| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 49
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 63 Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Paku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w pkt I „Na obszarach objętych ochroną ścisłą” lit. A „W ekosystemach leśnych” i lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” otrzymują brzmienie:

„A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Wykonanie pomiarów nieinwazyjnych na stałych powierzchni badawczych

156 stałych powierzchni badawczych

Teren ochrony ścisłej

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usuwanie gatunków obcego pochodzenia:

Według potrzeb

Przełom Dunajca – żwirowiska, brzegi rzeki2)

 

1) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

 

 

 

2) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica) i sachaliński (Reynoutria sachalinensis)

 

 

2

Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w zbiorowiskach murawowych

Na powierzchni około 0,8 ha

Oddziały – 28 t, a1, z1”

 

b) w pkt II „Na obszarach objętych ochroną czynną” lit. A „W ekosystemach leśnych” i lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” otrzymują brzmienie:

„A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zapewnienie ciągłości produkcji rodzimego materiału sadzeniowego:

 

 

 

1) zbiór materiału nasiennego (szyszki jodły pospolitej (Abies alba), nasiona drzew liściastych),

105 kg (50 kg szyszek, 55 kg nasion)

Obwód Ochronny Pieninki, Zielone Skałki, Macelowa Góra – zbiór z wytypowanych drzew2)

 

2) hodowla, pielęgnacja i ochrona materiału sadzeniowego w szkółce leśnej,

Powierzchnia manipulacyjna szkółki – 0,68 ha

Oddział 45h2)

 

3) utrzymanie istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej szkółki

 

 

2

Przygotowanie powierzchni pod uprawy poprzez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośli

Około 0,50 ha

Oddziały – 44, 47, 52

3

Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów)

Około 0,50 ha

Oddziały – 44, 47, 52

4

Sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

Według potrzeb

Teren ochrony czynnej

5

Ręczna i mechaniczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych i na obrzeżach lasu

Wykaszanie na powierzchni około 13 ha, zabieg powtarzany dwukrotnie w ciągu sezonu (w uzasadnionych wypadkach możliwe jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby zabiegów)

Oddziały – 5, 30, 34, 35, 36, 42, 44–53, 622)

6

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia wczesne i późne)

Około 5,2 ha

Oddziały – 30, 34, 35, 36, 45, 52, 53

7

Kontrolne poszukiwanie larw zasnui (Cephalcia spp.) na wyznaczonych powierzchniach

19 jednostek kontrolnych

Obwody ochronne – Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

8

Wyłożenie drzew pułapkowych na osobniki kornika drukarza (Ips typographus)

Około 15 sztuk

Obwody ochronne – Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

 

9

Wyłożenie pułapek zapachowych (feromonowych) na osobniki kornika drukarza (Ips typographus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) i drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum)

Około 100 sztuk

Obwody ochronne – Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

10

Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew:

W drzewostanach objętych ochroną czynną – około 300 m3

Obszar objęty ochroną czynną, oddziały – 2, 3, 5, 7–13, 14B, 16 A, 16B, 17–26, 28–30, 32–34, 36–39, 41, 42, 44–53, 56–59, 61, 62, 652)

 

1) zaatakowanych przez owady i grzyby,

 

 

2) połamanych i wywróconych

 

11

Grodzenie upraw leśnych

Około 0,2 ha

Oddziały – 47, 52

12

Naprawa istniejących ogrodzeń:

 

 

 

1) bieżąca naprawa ogrodzeń,

Według potrzeb

Obwody ochronne –Macelowa Góra, Pieninki, Zielone Skałki2)

 

2) kompleksowa naprawa grodzeń

Około 2150 m

Oddziały – 44, 53

13

Zabezpieczenie przed zwierzyną płową upraw leśnych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) oraz metodami mechanicznymi

Około 14,8 ha

Oddziały – 34, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 552)

14

Wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach badawczych

84 stałe powierzchnie badawcze

Obszar objęty ochroną czynną

15

Dostosowanie liczebności zwierząt łownych do istniejącej bazy żerowej – odstrzał redukcyjny jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) gatunku łownego zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)

Do 5 sztuk – wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności jelenia szlachetnego (Cervus elaphus)

Obszar Parku objęty ochroną czynną i krajobrazową, strefa ochronna zwierząt łownych2)

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usuwanie gatunków obcych:

Według potrzeb

 

 

1) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

 

Rzeka Dunajec – żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece2), w granicach Parku

 

2) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

 

Żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece Dunajec w granicach Parku oraz w gminie Czorsztyn przy granicy Parku2)

 

3) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis)

 

Żwirowiska, brzegi rzeki i wyspy na rzece Dunajec w granicach Parku2)

2

Usuwanie gatunków inwazyjnych – ostrożeń polny (Cirsium arvense) (rozprzestrzeniający się w sąsiedztwie leśnych upraw porolnych i na pastwiskach)

Według potrzeb

Oddział 532)

3

Usuwanie krzewów, w szczególności krzewów malin i drzew oraz ich odrośli z ekosystemów łąkowych

Na powierzchni około 0,6 ha

Oddziały – 5, 7, 8, 12, 16B, 17, 18, 19, 26, 28, 32, 44, 51, 59, 61, 622)

4

1. Koszenie i usuwanie biomasy:

1. Na powierzchni około 53 ha.

Oddziały – 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16B, 17, 18, 19, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 42, 44, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 62, 652)

 

1) mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych;

2. Na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza.

 

2) ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych) i podmokłych miejsc na dużych polanach.

3. Koszenie nie wcześniej niż 15 czerwca, a dla łąk o charakterze ciepłolubnym nie wcześniej niż od 15 lipca

 

2. Dopuszczenie dodatkowego, jesiennego wypasu owiec lub krów na wykoszonych łąkach.

4. Dla polan ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów termin dostosowany indywidualnie do wymagań gatunku

 

 

3. Dopuszczenie kontrolowanego spalania części skoszonej, wysuszonej i zebranej w niewielkie sterty biomasy, deponowania części biomasy na obrzeżach łąk lub pod grupami drzew, w razie potrzeby nawożenia kompostem

 

 

5

Prace porządkowe w tym:

Według potrzeb

Teren ochrony czynnej2)

 

1) rozgarnianie kretowisk,

 

 

 

2) wyrównywanie buchtowisk,

 

 

 

3) usuwanie połamanych drzew i gałęzi, itp.

 

 

6

Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w ciepłolubnych zbiorowiskach murawowo-łąkowych oraz w zespole muraw ciepłolubnych (kserotermicznych)

Na powierzchni 1,20 ha

1. Oddziały – 28 i l, z;

2. Oddziały – 26 l1, m1, 51 j, p, r2, w2)

7

Usunięcie krzewów zarastających miejsca występowania niepylaka apollo (Parnassius apollo)

Do 4,5 ha

Oddziały – 37, 38, 41, 502)

8

Koszenie, w razie możliwości wypasania owiec na ciepłolubnych zbiorowisk murawowo-łąkowych

Na powierzchni 0,5 ha

Oddział 26 m12)

9

Tradycyjny wypas owiec na kompleksie pastwiskowym Majerz lub koszenie

Powierzchnia wypasu – 52 ha (na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza)

Oddział 532)

10

Naprawa i bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej oraz obiektów służących wypasowi:

Według potrzeb

 

 

1) naprawa i uzupełnienie ogrodzenia w kompleksie pastwiskowym,

 

 

 

2) bieżące utrzymanie poideł zamontowanych w rejonach źródliskowych służących do pojenia owiec

 

 

11

Ochrona upraw rolnych oraz rzadkich łąkowych gatunków storczyków przez:

 

Obszar Parku objęty ochroną czynną i krajobrazową, strefa ochronna zwierząt łownych”

 

1) odstrzał redukcyjny dzika (Sus scrofa) odstrzał gatunku łownego zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie,

Do 50 sztuk (wielkość redukcji będzie uzależniona od wielkości szkód oraz liczebności dzików).

 

 

2) utrzymanie poletka zaporowego

Powierzchnia poletka uzależniona od wielkości szkód w uprawach i stanu populacji

 

 

c) w pkt III „Na obszarach objętych ochroną krajobrazową” lit. A „W ekosystemach leśnych” i lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych” otrzymują brzmienie:

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wykonanie pomiarów na stałych powierzchniach badawczych

133 stałe powierzchnie badawcze

Teren ochrony krajobrazowej

2

Wyznaczenie i usunięcie niektórych drzew zaatakowanych przez owady i grzyby, połamanych i wywróconych

W drzewostanach objętych ochroną krajobrazową

 

3

Przygotowanie powierzchni pod uprawy poprzez usunięcie niepożądanych krzewów i zarośli

Według potrzeb

 

4

Sadzenie gatunków drzew liściastych i iglastych pod koronami drzew (przebudowa drzewostanów)

 

 

5

Sadzenie gatunków liściastych i iglastych w uprawach leśnych i młodnikach (poprawki i uzupełnienia)

 

 

6

Ręczna i mechaniczna pielęgnacja gleby w uprawach leśnych i na obrzeżach lasu

Wykaszanie na powierzchni około 0,5 ha, zabieg powtarzany dwukrotnie w ciągu sezonu (w uzasadnionych wypadkach możliwe jest zmniejszenie bądź zwiększenie liczby zabiegów)

Oddziały – 60, 672)

7

Zabezpieczenie przed jeleniami i sarnami upraw leśnych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) oraz metodami mechanicznymi

Około 0,2 ha

Oddziały – 60, 672)

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Koszenie i usuwanie biomasy:

1. Na powierzchni około 42 ha.

Oddziały – 1, 4, 5, 8, 12, 17, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 732)

2. Na całym areale dopuszczona ekstensywna działalność rolnicza.

 

1) mechaniczne dużych kompleksów łąkowych, z pozostawieniem pasów ekologicznych na największych polanach,

3. Koszenie nie wcześniej niż 15 czerwca, a dla łąk o charakterze ciepłolubnym nie wcześniej niż od 15 lipca.

4. Dla polan ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów termin działań dostosowany indywidualnie do wymagań gatunku

 

2) ręczne małych polan śródleśnych (głównie ziołoroślowych), obrzeży i podmokłych miejsc na dużych polanach.

 

 

2. Dopuszczenie dodatkowego, jesiennego wypasu owiec lub krów na wykoszonych łąkach.

 

 

3. Dopuszczenie kontrolowanego spalania części skoszonej, wysuszonej i zebranej w niewielkie sterty biomasy, deponowania części biomasy na obrzeżach łąk lub pod grupami drzew, w razie potrzeby nawożenie kompostem

 

 

2

Odkrzaczanie zarastających polan

Około 0,90 ha

Oddziały – 1, 5, 7, 8, 12, 17, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 722)

3

Odtworzenie i pielęgnacja sadu:

Około 0,22 ha

Oddział 60 k12)

 

1) usuwanie niepożądanych drzew i krzewów,

 

 

 

2) koszenie i usuwanie biomasy

 

 

4

Prace porządkowe w tym:

Według potrzeb

Teren ochrony krajobrazowej

 

1) rozgarnianie kretowisk,

 

 

 

2) wyrównywanie buchtowisk,

 

 

 

3) usuwanie połamanych drzew, krzewów i gałęzi, itp.

 

 

5

1. Usuwanie niepożądanych krzewów i drzew pojawiających się w sposób naturalny w ciepłolubnych zbiorowiskach murawowo-łąkowych oraz w zespole muraw ciepłolubnych (kserotermicznych).

Na powierzchni 2,70 ha

1. Oddział – 65 r, s, y.

2. Oddział 26 k12)

 

2. Koszenie i usuwanie biomasy

 

 

 

2) w załączniku nr 3, w pkt III „Na obszarach objętych ochroną krajobrazową” lit. A „Ochrona czynna gatunków roślin” otrzymuje brzmienie:

„A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)

1. Zachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ.

1. Zbiór nasion na naturalnych stanowiskach.

 

 

2. Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

2. Utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

 

 

 

3. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

 

 

 

4. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion

2

Lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum)

1. Zachowanie puli genowej roślin poprzez ochronę ex situ.

1. Zbiór nasion i cebulek (rozmnóżki w kątach liści) na naturalnych stanowiskach.

 

 

2. Wspomaganie naturalnej populacji poprzez ochronę in situ

2. Utrzymywanie w hodowli w ogródkach przy pawilonach edukacyjnych Parku.

 

 

 

3. Wspomaganie populacji naturalnych materiałem hodowlanym.

 

 

 

4. Deponowanie materiału nasiennego w banku nasion.

 

 

 

5. Poprawa warunków siedliskowych na stanowisku naturalnym (wycięcie tarniny) – na gruntach prywatnych zabieg wykonywany za zgodą właściciela

3

1. Chaber barwny w odmianie pienińskiej (Centaurea triumfettii var. pieninica).

1. Zachowanie puli genowej roślin przez ochronę ex situ.

2. Wspomaganie naturalnych populacji poprzez ochronę in situ – w miarę potrzeb

1. Zbiór nasion i sadzonek w ogródkach przy dyrekcji Parku w Krościenku nad Dunajcem (oddział 55a) i pawilonie w Sromowcach Niżnych (oddział 26n1).

2. Przekazanie materiału rozmnożeniowego (sadzonki, nasiona) Ogrodowi Botanicznemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie.

3. Utrzymywanie w uprawie wyhodowanych roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”

 

2. Chryzantema Zawadzkiego (Dendranthema zawadzkii).

 

3. Smagliczka skalna (Alyssum saxatile).

 

 

4. Posłonek alpejski skalny (Helianthemum alpestre subsp. rupifragum).

 

 

5. Posłonek rozesłany pospolity (Helianthemum nummularium subsp. obscurum).

 

 

6. Oset siny (Carduus glaucus).

 

 

 

7. Aster alpejski (Aster alpinus).

 

 

 

8. Czosnek skalny (Allium montanum).

 

 

 

9. Pszonak Wittmanna (Erysimum wittmannii).

 

 

 

10. Pszonak pieniński (Erysimum pieninicum).

 

 

 

11. Kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum).

 

 

 

12. Sesleria skalna (Sesleria varia).

 

 

 

13. Rozchodnik wielki (Sedum maximum).

 

 

 

14. Bylica piołun w odmianie pienińskiej (Artemisia absinthium var. calcigena).

 

 

 

15. Rojownik włochaty (Jovibarba hirta).

 

 

 

16. Tawuła średnia (Spiraea media).

 

 

 

17. Jałowiec sawina (Juniperus sabina)

 

 

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »