72, 259/73, 25 9A a-n, r-z, 259A/72, 259A/73, 260 s-y, bx-xx, 260/72-260/75, 261 kx-yx, 261/74, 262 dx-zx, ay-oy, 262/76-262/79, 263 p-w, 263/72, 264, 265, 266, 301, 302 hx-kx, 303 a, 309 a-s, ax-dx, gx, ix-kx, 313 a, k, l, m, r, s, t, 317, 329 g-i, k, l, 332 a-h, l, n, r-w, 332/71, 332/72, 333, 334 f, g, 335 i, k, t, x, ax, hx, nx, 336 f, g, 347 b, f-j, m-o, r, 357 r-z, ax-zx, ay-xy, 357/71, 357/72, 361 d, f, l, m, z, 361/71, 361/72, 362 p-t, 362/72, 362/73, 368 o-s, w-y, ax-dx, jx-mx, sx-yx, 368/71, 370 cx-hx, 370/74

1478,27

Razem

9763,89

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

Załącznik 5. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały teren Parku

Nie ogranicza się

 

B. Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych

 

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek Dydaktyczno-administracyjny w Urszulinie – działka nr 321

40

2

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu, oddział 264a

40

3

1. Plac z wieżą widokową przy Bagnie Staw, oddział 345 a. 2. Plac z wieżą widokową przy czerwonym szlaku w Zastawiu, oddział 328 b

Bez ograniczeń

4

Pozostałe tereny Parku (z wyłączeniem stref ochrony ścisłej)

25

 

C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

 

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Pola wypoczynkowe Babsk, Łomnica, Łowiszów, Pieszowola, oddział 200n, 161 p, 144p, 10cx

40, nie więcej niż 6 grup dziennie na jednym polu wypoczynkowym, nocleg 40 osób na jednym polu wypoczynkowym

 

D. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola oraz stary Brus, oddział 8 n, 10 c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11 g, j, o, y, z, ax, bx, 12 i, 35b, l, 36c

20

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »