| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 25
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012, poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Zespół do spraw budżetu zadaniowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Środowiska w związku z pracami nad budżetem zadaniowym w następującym składzie:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Środowiska;

3) członkowie Zespołu:

a) Koordynator resortowy budżetu zadaniowego Ministerstwa Środowiska,

b) osoba zatrudniona na Samodzielnym Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska,

c) Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Środowiska,

d) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Środowiska,

e) Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,

f) Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

g) Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

h) Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska,

i) Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska,

j) Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska,

k) Radca Ministra w Departamencie Informacji o Środowisku w Ministerstwie Środowiska,

l) Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Państwową Służbą Geologiczną w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska,

m) Główny Księgowy Resortu w Ministerstwie Środowiska,

n) Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,

o) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

p) Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,

r) Dyrektor Departamentu Planowania i Sprawozdawczości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2.
Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) rekomendowanie Ministrowi Środowiska kierunków prac nad budżetem zadaniowym;

2) wspieranie działań na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie tworzenia budżetu zadaniowego;

3) opiniowanie półrocznego oraz rocznego sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym;

4) opiniowanie półrocznego oraz rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowych osób prawnych w układzie zadaniowym;

5) opiniowanie proponowanych przez komórki merytoryczne Ministerstwa Środowiska modyfikacji Katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań opracowywanego na kolejny rok realizacji;

6) opiniowanie prawidłowego określenia celów i właściwego doboru mierników ujmowanych w projekcie budżetu zadaniowego oraz w aktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa;

7) opiniowanie informacji z realizacji w resorcie Ministerstwa Środowiska harmonogramu wykonania wartości mierników stopnia realizacji celów.

§ 3.
1. Przewodniczący Zespołu kieruje pracą Zespołu, a w uzasadnionych przypadkach na jego polecenie – Zastępca Przewodniczącego.

2. Do Przewodniczącego Zespołu należy decyzja w sprawach spornych.

§ 4.
1. Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej raz na pół roku.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu lub na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Zespołu albo członka Zespołu, po zatwierdzeniu tego wniosku przez Przewodniczącego.

3. W uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji Przewodniczącego Zespołu, dopuszcza się opiniowanie dokumentów w trybie obiegowym, bez zwoływania posiedzenia Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby spoza Zespołu, w szczególności członków ścisłego Kierownictwa Resortu Ministerstwa Środowiska, pozostałych dyrektorów lub zastępców dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska oraz jednostek podległych albo nadzorowanych.

5. Powiadomienie członków Zespołu o terminie posiedzenia Zespołu dokonywane jest drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 5.
1. Z każdego posiedzenia Zespołu jest sporządzany protokół, który następnie jest zatwierdzany przez Przewodniczącego Zespołu.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje:

1) kolejny numer oraz datę posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia poczynione w trakcie posiedzenia;

4) podpis osoby sporządzającej protokół.

3. Każdy członek Zespołu otrzymuje kopię egzemplarza protokołu z posiedzenia Zespołu.

§ 6.
Przewodniczący Zespołu, Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, a także nie przysługuje im zwrot kosztów związanych z pełnioną funkcją.
§ 7.
Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Ekonomiczny w Ministerstwie Środowiska.
§ 8.
Zespół zostaje powołany na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§ 9.
Traci moc zarządzenie Nr 32 Ministra Środowiska z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 2, poz. 31, z późn. zm.2)).
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany niniejszego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2011 r. Nr 3, poz. 40 oraz z 2012 r., poz. 26.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »