| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
NR 56 MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014–2020

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014–2020, zwany dalej „Zespołem”, który jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zakresu działania Zespołu należy:

1) gromadzenie i analiza dostępnych danych dotyczących komunalnych osadów ściekowych;

2) analiza istniejących rozwiązań dotyczących komunalnych osadów ściekowych w pozostałych krajach Unii Europejskiej;

3) opracowanie opisów przedmiotu zamówienia na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na ekspertyzy służące opracowaniu strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014–2020;

4) identyfikacja i sygnalizowanie Ministrowi Środowiska niezbędnych zmian prawnych w zakresie komunalnych osadów ściekowych;

5) opracowanie, w oparciu o wyniki działań wskazanych w pkt 1–4, strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014–2020.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Marta Barszczewska, Departament Zasobów Wodnych;

2) Zastępca Przewodniczącego – Joanna Kwapisz, Departament Gospodarki Odpadami;

3) Sekretarz – Joanna Warchoł, Departament Zasobów Wodnych;

4) Członkowie:

a) Katarzyna Nowak – Departament Gospodarki Odpadami,

b) Anna Sibilska – Departament Funduszy Europejskich,

c) Joanna Anczarska – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli innych organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i gospodarczych, w szczególności przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup zadaniowych do realizacji poszczególnych zadań;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Do zadań członków Zespołu należy opiniowanie materiałów związanych z opracowaniem strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi.

2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

§ 6.

1. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego i przekazywany do wiadomości członkom Zespołu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

3. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 7.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, członkom Zespołu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów i innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

4. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu niebędących pracownikami Ministerstwa Środowiska są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.

1. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska.

§ 9.

Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą opracowania i zatwierdzenia przez Kierownictwo resortu środowiska strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014–2020.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – środowisko oraz gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »