| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 lipca 2013 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Na podstawie art. 92 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 92 Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (Dz. Urz. MŚ z 2007 r. Nr 2, poz. 27 i Nr 3, poz. 48 oraz z 2012 r. poz. 25).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU]

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 35 Ministra Środowiska
z dnia 26 lipca 2013 r.

STATUT
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

§ 1

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwany dalej „Regionalnym Zarządem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130, poz. 874), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz niniejszego statutu.

2. Regionalny Zarząd zapewnia obsługę dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwanego dalej „dyrektorem Regionalnego Zarządu”, będącego organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie określonym w ustawie.

3. Regionalny Zarząd jest państwową jednostką budżetową, utworzoną dla realizacji zadań z zakresu gospodarowania wodami, podległą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§ 2.

1. Obszar działania Regionalnego Zarządu obejmuje dorzecze Odry – region wodny Środkowej Odry, dorzecze Dunaju – region wodny Morawy, dorzecze Łaby – region wodny Izery, region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa), region wodny Metuje oraz region wodny Orlicy, określone rozporządzeniem.

2. Siedzibą Regionalnego Zarządu jest Wrocław.

§ 3.

1. Regionalnym Zarządem kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu.

2. Dyrektor Regionalnego Zarządu kieruje Regionalnym Zarządem przy pomocy zastępców dyrektora oraz głównego księgowego.

3. Dyrektor Regionalnego Zarządu wykonuje zadania określone w ustawie.

4. Dla realizacji zadań Regionalnego Zarządu mogą być tworzone wewnętrzne komórki organizacyjne (wydziały, działy, zespoły, stanowiska pracy), jednostki terenowe (zarządy zlewni, inspektoraty, nadzory), a także inne jednostki organizacyjne – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora Regionalnego Zarządu wykonuje osoba wyznaczona do tych spraw przez dyrektora Regionalnego Zarządu.

§ 4.

1. W skład Regionalnego Zarządu wchodzą następujące piony i jednostki terenowe:

1) pion Zarządzania Zasobami Wodnymi;

2) pion Techniczny;

3) pion Inwestycji;

4) pion Administracyjno-Prawny;

5) pion Ekonomiczno-Finansowy;

6) Zarządy Zlewni.

2. Pionem lub pionami kieruje dyrektor Regionalnego Zarządu, zastępcy dyrektora Regionalnego Zarządu lub inne wyznaczone osoby.

3. Zarządami Zlewni kierują kierownicy zarządów zlewni.

4. W pionach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, tworzy się:

1) w pionie Technicznym – Centrum Operacyjne;

2) w pionie Ekonomiczno-Finansowym – Wydział Ekonomiczny;

3) w pionie Administracyjno-Prawnym – stanowisko Rzecznika prasowego.

§ 5.

Szczegółową wewnętrzną strukturę organizacyjną Regionalnego Zarządu, zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności, określa Regulamin Organizacyjny Regionalnego Zarządu, nadany przez dyrektora Regionalnego Zarządu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »