| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 58
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 58 Ministra Środowiska
z dnia 9 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie wód

Działania na rzecz budowy wysokosprawnych oczyszczalni ścieków celem objęcia ich zasięgiem wszystkich obiektów na terenie Parku lub podłączenia ich do sieci kanalizacyjnej w miarę rozbudowy tej sieci

2

Zanieczyszczenie powietrza

Działania na rzecz stosowania paliw ekologicznych do ogrzewania budynków na terenie Parku

3

Zanieczyszczenie gleby

Działania na rzecz likwidacji nielegalnych składowisk odpadów

4

Wydeptywanie pokrywy glebowej przez turystów

1. Konserwacja nawierzchni szlaków turystycznych.
2. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji przez:
1) budowę i remont urządzeń turystycznych,
2) wykonanie zabezpieczeń technicznych,
3) ustawienie tablic informacyjnych

5

1. Zniekształcenie powierzchni ziemi.
2. Erozja gleby wzdłuż szlaków zrywkowych, turystycznych i komunikacyjnych

1. Uzupełnianie ubytków poerozyjnych.
2. Kierowanie spływającej wody do wnętrza drzewostanów.
3. Zabudowa przeciwerozyjna spowalniająca spływ powierzchniowy wód opadowych z dróg i ścieżek.
4. Likwidacja zbędnych szlaków zrywkowych i dróg

6

Zarastanie form skałkowych i stanowisk geologicznych

Usuwanie:
1) nadmiaru roślinności z form skałkowych i ich otoczenia,
2) zwietrzeliny, gleby i roślinności ze stanowisk (odsłonięć) geologicznych

7

Zniekształcona struktura gatunkowa, wiekowa i warstwowa drzewostanów

1. Cięcia regulujące skład gatunkowy i strukturę przestrzenną drzewostanów pogospodarczych.
2. Wspieranie procesów sukcesyjnych kształtujących drzewostany zgodne z siedliskiem

8

Sukcesja drzew i krzewów na cennych przyrodniczo lądowych ekosystemach nieleśnych i cennych stanowiskach florystycznych

1. Usuwanie drzew i krzewów zagrażających celom ochrony oraz wykaszanie lub wypas w ekosystemach łąkowych, murawowych, zaroślowych i niektórych leśnych, w celu powstrzymania sukcesji niepożądanych drzew i krzewów.
2. Wywóz części skoszonej biomasy.
3. Pielęgnowanie restytuowanych osobników cisa pospolitego (Taxus baccata)

9

Zmiany ekosystemów w wyniku eutrofizacji

Wywóz skoszonej biomasy

 

10

Przesuszanie siedlisk i obniżanie się poziomu wód podziemnych w wyniku różnych czynników naturalnych (np. niewystarczających opadów) i czynników zewnętrznych antropogenicznych

1. Wykonywanie zastawek na ciekach z naturalnych materiałów miejscowych.
2. Likwidacja historycznych rowów odwadniających i innych antropogenicznych odkształceń powierzchni gruntu przyspieszających spływ wód powierzchniowych

11

Zbyt mała ilość martwej materii organicznej w ekosystemach leśnych

Pozostawianie drzew złamanych, wywróconych, obumierających i martwych, o ile nie zagraża to założonym celom ochrony, bezpieczeństwu osób i mienia oraz wykonywaniu ochrony Parku przed szkodnictwem leśnym

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Wzmożone obumieranie drzew i drzewostanów w wyniku masowego pojawiania się owadów i grzybów pasożytniczych

1. Monitorowanie liczebności i prognozowanie wzmożonego pojawiania się kambiofagicznych oraz foliofagicznych owadów, a także innych organizmów patogenicznych poprzez:
1) wykładanie pułapek feromonowych i analizę odłowionego materiału (w tym fauny towarzyszącej),
2) jesienne poszukiwania foliofagów sosny w ściółce,
3) wykonywanie prób fotoeklektorowych,
4) prowadzenie oceny tempa i przyczyn wydzielania się posuszu.
2. Usuwanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach drzew zasiedlonych przez kambiofagi i grzyby pasożytnicze, których pozostawienie mogłoby zagrażać założonym w danym miejscu celom ochrony, jak również w sytuacji zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa osób

2

Zarastanie historycznych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej przez roślinność

Wykaszanie roślinności, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień oraz usuwanie bądź pielęgnacja drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i obiektów w tych miejscach

3

Niszczenie zabytkowych kapliczek

Bieżące przeglądy stanu kapliczek i ich remonty

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Szkodnictwo leśne:
1) kradzieże drewna,
2) kłusownictwo,
3) zbiór runa leśnego

1. Wykonanie nowych i konserwacja istniejących rowów granicznych.
2. Przekopywanie miejsc nielegalnych wjazdów.
3. Systematyczne patrolowanie terenu.
4. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd do lasu.
5. Wzmożenie kontroli miejsc szczególnie narażonych na kradzieże drewna, w tym złomów, wywrotów i posuszu stojącego przez terenową Służbę Parku.
6. Umieszczanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miejscach szczególnie narażonych na kradzieże drewna, w tym złomów, wywrotów i posuszu stojącego oraz tablic informujących o zakazie wstępu i zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających poza miejscami udostępnionymi do zwiedzania.
7. Prowadzenie edukacji wśród społeczności lokalnej (również przez terenową Służbę Parku w stosunku do osób napotykanych w lesie poza miejscami udostępnionymi do zwiedzania) na temat celów ochrony w parku narodowym i roli martwych drzew w prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów leśnych

2

Niszczenie roślin przez turystów i okoliczną ludność

1. Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków poprzez:
1) wykonanie ogrodzeń i barier,
2) obsadzenie krzewami.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i prewencyjnej

3

Mała świadomość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w społecznościach lokalnych

1. Edukacja społeczeństwa w zakresie podnoszenia świadomości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez prowadzenie różnych form zajęć edukacyjnych.
2. Utrzymanie terenów ćwiczeń edukacyjnych, ścieżek poznawczych.
3. Utrzymanie i tworzenie nowych ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.
4. Utrzymanie Muzeum Przyrodniczego na Łysej Górze i innych obiektów służących edukacji przyrodniczej

4

Dewastacja panoramy Łysej Góry oraz zabytkowego zespołu klasztoru Świętego Krzyża przez wieżę telewizyjną i obiekty nieposiadające wartości zabytkowych

1. Działania na rzecz minimalizacji skutków dewastacji panoramy poprzez poprawę estetyki wieży i osłonowe zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy wieżą a zespołem klasztornym.
2. Działania na rzecz likwidacji obiektów nieposiadających wartości zabytkowej

5

Niszczenie form skałkowych, źródeł i stanowisk geologicznych przez turystów i okoliczną ludność

1. Likwidacja nielegalnych zejść ze szlaków.
2. Konserwacja nawierzchni istniejących szlaków turystycznych.
3. Wykonanie barier lub ogrodzeń chroniących formy skalne i stanowiska geologiczne

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Zagrożenie ekosystemów leśnych i łąkowych przez pożary

1. Prowadzenie systematycznych działań edukacyjnych wśród mieszkańców otuliny Parku.
2. Remonty i utrzymanie dróg przeciwpożarowych.
3. Utrzymanie sieci łączności GSM oraz magazynów sprzętu przeciwpożarowego

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

 

1

Na szlakach turystycznych:

Łącznie na długości 7 km

Oddziały – 146b, c, f, C-2b, c, d,j,p, 172a,b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d,g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a,b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b,d,h,g,i,j, 199d

 

1) profilowanie szlaków,

 

2) uzupełnianie ubytków poerozyjnych,

 

3) naprawa rowów odpływowych i przepustów,

 

4) wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na ich stromych odcinkach

 

2

Na szlakach turystycznych:
1) wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:
a) budowę i remont urządzeń turystycznych,
b) wykonanie zabezpieczeń technicznych – ograniczników zapobiegających rozdeptywaniu szlaków oraz progów spowalniających erozję na szlakach,
c) ustawienie tablic informacyjnych,
2) urządzanie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 7 km

Oddziały – 146b, c, f, C-2b, c, d,j,p, 172a,b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d,g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a,b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b,d,h,g,i,j, 199d

 

3

Zapewnienie bezpieczeństwa osób na szlakach turystycznych przez:
1) usuwanie zagrożeń w postaci drzew złamanych i przewróconych, tarasujących szlaki,
2) obalanie części drzew obumierających, martwych i uszkodzonych, położonych w odległości co najwyżej 50 m (do 1,5 wysokości drzewostanu) od szlaku z pozostawieniem na miejscu całości niefragmentowanej sztucznie biomasy i maskowaniem skutków takich zabiegów

Łącznie na długości 7 km

Oddziały – 146b, c, f, C-2b, c, d,j,p, 172a,b, 171a, 170a, C-1d, 169a, 168a, 141d,g, 167a, 140c, d, 166a, 165a, b, c, 139f, 138b, 164a, B1a,b, 118h, 117k, 116g, 201a, 200a, b,d,h,g,i,j, 199d

 

4

1. Monitorowanie kierunków i dynamiki procesów przyrodniczych zachodzących w zoocenozie bezkręgowców przy wykorzystaniu niewabiących pułapek.
2. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych według ustalonej metodyki

W obrębie 8 stałych powierzchniach kołowych o powierzchni 0,05 ha każda i w ich otoczeniu (łącznie na powierzchni do 2 ha)

Oddziały – B-1c, C-2a, C-2l, 30h, 123c, 134c, 153a, 206a

5

1. Inwentaryzacja miejsc występowania na terenie Parku wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
2. Monitoring liczebności i stanu ochrony wybranych, gatunków.
3. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych

Według potrzeb, z zakresem prac ograniczonym do niezbędnego minimum

Cały obszar objęty ochroną ścisłą

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona naturalnej dynamiki rodzimych gatunków leśnej flory, w szczególności drzew, poprzez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych gatunków drzew, uznawanych za inwazyjne, w szczególności dębu czerwonego (Quercus rubra) i klonu jesionolistnego (Acer negundo), występujących i spontanicznie pojawiających się (w formie domieszki) w drzewostanach

Według potrzeb wynikających z prowadzonej na bieżąco inwentaryzacji

Cały obszar objęty ochroną czynną

2

Ochrona naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach poprzez usuwanie drzew głównie sosny (Pinus sylvestris) pochodzącej ze sztucznych odnowień hamujących tempo tych procesów

151,68 ha

Oddziały – 12a,d,f, 21a,b, 48a, 62g, l, 211f, 212a,c, 213n, o, l, 230h,l, 231b, 245b, 255b, 264a,d,f,j

3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usuwanie drzew obumierających (połamanych i wywróconych oraz stojących) i martwych, w tym opanowanych przez pasożytnicze owady oraz grzyby, których pozostawienie mogłoby zagrażać założonym w danym miejscu celom ochrony przyrody, w sytuacji zagrożenia pożarowego oraz bezpieczeństwa osób i mienia

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

 

4

Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów posiadających skłonność do masowego pojawiania się poprzez wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) i analiza odłowionego materiału (w tym fauny towarzyszącej):
1) kornik drukarz (Ips typographus),
2) kornik modrzewiowiec (Ips cembrae),
3) jodłowiec krzywozębny (Pityokteines curvidens),
4) zwójka zieloneczka (Tortrix viridiana),
5) krobik modrzewiowiec (Coleophora laricella)

38 sztuki

Oddziały – A-1b,f,j,A-3c,h, i, 17f, 23i, 24d,f, 54a, 72c, 76b, c, 79b, 88a, 99a„ 147h, 171f, 176b, 183b, 188a, 191b, 194b, 202c, 203c, 209b,238c,239d,241a,249a, 251f, 25 6c, 25 7b, 25 8a, 266b

5

Monitorowanie nasilenia występowania foliofagów sosny (Pinus sylvestris) poprzez kontrolne poszukiwania owadów w ściółce leśnej zgodnie z Instrukcją Ochrony Lasu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

7 prób

Oddziały – 5c, 12a, 46c, 62g, 211a, 247b, 267a

6

Monitorowanie (prognozowanie) nasilenia występowania zwójek (Tortricidae) związanych z jodłą, poprzez wypłaszanie larw i postaci dojrzałych w fotoeklektorach, z pobranych prób gałęzi jodłowych

15 prób obejmujących 3-5 gałęzi każda

Oddziały – 67a, 91d, 98a, 105b, 164b, 172d, 177a, 184b, 194b, 202b, c, f, 204a, 208b, 209b

7

Konserwacja istniejących rowów granicznych przez ich pogłębienie

2000 m

Oddziały – 64 f, m, 188 g,d, b, 189 g,h, i,j, 190 h, 191 f, 192 g,f, 193 g, 207 a, b, c, d.

8

Naprawa uszkodzonych rowów granicznych w wyniku zdarzeń losowych

Według potrzeb

Obwody ochronne: Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa, Podgórze, Jastrzębi Dół, Święta Katarzyna, Klonów, Góra Chełmowa

9

Likwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznych

290 m

Obwody ochronne – Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa, Podgórze, Jastrzębi Dół, Święta Katarzyna, Klonów, Góra Chełmowa

 

10

Na szlakach turystycznych:
1) profilowanie szlaków,
2) uzupełnianie ubytków poerozyjnych,
3) naprawa rowów odpływowych i przepustów,
4) wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na ich stromych odcinkach

Łącznie na długości 35 km

Oddziały – 173c, d, 147a, b, c, d,f,g,j, C-2h,i, 170b, 167b, 164b, 163c, 188b,d,g, 182f, g,h,j, 181b,f, 180d, 179c,d,f, 178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 119f,g,h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b,g,j, 110f,g,h,i,j,k,l, 109a,b, c, f, g, 73i, 72c, d, k, 59a,c,j,p, 44j, 43a,c,d,h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 225a, 224a, 216b, c, 215a,b, c, 214a,c, 213i,k,l,m,n, 212b, c, 211d, f, 227a, b, 226a, b, A-3a, f, i, k, A-1a,b,d, f,h,i, 116fl, gl, 199a, 200al, bl, c, dl

11

Na szlakach turystycznych:
1) wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:
a) budowę i remont urządzeń turystycznych,
b) wykonanie zabezpieczeń technicznych – ograniczników zapobiegających rozdeptywaniu szlaków oraz progów spowalniających erozję na szlakach,
c) ustawienie tablic informacyjnych,
2) urządzanie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody

Łącznie na długości 35 km

Oddziały – 173c, d, 147a, b, c, d,f,g,j, C-2h,i, 170b, 167b, 164b, 163c, 188b,d,g, 182f, g,h,j, 181b, f, 180d, 179c,d, f, 178a, b, c, 177d, 176c, 175b, c, d, 119f,g,h, i, l, 204a, b, 203a, b, c, d, f, g, 202k, n, o, 148k, m, n, s, t, 111b,g,j, 110f,g,h,i,j,k,l, 109a,b, c, f, g, 73i, 72c, d, k, 59a, c, j, p, 44j, 43a, c, d, h, 25a, b, 15a, c, 10d, f, 9a, b, d, f, 8a, 197a, b, c, d, f, g, 112c, 75c, f, 196s, 229a, 228a, b, 219a, 218a, 225a, 224a, 216b, c, 215a,b, c, 214a,c, 213i,k,l,m,n, 212b, c, 211d, f, 227a, b, 226a, b, A-3a, f, i, k, A-1a, b, d, f, h, i, 116fl,gl, 199a, 200al, bl, c, dl

12

Ręczne wykaszanie roślinności, pielęgnacja zadrzewień i zakrzewień oraz usuwanie zagrożeń i utrzymanie porządku wokół mogił i pomników w miejscach pamięci narodowej

11 obiektów

Obwody ochronne – Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Klonów, Dębno

13

Utworzenie ścieżki edukacji przyrodniczo-kulturowej Nowa Słupia – Święty Krzyż przez:
1) ustawienie tablic edukacyjnych,
2) urządzenie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody,
3) usunięcie podrostów jodły (Abies alba) i buka (Fagus sylvatica) utrudniających przejście,

1700 m

Oddziały – 196s,w,t, 197 f, g, 198 a

 

 

4) wykonanie kładek na przejściu ścieżki przez kamienny wał kultowy w sposób uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków

 

 

14

1. Monitorowanie kierunków i dynamiki procesów przyrodniczych zachodzących w zoocenozie bezkręgowców przy wykorzystaniu niewabiących pułapek.

W obrębie 17 stałych powierzchniach kołowych o powierzchni 0,05 ha każda i w ich otoczeniu (łącznie na powierzchni do 5 ha

Oddziały – 25b, 29g, 40s, 46c, 62g, 93f, 105b, 169h, 177d, 182a, 203a, 217a, 229a, 239d, 243b, 252a, 266i

2. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych według ustalonej metodyki

15

1. Inwentaryzacja miejsc występowania na terenie Parku wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Według potrzeb

Cały obszar objęty ochroną czynna

2. Monitoring liczebności i stanu ochrony wybranych gatunków.

3. Prowadzenie rejestru obserwacji i gromadzenie materiałów dokumentacyjnych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Wykaszanie łąk śródleśnych wraz z wywozem ściętej biomasy

19,74 ha

Oddziały – 11k, 22h, i, 40h, 44c, i, j, k, 45b, f, h, i, 54d, 55c, 56j, 61c, 62a, 115j, 248g, 249b, 256b, 257j

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykaszanie łąk śródleśnych wraz z wywozem ściętej biomasy

6,50 ha

Oddziały – 11h, 54h , 239a, c, f, g, 248d, f, g, h, i, l, 2Ph

2

Utrzymanie terenów ćwiczeń edukacyjnych

8,37 ha

Oddział – 8A

3

Na szlakach turystycznych:

Łącznie na długości 2 km

Oddziały – 148r, 115ax, bx, cx, 115P

1) profilowanie szlaków,

2) uzupełnianie ubytków poerozyjnych,

3) naprawa rowów odpływowych i przepustów,

4) wykonanie rowków odpływowych kierujących wodę do wnętrza lasu na ich stromych odcinkach

4

Na szlakach turystycznych:

Łącznie na długości 2 km

Oddziały – 148r, 115ax, bx, ex, 115P

1) wdrożenie Parkowego Systemu Informacji zgodnie z odrębnym projektem przez:

a) budowę i remont urządzeń turystycznych,

b) wykonanie zabezpieczeń technicznych – ograniczników zapobiegających rozdeptywaniu szlaków oraz progów, spowalniających erozję na szlakach

c) ustawienie tablic informacyjnych.

2) urządzanie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1–19. Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie w skali 1:25 000, według stanu na dzień 1.01.1997 r. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

1. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach objętych ochroną czynną

Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

1

Cis pospolity (Taxus baccata)

Ochrona stanowisk i osobników roślin objętych ochroną ścisłą – 61 osobników

1. Usunięcie drzew i krzewów zakłócających wzrost.

2. Odchwaszczenie gleby w miejscach pielęgnacji cisa pospolitego (Taxus baccata)

2

Pełnik europejski (Trollius europaeus)

Ochrona stanowisk roślin objętych ochroną ścisłą – 0,70 ha

Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin, poprzez ich wykaszanie na stanowiskach i wokół stanowisk roślin chronionych oraz wywiezienie pokosu

 

2. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)

Ochrona stanowisk roślin objętych ochroną ścisłą – 0,50 ha

Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków roślin (w wyniku sukcesji) pogarszających warunki świetlne i edaficzne, poprzez ich wykaszanie (z usunięciem biomasy) na stanowiskach i wokół stanowisk rosiczki

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobu ochrony

Przeplatka aurinia (Euphydras aurinia)

Ochrona stanowisk zwierząt objętych ochroną ścisłą – 1,5 ha

Zapobieganie pojawianiu się niepożądanych gatunków – drzew i krzewów, poprzez częściowe, ręczne wykaszanie łąk i usuwanie z nich zakrzaczeń w nieregularnych płatach z usunięciem biomasy oraz pozostawieniem części kopek na obrzeżach powierzchni), z wyłączeniem płatów z dużym udziałem czarcikęsu łąkowego (Succisa pratensis) (i nie lokowaniu na nich kopek)

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały - A-2i, j, A-4a, B-1, B-2, C-1, C-2a-g, j- p, 30h-l, 42m, p-a', 63a-c, 114, 115a-i, p-y, 116a- g, 117, 118, 123-146, 149-162, 163a, 164a, 165a-i, 166a-d, 167a, 168a, 169a, b, 170a, c, d, 171a, b, 172a, b, 199b-d, 200a, b, d-j, 201a-f, 205, 206

1715,23

2

Ochrona czynna

Oddziały - A-1, A-2a-h, A-3, A-4b, c, f, h, A-5a-d, g, l, C-2h, i, 1-10, 11i-p, 12a, c-f, 13, 14a, b, i-n, 15-18, 19f, g, m, n, p-y, 20-25, 26a-d, h, i, I-o, 27-29, 30a-g, 31-37, 38a-f, 39-41, 42a-l, n, o, 43-53, 54a-g, i, k, n, 55-61, 62a-c, g-o, 63d, f, o, 64a-c, f, g, p, 65-79, 80a-c, 81-84, 85j, k, 86d, k, l, 87-90, 91a, c, d, 92, 93, 94d, i, r-a', 95-113, 115j, o, 115p1, t1, z, 116 f1, g1, 119a-k, 120-122, 147, 148f, k-n, s-w, 163b, c, 164b-f, 165j, k, 166f, 167b-k, 168b-h, 169c-i, 170b, f-k, 171c-g, 172c-i, 173a-g, 174, 175a-d, 176-180, 181a-f, 182-184, 185a-d, o, r-t, 186-188, 189a-f, h, j, 190-194, 195a-j, 196s-w, 197, 198, 199a, 200a1, b1, c, d1, 201a1, b1, 202, 203a-h, 204, 207-212, 213h-p, 214-228, 229a-d, 230h, 1-n, 231-235, 236a-f, i-k, 237-268

5588,38

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały - A-4d, g, i, j, A-5f, h-k, m-x, 8A, 11a- h, 12b, g-1, 14c-h, 19a-d, h-1, o, 26f, g, j, k, 38g, 54h, j, l, m, o, 62d, f, 63g-n, p-w, 64d, h-o, r-a', 80d-n, 85a-i, 86a-c, f-j, 91b, 94a-c, f-h, k-p, 115k-n, a'-c', 1191, 148a-d, g-j, o-r, 173h, 175f-m, 181g-m, 185f-n, p, 189g, i, k-m, 195k-f, 196a-r, 203i-m, 213a-g, 229f-l, 230a-g, i-k, 236g, h, 2P, 11P, 12P, 13P, 14P, 20P, 23P, 24P, 26P, 30P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 56P, 57P, 59P, 60P, 61P, 62P, 64P, 71P, 72P, 73P, 115P, 148P, 189P, 198P, 202P, 239P, 240P, 246P, 248P, 251P, A8S, 230S, 240S, 115S, A5S, 181S, 196S,
2. Działki o numerach 506, 509, 4037, 4038, 505, 427, 4014, 508, 4024, 4152, 4246, 176, 4302, 507, 503, 175, 4030/2, 202/2, 4029, 4255, 171

322,84

Razem

7626,45

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1–19. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały teren Parku

100

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Tereny ćwiczeń edukacyjnych w oddziale 8A

200

2

Teren wystawy na Łysej Górze w oddziale 115ax

150

5

Galeria widokowa na gołoborzu na Świętym Krzyżu 116f

200

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parking, oddział 196 j

50

Podczas imprez gminnych – bez ograniczeń

2

Kompleks „leśniczówka Nowa Słupia” położony w miejscowości Nowa Słupia przy ul. Świętokrzyskiej, działki ewidencyjne o numerach –1193/1, 1194/1, 1195/1, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1213/3

2000

3

Teren schroniska Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego „Jodełka”, oddział 148P

300

4

Plac przed budynkiem muzeum na Świętym Krzyżu, oddziały – 115 ax, bx, cx, 115P

5000

5

Teren zabytkowego zespołu klasztornego na Łysej Górze w oddziałach – 113g, 115P, 115l, n, ax, bx, cx,

5000

Podczas uroczystości religijnych – bez ograniczeń

6

Teren pomnika „Krzyże Katyńskie” w Hucie Szklanej w oddziale 119l

50

 

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą oraz pododdziały oznaczone literą podano zgodnie z mapą gospodarczą Świętokrzyskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie w skali 1:5000, według stanu na dzień 1.01.1997 r., arkusze numer 1–19. Mapy znajdują się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w miejscowości Bodzentyn.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »