| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 stycznia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem", na 2013 rok.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska nr 1
z dnia 2 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Funkcjonowanie ośrodka wczasowego Grodno II

Przekształcenie ośrodka w obiekt służący celom Parku lub wyłonienie dzierżawcy w drodze przetargu

2

Kompleks edukacyjny Grodno

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

2. Likwidacja zbędnej infrastruktury.

3. Adaptacja niezbędnych obiektów do celów Parku

3

Punkt Obserwacyjny Marynarki Wojennej w Białej Górze

Zabezpieczenie wysokiego klifu przed erozją wywołaną przez istniejącą infrastrukturę

4

Radiokomunikacyjne wieże Grzywacz i Polana

Docelowa likwidacja tych wież

5

Napowietrzne linie energetyczne

Docelowe okablowanie linii energetycznych kablem podziemnym na odcinkach przebiegających przez Park

6

Funkcjonowanie obiektów:

Ograniczenie negatywnego wpływu obiektów, istniejących szlaków komunikacyjnych i linii przesyłowych na przyrodę, poprzez inwestycje „proprzyrodnicze" realizowane w trakcie ich modernizacji lub remontów

1) gazociąg,

2) drogi – nr 3 i nr 102,

3) linia kolejowa,

4) drogi powiatowe i gminne,

5) przystań Łunowo,

6) latarnia Kikut

7

1. Wzrost ruchu turystycznego.

Ukierunkowanie ruchu turystycznego, poprzez:

2. Presja w kierunku szerszego udostępnienia Parku

1) utrzymanie istniejącej i budowę nowej infrastruktury turystycznej,

2) jednolite, czytelne oznakowanie granicy zewnętrznej Parku,

3) konserwację szlaków,

4) ewentualne korekty przebiegu,

5) wymianę słupów i drogowskazów na węzłach komunikacyjnych,

6) konserwację ścieżek dydaktycznych,

7) konserwację istniejących i instalowanie nowych szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdów pojazdów na tereny chronione,

8) budowę zapór (płoty siatkowe, żerdzie, gałęzie) u podnóża wydm i miejsc nielegalnej penetracji,

9) ustawianie tablic informacyjnych z regulaminem Parku i piktogramów,

10) udostępnienie informacji na temat wartości przyrodniczych i kulturowych regionu,

11) stałą kontrolę nasilenia ruchu turystycznego,

12) współpracę z zainteresowanymi podmiotami w przedsięwzięciach z zakresu turystyki (w tym tworzenie systemu informacji turystycznej w regionie),

 

 

 

13) czasowe zakazy wstępu na niektóre tereny, wprowadzane ze względów przyrodniczych

8

Pogarszanie bilansu wodnego na obszarze Parku

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządów gminnych w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Oddziaływanie Parku na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3. Retencjonowanie wód, w tym:

1) konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód,

2) współudział w zasileniu w wodę z ujęcia w Kodrąbku gmin Wolin oraz Międzyzdroje – ochrona zasobów wód podziemnych Parku

9

Występowanie dużych powierzchni gleb zniekształconych i zdegradowanych

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zabiegi pielęgnacyjno-hodowlane regulujące skład gatunkowy i strukturę przestrzenną drzewostanów – dostosowanie do warunków siedliskowych.

3. Pozostawianie w ekosystemach martwej materii

10

Zniekształcenia rzeźby terenu (drogi, ścieżki, wyrobiska)

Stopniowe wyłączanie istniejących dróg wewnętrznych i ścieżek z użytkowania przy wykorzystaniu czynników naturalnych

11

Niewłaściwy względem siedliska skład gatunkowy

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zwiększenie udziału w składzie gatunkowym dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) i buka (Fagus L.) (w średniowiekowych drzewostanach sosnowych na siedliskach – boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego) – wykonywanie odnowień, podsadzeń i poprawek, kształtowanie zróżnicowanej struktury gatunkowej i przestrzennej pionowej drzewostanu przez wykorzystanie i włączenie do drzewostanu spontanicznie powstałych podrostów, odnowień gatunków rodzimych lub tolerowanych.

3. Pozostawianie w ekosystemach martwej materii organicznej

12

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządów gminnych w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku

13

1. Udział niepożądanych gatunków w dendroflorze.

1. Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych.

2. Popieranie gatunków pożądanych.

2. Ubożenie składów gatunkowych biocenoz.

3. Pozostawianie martwej materii.

4. Programy ochronne

3. Synantropizacja

14

Nadmierne szkody wyrządzane przez zwierzęta w odnowieniach, podsadzeniach i odnowieniach naturalnych drzewostanów

Zabezpieczenie uszkadzanych powierzchni, poprzez:

1) wykonywanie ogrodzeń lub stosowanie osłon indywidualnych,

2) ograniczenie populacji zwierząt wyrządzających nadmierne szkody w drzewostanach

15

Grunty we władaniu innych podmiotów niż Park, wewnątrz granic Parku (gospodarka niezgodna z celami Parku)

Wykup gruntów i ich wykorzystanie zgodne z celami Parku

 

16

Zagrożenie grzybami pasożytniczymi

Zabezpieczanie pni po ściętych drzewach na gruntach porolnych

17

Pożary

Ochrona przeciwpożarowa:

1) utrzymanie:

a) pasów przeciwpożarowych,

b) punktów czerpania wody,

c) dróg dojazdowych i pożarowych,

d) łączności,

2) patrolowanie terenu Parku z powietrza

18

1. Zachwianie równowagi stanu liczebnego zwierząt.

1. Programy ochrony i restytucji gatunków.

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych zwierząt z terenu Parku.

 

2. Zanik gatunków występujących wcześniej i obecnie na terenie wyspy Wolin

3. Tworzenie stref ochronnych.

4. Zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów.

5. Ochrona siedlisk (w tym drzew obumierających, martwych, wykrotów).

6. Pozostawianie piwniczek, schronów i nieremontowanie strychów zajętych przez gatunek nietoperza (Chiroptera) w okresie marzec-sierpień.

7. Ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt.

8. Zakaz rozbudowywania układów drogowych.

9. Odłowy lub redukcja przegęszczonych populacji zwierząt (w tym populacji gatunków zagrażających lęgowiskom ptaków w delcie Świny).

10. Dążenie do wypracowania programu ochrony i gospodarki populacjami zwierząt leśnych w skali całej wyspy Wolin.

11. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków

19

Niska świadomość społeczna dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Edukacja w zakresie podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

20

Niedostateczna ilość drewna martwego w zbiorowiskach leśnych

Pozostawianie drzew zamierających i martwych jako naturalnego składnika ekosystemu. Usuwanie jedynie drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników szlaków turystycznych, dróg publicznych, trakcji kolejowej, mieszkańców budynków położonych w sąsiedztwie drzew i powodujących nadmierne zagrożenie pożarowe

21

Zanik gatunków roślin w ekosystemach

1. Utrzymywanie odpowiednich stosunków wodnych, wspieranie działania gmin w celu szybkiego uregulowania gospodarki wodno-ściekowej.

2. Uzgadnianie przez Park zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Eliminacja gatunków obcych i niepożądanych.

4. Popieranie gatunków pożądanych.

5. Programy ochronne.

6. Czynna ochrona ekosystemów przez wykaszanie i odkrzaczanie.

7. Pozostawianie drzew martwych i zamierających niezagrażających trwałości lasu.

8. Wypas zwierząt

22

Zagrożenie ze strony owadów mogących występować w nadmiernych ilościach – gradacje

1. Kontrole stanu populacji najważniejszych gatunków.

 

 

 

2. Utrzymanie stanu pędraków na terenie szkółki na poziomie zapewniającym możliwość produkowania dobrego materiału sadzeniowego.

3. Wykonywanie ekspertyz

23

Zanieczyszczenia powietrza

1. Ocieplanie budynków.

 

 

2. Modernizacja systemów ogrzewania na wykorzystujące bardziej przyjazne dla środowiska nośniki energii, w szczególności odnawialne jej źródła

24

Obce gatunki roślin i zwierząt

1. Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych.

 

 

2. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków

25

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Leczenie i okresowe przetrzymywanie w celu rehabilitacji zwierząt wymagających opieki.

2. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających Park.

3. Budowa przejść dla zwierząt

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządów gminnych w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Parku.

2. Uzgadnianie przez Park zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

2

Zanieczyszczenia wód i gleb Parku

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządów gminnych w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Parku.

 

 

2. Prowadzenie modernizacji ciągów komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony przed skażeniami wód i gleb

3

1. Zachwianie równowagi stanu zwierząt.

1. Programy ochrony i restytucji gatunków.

2. Zanik gatunków występujących wcześniej i obecnie na terenie wyspy Wolin

2. Prowadzenie rehabilitacji rannych i chorych gatunków chronionych z terenu Parku.

3. Tworzenie stref ochronnych.

4. Zróżnicowanie składu i wieku drzewostanów.

5. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków.

6. Pozostawianie piwniczek, schronów i nieremontowanie zajętych przez gatunek nietoperza (Chiroptera) strychów w okresie marzec-sierpień.

7. Ograniczenie do minimum niepokojenia zwierząt.

8. Zakaz rozbudowywania układów drogowych

4

Nieszczęśliwe zdarzenia losowe, którym ulegają zwierzęta

1. Odpowiednie oznakowanie dróg przecinających Park.

2. Budowa przejść dla zwierząt

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pogarszanie bilansu wodnego

1. Współdziałanie dyrekcji Parku z organami administracji rządowej i samorządami gmin w celu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w ramach zbiornika Główny Zbiornik Wód Podziemnych 102.

 

 

2. Uzgadnianie przez Park zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Retencjonowanie wód w tym:

1) konserwowanie, odnawianie infrastruktury technicznej wspomagającej retencję wód,

2) współudział w zasileniu w wodę gmin Wolin i Międzyzdroje z ujęcia w Kodrąbku

2

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego

3

Nielegalny połów ryb

1. Współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, Policją i Strażą Graniczną w kierunku kontroli ekosystemów wodnych, limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego prowadzonych połowów.

2. Programy ochrony ichtiofauny.

3. Kontrola ekosystemów wodnych.

4. Utrzymanie wyłączenia obszaru jezior śródlądowych Parku z amatorskiego i sportowego połowu ryb (wędkowania)

4

Naruszanie granic Parku (zbieractwo, dojścia do plaż, rekreacja)

1. Utrzymanie i egzekwowanie zakazu wstępu na obszary nieudostępnione.

2. Utrzymanie szlaków turystycznych.

3. Utrzymanie wyłączenia jezior śródlądowych Parku z udostępnienia rekreacyjnego

5

Sporty wodne uprawiane na wodach:

1. Współpraca z Urzędem Morskim, Policją i Strażą Graniczną w sprawie limitowania ilościowego, czasowego i przestrzennego dla jednostek z napędem motorowym na wodach morskich Parku.

1) Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego w tym jezior – Wicka Wielkiego i Wicka Małego,

2. Utrzymanie całkowitego zakazu używania sprzętu pływającego na jeziorach śródlądowych

2) jezior wewnętrznych Parku

6

Bariera ekologiczna w postaci dróg nr 3, nr 102 oraz linii kolejowej

1. Modernizacja z uwzględnieniem wymogów kompleksowej ochrony środowiska.

2. Docelowe ograniczenie roli drogi 102 do roli drogi obsługującej ruch lokalny

7

1. Presja urbanizacji na tereny Parku.

1. Współpraca z samorządami w kierunku ochrony Parku.

2. Docelowa zmiana źródeł ogrzewania na oparte o paliwa odnawialne lub ekologicznie czyste.

2. Zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód

3. Docelowe skanalizowanie wszystkich jednostek osadniczych na terenie wyspy Wolin

8

Loty cywilnych statków powietrznych

Ograniczenie lotów cywilnych statków powietrznych nad obszarami Parku w przestrzeni do 1000 m nad poziomem terenu, z wyjątkiem służb Straży Granicznej, Urzędu Morskiego, ratownictwa medycznego i przeciwpożarowych

9

Opanowywanie Parku przez gatunki obce roślin i zwierząt

1. Eliminacja lub ograniczanie ilości gatunków obcych.

2. Ekspertyzy naukowe dotyczące stanu poszczególnych gatunków.

3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządami wyspy Wolin i Uznam ukierunkowane na preferowanie hodowli rodzimych gatunków roślin i zwierząt

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenia wód Parku

Współdziałanie administracji Parku z organami administracji rządowej w kierunku poprawy jakości wód Zalewu Szczecińskiego

2

Ruch statków w granicach Parku, powodujący płoszenie zwierząt i zanieczyszczenie wód

Limitowanie ilościowe, czasowe i przestrzenne ruchu jednostek z napędem motorowym na wodach morskich – współdziałanie Parku z Urzędem Morskim, Strażą Graniczną

3

Rozwój motoryzacji, w szczególności rozbudowa sieci dróg

Współudział w opracowywaniu strategii ciągów komunikacyjnych w skali regionu

4

Budowa elektrowni wiatrowych, stanowiących barierę antropogeniczną dla awifauny

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie ochrony krajobrazu estuarium Odry

5

1. Budowa nowych ośrodków wczasowych przy granicach Parku – zakłócenie walorów krajobrazowych.

Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i wojewodą w zakresie właściwego zabezpieczenia otoczenia Parku

 

2. Nadmierna presja antropogeniczna

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [SPOSOBY OCHRONY CZYNNEJ NA OBSZARACH OCHRONY CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ]

Załącznik nr 2

SPOSOBY OCHRONY CZYNNEJ NA OBSZARACH OCHRONY CZYNNEJ I KRAJOBRAZOWEJ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach zniekształconych gospodarką człowieka – zabieg o charakterze trzebieży późnej

136,13 ha

Oddziały – 26g, h, 27d, 32c, 36c, 38a, 51b, c, 52c, 55f, 57g, 63d, g, 65b, d, j, 66a, b, 69f, 70b, c, f, i, 77b, 83g, 90f, j, 106d, h, 124a, 138a, b

2

Produkcja materiału sadzeniowego (dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)) w szkółce gospodarczej, w celu jego wykorzystania podczas odnowień w ekosystemach leśnych

0,46 ha

Oddział 110p

3

Pielęgnowanie gleby obejmujące ręczne wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

3,50 ha

Oddziały – 35b, 61h

4

Pielęgnowanie drzewek dębu bezszypułkowego (Quercus petraea) w uprawach

1,00 ha

Oddział 43l

5

Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników – zabieg o charakterze czyszczeń wczesnych

1,20 ha

Oddziały – 148f, k

6

Regulacja składu gatunkowego i struktury młodników – zabieg o charakterze czyszczeń późnych

7,81 ha

Oddziały – 16nx, 41a, 43l, 47k, 128h

7

1. Usuwanie z dolnych pięter lasu ekspansywnych gatunków obcych:

17,76 ha

Oddziały – 1Ac, 1Ad, 6Ab, 24l, 47k, 87i, 101b, f, 119k

 

1) czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),

 

 

 

2) robinii białej (Robinia pseudoacacia),

 

 

 

3) śnieguliczki (Symphoricarpus sp.),

 

 

 

4) świerka pospolitego (Picea abies).

 

 

 

2. Przygotowanie powierzchni do podsadzeń w ramach przebudowy drzewostanów, w kierunku zgodności z warunkami siedliskowymi

 

 

8

Kontrola stanu zagrożenia drzewostanów – poszukiwania szkodliwych owadów w ściółce oraz kontrola zapędraczenia gleby na szkółce

26 prób

Obszar objęty ochroną czynną

 

9

Kontrola występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) – wywieszanie pułapek feromonowych

14 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

10

Naprawa istniejących ogrodzeń powierzchni intensywnie przebudowywanych drzewostanów zniekształconych i zdegradowanych

2200 m

Oddziały – 26j, k, l, 47k, l, 50d, 57g, 12o, 43l, m, 61h, 62jx, 65g, 70k, g, 109d, 69, 92, 93i, k, m, 96d, 97, 113f, fx, 114, 128h, 137c, 139b, c, 140a, 143g, h, 145a, b, 146a, b, 147f, 148a, b, d, f, k,

11

Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych występujących w nadmiernym zagęszczeniu zapobiegające szkodom wyrządzanym w odnowieniach naturalnych, zwierzynie drobnej i na terenach zurbanizowanych (uprawy rolne):

 

Obszar objęty ochroną czynną

 

1) jeleń (Cervus elaphus),

5 sztuk

 

 

2) jenot (Nyctereutes procyonoides),

3 sztuki

 

 

3) lis (Vulpes vulpes),

2 sztuki

 

 

4) dzik (Sus strofa)

30 sztuk

 

12

Ochrona przeciwpożarowa – wykonanie, utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez:

39,03 km

Oddziały – 7-10, 11-18, 25-30, 32-34, 35b, 36-40, 41l, 42b, c, d, f, 44-46, 47k, 48 - 49, 62j, n, o, w, 63a, b, c, d, g, 65a, g, h, i, 67, 68, 69a, p, 70k, l, m, 71j, k, 75c, 83a, 85a, b, 86a, f, g, h, 88-90, 91a, g, 101b, f, fx, 102a, d, 106-107,108a, b, c, 109c, d, g, s, 110An, Aw, z, 111a, b, d, f, h, g, i, k, n, 112c, b, g, 116-118, 128d, c, 128Ak, 128B, 129-132, 148j, m

1) mineralizację gleby,

 

2) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30 m od pasa drogowego

 

13

Zabezpieczanie obszarów przed szkodami ze strony nadmiernego ruchu turystycznego – remonty, konserwacja oraz budowa nowych urządzeń turystycznych (m.in.: stelaże pod tablice informacyjne i witacze, wiaty przeciwdeszczowe)

 

 

30 sztuk

Oddziały – 2-7, 14-18, 24-25, 40-41, 68, 70, 97, 110-114, 122, 128, 138-139, 143-148

 

5 sztuk

Oddziały – 3dx, 14f, 18n, 128Aa,128d

14

Ochrona przed erozją – utrzymywanie i budowa urządzeń zabezpieczających wzdłuż szlaków turystycznych:

 

 

 

1) wymiana podstopni w schodach ziemnych,

80 sztuk

Oddziały – 16i, l,128d

 

2) barier 2 żerdziowych,

1160m

Oddziały – 6i, 7i, 16i, l, 24l, 48a, 128Aa, 148m

 

3) ogrodzenia ze sztachet wokół żywotnika

60 m

Oddział 112i

15

Zabezpieczenie stanowiska pajęcznicy liliowatej (Anthericum liliago) przez fladrowanie oraz usuwanie siewek krzewów

0,06 ha

Oddział 90d

16

Wytyczenie i zagospodarowanie szlaku przyrodniczo-historycznego Kawcza Góra-Biała Góra wraz z zejściem na plażę w rejonie Kawczej Góry (na etapie realizacji)

1 sztuka

Oddziały – 15Bf, Bj, Bg, 16a,d

 

17

Wykonanie dojścia i zejścia z klifu z kompleksu Biała Góra (na etapie projektowania)

1 sztuka

Oddziały – 15a, b, c, d, f

18

Wykonanie ścieżki rowerowej z Międzyzdrojów do Wisełki na odcinku przebiegającym przez Park wraz z infrastrukturą turystyczną (na etapie projektowania)

długość około 10 km

Obszar objęty ochroną czynną – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 102

19

Montaż rogatek w celu ograniczenia wjazdów pojazdów mechanicznych

31 sztuk2)

Drogi Parku dochodzące do dróg publicznych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ręczne wykaszanie łąk trzęślicowych, zebranie skoszonej masy i wywiezienie poza teren Parku (realizacja zadania – wrzesień 2013 r.)

2,50 ha3)

Oddziały – 202a, m

2

Letnie koszenie roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach ginących gatunków roślin i ptaków (realizacja zadania lipiec – wrzesień 2013 r.)

10,00 ha3)

Oddział 213d,

0,50 ha3)

Oddział 122z

3

Prowadzenie ekstensywnego wypasu i ekstensywnej gospodarki łąkarskiej dostosowanej do celów ochrony i restytucji siedlisk rzadkich gatunków ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych (zadanie realizowane w ramach wieloletniej umowy dzierżawy z uwzględnieniem szczegółowych ekspertyz):

440,25 ha

Oddziały – 206b, 207c, 208c, 211c

 

1) koszenie działek kośnych oraz pastwisk po zakończonym wypasie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,

 

 

 

2) wypas do 30 listopada 2013 r.,

 

 

 

3) okresowe zwiększenie obsady bydła na pastwiskach do 1,5 DJP na hektar, mające na celu ograniczenie ekspansji trzciny (Phragmites)

 

 

4

Ograniczenie ekspansji olszy czarnej (Alnus glutinosa) i wierzb (Salix sp.) w płatach szuwarów kłociowych i szuwarów trzcinowych z woskownicą europejską (Myrica gale)

4,00 ha3)

Oddział 202 m

5

Wycięcie samosiewów sosny (Pinus sp.), osiki (Populus tremula) oraz odrostów tarniny (Prunus spinosa) i czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) w murawach

0,55 ha3)

Oddziały – 122y,126j

6

Skoszenie łąki, zebranie i wywiezienie pokosu poza teren Parku (realizacja zadania w miesiącach lipiec – sierpień 2013 r.)

3,10 ha3)

Oddziały – 110Am, 110Ap

7

Koszenie roślinności łąkowo-murawowej oraz występujących tam agregacji trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), wywiezienie skoszonego materiału poza teren zabiegu (realizacja zadania lipiec – sierpień 2013 r.)

7,84 ha3)

Oddziały – 122bx, y, 125s, w, 126f, i, j

8

Utrzymanie stanowisk mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum) – usuwanie odrostów wierzby kaspijskiej(Salix alba), czeremchy amerykańskiej (Padus serotina), robinii białej (Robinia pseudoacacia) z wyłożeniem materiału na przedpolu wydmy

1,85 ha

Oddziały – 1Ab, 10o, 10Ab

 

9

Odsłonięcie stanowisk kłoci wiechowatej (Cladium mariscus) oraz woskownicy europejskiej (Myrica gale)

2,00 ha3)

Oddziały – 202a, m

10

Naprawy, zdejmowanie i zakładanie odcinków ogrodzeń przy fragmentach klifów i wydm

800 m

Oddziały – 6r, 7s

11

Wykaszanie szuwarów turzycowych mające na celu utrzymanie stanowisk i biotopów gatunków chronionych

111,00ha3)

Oddziały – 201i, 204b, 213d

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wspólne z Inspektorem Rybołówstwa Morskiego kontrolowanie wykonywania rybołówstwa kulturowego na wodach morskich

Według potrzeb

Oddziały – 203a, 205f, 206a, 207a, b, 208a, b, 209c, 211b, 212a, b, c, 213f, d, c, 214a

2

Budowa przystani (na etapie projektowania) dla parkowych jednostek pływających, obejmująca:

Na odcinku 155 m4)

Oddziały – 128l, k

 

1) umocnienie linii brzegowej,

 

 

 

2) wykonanie pomostu do cumowania

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Ochrona przeciwpożarowa:

6,40 km

Oddziały – 131i, 132h, j, l, 138c,

1) wykonanie, utrzymywanie pasów przeciwpożarowych, poprzez mineralizację gleby,

 

142h, 143f, 144a, linia kolejowa PKP wzdłuż oddz. 41, 42, 62, 63, 64, 82, 83, 101, 102

2) usuwanie materiałów łatwopalnych wzdłuż dróg, szlaków na odległość do 30 m, od linii energetycznej i pasa przeciwpożarowego

 

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Ochrona przeciwpożarowa – utrzymywanie pasów przeciwpożarowych przez mineralizację gleby

0,15 km

Oddział 109o

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000,według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.

2) Zadanie zrealizowane będzie po uzyskaniu środków z funduszu leśnego.

3) Zadanie realizowane będzie zgodnie ze szczegółowymi ekspertyzami. Rozmiar realizowanych zadań uzależniony będzie od uzyskania zewnętrznego finansowania.

4) Realizacja zadania będzie możliwa po uzyskaniu środków zewnętrznych na sfinansowanie jego kosztów.

Załącznik 3. [SPOSOBY OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

SPOSOBY OCHRONNY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Ochrona czynna gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Pajęcznica liliowata
(Anthericum liliago)

Zabezpieczanie stanowiska

1. Rozstawienie fladr wokół stanowiska.

2. Usuwanie siewek, nalotu drzew i krzewów lub wypas istniejącego stanowiska po okresie kwitnienia

2

Mikołajek nadmorski
(Eryngium maritimum)

Utrzymanie stanowisk

Usuwanie odrostów wierzby kaspijskiej (Salix acutifolia) i wyłożenie wyciętego materiału na przedpolu wydmy

3

Kłoć wiechowata
(Cladium mariscus)

Utrzymanie i odsłonięcie stanowisk

Koszenie ręczne i usunięcie trzciny (Phragmites) oraz olszy czarnej (Alnus glutinosa)

4

Woskownica europejska
(Myrica gale)
 

 

5

Grzybieńczyk wodny

(Nymphoides peltata)

Restytucja gatunku

Wysadzanie kłączy i monitoring

 

II. Ochrona czynna gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Żubr (Bison bonasus)

Hodowla zachowawcza

1. Prowadzenie hodowli zachowawczej w Ośrodku Hodowli Żubrów.

2. Utrzymanie ośrodka (obsługa, remonty ogrodzeń i urządzeń hodowlanych, gospodarka paszowa, opieka weterynaryjna, itp.)

2

1. Bielik (Haliaeetus albicilla)

2. Kania ruda (Milvus milvus).

3. Kania czarna (Milvus nigrans).

4. Rybołów (Pandion haliaetus).

5. Sokół wędrowny (Falo peregrinus)

Ochrona miejsc rozrodu i przebywania

Utrzymanie dotychczasowych stref ochronnych miejsc lęgowych i przebywania oraz utworzenie nowych – według potrzeb

3

Wodniczka

(Acrocephalus paludicola)

Ochrona biotopów lęgowych

Wykaszanie i wypas roślinności w celu uzyskania właściwej struktury w biotopach

4

Gatunki chronione

Rehabilitacja

Prowadzenie rehabilitacji zwierząt z terenu Parku

 

Załącznik 4. [WYKAZ OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WYKAZ OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem

1

Ochrona ścisła

1. Obszar ochrony ścisłej imienia S. Jarosza, oddziały – 1Al, 1Bb, d, fx, 1Cb, g, i, 1Db, c, d, f, g, j-p, 1k-t, tx, 2a-d, f, h-m, 3a, b, 4a-c, cx, 5r.

500,19 ha

2. Obszar ochrony ścisłej im. Z. Czubińskiego, oddziały – 10Bf, g, 11a-p, 12a-n, 13a-d, f, g, 14a, b, c, dx, g, h.

3. Obszar ochrony ścisłej imienia M. Raciborskiego, oddział 25f, g.

4. Obszar ochrony ścisłej imienia B. Dyakowskiego, oddziały – 121j, k, l, 122a-d, r, s, t, 125a-f, h-m, y, z, ax, bx, cx, dx, fx, gx, 131d.

5. Obszar ochrony ścisłej imienia W. Szafera, oddziały – 126l, n, o, 127, 128a, f, 128Az, 132a-i, 133a-g, 134b.

6. Obszar ochrony ścisłej imienia A. Wodziczki, oddziały – 135h, i, 140d, 141d, f, j-m, 145d, 146f, g, 215a.

7. Obszar ochrony ścisłej „Drożkowe Łąki", oddziały – 201g, h, j, k, l, 202b,d-l, 204a

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1Aa-k, 1Ba, c, g, f, 1Ca, c, d, f, h, j, k, 1Da, h, i, 1w, 2g, n, o, 3c-i, dx, 4bx, d-ax, 5a-p, 6-10, 10A, 10Ba-d, h-l, 11r-w, 12o-t, 13h, i, j, k, l, 14dy, f, i-w, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18a-l, n, o-część, 19-24, 25a-d, h-gx, 26-41, 42a-d, f, 43-45, 46a, b, c, dx, f-n, ox, tx, 47, 48a-i, k, l, m, 49-67, 68a-c, f-n, 69-87, 88a-d, f-k, 89-108,109a-k, n, p-hx, 110, 110A, 110B, 111, 112, 113a-t, fx, jx, 114-120, 121a-i, 122f-p, w-nx, 123, 124, 125g, n, o, r-w, 126f-k, m, p, 128b-d, g, h, j-m, dx, 128Aa, b-d, f-k, l, m-y, ax, 128B-131, 132j-l, 133h-l, 134a, c-i, 135a-g, 136-139, 140a, b, c, 141a-c, g-i, 142-144, 145a-c, 146a-d, 147, 148, 201a-c, dx, fx, i, m-z, 202a, c, m, 203, 204b-k, m-cx, 205a-f, hm, 206-214, 215b oraz wody Zatoki Pomorskiej

10373,09 ha

3

Ochrona krajobrazowa

1. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku – 2,47 ha, obejmujące obszary w oddziałach – 46r, s, 48j, 68d, 109l, m, o, 122x, 125p, 205g.

64,12 ha

2. Grunty Skarbu Państwa we władaniu innych podmiotów – 60,08 ha.

3. Grunty stanowiące własność innych podmiotów niż Skarb Państwa – 1,57 ha

Razem

10937,40 ha

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego w miejscowości Międzyzdroje.

Załącznik 5. [MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Udostępnianie obszarów w celach naukowych

Lp.

Miejsca udostępnienia1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Monitoring środowiska wodnego Parku – badanie wód podziemnych:

1) Obwód Ochronny Wicko, oddziały – 88b, 104a,

2) Obwód Ochronny Wisełka, oddziały – 55i, 10Ak,

3) Obwód Ochronny Wapnica, oddziały – 129d, 126f,128Aa,

4) Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 17d, 40c, 60a, 63b, 42c

20 osób dla każdego z miejsc

2

Monitoring środowiska wodnego Parku – badanie wód powierzchniowych:

1) Obwód Ochronny Warnowo, oddziały – 110 Ba, i, g, 110z, 110w, 110Aa, f,

2) Obwód ochronny Wisełka, oddział 10Am,

3) Obwód Ochronny Wapnica, oddziały – 128 l, 128Ac, 128n, 125 f, 135, 141,

4) Obwód ochronny Wodny, oddziały – 203, 205, 211c

20 osób dla każdego z miejsc

3

Stacja meteorologiczna, obwód Ochronny Warnowo, oddział 113p

4

4

Stacja monitoringu przyrodniczego Grodno, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 10A

4

5

Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze, stacja meteorologiczna, obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

15

6

Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg:

1) Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2) Budynki UAM Poznań nr 8, 8a, 8b

100

7

Budynki Archiwum Państwowego w Szczecinie, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

30

8

Budynek Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie – Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

30

9

Obwód Ochronny Wodny – oddziały 206b, 207c, 208c, 211c

20

 

II. Udostępnianie obszarów w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępnienia1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Centrum Edukacyjno-Muzealne Wolińskiego Parku Narodowego, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18n

600

2

Zagroda Pokazowa Żubrów, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 39p, r, s, t, w, j, k, m, n, l, 40d, i, j, k, h, 41a, b

200

3

Obiekt Edukacyjno-Turystyczny „Wiatrak", Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

100

4

Obiekt Edukacyjny, budynek nr 3, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 15Bg

100

5

Kompleks edukacyjny Grodno, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 110A

150

 

III. Udostępnianie obszarów w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Dojście do zejścia i zejście z klifu, z kompleksu Biała Góra (na etapie projektowania), Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 15a, b, c, d, f

100

2

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Jezioro Turkusowe, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128Aa

220

3

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Kwasowo, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 40c

200

4

Płatne niestrzeżone miejsce postojowe Gosań, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały 13j, d

100

5

Miejsce postojowe przy J. Czajcze, Obwód Ochronny Warnowo, oddział 111a

30

6

Punkt widokowy Kawcza Góra, obwód ochronny Międzyzdroje, oddział 16d

40

7

Punkt widokowy Gosań, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 14f

50

8

Punkt widokowy Wzgórze Zielonka, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128dx

80

9

Punkt widokowy Piaskowa Góra, Obwód Ochronny Wapnica, oddział 128Ah

40

10

Obiekt turystyczny Zagroda Pokazowa Żubrów, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddziały – 39 – 40

200

11

Obiekt turystyczny „Wiatrak", Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

100

12

Stanowisko broni V3, Obwód Ochronny Wicko, oddział 90d

100

 

IV. Udostępnianie obszarów w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniania1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Plaża Świętouść, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały – 1Aa, 1Ba, 1Ca

1200

2

Plaża Wisełka, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały – 4bx, 5p, 6r, 7s

1400

3

Plaża Grodno II, Obwód Ochronny Wisełka, oddział 9ax

200

4

Plaża Grodno, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały 10Aa, 10Ba

200

5

Plaża Międzyzdroje, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 16z

400

6

Przystań żeglarska Łunowo, basen jachtowy , Obwód Ochrony Wodny, oddział 205g

120

7

Ośrodek wypoczynkowy Grodno II, Obwód Ochronny Wisełka, oddziały 8f, 9b, c, f, h, i

200

8

Kampingi, Obwód Ochronny Międzyzdroje, oddział 18k

20

9

Obszary morskie poza strefą roślinności wynurzonej

10 załóg

10

Obszar Zatoki Pomorskiej na odcinkach:

1) od 411,0 km do 407,3 km brzegu morskiego (od Białej Góry w kierunku wschodnim do granicy plaży Grodna),

2) od 402,0 km do 400,0 km (od latarni Kikut w kierunku wschodnim do plaży w Świętouściu)

100 osób dla każdego z miejsc

11

Wsteczna Delta Świny i Zalew Szczeciński (poza strefami roślinności wynurzonej)

100

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbą lub liczbą i dużą literą, pododdziały oznaczone literą, zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Park w skali 1:10000, według stanu na 1.01.1998 r. Obszar całego Parku podzielony jest na 6 obwodów ochronnych. Mapa znajduje się w siedzibie Parku w miejscowości Międzyzdroje.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Wiśniewski

Praktyk biznesu, zarządzania stresem i pracy z traumami za pomocą ciała i oddechu. Przez ostatnie 16 lat pracował dla czterech banków, międzynarodowej korporacji ubezpieczeniowej i biura maklerskiego. Kierował spółką doradczo-sprzedażową. Partner/Trener Metody Warstwy®

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »