| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 60
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych i turystycznych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska nr 60
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Uszkodzenia w ekosystemach (niszczenie pokrywy roślinnej, erozja powierzchniowych warstw gleby) powodowane rozdeptywaniem powierzchni gruntu przy szlakach turystycznych

1. Wykonywanie zabezpieczeń przed niepożądaną penetracją turystyczną w postaci:
1) niskich barier ochronnych,
2) siatki osłaniającej powierzchnię gruntu,
3) wysokich barier drewnianych.
2. Renowacja nawierzchni i otoczenia szlaków, poprzez wykonanie i konserwację:
1) drewnianych nawierzchni pomostów,
2) odwodnień (drenów),
3) drewniano-kamiennych zabezpieczeń (progów przeciwerozyjnych)

2

1. Niszczenie stanowisk roślin wschodniokarpackich i wysokogórskich poprzez wydeptywanie otoczenia szlaków.
2. Niekontrolowane poszerzanie szlaków.
3. Biwakowanie w miejscach niedozwolonych

1. Systematyczny nadzór.
2. Zbiór nasion roślin zagrożonych i wysiewanie ich na uprawach eksperymentalnych.
3. Zasilanie populacji gatunków lokalnych przez wprowadzanie wyhodowanych siewek

3

Presja turystyczna na stanowiskach rzadkich gatunków bezkręgowców

1. Systematyczny nadzór i monitoring stanowisk.
2. Wykonanie zabezpieczeń przed niepożądaną penetracją turystyczną w postaci:
1) niskich barier ochronnych,
2) siatki osłaniającej powierzchnię gruntu,
3) wysokich barier drewnianych

4

Zmniejszanie się różnorodności gatunkowej i biocenotycznej zbiorowisk nieleśnych wskutek sukcesji wtórnej

Regularne koszenie łąk i prowadzenie ekstensywnego wypasu

5

Zanikanie w wyniku wtórnej sukcesji mozaiki zróżnicowanych stadiów sukcesyjnych (zarośli i zbiorowisk nieleśnych)

Kształtowanie mozaikowej struktury ekosystemów poprzez ograniczanie procesu sukcesji (koszenie, usuwanie młodych drzew i krzewów)

6

Zanik stanowisk rzadkich i cennych gatunków roślin na skutek sukcesji wtórnej, zmian warunków siedliskowych wywoływanych czynnikami naturalnymi i zjawiskami losowymi

1. Eliminacja zagrożenia poprzez usuwanie drzew i krzewów, wykaszanie albo wypas zwierząt.
2. Renaturalizacja stosunków wodnych na stanowiskach gatunków wilgociolubnych.
3. Zbiór nasion roślin zagrożonych i wysiewanie ich na uprawach eksperymentalnych.
4. Zasilanie populacji lokalnych przez wprowadzanie wyhodowanych siewek

 

7

Zanikanie nieleśnych korytarzy ekologicznych łączących poszczególne powierzchnie ekosystemów łąk i pastwisk

1. Regularne koszenie.
2. Usuwanie młodych drzew i krzewów.
3. Ekstensywny, regulowany wypas zwierząt

8

Przyśpieszony odpływ wód gruntowych w zmeliorowanych obszarach torfowisk

Ograniczanie odpływu wód poprzez wykonanie i utrzymywanie zastawek na rowach melioracyjnych

9

Degradacja torfowisk w wyniku przesuszenia i sukcesji wtórnej zbiorowisk roślinnych ziołorośli i młak

1. Usuwanie młodych drzew i krzewów.
2. Podnoszenie poziomu wód gruntowych poprzez stosowanie zastawek, progów i ekranów foliowych

10

Zanieczyszczenie wód płynących Parku z powodu wadliwie funkcjonujących oczyszczalni ścieków

1 .Działania na rzecz wdrażania programu monitoringu hydrologicznego i hydrochemicznego.
2. Działania na rzecz poprawy sprawności oczyszczania w istniejących oczyszczalniach ścieków.
3. Działania na rzecz budowy nowych oczyszczalni ścieków

11

Niekorzystne zmiany o charakterze degeneracyjnym zbiorowisk roślinnych i właściwości fizyko-chemicznych gleb wynikające z niedostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedliska, głównie w drzewostanach świerkowych sztucznego pochodzenia

1. Przebudowa drzewostanów przez wprowadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem.
2. Rozluźnienie górnej warstwy drzew dla poprawy warunków wzrostu i rozwoju młodych drzew

12

Negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych (wiatr, śnieg, okiść) na przegęszczone sztuczne drzewostany świerkowe przeznaczone do przebudowy

Regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach młodszych klas wieku

13

Zamieranie drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia powodowane przez czynniki biotyczne (owady, grzyby pasożytnicze) w drzewostanach przeznaczonych do przebudowy składu gatunkowego

1. Wykładanie pułapek feromonowych i klasycznych na owady.
2. Korowanie ściętych drzew opanowanych przez owady

14

1. Uszkodzenia upraw leśnych i młodników przez jelenie (Cereus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus)w przebudowywanych drzewostanach.

2. Zgryzanie pędów i pączków w uprawach leśnych.

3. Zdzieranie kory z pni drzew w młodnikach

1. Grodzenie i naprawy ogrodzeń upraw leśnych i młodników.
2. Zabezpieczanie drzew pakułami i stosowanie środków zapachowych (repelentów)

15

Brak ciągłości połączeń ekologicznych pomiędzy niektórymi kompleksami leśnymi na skutek istniejącej struktury użytkowania gruntów (dawne wylesienia, rozległe kompleksy łąkowe)

Tworzenie leśnych korytarzy ekologicznych przez dosadzanie drzew na obszarach, dla których przewiduje się konieczność zapewnienia ciągłości szlaków migracji zwierząt, poprzez łączenie dużych kompleksów leśnych

16

Zgryzanie i wydeptywanie roślin w obrębie płatów wrażliwych zespołów roślinnych w ekosystemach nieleśnych (szuwarów, ziołorośli, torfowisk) położonych w obszarach regulowanego wypasu

Grodzenie cennych płatów roślinności za pomocą drewnianych barierek

17

Wypieranie półnaturalnych zbiorowisk roślinnych przez gatunki ekspansywne

Likwidacja lub ograniczanie liczebności populacji ekspansywnych gatunków poprzez ich punktowe usuwanie ze zbiorowisk roślinnych

 

18

Wzrost śmiertelności dzikich zwierząt (głównie płazów i jeleniowatych) na ruchliwych drogach publicznych

1. Wykonywanie zabezpieczeń ograniczających wychodzenie płazów na drogi.
2. Budowa przejść pod drogami i ewentualne przenoszenie osobników.
3. Wystawienie znaków ostrzegawczych przy drogach publicznych.
4. Wprowadzanie ograniczeń prędkości na wybranych odcinkach dróg (znaki drogowe i progi zwalniające) – po uzgodnieniu z zarządami dróg lokalnych województwa podkarpackiego

19

Zwiększona śmiertelność ptaków na napowietrznych liniach energetycznych

Działania na rzecz sukcesywnej likwidacji napowietrznych linii energetycznych i zastępowania ich kablem podziemnym

20

Zanik miejsc rozrodu płazów

Wykonywanie oczek wodnych oraz pogłębienie i oczyszczanie niektórych z nich w celu utrzymania odpowiednich warunków dla rozrodu płazów

21

Kłusownictwo w potokach górskich

Nadzorowanie potoków w miejscach szczególnie narażonych na kłusownictwo – na tarliskach

22

Kłusownictwo w strefie przygranicznej z Ukrainą (jeleń (Cervus elaphus), żubr (Bison bonasus), wilk (Canis lupus))

1. Nadzorowanie strefy przygranicznej.
2. Współpraca ze Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej

23

Choroby żubra (Bison bonasus) (gruźlica, zarażenie pasożytami) oraz chów wsobny

1. Uzupełnianie puli genowej o wyselekcjonowane pod względem genetycznym osobniki.
2. Izolacja stada „Górny San” do czasu pełnego rozpoznania zagrożenia chorobowego poprzez kontrolę miejsc przebywania i niedopuszczenie do kontaktu z żubrami (Bison bonasus)z innych stad.
3. Opieka weterynaryjna.
4. Monitoring stanu zdrowotnego populacji żubra (Bison bonasus) prowadzony wspólnie z sąsiadującymi nadleśnictwami.
5. Promowanie poza granicami Parku selektywnej, rozciągniętej w czasie eliminacji osobników osłabionych o jednoznacznych symptomach chorobowych, pod uważnym nadzorem osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu merytorycznym.
6. Wypracowanie metody przyżyciowego pozyskiwania od żubrów materiału do analiz służących ocenie ich stanu zdrowotnego

24

Zanik siedlisk ciepłolubnej fauny bezkręgowców na skutek sukcesji wtórnej

Koszenie roślinności zielnej i wycinanie krzewów zapobiegające zarastaniu i zanikowi siedlisk bezkręgowców ciepłolubnych

25

1. Zanikanie dawnych sadów i grup drzew owocowych.
2. Zamieranie starych rodzimych odmian, odpornych na ostre warunki klimatyczne

Nasadzenia drzew owocowych starych odmian (pozyskiwanie zrzezów do wegetatywnego rozmnażania odmian) w strefie dawnych zabudowań i sadów –przeprowadzane według założeń historycznych na podstawie map katastralnych

26

Zamieranie cennych, starych okazów drzew na terenie dawnych osad ludzkich

Konserwacja starych drzew poprzez formowanie koron i usuwanie suchych gałęzi

27

Zanikanie śladów po dawnych terenach osadniczych (cmentarze, krzyże, piwniczki, cerkwiska) wskutek zachodzących procesów naturalnych

1. Odsłanianie pozostałości dawnej zabudowy, poprzez usuwanie niepożądanej roślinności.
2. Prace o charakterze porządkowym

 

28

Zanikanie drzew i krzewów o znaczeniu biocenotycznym, wzbogacających bazę pokarmową dla ptaków, ssaków i niektórych bezkręgowców

W wybranych obszarach ochrony częściowej Parku wzbogacanie naturalnej bazy pokarmowej ptaków, ssaków oraz tworzenie siedlisk dla bezkręgowców przez nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimego pochodzenia (drzewa owocowe, jarzębina (Sorbus aucuparia), głóg (Crataegus sp.), dzika róża (Rosa canina))

29

Zagrożenia spowodowane przez narastający ruch samochodowy i brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych

1. Waloryzacja liniowych i punktowych barier antropogenicznych (ciągów komunikacyjnych, zabudowy przestrzeni przyrodniczej) na obszarze Parku i otuliny wraz z oceną ich wpływu na drożność korytarzy ekologicznych dla zwierząt.
2. Propagowanie właściwych rozwiązań planistycznych w gospodarowaniu przestrzenią oraz wczesne informowanie o potencjalnych konfliktach i zagrożeniach.
3. Działania edukacyjne

30

Presja nielegalnego ruchu motorowego (motocykle, quady, skutery śnieżne) na środowisko przyrodnicze Parku

Wzmożona kontrola służb Parku przy współpracy ze Strażą Graniczną dotycząca eliminacji nielegalnej penetracji Parku przez osoby poruszające się na jego terenie na motocyklach, quadach i skuterach śnieżnych

31

Obecność elementów dysharmonizujących krajobraz

1. Zmiana formy infrastruktury turystycznej na nawiązującą do tradycji regionu.
2. Uporządkowanie ładu przestrzennego poprzez przysłonięcie większych elementów dysharmonizujących za pomocą wysokiej zieleni.
3. Odtworzenie i utrwalenie śladów po historycznych miejscowościach

32

Zanikanie śladów materialnych i niematerialnych dawnej kultury

1. Eksponowanie lub odtwarzanie śladów dawnej kultury (konserwacja, rekonstrukcja, rekompozycja, restytucja, reintegracja, itp.).
2. Działalność edukacyjna w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego.
3. Popieranie inicjatyw związanych z poznawaniem dawnych tradycji o znaczeniu kulturowym

33

Pożary połonin

1. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu udostępnienia Parku.
2. Doposażenie w sprzęt do gaszenia pożarów w górach (umiejscowienie sprzętu w pobliżu miejsc o największym zagrożeniu)

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenia wynikające z istniejącej struktury własności gruntów skutkujące zwiększeniem presji antropogenicznej na walory przyrodnicze Parku

W uzasadnionych przypadkach wykup i zamiana niektórych obszarów Parku stanowiących własność komunalną i prywatną

2

Projektowanie rozwiązań technicznych mogących przyczyniać się do przerwania ciągłości ekologicznej powierzchniowych wód płynących (budowa obiektów hydrotechnicznych, przegradzających rzeki i potoki w Parku i jego otulinie)

Propagowanie właściwych rozwiązań projektowych umożliwiających migrację fauny rzecznej

3

Niska liczebność rzadkich linii rodowych w populacji regionalnej rasy konia huculskiego

1. Zachowawcza hodowla konia huculskiego.
2. Utrzymanie cennych linii rodowych w stadninie w Wołosatem

4

Negatywne oddziaływanie warunków klimatycznych w okresie ostrych zim na populację żubra (Bison bonasus)

1. Dokarmianie żubrów dobrej jakości karmą.
2. Właściwa lokalizacja paśników

5

Synantropizacja populacji niedźwiedzia (Ursus arctos) i innych gatunków zwierząt

1. Prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie Parku i jego otuliny (terminowy wywóz śmieci, zabezpieczanie śmietników przed zwierzętami, segregacja odpadów).
2. Edukacja turystów i społeczności lokalnych nastawiona na promowanie właściwych zachowań w relacji człowiek – zwierzę, w tym w odniesieniu do postępowania z odpadami

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, gleby oraz wód spowodowane intensywnym i długotrwałym wypalaniem węgla drzewnego

Ograniczanie skutków wypalania węgla drzewnego, poprzez oddalanie od Parku miejsc lokalizacji wypalania (Hylaty, między Nasicznem a Caryńskiem)

2

Kłusownictwo w stosunku do żubrów (Bison bonasus) poza granicą państwową

Przeciwdziałanie wędrówkom żubrów (Bison bonasus) bytujących na terenie Parku i nadleśnictwa Stuposiany na stronę ukraińską, poprzez modyfikację rejonów koncentracji stada w wyniku nowo tworzonych punktów dokarmiania i zmianę przyzwyczajeń pokarmowych

3

Negatywne oddziaływanie barier antropogenicznych na obszarach przyległych do Parku skutkujące zaburzeniem swobodnej migracji zwierząt

1. Promowanie wprowadzenia odpowiednich przepisów do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin gwarantujących zachowanie ciągłości przestrzeni przyrodniczej (w tym korytarzy ekologicznych) w rejonach kluczowych dla ochrony populacji zwierząt szczególnie o dużych areałach osobniczych (migrujących na dalekie odległości).
2. Edukacja społeczna dotycząca zagadnień negatywnego wpływu postępującej fragmentacji środowiska przyrodniczego na zachowanie ciągłości przestrzennej areałów zwierząt

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Projektowane przejście graniczne na Przełęczy Beskid, którego realizacja stworzy barierę przestrzenną dla swobodnej migracji wielu gatunków zwierząt przecinającą dotychczasowy system korytarzy ekologicznych łączących duże kompleksy leśne

Wspieranie działań na rzecz alternatywnego rozwiązania – utworzenia przejścia Żurawin-Boberka, bardziej dogodnego dla rozwoju w przyszłości regionu i zarazem o mniejszej kolizyjności w kontekście potrzeb migracyjnych zwierząt

2

Zaburzenia w naturalnej dynamice liczebności populacji zwierząt kopytnych

Śledzenie trendów i zmian w liczebności populacji na podstawie cyklicznych inwentaryzacji zwierząt kopytnych w oparciu o metody pozwalające na określenie zagęszczenia i miejsc koncentracji zwierząt

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu niektórych zagrożonych gatunków roślin

3 stanowiska

Oddziały – 1/137a 1/93g, 1/35a

2

Eksperymentalne, punktowe zasilanie stanowisk populacji naturalnych poprzez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ dla następujących gatunków:

23 stanowiska naturalne na łącznej powierzchni 30 m2

Cały obszar Parku –według potrzeb

 

1) arnika górska (Arnica montana),

3 stanowiska

 

 

2) chaber Kotschyego (Centaurea kotschyana),

3 stanowiska

 

 

3) goździk kartuzek skalny (Dianthus carthusianorum subsp. saxigenus),

3 stanowiska

 

 

4) lepnica karpacka (Silene dubia),

2 stanowiska

 

 

5) ostróżka wyniosła (Delphinium elatum ssp. nacladense),

1 stanowisko

 

 

6) rdest żyworodny (Polygonum viviparum),

1 stanowisko

 

 

7) różeniec górski (Rhodiola rosea),

2 stanowiska

 

 

8) sesleria Bielza (Sesleria bielzii),

1 stanowisko

 

 

9) tojad bukowiński (Aconitum bucovinense),

2 stanowiska

 

 

10) zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia),

3 stanowiska

 

 

11) zerwa kulista (Phyteuma orbiculare)

1 stanowisko

 

3

Regeneracja muraw alpejskich zniszczonych w wyniku wydeptywania – wysadzenie sadzonek kostrzewy niskiej (Festuca supina)

6 000 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

 

B. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie niskich barier ochronnych drewnianych w otoczeniu szlaków turystycznych zabezpieczających przed wydeptywaniem roślinności oraz inicjowaniem procesów erozyjnych

300 m

Piesze szlaki turystyczne

2

Wykonanie wysokich barier drewnianych, zabezpieczających teren przyległy do szlaków turystycznych przed nadmiernym wydeptywaniem

300 m

 

3

1. Wykonanie odwodnień w postaci drewnianych korytek (drenów, wodospustów) odprowadzających wodę opadową z miejsc wydeptanych i zagłębionych na szlakach turystycznych.
2. Zabezpieczenie szlaków przed postępowaniem procesów erozyjnych

100 sztuk

 

4

Wymiana zużytych tablic informujących o wykonanych zabiegach ochrony czynnej w otoczeniu przyrodniczym szlaków pieszych – działanie edukacyjne służące pośrednio ochronie szaty roślinnej

70 sztuk

1. Piesze szlaki turystyczne.
2. Ścieżki przyrodnicze

5

Wykonanie drewniano-kamiennych zabezpieczeń (progów przeciwerozyjnych) w celu ograniczenia erozji podłoża szlaków turystycznych

100 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

6

Wykonanie i montaż schodków ziemno-kamiennych w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego

150 sztuk

 

7

Systematyczne oczyszczanie drenów

300 sztuk

1. Piesze szlaki turystyczne.
2. Ścieżki przyrodnicze

8

Konserwacja drewnianych nawierzchni (pomostów) z wymianą uszkodzonych elementów służąca ograniczeniu zjawisk erozyjnych

800 m

9

Konserwacja wysokich barier zabezpieczających, uzupełnienie braków poręczy w celu ograniczenia wydeptywania roślinności przyległej do szlaków

2000 m

 

10

Konserwacja niskich barier zabezpieczających i poprawa ich umocowania w celu ograniczenia procesów erozyjnych i wydeptywania roślinności

1000 m

 

11

Przełożenie lub poprawa umocowania siatek ochronnych zabezpieczających przed wydeptywaniem roślinności i stwarzających warunki do jej spontanicznej regeneracji

500 m

 

12

Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych

70 km

 

13

Konserwacja poręczy mostu

2 sztuk

Oddział 1/156 d

14

Konserwacja szlabanu ograniczającego niekontrolowaną presję turystyczną na obszar Parku

1 sztuka

Oddział 1/158 d

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany struktury wiekowej drzewostanów świerkowych)

761,49 ha

Oddziały – 1/25g, 1/80a, 1/81b, 1/36a, 1/38a, 1/37b, 1/51a, 1/78a, 1/81c, 1/83b, 1/89a, 1/87f, 1/87d, 2/17a, 2/18a, 2/57b, 2/102a, 2/167g, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/181a, 2/182c, 2/185a, 2/185b, 2/188a, 2/188c, 2/208c, 2/208g, 2/210m, 2/256a

2

Przygotowanie powierzchni do odnowień sztucznych

4,50 ha

Oddziały – 1/36a, 1/48d,1/58b, 1/59a, 1/59c, 1/81c, 1/83 b, 1/256 a

3

Odnowienie sztuczne pożądanymi gatunkami drzew

7,00 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/48a, 1/49a, 1/79f, 1/81c, 1/256a, 2/169b, 2/170a, 2/170g

 

4

Dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia luk)

2,3 ha

Oddziały – 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/58b, 1/78a, 1/79f

5

Usuwanie roślinności zielnej wokół sadzonek przez wykaszanie lub motyczenie (pielęgnacja odnowień)

102,56 ha

Oddziały – 1/1dx, 1/2a, 1/5d, 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/55a, 1/58b, 1/78a, 1/79f, 1/81c, 1/85f, 1/97c, 1/129b, 1/130c, 1/131b, 1/132k, 1/135c, 1/249b, 1/265a, 1/265b, 2/5g, 2/7b, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170g, 2/174i, 2/174j, 2/182b, 2/182c, 2/188c, 2/188f, 2/191f, 2/194j, 2/209b, 2/210a

6

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia upraw leśnych

28,6 ha

Oddziały – 1/36a, 1/49a, 1/69g, 1/90a, 1/272a, 1/260a, 2/208c

7

Prace szkółkarskie

1,50 ha

Obwody ochronne – Suche Rzeki, Górny San, Brzegi Górne, Caryńskie

8

Pozyskanie nasion buka (Fagus sylvatica), jodły (Abies alba), jaworu (Acer Pseudoplatanus), wiązu górskiego (Ulmus glabra) w celu wyhodowania sadzonek rodzimego pochodzenia do przebudowy drzewostanów

50 kg

Obwody ochronne – Brzegi Górne, Caryńskie, Ustrzyki Górne, Osada, Tarnica, Suche Rzeki

9

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami łownymi za pomocą siatki, repelentów bądź środków mechanicznych

20,33 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/54b, 1/58b, 1/78a, 1/79a, 1/79f, 1/80a, 1/80b, 1/81b, 1/81c, 1/85h, 1/90a, 2/5g, 2/7b, 2/169b, 2/170a, 2/170g

10

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami za pomocą zabezpieczeń z siatki – naprawa i konserwacja zabezpieczeń

17,00 km

Obwód Ochronny Górny San, Tarnawa, Osada, Ustrzyki Górne, Suche Rzeki

11

Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki

11,00 km

Obwód Ochronny Górny San, Tarnawa, Brzegi Górne

12

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) w celu spowalnienia procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowaniu liczebności kornika drukarza (Ips typographus)

130 sztuk

Obwód Ochronny Górny San

13

Wykładanie drzew pułapkowych oraz ich korowanie (pułapki klasyczne) w celu spowalniania procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowania liczebności kornika drukarza (Ips typographus)

20 sztuk

 

14

Usunięcie pozostałości dawnych budynków i rekultywacja terenu

2 sztuki

Oddziały – 2/119a, 2/137b

15

Naprawa schronu na sadzonki

1 sztuka

Oddział – 1/133 j

16

Naprawa szlaków zrywkowych

3,5 km

Obwody ochronne Osada i Górny San

17

Usuwanie drzew i krzewów z rowów i poboczy

3 km

Obwód ochronny Górny San

18

Udrożnienie drogi przeciwpożarowej

2,20 km

Oddziały – 1/97 g, 1/97f, 1/97i, 1/98b, 1/98 c

19

Wykonanie nawierzchni z drewna (dylowanek) na szlakach zrywkowych

80 m

Obwód Ochronny Górny San

20

Wykonanie nowych szlaków zrywkowych

2 km

 

21

Budowa zbiornika przeciwpożarowego

1 sztuka

Oddział – 1/261 b

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Mechaniczne koszenie łąk z uprzątnięciem biomasy, (obejmujące siedlisko łąk świeżych i stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata))

989 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/134h, 1/180a, 1/180f, 1/180h, 1/180i, 1/181a, 1/181f, 1/181g, 1/181h, 1/182c, 1/182g, 1/182h, 1/182o, 1/183a, 1/183f, 1/184f, 1/185f, 1/185k, 1/185l, 1/185m, 1/185n, 1/186d, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 1/213a, 1/213d, 1/217f, 1/217h, 1/217o, 1/217p, 1/242d, 1/245a, 1/246a, 1/248b, 1/248g, 1/249b, 1/249c, 1/249d, 1/249f, 1/250d, 1/251d, 1/251h, 1/252d, 1/252f, 1/252g, 1/253b, 1/253c, 1/253d, 1/254f, 1/255a, 1/255b, 1/255c, 1/256a, 1/256b, 1/256c, 1/256d, 1/258b, 1/258c, 1/258d, 1/259a, 1/259b, 1/259c, 1/263a, 1/263b, 1/264b, 1/264c, 1/264d, 1/264f, 1/264g, 1/266a, 1/266b, 1/268a, 1/268c, 1/268d, 1/268f, 1/269a, 1/269d, 1/270a, 1/270b, 1/27 1a, 1/271b, 1/271c, 1/272b, 1/273a, 1/273b, 1/274b, 1/274c, 1/275b, 1/275c, 1/276b, 1/276c, 1/278a, 1/278b, 1/278c, 1/279a, 1/279b, 1/279c, 1/279d, 1/280a, 1/280b, 1/281a, 1/281b, 1/281c, 1/282a, 2/1ax, 2/1c, 2/1cx, 2/1g, 2/1hx, 2/1i, 2/1m, 2/1n, 2/1p, 2/1r, 2/1w, 2/1x, 2/1z, 2/24j, 2/24k, 2/24m, 2/66b, 2/66c, 2/66g, 2/66o, 2/66p, 2/66s, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/171i, 2/172a, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280d, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m,

 

 

 

 

2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281a, 2/281c, 2/281f, 2/282a, 2/282b, 2/285c, 2/285d, 2/287b, 2/288b, 2/288c, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c

2

Ręczne koszenie łąk i ziołorośli z częściowym uprzątnięciem biomasy obejmujące siedliska – łąki świeże i torfowiska przejściowe oraz stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata)

37 ha

Oddziały – 1/132f, 1/132m, 1/135i, 1/181a, 1/181i, 1/181k, 1/181n, 1/182c, 1/185f, 1/185s, 1/186d, 1/248c, 1/248d, 1/248f, 1/249b, 1/249c, 1/250b, 1/250c, 1/252a, 1/252b, 1/252c, 1/253b, 1/254b, 1/254c, 1/268a, 1/268b, 1/268c, 1/269a, 1/269b, 1/269c, 2/67m, 2/86b, 2/86d, 2/126c

3

Koszenie ręczne wybranych płatów zbiorowisk połoninowych, obejmujących siedlisko – ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) 6430

1 ha

Oddział 2/166a

4

Cykliczne koszenie roślinności zarastającej historyczne obiekty kultury materialnej w celu ich odsłonięcia i wyeksponowania

4,20 ha

Oddziały – 1/36a, 1/74c, 1/75a, 1/87b, 1/181f, 1/250d, 1/258c, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 2/67f, 2/274b, 2/275a, 2/275c, 2/277b, 2/281a, 1/281c, 2/286c

5

Wypas owiec i koni huculskich (lub wypas z koszeniem) w celu zachowania roślinności o charakterze pastwiskowym obejmujący siedliska:
1) murawy bliźniczkowe (Nardion) – 6230,
2) łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) – 6510,
3) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) – 6520

841 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/182g, 1/183 h, 1/183f, 1/185f, 1/185l, 1/185n, 1/255c, 1/256c, 1/258b, 1/258c, 1/259b, 1/259d, 1/261a; 1/261b, 1/ 263b, 1/264g, 1/264d. 2/1ax, 2/1c, 2/1g, 2/1i, 2/1m, 2/1p, 2/1w, 2/24j, 2/24k, 2/66o, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/173h, 2/174i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280d, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m, 2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281c, 2/281f, 2/282b, 2/283c, 2/285c, 2/285d, 2/286c, 2/287b, 2/288b, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c

6

Ekstensywne nawożenie łąk obornikiem

73 ha przy dawce zmniejszonej do 4 t/ha (łącznie 292 t)

Oddziały – 1/132l, 1/133a, 1/185f, 1/185l, 1/250d, 1/25 1h, 1/256c, 1/256d

 

7

Usuwanie drzew i krzewów z ekosystemów nieleśnych – zabieg obejmujący siedliska przyrodnicze:
1) łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) – 6510,
2) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) 6520,
3) torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą – 7110,
4) torfowiska zdegradowane – 7110,
5) torfowiska przejściowe – 7140

31 ha

Oddziały – 1/132f, 1/182c, 1/180h, 1/180i, 1/185f, 1/185g, 1/185r, 1/187d, 1/188d, 1/188f, 1/248c, 1/248d, 1/249b, 1/249c, 1/252b, 1/254b, 1/254c, 1/255c, 1/268b, 1/268c, 1/269b, 1/269c,

8

Ograniczanie rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowski) poprzez selektywne usuwanie osobników

1,1 ha

Oddziały – 1/257a, 1/258d, 1/259b, 1/264 a, 1/264 c

9

Utrzymanie pasów przeciwpożarowych na granicy między ekosystemami nieleśnymi Parku, a drzewostanami świerkowymi Nadleśnictwa Stuposiany poprzez mechaniczne wykaszanie łąk z jednoczesnym uprzątaniem biomasy

30 ha

Oddziały – 1/248a, 1/248b,1/248c, 1/248g, 1/249a,1/249f, 1/252f, 1/252g, 1/255c, 1/256c, 1/257a, 1/263a, 1/263g, 1/264g, 1/264d, 1/266a, 1/267a, 1/271b, 1/273a, 1/273b, 1/278a, 1/280a, 1/280b, 1/282a

10

1. Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych pojawiających się w drodze sukcesji wtórnej na stanowiskach zagrożonych gatunków rodzimych.
2. Poprawa warunków wzrostu zagrożonych gatunków roślin

4 stanowiska

Oddziały–1/85j, 1/50h, 1/69h, 1/76a

11

Eksperymentalne, punktowe zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ:

9 stanowisk na powierzchni 10 m2

 

Cały obszar Parku – według potrzeb

1) arnika górska (Arnica montana),

1 stanowisko

2) dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia),

1 stanowisko

3) goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe),

1 stanowisko

4) kosaciec syberyjski (Iris sibirica),

2 stanowiska

5) pełnik alpejski (Trollius altissimus),

1 stanowisko

6) rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),

2 stanowiska

7) turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora)

1 stanowisko

12

Wzbogacenie składu gatunkowego wilgotniejszych wariantów łąk świeżych poprzez punktowe wysadzenie typowych gatunków (mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), pełnik europejski (Trollius europaeus) na przygotowanych poletkach

10 stanowisk na powierzchni 10 a

Leśnictwo Tarnawa, oddziały – 1/245–1/273

13

Przygotowanie powierzchni do wykaszania –oznakowanie palikami

989 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/134h, 1/180a, 1/180f, 1/180h, 1/180i, 1/181a, 1/181f, 1/181g, 1/181h, 1/182c, 1/182g, 1/182h, 1/182o, 1/183a, 1/183f, 1/184f, 1/185f, 1/185k, 1/185l, 1/185m, 1/185n, 1/186d, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 1/213a, 1/213d, 1/217f, 1/217h, 1/217o, 1/217p, 1/242d, 1/245a, 1/246a, 1/248b, 1/248g, 1/249b, 1/249c, 1/249d, 1/249f, 1/250d, 1/25 1d, 1/25 1h,

 

 

 

 

1/252d, 1/252f, 1/252g, 1/253b, 1/253c, 1/253d, 1/254f, 1/255a, 1/255b, 1/255c, 1/256a, 1/256b, 1/256c, 1/256d, 1/258b, 1/258c, 1/258d, 1/259a, 1/259b, 1/259c, 1/263a, 1/263b, 1/264b, 1/264c, 1/264d, 1/264f, 1/264g, 1/266a, 1/266b, 1/268a, 1/268c, 1/268d, 1/268f, 1/269a, 1/269d, 1/270a, 1/270b, 1/271a, 1/271b, 1/271c, 1/272b, 1/273a, 1/273b, 1/274b, 1/274c, 1/275b, 1/275c, 1/276b, 1/276c, 1/278a, 1/278b, 1/278c, 1/279a, 1/279b, 1/279c, 1/279d, 1/280a, 1/280b, 1/281a, 1/281b, 1/281c, 1/282a, 2/1ax, 2/1c, 2/1cx, 2/1g, 2/1hx, 2/1i, 2/1m, 2/1n, 2/1p, 2/1r, 2/1w, 2/1x, 2/1z, 2/24j, 2/24k, 2/24m, 2/66b, 2/66c, 2/66g, 2/66o, 2/66p, 2/66s, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/171i, 2/172a, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m, 2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281a, 2/281c, 2/281f, 2/282a, 2/282b, 2/285c, 2/285d, 2/287b, 2/288b, 2/288c, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Kontrola funkcjonowania i bieżące naprawy systemu zastawek na dawnych rowach melioracyjnych oraz na potokach w dolinie Wołosatego i w dolinie górnego Sanu

300 sztuk

Obwody ochronne – Tarnawa i Wołosate

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie wysokich barier ograniczających w otoczeniu szlaków turystycznych zabezpieczających przed nadmiernym wydeptywaniem roślinności i inicjowaniem procesów erozyjnych

300 m

Oddziały – 2/191f, 2/171a, 2/288d, 2/67h

2

1. Wykonanie odwodnień w postaci drewnianych korytek (drenów, wodospustów) odprowadzających wodę opadową z zagłębień terenu w miejscach nadmiernie wydeptanych szlaków pieszych.
2. Zabezpieczenie szlaków przed postępującymi procesami erozyjnymi

100 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

3

Wykonanie drewniano – kamiennych zabezpieczeń (progów) w celu ograniczenia erozji podłoża glebowego szlaku turystycznego

100 sztuk

 

4

Wykonanie i montaż schodków ziemno-kamiennych w celu ograniczenia erozji podłoża glebowego szlaku turystycznego

80 sztuk

 

5

1. Rozmieszczenie tablic informujących o wykonanych zabiegach ochronnych w otoczeniu przyrodniczym szlaków pieszych w celu zapewnienia niezbędnego efektu edukacyjnego i ochronnego
2. Wymiana zużytych tablic na nowe

50 sztuk

1. Piesze szlaki turystyczne.
2. Ścieżki przyrodnicze

6

Wykonanie drewnianych nawierzchni (pomostów) na podmokłych odcinkach ścieżek przyrodniczych i spacerowych w celu minimalizacji uszkodzeń roślinności oraz inicjowania procesów erozyjnych

200 m

 

7

Systematyczne oczyszczanie drenów

300 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

8

Konserwacja drewnianej nawierzchni szlaków (pomostów, kładek) w celu minimalizacji procesów erozyjnych

500 m

 

9

Konserwacja wysokich barier zabezpieczających, uzupełnienie braków poręczy służących ograniczaniu wydeptywania roślinności

1000 m

 

10

Konserwacja niskich barier zabezpieczających i poprawa ich umocowania w celu ograniczania procesów erozyjnych oraz wydeptywania roślinności

250 m

 

11

Przełożenie lub poprawa umocowania metalowych siatek ochronnych sprzyjających spontanicznej regeneracji roślinności przy szlakach

300 m

 

12

Demontaż siatek ochronnych w miejscach o zregenerowanej darni

200 m

 

13

Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych

70 km

 

14

Rozbiórka uszkodzonych drewnianych nawierzchni (pomostów)

400 m

 

15

Budowa dużych tablic informacyjnych

2 sztuki

W Wołosatem – przy parkingu, przy obiektach Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego

16

Budowa tablic informacyjnych

2 sztuki

Na szlaku relacji dolina Rzeczycy – Wielka Rawka, na szlaku Wołowate – Przełęcz Bukowska

 

E. Inne według specyfiki Parku – działania na rzecz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona populacji żubra (Bison bonasus), poprzez:
1) utrzymanie lokalnej populacji na obszarze Parku,
2) dokarmianie stada w okresie zimy,
3) zakup lub przygotowanie paszy i soli lizawkowej oraz czynności transportowe

1. Pasza objętościowo – soczysta (marchew, buraki, owies) – 3t.
2. Kukurydza – 300 kg.
3. Sól lizawkowa – 0,8 t.
4. Olejek anyżkowy – 500 ml

Górny San, Tarnawa

2

Ochrona populacji żubra (Bison bonasus) naprawy, sprzątanie i dezynfekcja istniejących paśników i ich otoczenia z usuwaniem starego i wykładaniem świeżego siana

5 sztuk

Tarnawa, oddziały – 1/259c, 1/256a, 1/266a, 1/272a, 1/281a

3

Ochrona populacji żubra (Bison bonasus) – budowa zagrody do przetrzymywania żubrów

1 zagroda

Wołosate

4

Ochrona niedźwiedzia (Ursus arctos) rewitalizacja bazy żerowej (zabiegi pielęgnacyjne w obrębie zadrzewień owocowych – prześwietlanie i usuwanie drzew)

200 sztuk drzew

Cały obszar Parku

5

Ochrona niedźwiedzia (Ursus arctos) utworzenie 10 poletek pielęgnacyjnych dla namnażania sadzonek w celu sukcesywnego uzupełniania zadrzewień owocowych oraz innych gatunków drzew i krzewów stanowiących naturalną bazę żerową

0,2 ha

Leśnictwa Parku – Ustrzyki Górne, Brzegi Górne, Osada, Wołosate, Tarnawa, Suche Rzeki, Górny San, Tarnica

6

Ochrona populacji bobra (Castor fiber) nasadzenia wierzbowe (wierzba krucha) w celu zapewnienia bazy pokarmowej

0,9 ha

Oddziały – 1/255a (0,3ha), 277b (0,3 ha), 268a (0,3ha)

7

Ochrona populacji bobra (Castor fiber) pielęgnacja upraw wierzbowych służących do uzupełniania nasadzeń zgryzowych

0,03 ha

Tarnawa, oddział 1/161

8

Ochrona populacji bobra (Castor fiber) monitoring populacji na wybranych stanowiskach w Parku

30 stanowisk

Caryńskie, Górny San, Moczarne, Tarnawa, Wołosate

9

Ochrona ptaków – dokarmianie ptaków w okresie zimy (zakup karmy dla ptaków)

400 kg

Wołosate, Tarnawa, Ustrzyki Górne

10

Ochrona płazów:
1) ograniczenie śmiertelności płazów na drogach poprzez montaż płotków wzdłuż dróg oraz nadzór,
2) ocena stanu populacji

0,3 km

Oddziały – 1/132, 1/185, 1/217

11

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych:
1) pogłębianie i oczyszczanie oczek wodnych z osadów,
2) usunięcie nadmiaru roślinności

18 sztuk

1. Wołosate, oddział – 1/181g.
2. Ustrzyki Górne, oddział 1/132k/f, 1/213c.
3. Brzegi Górne, oddział 2/86b.
4. Osada, oddział 2/171h.
5. Tarnawa, oddziały – 1/95a, 1/256a, 1/259a, 1/261b, 1/266b, 1/264c, 1/271, 1/262a

12

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych – zabezpieczenie oczek wodnych znajdujących się w strefie wypasu, poprzez grodzenie pastuchem elektrycznym

7 sztuk

Brzegi Górne, oddział – 2/86b, Wołosate, oddział – 1/181g

13

Ograniczanie nielegalnego połowu ryb – nadzór w okresie niskiego stanu wód w miesiącach – VII, VIII, IX, X

112 km

System rzeczny na terenie Parku, rzeki i potoki – Rzeczyca, Górna Solinka, Nasiczniański, Wołosaty, Wołosatka, Halicz, San

14

Ochrona ryb:
1) nadzór nad tarliskami w miesiącach – X, XI, XII,
2) ocena stanu populacji

112 km

15

Zabezpieczenie stanowisk cennych gatunków bezkręgowców – nadzór nad stanowiskami opisowymi (miejscami typowymi – loci typici)

17 stanowisk

Cały obszar Parku, według potrzeb

16

1. Koszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk rzadkich bezkręgowców (Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera).
2.
Ocena występowania rzadkich gatunków motyli dziennych Rhopalocera – monitoring skuteczności zabiegu koszenia

0,4 ha

 

17

Monitoring ważek Odonata w pobliżu oczek wodnych w celu aktualizacji listy gatunków występujących w Parku w tym ocena występowania gatunków rzadkich i chronionych oraz gatunków ujętych w załączniku II do dyrektywy Rady z 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

20 stanowisk

Cały obszar Parku

18

Usunięcie ogrodzeń z siatki stanowiących pozostałość po dawnych zabiegach ochronnych

1,3 km

Oddziały – 1/248a, 1/248f, 1/251h, 1/251a, 1/280a, 1/263a, 1/264c, 1/267a, 1/261b, 1/276a;

19

Ochrona ryb poprzez udrożnienie potoku Roztoki przy ujęciu wody w Tarnawie

sztuka

Oddziały – 1/262f / 263a –termin IV kwartał

20

Wykaszanie roślinności w obrębie historycznych zespołów osadniczych (cmentarze, cerkwiska, miejsca po zagrodach)

4,04 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/61 d, 1/74c, 1/75a, 1/87c, 1/181f, 1/250d, 1/258b, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 2/67f, 1/281c, 2/286c

21

Usuwanie zbędnych krzewów i drzew zarastających historyczne zespoły osadnicze (cmentarze, cerkwiska, miejsca po zagrodach)

4,04 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/61 d, 1/74c, 1/75a, 1/87c, 1/181f, 1/250d, 1/258b, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 2/67f, 1/281c, 2/286c

22

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach – konserwacja obiektów kulturowych (kaplica Stroińskich i ruiny dworu w Siankach)

2 sztuki

Oddziały – 1/74c, 1/87c

23

Prace porządkowe na cmentarzach i cerkwiskach – konserwacja nagrobków

30 sztuk

Oddziały – 1/181, 2/67f, 2/286c, 1/268g, 1/268f, 2/274b, 1/281a

24

Konserwacja okazałych drzew na terenach historycznej zabudowy

22 sztuki

Oddziały – 1/95b, 1/268g

25

Budowa tablic informujących o potrzebie ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego

2 sztuki

Przy cerkwisku w Caryńskiem, przy grobowcu Stroińskich w Siankach

26

Uzupełnienie oznakowania odcinka ścieżki spacerowej Tarnawa Niżna – Dźwiniacz

1,05 km

Oddziały – 1/267a, 1/267b

27

Poprawa oznakowania szlaków rowerowych i konnych w obszarze Parku

155 km

Ciąg szlaków rowerowych i konnych

28

Zabezpieczenie środkami do konserwacji drewna wiat (deszczochronów) przy szlakach pieszych i wiat typu brogowego na parkingach

15 sztuk

Przy pieszych szlakach turystycznych i parkingach

29

Zabezpieczenie ławostołów środkami do konserwacji drewna

20 sztuk

Przy pieszych szlakach turystycznych i parkingach

30

1. Konserwacja urządzeń turystycznych:
1) znaki,
2) słupki,
3) tablice,
4) drogowskazy.
2. Oznakowanie ścieżek przyrodniczych – systematyczne usuwanie braków

140 km

Piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

31

Budowa suchych toalet typu alpejskiego

1 sztuka

Przełęcz Bukowska

32

Budowa sanitariatów w Wołosatem w oparciu o istniejący obiekt gospodarczy Parku

1 sztuka

Oddział – 1/182m

33

Budowa drewnianych deszczochronów, o powierzchni zabudowy 25 m2

1 sztuka

Na szlaku Jaworzec – Przełęcz Orłowicza

34

Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych poprzez ich koszenie oraz usuwanie odrastających drzew i krzewów

4 sztuki

1. Ścieżka przyrodnicza w dolinie górnego Sanu.
2. Ścieżka przyrodnicza w Brzegach Górnych.
3. Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki Górne – Wołosate.
4. Ścieżka spacerowa Tarnawa – Dźwiniacz

35

Udrożnienie szlaków konnych, poprzez:
1) utrzymywanie ich przejezdności,
2) stałą kontrolę oznakowań,
3) usuwanie wiatrołomów, zakrzaczeń,
4) koszenie tras

81 km

Szlaki konne w granicach Parku

36

Wykonanie zabezpieczeń z żerdzi

110m

Oddział – 2/67 f

37

Wykonanie zabezpieczeń wokół dawnych studni

12 sztuk

Obwód Ochronny Górny San

38

Utrzymanie otoczenia (koszenie, odkrzaczanie, porządkowanie) obiektów turystycznych (parkingi, wiaty) oraz terenów zielonych w osiedlach na terenie Parku

30 ha

Obwody ochronne – Wołosate, Ustrzyki Górne, Brzegi Górne, Tarnawa, Caryńskie, Osada

 

39

Rozbiórka uszkodzonych drewnianych nawierzchni (pomostów)

350 m

Oddziały – 1/123 a, 1/231 a, 1/231 b

40

Remont pomostu drewnianego w ogródku eksperymentalnym przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach

76 m

Oddział – 2/126c

41

Utrzymywanie i systematyczne odnawianie oznakowania granic Parku

202 km

Według potrzeb, na całej granicy Parku

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat. Ochr.-Pl.ochr.-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Arnika górska (Arnica montana L.)

Wzmacnianie trwałości populacji naturalnych oraz ochrona ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

2

Chaber Kotschyego (Centaurea kotschyana HEUFF. ex W. D. J. KOCH)

3

Ciemiernik purpurowy (Helleborus purpurascens WALDST. & KIT.)

 

4

Czeremcha skalna (Padus petraea TAUSCH)

Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach

5

Driakiew lśniąca (Scabiosa lucida VILL.)

 

6

Dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia L.)

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

7

Goryczka wczesna (Gentianella lutescens (VELEN.) HOLUB subsp. lutescens)

Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach

8

Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe L.)

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

9

Goździk kartuzek skalny (Dianthus carthusianorum L. var. saxigenus Schur)

10

Groszek wschodniokarpacki (Lathyrus laevigatus (WALDST. & KIT.) GREN.)

Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach

11

Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.)

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

12

Lepnica karpacka (Silene dubia HERBICH)

13

Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus L.)

14

Ostrożeń wschodniokarpacki (Cirsium waldsteinii ROUY)

Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach

15

Ostróżka wyniosła (Delphinium elatum L.)

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

16

Pełnik alpejski (Trollius altissimus CRANTZ)

17

Pełnik europejski (Trollius europaeus L.)

 

18

Powojnik alpejski (Clematis alpina (L.) MILL.)

 

Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach

19

Rdest żyworodny (Polygonum viviparum L.)

 

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli

20

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)

 

21

Różeniec górski (Rhodiola rosea L.)

 

 

22

Sesleria Bielza (Sesleria bielzii SCHUR)

 

 

23

Tojad bukowiński (tauryjski karłowaty) (Aconitum bucovinense ZAPAŁ.)

 

 

24

Tojad wschodniokarpacki (Aconitum lasiocarpum (RCHB.) GÁYER)

 

Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach

25

Turzyca skąpokwiatowa (Car ex pauciflora LIGHTF.)

 

1. Prowadzenie uprawy eksperymentalnej w Suchych Rzekach.
2. Zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ

26

Zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia L.)

 

27

Zerwa kulista (Phyteuma orbiculare L.)

 

 

28

Arnika górska (Arnica montana L.)

Poprawa warunków siedliskowych gatunków zagrożonych

Selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu gatunków zagrożonych

29

Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum (S. G. GMEL.) RUPR.)

 

Usuwanie krzewów ze stanowisk

30

Dzwonek piłkowany (Campanula serrata (KIT.) Hendrych)

 

1. Wykaszanie łąk z populacjami Campanula serrata.
2. Usuwanie krzewów z powierzchni o intensywnym zarastaniu samosiewem drzew

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Żubr (Bison bonasus)

Ochrona żubra (Bison bonasus)

1. Dokarmianie w okresie szczególnie ciężkich zim.

2. Długoterminowy monitoring zmian liczebności populacji, jej struktury, rozmieszczenia i stanu zdrowotnego.

3. Wzbogacanie puli genowej miejscowego stada poprzez wprowadzenie genetycznie wyselekcjonowanych osobników z innych populacji z linii białowiesko – kaukaskiej.

4. Zapewnienie rezerwy zdrowych osobników z innych ośrodków hodowlanych na wypadek konieczności odbudowy stada „Górny San”

 

2

1. Jeleń (Cervus elaphus).
2.
Sarna (Capreolus capreolus).
3. Dzik (Sus scrofa)

Ochrona jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa)

1. Kontynuacja monitoringu zagęszczenia zwierząt kopytnych na wyznaczonych transektach w obrębie stałych powierzchni próbnych na terenie Parku i otuliny w celu uchwycenia trendów zmian liczebności populacji i wytypowania miejsc koncentracji zwierząt.
2. Analiza danych monitoringowych oraz uwarunkowań ekologicznych (relacja drapieżnik – ofiara, dostępność korytarzy migracyjnych, kierunki i zasięgi migracji, itp.) jako podstawa do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, a w szczególności do podejmowania decyzji odnośnie do potrzeb ewentualnej redukcji wielkości populacji poza obszarem Parku.
3. Współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w zakresie gospodarowania populacją jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika (Sus scrofa) zmierzająca do optymalizacji zagęszczenia zwierząt kopytnych określonej na podstawie specjalistycznych analiz eksperckich

3

Niedźwiedź (Ursus arctos)

Ochrona niedźwiedzia (Ursus arctos)

1. Zapobieganie synantropizacji osobników poprzez prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie Parku i otuliny.
2. Określenie strefy ochrony gawr w okresie rozrodu od 1 listopada do 31 marca w promieniu 500 m.
3. Zabezpieczenie bazy pokarmowej przez utrzymanie liczebności populacji potencjalnych ofiar gwarantującej zachowanie właściwego stanu ochrony populacji gatunku, zachowanie borówczysk, lasków leszczynowych i starych sadów, dostarczających latem i jesienią owoców.
4. Monitoring w zakresie lokalizacji zwierząt, miejsc gawrowania, liczebności populacji, sposobu użytkowania i wielkości areałów oraz kierunku, zasięgu i częstości migracji (zimowe tropienia, akcje inwentaryzacyjne, stosowanie fotopułapek oraz bezinwazyjnych metod genetycznych).
5. Edukacja turystów i społeczności lokalnych nastawiona na promowanie właściwych zachowań w relacji człowiek – zwierzę, w tym w odniesieniu do postępowania z odpadami

4

Wilk (Canis lupus)

Ochrona wilka (Canis lupus)

1. Kontynuacja monitoringu zmian liczebności watah przebywających na terenie Parku (zimowe tropienia, akcje inwentaryzacyjne, stosowanie fotopułapek oraz bezinwazyjnych metod genetycznych).
2. Wyznaczenie strefy ochrony okresowej w promieniu 500 m od nor w okresie rozrodu, od 1 kwietnia do 15 lipca.
3. Opiniowanie planów łowieckich w otulinie Parku ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych (relacja drapieżnik – ofiara, szlaki migracyjne, koncentracja potencjalnych ofiar, itp.) związanych z koniecznością utrzymania wielkości populacji jeleniowatych na poziomie gwarantującym zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku.
4. Prowadzenie działań edukacyjnych społeczności lokalnych uświadamiających potrzebę zabezpieczania stad zwierząt gospodarskich przed ewentualną presją drapieżnicą ze strony wilka (Canis lupus)

 

5

Ryś (Felis lynx)

Ochrona rysia (Felis lynx)

Monitoring lokalizacji zwierząt na podstawie zimowych tropień, akcji inwentaryzacyjnych, zastosowania fotopułapek oraz zbierania wszelkich informacji o gatunku

6

Bóbr (Castor fiber)

Ochrona bobra (Castor fiber)

Wzbogacanie naturalnej bazy żerowej oraz monitoring na stałych powierzchniach w celu określenia wpływu bobra (Castor fiber) na ekosystemy Parku

7

1. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).
2.
Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).
3. Myszołów (Buteo buteo)
4. Trzmielojad (Pernis apivorus).
5. Pustułka (Falco tinnunculus)

Ochrona ptaków szponiastych

1. Utrzymanie terenów otwartych poprzez wykaszanie i wypas zwierząt gospodarskich w celu zachowania obszarów łowieckich ptaków szponiastych i ich zabezpieczenia przed zarastaniem.
2. Wyznaczanie stref ochronnych wokół gniazd gatunków z rodzaju Aquila

8

1. Puszczyk uralski (Strix uralensis).
2.
Puszczyk zwyczajny (Strix aluco).
3. Włochatka (Aegolius funereus)
4. Sóweczka (Glaucidium passerinum).
5. Dzięcioł duży (Dendrocopos major).
6. Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
7. Krętogłów (Jynx torquilla).
8. Kowalik (Sitta europaea)

Ochrona ptaków

Kształtowanie siedlisk dla gniazdowania, poprzez zachowanie starych dziuplastych drzew

9

Kowalik (Sitta europaea) oraz gatunki z rodziny sikor (Paridae)

Dokarmianie ptaków w sąsiedztwie osad ludzkich w okresie zimowym

10

1. Kumak górski (Bombina variegata).
2.
Traszka karpacka (Triturus montandoni).
3. Traszka górska (Triturus alpestris).
4. Żaba trawna (Rana temporaria)

Ochrona płazów

1. Przeciwdziałanie zwiększonej śmiertelności płazów na drogach publicznych w okresie wiosennej i jesiennej migracji poprzez montaż płotków ograniczających.
2. Propagowanie konstruowania przejść pod drogami w przypadku działań związanych z remontami dróg na obszarze Parku

 

11

1. Kumak górski (Bombina variegata).
2.
Traszka karpacka (Triturus montandoni).
3. Traszka górska (Triturus alpestris).
4. Bezkręgowce:
1) Pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalia),
2)
Ważka płaskobrzucha (Libellula depressa),
3) Świtezianka dziewica (Calopteryx virgo),
4) Płoszczyca szara (Nepa cinerea),
5) Pluskolec pospolity (Notonecta glauca)

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych

Zabezpieczenie miejsc rozrodu i bytowania płazów oraz bezkręgowców wodnych poprzez pogłębianie, oczyszczanie względnie powiększenie istniejących oczek wodnych

12

Pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario)

Ochrona ryb

Ograniczenie nielegalnego połowu pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) oraz szczególny nadzór w okresie wiosennym (kwiecień, maj), w okresie niskiego stanu wód (lipiec, sierpień, wrzesień, październik) i w okresie tarła (październik, listopad)

13

1. Leptogammus carpaticus1)
2. Hygrobates conspiciendus1)
3. Siro carpaticus1)
4. Lithobius tenebrosus setiger1).
5. Eosentomon carpaticum1)
6. Eosentomon polonicum1)
7. Rhithrogena wolosatkae1).
8. Miramella ebneri carpathica1).
9. Speudotettix montanus1)
10. Xantholinus azuganus trellai1).
11. Aulacidea trapogonis celata1).
12. Melampophylax Polonius1)
13. Trichocera carpathica1).
14. Trichocera kotejai1).
15. Trichocera transversa1)
16. Hilara carpatica1)
17. Phytomyza nowakowskiana1).

Ochrona bezkręgowców

1. Nadzór nad stanowiskami opisowymi (miejscami typowymi – loci typici) – 17 stanowisk.
2. Ochrona zachowawcza:
1) kontrola siedlisk,
2) utrzymanie siedlisk typowych dla gatunków

14

Stanowiska gatunków górskich i endemitów wschodniokarpackich

 

Nadzór nad skupiskami rzadkich i endemicznych gatunków bezkręgowców oraz monitoring stanowisk w wyznaczonych miejscach wzdłuż szlaków

15

1. Phyllobius scutellaris1)
2. Donus elegans1)
3. Pholicodes pancaucasicus1)
4. Tygrzyk paskowany (Agriope bruenichi)

Ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców ciepłolubnych

Koszenia zapobiegające zarastaniu fragmentów łąk o charakterze kserotermicznym

16

Koń huculski

Zachowawcza hodowla konia huculskiego – ochrona rzadkiej regionalnej rasy

Zakup paszy treściwej, pozyskanie siana i podściółki (słoma) oraz zakup usług w ramach opieki weterynaryjnej

 

1)Brak nazw w języku polskim.

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obwód Ochronny Górny San, oddziały –26a, 26b, 26c, 26d, 26f, 26g, 27, 27a, 27b, 27c, 27d, 27f, 27g, 27h, 27i, 28a, 28b, 28c, 28d, 28f, 28g, 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29f, 29g, 29h, 29i, 29j, 29k, 29l, 30a, 30b, 30c, 30d, 30f, 30g, 30h, 30i, 30j, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31f, 32, 32a, 32b, 33a, 34a, 35a, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 40a, 40b, 40c, 40d, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 41f, 42a, 42b, 42c, 42d, 42f, 43, 43a, 43b, 43c, 43d, 43f, 43g, 44, 44a, 44b, 45, 45a, 45b, 46, 46a, 47a, 52a, 52b, 52c, 53a, 53b, 53c, 53d, 55, 55a, 55b, 55c, 55d, 57a, 57b, 57c, 57d, 57f, 60a, 60b, 60c, 60d, 60f, 60g, 63a, 63b, 63c, 63d, 64a, 64b, 64c, 64d, 64f, 64g, 65a, 65b, 65c, 66, 66a, 66b, 66c, 66d, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 68a, 71, 71a, 71b, 71c, 71d, 72, 72a, 72b, 82, 82a, 82b, 82c, 82d, 91, 91a, 91b, 92, 92a, 92b, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 93g, 94, 94a, 94b, 94c).
2. Obwód Ochronny Tarnica, oddziały – 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 9a, 9b, 9c, 9d, 9f, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, 11d, 12a, 13, 13a, 13b, 14, 14a, 15a, 15b, 16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18b, 18c, 19a, 19b, 19c, 19d, 20a, 20b, 20c, 20d, 20f, 20g, 21a, 21b, 21c, 21d, 21f, 21g, 21h, 22a, 22b, 23a, 23b, 23c, 23d, 23f, 23g, 105a, 106a, 106b, 106c, 107a, 107b, 107c, 107d, 107f, 108a, 108b, 108c, 108d, 109a, 109b, 109c, 110a, 110b, 110c, 110d, 110f, 110g, 110h, 110i, 111, 111a, 111b, 111c, 111d, 111f, 111g, 111h, 112, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 112g, 115, 115a, 115b, 115c, 115d, 116, 116a, 116b, 116c, 117a, 117b, 118, 118a, 119, 119a, 119b, 119c, 119d, 124a, 125a, 136a, 137a, 138, 138a, 139, 139a, 139b, 139c, 140, 140a, 140b, 140c, 140d, 140f, 140g, 140h, 140i, 140j, 140k, 140l, 140m, 141a, 141b, 141c, 141d, 141f, 141g, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 143, 143a, 143b, 143c, 143d, 144, 144a, 144b, 144c, 144d, 144f, 144g, 144h, 144i, 144j, 144k, 145, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145g, 145h, 145i, 145j, 145k, 145l, 145m, 145n, 145o, 146, 146a, 146b, 146c, 146d, 146f, 146g, 146h, 146i, 146j, 146k, 146l, 146m, 147, 147a, 147b, 147c, 147d, 147f, 147g, 147h, 147i, 147j, 147k, 147l, 147m, 147n, 148, 148a, 148b, 148c, 148d, 148f, 148g, 148h, 148i, 148j, 148k, 149, 149a, 149b, 149c, 149d, 149f, 149g, 150a, 151, 151a, 151b, 151c, 151d, 152, 152a, 152b, 152c, 153, 153a, 153b, 154a, 154b, 154c, 154d, 154f, 154g, 155a, 155b, 155c, 155d, 155f, 155g, 156a, 156b, 156c, 156d, 156f, 156g, 156h, 156i, 157, 157a, 157b, 157c, 157d, 157f, 157g, 157h, 157i, 158, 158a, 158b, 158c, 158d, 158f, 158g, 159, 159a, 159b, 159c, 159d, 159f, 159g, 159h, 159i, 159j, 159k, 159l, 159m, 159n, 159o, 159p, 159r, 159s, 159t, 160, 160a, 160b, 160c, 160d, 160f, 160g, 160h, 160i, 161, 161a, 161b, 161c, 161d, 161f, 161g, 162a, 165, 165a, 165b, 165c, 165d, 165f, 165g, 165h, 165i.
3. Obwód Ochronny Wołosate, oddziały –163a, 164a, 166a, 166b, 166c, 166d, 166f, 166g, 166h, 166i, 166j, 167a, 167b, 167c, 167d, 167f, 168, 168a, 168b, 168c, 168d, 168f, 168g, 168h, 168i, 169, 169a, 169b, 169c, 169d, 169f, 169g, 169h, 169i, 169j, 170a, 170b, 170c, 170d, 170f, 170g, 170h, 170i, 170j, 170k, 170l, 171a, 171b, 171c, 171d, 171f, 171g, 171h, 171i, 171j, 171k, 172a, 172b, 172c, 172d, 172f, 172g, 172h, 172i, 172j, 172k, 172l, 173a, 173b, 173c, 174a, 174b, 174c, 174d, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 176a, 176b, 177a, 177b, 177c, 177d, 177f, 177g, 177h, 177i, 178, 178a, 178b, 178c, 178d, 178f, 179, 179a, 179b, 179c, 179d, 189, 189a, 189b, 189c, 190, 190a, 190b, 190c, 191, 19 1a, 192, 192a, 192b, 192c, 192d, 193, 193a, 193b, 193c, 193d, 194, 194a, 194b, 195, 195a, 195b, 195c, 196, 196a, 196b, 196c, 197, 197a, 197b, 198a, 198b, 198c, 199, 199a, 200, 200a, 200b, 200c, 201, 201a, 202, 202a, 202b, 203, 203a, 204, 204a, 204b, 204c, 204d, 204f, 204g, 204h, 204i, 205, 205a, 205b, 206, 206a, 206b, 206c, 206d, 206f, 206g, 206h, 206i, 206j, 206k, 206l, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 207f, 208, 208a, 208b, 208c, 209, 209a, 209b, 209c, 210, 210a, 210b, 210c, 210d, 210f, 212, 212a, 212b, 212c, 212d, 216, 216a, 216b, 216c, 216d, 216f.
4. Obwód Ochronny Ustrzyki Górne, oddziały – 100a, 100b, 100c, 101a, 101b, 101c, 102a, 102b, 102c, 102d, 103, 103a, 104, 104a, 104b, 104c, 113, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 114a, 114b, 114c, 120, 120a, 120b, 120c, 120d, 120f, 121a, 121b, 121c, 121d, 122, 122a, 122b, 122c, 122d, 122f, 122g, 123, 123a, 123b, 123c, 123d, 123f, 123g, 126, 126a, 126b, 127a, 127c, 127d, 127f, 127g, 127h, 127i, 127j, 128a, 128b, 128c, 128d, 128f, 128g, 128h, 128i, 214a, 214b, 214c, 214d, 214f, 215a, 215b, 219a, 219b, 219c, 219d, 219f, 219g, 219h, 220, 220a, 220b, 220c, 221, 221a, 221b, 221c, 222, 222a, 222b, 223, 223a, 223c, 223d, 223f, 223g, 223h, 223i, 223j, 224, 224a, 224b, 224c, 225, 225a, 225b, 226, 226a, 226c, 226d, 226f, 226g, 227, 227a, 227c, 227d, 227f, 227g, 227h, 228, 228a, 229, 229b, 229d, 230a, 231, 231a, 231b, 231c, 232a, 232b, 232c, 233, 233a, 233b, 233c, 234a, 234b, 235, 235a, 236, 236a, 236b, 236c, 236d, 236f, 237a, 237b, 238a, 238b, 239a, 239b, 239c, 239d, 239f, 240, 240a, 240b, 240c, 240d, 240f, 240g, 241a, 241b, 241c, 241d, 241f, 241g, 242a, 242b, 242c, 242f, 243a, 243d, 243f, 244a.
5. Obwód Ochronny Caryńskie, oddziały – 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3f, 3g, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, 27a, 28a, 28b, 28c, 28d, 29a, 29b, 30a, 30b, 30c, 30d, 31a, 31b, 31c, 31d, 32a, 32b, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34f, 34g, 34h, 35a, 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 37a, 37b, 37c, 39a, 39b, 39c, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 43, 43a, 43b, 43c, 43d, 44a, 44b, 44c, 44d, 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f, 46g, 46h, 47a, 47b, 47c, 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 52, 52a, 52b, 52c, 52d, 53, 53a, 53b, 53c, 53d, 53f, 54a, 58a, 58b, 58c, 58d, 58f, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59f, 59g, 59h, 59i, 60a, 60b, 60c, 60d, 60f, 60g, 61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 61g, 62, 62a, 62b, 62c, 62d, 62f, 63, 63a, 63b, 63c, 63d, 63f, 63g, 63h, 63i, 63j, 63k, 74, 74a, 74b, 75, 75a, 75b, 75c, 75d, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76f, 76g, 76h, 76i, 76j, 77, 77a, 77b, 77c, 77d, 77f, 78, 78a, 78b, 78c, 79, 79a, 79b, 79c, 79d, 80, 80a, 80b, 80c, 80d, 80f, 80g, 80h, 81, 81a, 81b, 81c, 81d, 81f, 81g, 81h.
6. Obwód Ochronny Brzegi Górne, oddziały – 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 11a, 11b, 11c, 11d, 11f, 11g, 11h, 14a, 14b, 15a, 15b, 15c, 15d, 16a, 21a, 21b, 21c, 22a, 23, 23b, 23c, 23d, 23f, 23h, 23i, 25a, 25b, 25c, 26a, 64a, 65a, 68, 68a, 68b, 68c, 69a, 69b, 69c, 91, 91a, 91b, 91c, 91d, 91f, 91g, 91h, 91i, 92, 92a, 92b, 92c, 92d, 92f, 92g, 92h, 93, 93a, 93b, 93c, 93d, 93f, 94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94f, 94g, 95, 95a, 95b, 95c, 95d, 95f, 95g, 95h.
7. Obwód Ochronny Moczarne, oddziały – 211, 211a, 211b, 211c, 211d, 211f, 211g, 211i, 212, 212a, 212b, 212c, 212d, 212f, 212g, 212h, 212i, 212j, 213a, 213b, 213c, 213d, 213f, 214, 214a, 214b, 214c, 214d, 215, 215a, 215b, 216a, 217a, 217b, 217c, 217d, 217f, 217g, 217h, 217i, 217j, 218, 218a, 218b, 218c, 218d, 219, 219a, 219b, 220, 220a, 220b, 221, 221a, 221b, 221c, 222a, 223, 223a, 224, 224a, 225, 225a, 225b, 225c, 226, 226a, 226b, 226c, 227, 227a, 227b, 228, 228a, 228b, 228d, 229, 229a, 229b, 230, 230a, 230b, 230c, 230d, 230f, 230g, 231, 231c, 231d, 231f, 231g, 232, 232c, 232d, 232f, 232g, 232h, 233, 233c, 233d, 233f, 233g, 233h, 234, 234c, 234d, 234f, 234g, 234h, 234i, 235, 235b, 235c, 236, 236a, 236b, 236c, 237, 237a, 237b, 237c, 237d, 238, 238a, 238b, 238c, 238d, 239, 239a, 239b, 239c, 239d, 240, 240a, 240b, 240c, 240d, 241, 241a, 241b, 242, 242a, 242b, 243, 243a, 243b, 243c, 243d, 243f, 244, 244a, 244b, 245, 245a, 246, 246a, 246b, 246c, 246d, 246f, 247, 247a, 247b, 247c, 248, 248a, 248b, 248c, 249, 249a, 249b, 249c, 250, 250a, 250b, 251, 251a, 251b, 251c, 251d, 251f, 251g, 251h, 251i, 251j, 251k, 251l, 251m, 252, 252a, 252b, 252c, 252d, 253, 253a, 254, 254a, 254b, 255, 255a, 255b, 255c, 256, 256a, 256b, 256c, 257, 257a, 257b, 257c, 257d, 257f, 257g, 258, 258a, 258b, 259, 259a, 259b, 259c, 259d, 259f, 259g, 259h, 260, 260a, 260b, 260c, 260d, 261, 261a, 261b, 261c, 262, 262a, 263, 263a, 264, 264a, 264b, 264c, 265, 265a, 265b, 266a, 266b, 266c, 266d, 266f, 267, 267a, 267b, 267c, 267d, 267f, 267g, 267h, 267i, 268a, 268b, 268c, 268d, 268f, 269, 269a, 269b, 269c, 269d, 270, 270a, 270b, 270c, 270d, 271, 271a, 271b, 271c, 271d, 271f, 272, 272a, 273a, 274, 274a, 274b, 275, 275a, 276, 276a, 277, 277a, 277b, 278, 278a, 278b, 278c.
8. Obwód Ochronny Osada, oddziały –160a, 160b, 160c, 160d, 160f, 160g, 161a, 161b, 162a, 163, 163a, 163b, 163c, 163d, 163f, 164a, 164b, 164c, 164d, 165, 165a, 165b, 165c, 165d, 165f, 165g, 175b, 176, 176a, 176b, 176c, 177a, 177b, 177c, 177d, 177f, 179, 179a, 179b, 179c, 179d, 179f, 179g, 183, 183a, 183b, 183c, 183d, 183f, 183g, 184, 184a, 184b, 184c, 186a, 186b, 186c, 186d, 186f, 186g, 186h, 186i, 187, 187a, 187b, 187c, 187d, 187f, 187g, 187h, 189a, 190a, 190b, 190c, 190d, 190f, 190g, 192a, 192b, 192c, 192d, 195, 195a, 195b, 195c, 195d, 195f, 195g, 197a, 197b, 197c, 197d, 203, 203a, 203b, 203c, 203d, 203f, 203g, 203h, 204, 204a, 205, 205a, 205b, 205c, 205d, 205f, 205g, 205h.
9. Obwód Ochronny Suche Rzeki, oddziały – 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 98, 98a, 98b, 99, 99a, 100, 100a, 100b, 100c, 100d, 101a, 101b, 101c, 101d, 101f, 103, 103a, 104, 104a, 104b, 104c, 104d, 104f, 108, 108a, 108b, 108c, 113, 113a, 113b, 113c, 113d, 113f, 115, 115a, 115b, 115c, 115d, 116b, 118a, 118b, 118c, 118d, 118f, 120, 120a, 120b, 120c, 120d, 120f, 120g, 120h, 122a, 122b, 122c, 122d, 124, 124a, 124b, 124c, 124d, 131, 131a, 131b, 132a, 138a, 138b, 144, 144a, 145, 145a, 145b, 145c, 145d, 145f, 145g, 145h, 145i, 146a, 146b, 146c, 146d, 146f, 146g, 147a, 148a, 148b, 148c, 148d, 149, 149a, 149b, 149c, 150a, 150b, 150c, 150d, 150f, 151a, 151b, 152a, 153a, 153b, 154a, 154b, 155, 155a, 155b, 155c, 155d, 156, 156a, 156b, 156c, 156d, 157, 157a, 157b, 157c, 157d, 157f, 158, 158a, 158b, 158c, 158d, 159, 159a, 159b, 159c, 159d

18 553,6482

2

Ochrona czynna

1. Obwód Ochronny Górny San, oddziały – 24, 24a, 24b, 24c, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 25f, 25g, 25h, 25i, 36, 36a, 36b, 36c, 36d, 36f, 36g, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 48a, 48b, 48c, 48d, 48f, 48g, 48h, 49a, 49b, 50a, 50b, 50c, 50d, 50f, 50g, 50h, 51a, 51b, 51c, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 56f, 56g, 56h, 56i, 56j, 58a, 58b, 58c, 58d, 58f, 58g, 59, 59a, 59b, 59c, 59d, 59f, 59g, 59h, 61, 61a, 61b, 61c, 61d, 61f, 61g, 61h, 61i, 61j, 61k, 61l, 61m, 62, 62a, 62b, 62c, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69f, 69g, 69h, 69i, 69j, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 70f, 73, 73a, 73b, 74a, 74b, 74c, 74d, 74f, 74g, 75, 75a, 75b, 75c, 75d, 75f, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76f, 77, 77a, 77b, 78, 78a, 78b, 78c, 78d, 78f, 78g, 78h, 78i, 78j, 79, 79a, 79b, 79c, 79d, 79f, 80a, 80b, 80c, 81a, 81b, 81c, 83, 83a, 83b, 83c, 83d, 83f, 83g, 84, 84a, 84b, 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 85, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85g, 85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 86a, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 88, 88a, 88b, 88c, 88d, 88f, 89, 89a, 89b, 89c, 90a, 90b, 90c.
2. Obwód Ochronny Tarnica, oddział 150b.
3. Obwód Ochronny Wołosate, oddziały –175a, 175b, 175c, 180, 180a, 180b, 180c, 180d, 180f, 180g, 180h, 180i, 180j, 180k, 180l, 180m, 180n, 181a, 181b, 181c, 181d, 181f, 181g, 181h, 181i, 181j, 181k, 181l, 181m, 181n, 182, 182a, 182b, 182c, 182d, 182f, 182g, 182h, 182i, 182j, 182k, 182l, 182m, 182n, 182o, 183a, 183b, 183c, 183d, 183f, 183g, 183h, 183i, 183j, 183k, 183l, 183m, 184a, 184b, 184c, 184d, 184f, 184g, 184h, 184i, 184j, 184k, 185a, 185ax, 185b, 185c, 185d, 185f, 185g, 185h, 185i, 185j, 185k, 185l, 185m, 185n, 185o, 185p, 185r, 185s, 185t, 185w, 185x, 185y, 185z, 186, 186a, 186b, 186c, 186d, 186f, 186g, 186h, 186i, 186j, 187, 187a, 187b, 187c, 187d, 187f, 187g, 187h, 187i, 187j, 187k, 187l, 187m, 187n, 187o, 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 188g, 188h, 188i, 188j, 188k, 188l, 211a, 211b, 211c, 211d, 211f, 211g, 211h, 211i, 211j.
4. Obwód Ochronny Ustrzyki Górne, oddziały – 95, 95a, 95b, 95c, 95d, 95f, 96, 96a, 96b, 96c, 96d, 96f, 96g, 97, 97a, 97b, 97c, 97d, 97f, 97g, 97h, 97i, 97j, 98a, 98b, 98c, 98d, 99, 99a, 99b, 99c, 99d, 126c, 127b, 129, 129a, 129b, 129c, 129d, 129f, 129g, 129h, 129i, 129j, 129k, 129l, 129m, 129n, 129o, 130, 130a, 130b, 130c, 130d, 131a, 131b, 131c, 131d, 132a, 132b, 132c, 132d, 132f, 132g, 132h, 132i, 132j, 132k, 132l, 132m, 132n, 133, 133a, 133b, 133c, 133d, 133f, 133g, 133h, 133i, 133j, 133k, 134, 134a, 134b, 134c, 134d, 134f, 134g, 134h, 134i, 134j, 135a, 135b, 135c, 135d, 135f, 135g, 135h, 135i, 135j, 135k, 135l, 213a, 213b, 213c, 213d, 213f, 217, 217a, 217b, 217c, 217d, 217f, 217g, 217h, 217i, 217j, 217k, 217l, 217m, 217n, 217o, 217p, 217r, 217s, 217t, 217w, 218, 218a, 218b, 218c, 218d, 218f, 218g, 223b, 226b, 227b, 229a, 229c, 242d, 243b, 243c.
5. Obwód Ochronny Caryńskie, oddziały –1a, 1ax, 1b, 1bx, 1c, 1cx, 1d, 1dx, 1f, 1fx, 1g, 1gx, 1h, 1hx, 1i, 1ix, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1r, 1s, 1t, 1w, 1x, 1y, 1z, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3h, 4g, 38a, 38b, 38c, 38d, 39d, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a, 42b, 42c, 42d, 45, 45a, 45b, 45c, 45d, 45f, 45g, 48, 48a, 48b, 48c, 48d, 50, 50a, 51, 51a, 51b, 55a, 55b, 55c, 55d, 55f, 55g, 55h, 56, 56a, 56b, 56c, 56d, 57, 57a, 57b, 57c, 57d, 57f, 57g, 57h, 71, 71a, 71b, 71c, 71d, 71f, 71g, 71h, 71i, 71j, 71k, 71l, 7 1m, 72, 72a, 72b, 72c, 72d, 72f, 73, 73a, 73b, 82a, 82b, 82c, 281, 281a, 281b, 281c, 281d, 281f, 282a, 282b, 282c, 283, 283a, 283b, 283c, 284, 284a, 285, 285a, 285b, 285c, 285d, 286, 286a, 286b, 286c, 287, 287a, 287b, 287c, 288, 288a, 288b, 288c, 288d, 288f, 289a, 290, 290a, 290b, 290c, 290d, 290f, 291a, 291b, 291c, 291d.
6. Obwód Ochronny Brzegi Górne, oddziały – 5a, 5b, 5c, 5d, 5f, 5g, 5h, 5i, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 10a, 10b, 10c, 10d, 10f, 10g, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12f, 12g, 12h, 12i, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13f, 13g, 17, 17a, 18a, 18b, 18c, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19f, 20a, 20b, 20c, 23a, 23g, 24a, 24b, 24c, 24d, 24f, 24g, 24h, 24i, 24j, 24k, 24l, 24m, 66a, 66b, 66c, 66d, 66f, 66g, 66h, 66i, 66j, 66k, 66l, 66m, 66n, 66o, 66p, 66r, 66s, 66t, 66w, 66x, 66y, 67, 67a, 67b, 67c, 67d, 67f, 67g, 67h, 67i, 67j, 67k, 67l, 67m, 67n, 67o, 67p, 70a, 70b, 70c, 70d, 70f, 70g, 70h, 70i, 70j, 70k, 70l, 83a, 83b, 83c, 83d, 84, 84a, 84b, 84c, 84d, 84f, 84g, 84h, 84i, 84j, 85a, 85b, 85c, 85d, 85f, 85g, 85h, 85i, 86, 86a, 86b, 86c, 86d, 87, 87a, 87b, 87c, 87d, 87f, 87g, 87h, 87i, 87j, 88, 88a, 88b, 88c, 88d, 88f, 88g, 88h, 89, 89a, 89b, 89c, 89d, 89f, 90, 90a, 90b, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 90i, 90j, 90k, 90l.
7. Obwód Ochronny Moczarne, oddziały –211h, 211j, 228c, 231a, 231b, 232a, 232b, 233a, 233b, 234a, 234b, 235a.
8. Obwód Ochronny Osada, oddziały –166a, 167, 167a, 167b, 167c, 167d, 167f, 167g, 167h, 168, 168a, 168b, 168c, 169, 169a, 169b, 169c, 170, 170a, 170b, 170c, 170d, 170f, 170g, 170h, 171a, 171b, 171c, 171d, 171f, 171g, 171h, 171i, 171j, 171k, 172, 172a, 172b, 172c, 172d, 172f, 172g, 172h, 172i, 172j, 172k, 172l, 172m, 172n, 173, 173a, 173b, 173c, 173d, 173f, 173g, 173h, 173i, 173j, 173k, 174, 174a, 174b, 174c, 174d, 174f, 174g, 174h, 174i, 174j, 174k, 174l, 174m, 175a, 178, 178a, 178b, 178c, 178d, 180, 180a, 180b, 180c, 181a, 181b, 181c, 181d, 182, 182a, 182b, 182c, 185, 185a, 185b, 188, 188a, 188b, 188c, 188d, 188f, 188g, 188h, 188i, 188j, 188k, 188l, 188m, 191, 191a, 191b, 191c, 191d, 191f, 191g, 191h, 191i, 191j, 191k, 193, 193a, 193b, 194a, 194b, 194c, 194d, 194f, 194g, 194h, 194i, 194j, 196, 196a, 198a, 198b, 199a, 199b, 199c, 199d, 200, 200a, 200b, 200c, 200d, 201, 201a, 201b, 201c, 201d, 201f, 201g, 201h, 201i, 202, 202a, 202b, 202c, 202d, 202f, 203i, 205i, 205j, 206, 206a, 206b, 206c, 206d, 206f, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 207f, 207g, 207h, 208, 208a, 208b, 208c, 208d, 208f, 208g, 208h, 208i, 209, 209a, 209b, 209c, 209d, 209f, 210, 210a, 210b, 210c, 210d, 210f, 210g, 210h, 210i, 210j, 210k, 210l, 210m, 210n, 210o, 279a, 279b, 279c, 279d, 279f, 279g, 279h, 279i, 280a, 280ax, 280b, 280c, 280d, 280f, 280g, 280h, 280i, 280j, 280k, 280l, 280m, 280n, 280o, 280p, 280r, 280s, 280t, 280w, 280x, 280y, 280z.
9. Obwód Ochronny Suche Rzeki, oddziały – 96a, 96b, 96c, 102, 102a, 102b, 102c, 102d, 105a, 105b, 106, 106a, 107a, 109a, 110a, 110b, 110c, 110d, 111, 111a, 111b, 111c, 111d, 111f, 111g, 111h, 112, 112a, 112b, 112c, 112d, 112f, 114, 114a, 114b, 114c, 116a, 117, 117a, 117b, 117c, 117d, 117f, 119, 119a, 119b, 119c, 119d, 119f, 119g, 119h, 121, 121a, 121b, 121c, 121d, 121f, 121g, 123, 123a, 123b, 123c, 123d, 125, 125a, 125b, 125c, 125d, 125f, 125g, 126, 126a, 126b, 126c, 126d, 126f, 126g, 127, 127a, 127b, 128, 128a, 129, 129a, 129b, 130, 130a, 133a, 133b, 133c, 134a, 134b, 134c, 135a, 136, 136a, 136b, 136c, 137, 137a, 137b, 139, 139a, 139b, 139c, 139d, 140, 140a, 140b, 140c, 140d, 141, 141a, 141b, 141c, 141d, 142, 142a, 142b, 142c, 142d, 142f, 142g, 143, 143a, 143b, 143c.
10. Obwód Ochronny Tarnawa, oddziały –245a, 246a, 247a, 248a, 248b, 248c, 248d, 248f, 248g, 249, 249a, 249b, 249c, 249d, 249f, 249g, 250, 250a, 250b, 250c, 250d, 251, 251a, 251b, 251c, 251d, 251f, 251g, 251h, 251i, 252, 252a, 252b, 252c, 252d, 252f, 252g, 252h, 253, 253a, 253b, 253c, 253d, 254, 254a, 254b, 254c, 254d, 254f, 255, 255a, 255b, 255c, 255d, 255f, 256, 256a, 256b, 256c, 256d, 257, 257a, 258, 258a, 258b, 258c, 258d, 259a, 259b, 259c, 260a, 261, 261a, 261b, 261c, 261d, 262, 262a, 262b, 262c, 262d, 262f, 263, 263a, 263b, 264, 264a, 264b, 264c, 264d, 264f, 264g, 264h, 265, 265a, 265b, 266, 266a, 266b, 266c, 266d, 267, 267a, 267b, 268, 268a, 268b, 268c, 268d, 268f, 268g, 269, 269a, 269b, 269c, 269d, 270, 270a, 270b, 271, 271a, 271b, 271c, 272, 272a, 272b, 273, 273a, 273b, 273c, 273d, 273f, 273g, 273h, 273i, 273j, 273k, 274, 274a, 274b, 274c, 274d, 274f, 274g, 275, 275a, 275b, 275c, 275d, 276, 276a, 276b, 276c, 276d, 277a, 277b, 278a, 278b, 278c, 279a, 279b, 279c, 279d, 280, 280a, 280b, 280c, 281, 281a, 281b, 281c, 282, 282a.
11. Grunty w obrębie ewidencyjnym Beniowa, działki – 2, 5, 6, 8.
12. Grunty w obrębie ewidencyjnym Brzegi Górne, działki – 3, 6, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 22/6, 23, 24.
13. Grunty w obrębie ewidencyjnym Bukowiec, działki – 2, 8, 11, 13, 15, 18, 28.
14. Grunty w obrębie Caryńskie, działki –2, 3, 4/1, 4/2, 9, 18, 47, 59.
15. Grunty w obrębie ewidencyjnym Dźwiniacz Górny, działki – 1, 4, 9, 10, 18, 23, 25, 30.
16. Grunty w obrębie ewidencyjnym Łokieć, działka – 1.
17. Grunty w obrębie ewidencyjnym Nasiczne, działki – 1/2, 7.
18. Grunty w obrębie ewidencyjnym Sianki, działka – 1.
19. Grunty w obrębie ewidencyjnym Sokoliki, działka – 1.
20. Grunty w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Niżna, działki – 1, 5/3.
21. Grunty w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Wyżna, działka – 1.
22. Grunty w obrębie ewidencyjnym Ustrzyki Górne, działki – 1/2, 5/6, 5/7, 5/15, 14/1.
23. Grunty w obrębie ewidencyjnym Wetlina, działki – 155/2, 494, 495, 496, 500, 501.
24. Grunty w obrębie ewidencyjnym Wołosate, działki – 3, 8, 12, 24, 358/9

10563,8814

3

Ochrona krajobrazowa

1. Grunty w obrębie ewidencyjnym Bereżki, działka – 65.
2. Grunty w obrębie ewidencyjnym Brzegi Górne, działki – 4, 5, 7/1, 7/2, 12, 30/2, 31, 32, 33.
3. Grunty w obrębie ewidencyjnym Caryńskie, działka – 65.
4. Grunty w obrębie ewidencyjnym Nasiczne, działka – 5, 8.
5. Grunty w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Niżna, działki – 2/11, 2/12, 2/13, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 4, 5/1, 8, 23, 27, 30, 36.
6. Grunty w obrębie ewidencyjnym Tarnawa Wyżna, działki – 5, 6.
7. Grunty w obrębie ewidencyjnym Ustrzyki Górne, działki – 1/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4, 5/1, 5/5, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/4, 5/8, 5/9, 6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 13/8, 14/2, 17, 18, 19/2, 30/1, 56, 37/3, 354/2, 375/1, 375/2.
8. Grunty w obrębie ewidencyjnym Wetlina, działka – 617.
9. Grunty w obrębie ewidencyjnym Wołosate, działki – 10, 19/1, 25

84,6346

Razem

29 202,1642

 

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN–M.Kat. Ochr.–Pl.ochr.–2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC OBSZARÓW UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC OBSZARÓW UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Obszary udostępniane w celach naukowych

Obszary udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obszary ochrony ścisłej i czynnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

100 osób

 

II. Obszary udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Obszary udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Miejsce odpoczynku – rejon „źródełka pod Tarnicą”, oddziały – 1/124, 1/150

25 osób

2

Parking w Brzegach Górnych dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych, oddział 2/67h

250 osób

3

Parking na Przełęczy Wyżniańskiej dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych, oddział 2/70k

250 osób

4

Parking w dolinie Rzeczycy dla 20 samochodów osobowych, oddział 1/18c

100 osób

5

Parking w dolinie Terebowca dla 40 samochodów osobowych, oddział 1/129l

200 osób

6

Parking w Ustrzykach Górnych – dla 6 autobusów oraz 60 samochodów osobowych, oddział 1/217b

500 osób

7

Parking (w Bereżkach) dla 20 samochodów osobowych, oddział 2/1r

100 osób

8

Parking w Wołosatem dla 5 autobusów i 60 samochodów osobowych, oddział 1/182m

500 osób

9

Parking w Bukowcu dla 30 samochodów osobowych, oddział 1/280c

150 osób

10

Parking na Campingu „Górna Wetlinka” dla 3 autobusów i 30 samochodów osobowych, oddział 2/172

250 osób

11

Parking dla zwiedzających kompleks torfowisk w Tarnawie Niżnej, oddział o numerze 1/253bc

100 osób

12

Rekreacyjny wyciąg narciarski w Ustrzykach Górnych, oddział o numerze 1/132 k, l

100 osób

13

Miejsce odpoczynku przy parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej, oddział 2/70

30 osób

 

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne, lądowe i wodne podzielone są na obręby ochronne oznaczone liczbami, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie przeglądowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN–M.Przegl.–Pl.ochr.–2005), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

UZASADNIENIE

Zarządzenie Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842). Zgodnie z tymi przepisami zadania ochronne dla parku narodowego ustanawia minister właściwy do spraw środowiska w drodze zarządzenia. W zadaniach ochronnych parku narodowego ustala się miejsca, które mają być udostępniane oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać w tych miejscach.

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zakres zadań ochronnych zostały opracowane w formie tabelarycznych zestawień. W zestawieniach określono zagrożenia oraz sposoby i zakres prowadzenia zabiegów w ramach ochrony ścisłej i czynnej z podaniem lokalizacji, ich rozmiaru (metry, hektary, kilogramy, itp.) oraz określeniem ekosystemów, w których mają być wykonane.

Dla wybranych gatunków roślin i zwierząt określono rodzaj zadań ochronnych oraz sposób prowadzenia czynnej ochrony.

W związku z występującymi zagrożeniami dla przyrody Parku, zabiegi wykonywane w ramach ochrony czynnej dostosowane zostały do wymogu utrzymania ekosystemów i zachowania powiązań między nimi, a także do ich renaturalizacji. Zabiegi wykonywane w ramach ochrony ścisłej polegają na montowaniu tablic informacyjnych, konserwacji lub odtworzeniu infrastruktury turystycznej oraz punktowym usuwaniu gatunków konkurencyjnych i zasilania populacji w przypadku gatunków roślin zagrożonych. Zadania dotyczące ochrony gatunków występujących w ekosystemach wodnych (potoki górskie i oczka wodne) są częścią zabiegów zapewniających osiągnięcie właściwych celów środowiskowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

Wprowadzony podział obszaru Parku na rodzaje ochrony oraz sposoby udostępniania obszaru parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych opracowano w formie tabelarycznej. Określono również maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu na obszarze Parku, udostępnionego dla realizacji wskazanego celu.

Szczegółowe uzasadnienie do poszczególnych zabiegów ochronnych wyszczególnionych w załącznikach nr 2 i 3 zarządzenia opracowano w formie poniższych zestawień tabelarycznych. Podano w nich cel i sprecyzowano konieczność wykonania planowanych zabiegów ochronnych oraz terminy ich realizacji.

I. Załącznik nr 2:

1) część I:

a) lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Poprawa warunków wzrostu populacji arniki górskiej

Stanowiska rośliny zagrożone przez rozrastanie się traworośli

III kwartał

2

Zwiększenie liczebności mało liczebnych populacji naturalnych

Populacje gatunków roślin objętych zabiegiem są skrajnie nieliczne i zagrożone wygięciem. Zwiększenie liczebności zmniejszy ryzyko zaniku stanowiska

III kwartał

3

Odtworzenie zniszczonych przez wydeptywanie muraw wysokogórskich

Wydeptywanie otoczenia szlaków turystycznych powoduje erozję powierzchniowych warstw gleby do skały macierzystej, co z kolei utrudnia spontaniczną (naturalną) regenerację zbiorowisk mimo stosowanych zabezpieczeń technicznych

III kwartał

 

b) lit. C „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb”

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Zabezpieczenie płytkich gleb początkowego stadium rozwoju (gleb inicjalnych, regosoli i rankerów w obszarze połonin) przed oddziaływaniem ruchu turystycznego

W przypadku zaniechania wykonania zadania będą się powiększać powierzchniowe uszkodzenia płatów gleb – nastąpi nieodwracalna utrata siedlisk przyrodniczych dla roślin połoninowych

czerwiec-lipiec

2

Ograniczenie powierzchniowych uszkodzeń gleb brunatnych kwaśnych i brunatnych oglejonych w piętrze lasu dolnoreglowego przez wydeptywanie

Na stromych podejściach szerokość szlaków pieszych wynosi kilkanaście metrów. Zabieg ograniczy obszar szlaku, po jakim mogą się poruszać zwiedzający do szerokości około 3 m

kwiecień-sierpień

3

Ograniczenie skutków erozji i ruchów masowych na szlakach turystycznych

W przypadku zaniechania wykonania zadania nastąpi intensyfikacja procesów erozyjnych na szlakach

kwiecień-sierpień

4

Propagowanie wiedzy o ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych

Tablice wykonane w miejscu technicznej konserwacji szlaku informujące zwiedzających o konieczności wykonywania prac z zakresu ochrony czynnej ekosystemów

sierpień-wrzesień

5–6

Ograniczenie skutków erozji i ruchów masowych na szlakach turystycznych

W przypadku zaniechania wykonania zadania nastąpi intensyfikacja procesów erozyjnych na szlakach

kwiecień-sierpień

7–11

Przegląd i konserwacja dotychczas wykonanych zabezpieczeń

Stan urządzeń w obrębie szlaków wymaga stałego nadzoru

czerwiec-październik

12

Utrzymanie w czystości otoczenia przyrodniczego szlaku

Odpadki i śmieci przy szlakach turystycznych zwiększają degradację środowiska i są poważnym atraktorem ze względu na wabienie dzikich zwierząt (niedźwiedź (Ursus arctos), wilk (Canis lupus))

maj-październik

13

Zahamowanie postępującego niszczenia poręczy mostu

Liczne uszkodzenia elementów stalowych i betonowych poręczy

II kwartał

14

Zahamowanie postępującego niszczenia szlabanu

Metalowa konstrukcja jest uszkodzona przez rdzę i wymaga pilnej konserwacji

II kwartał

 

2) część II:

a) lit. A „W ekosystemach leśnych”

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1–4

Przebudowa drzewostanów przez wprowadzenie gatunków zgodnych z siedliskiem, rozluźnienie górnej warstwy drzew dla poprawy warunków wzrostu i rozwoju młodych drzew

Niekorzystne zmiany w poszczególnych częściach ekosystemu leśnego (degradacja zbiorowisk roślinnych, wielkopowierzchniowy rozpad drzewostanu, przekształcanie gleb), wynikające z niedostosowania składu gatunkowego drzewostanów do siedliska (w drzewostanach sztucznego pochodzenia z dużym udziałem świerka). Znaczna powierzchnia ekosystemów leśnych z dużym udziałem świerka sztucznego pochodzenia spowalnia proces spontanicznej przebudowy. Dlatego też wskazane jest wspomaganie procesów naturalnych i renaturalizacji drzewostanów sztucznego pochodzenia poprzez prowadzenie zabiegów ochrony czynnej, szczególnie w miejscach gdzie rozwój odnowień spontanicznych jest niewystarczający lub wręcz niemożliwy

II–IV kwartał

5–6

Polepszenie warunków wzrostu sadzonek oraz kształtowanie składu gatunkowego i form zmieszania na uprawach

Silna konkurencja roślinności zielnej i gatunków lekkonasiennych w dostępie do wody i składników mineralnych

II–III kwartał

7–8

Produkcja materiału sadzeniowego

Produkcja rodzimego materiału sadzeniowego z nasion pobranych z drzew o znanym pochodzeniu, wzrastających w warunkach klimatycznych Parku

II–IV kwartał

9–11

Odnowienia naturalne i zabezpieczenia upraw przed szkodami ze strony zwierząt roślinożernych na obszarach objętych przebudową i przemianą drzewostanów

Znaczne uszkodzenia przez zwierzęta roślinożerne w postaci zgryzania pędów wierzchołkowych i pędów bocznych, powodujące zaburzenia wzrostu lub zamieranie sadzonek

II–IV kwartał

12–13

Ograniczenie zamierania drzewostanów świerkowych

Zamieranie drzewostanów świerkowych na znacznych powierzchniach powodowane przez czynniki biotyczne (gradacyjny rozwój owadów). Znaczna powierzchnia drzewostanów sztucznego pochodzenia z dużym udziałem świerka powoduje zagrożenie rozwojem wielkopowierzchniowej gradacji (w drzewostanach osłabionych przeznaczonych do przebudowy składu gatunkowego)

II–III kwartał

14

Renaturalizacja terenu

Zaniechanie wykonania spowoduje pogorszenie się walorów estetycznych i krajobrazowych

III kwartał

15

Przywrócenie do właściwego stanu miejsca przechowywania sadzonek

W obecnym stanie budynek nie spełnia swojej podstawowej funkcji

I–II kwartał

16

Zahamowanie odpływu wody i erozji szlaku oraz zabezpieczenie możliwości jego użytkowania w przyszłości

Koleiny obecne na szlaku powodują gwałtowny spływ wód po opadach deszczu dokonując przyspieszonej erozji szlaku

I–IV kwartał

17

Poprawa tempa osuszania drogi oraz zahamowanie uszkadzania drogi przez korzenie drzew i krzewów

Silnie rozwinięta roślinność spowalnia osuszanie drogi przyczyniając się do jej szybszego niszczenia

I–IV kwartał

18

Oczyszczenie drogi z powalonych drzew i zarastających krzewów

Brak możliwości użycia drogi w razie pożaru

I–IV kwartał

19

Zahamowanie uszkodzeń powierzchni szlaku

W miejscach o podwyższonej wilgotności użytkowanie szlaku może prowadzić do uszkadzania powierzchni gruntu na znacznym obszarze a w konsekwencji do zupełnego braku możliwości jego użytkowania

I–IV kwartał

20

Możliwość prowadzenia przebudowy i przemiany drzewostanów

Bez wykonania nowych szlaków nie będzie możliwe sprawne przeprowadzenie przebudowy drzewostanów

I–IV kwartał

21

Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Brak jest w pobliżu łatwo dostępnego źródła wody

III kwartał

 

b) lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Zachowanie bioróżnorodności łąk i utrzymanie wybranych powierzchni nieleśnych w stanie bezleśnym

W przypadku pozostawienia wspomnianych powierzchni na kilka lat bez zabiegu koszenia następuje wyraźny spadek liczby gatunków (ustępują rośliny światłożądne) oraz zwiększenie udziału powierzchni gatunków ekspansywnych, a także sukcesywne zarastanie przez samosiew dendroflory

Lipiec-sierpień

2

Zachowanie płatów ziołorośli, szuwarów, mokrych łąk i okrajków torfowiskowych

Zaniechanie koszenia tych fitocenoz prowadziłoby do zarastania ich krzewami i drzewami oraz zubożenia składu florystycznego

Sierpień

3

Zachowanie fragmentów ekosystemów połoninowych w stanie zbliżonym do dawnej gospodarki kośno-pasterskiej, utrzymanie cennych gatunków ziołoroślowych: tojadów, pełników, itp.

Zabieg wykonywany w formie eksperymentalnej, mający na celu podkreślenie charakteru spontanicznych przemian roślinności w piętrze subalpejskim (stworzenie punktów odniesienia dla zachodzących przemian fitosocjologicznych w strukturze ziołorośli i traworośli, podlegających wtórnej sukcesji)

Sierpień,
wrzesień

4

Utrzymanie obiektów dawnej kultury materialnej poprzez usuwanie roślinności spontanicznej

Pozostawienie roślinności z sukcesji wtórnej bez działań ochrony aktywnej prowadzi do zacierania śladów dawnej kultury materialnej w otoczeniu cerkwi, cerkwisk, chałup, cmentarzy, kapliczek, itp.

Sierpień

5

Zachowanie roślinności o charakterze pastwiskowym z gatunkami związanymi z dawnym wypasem

Brak wypasu powoduje szybkie wyparcie gatunków światłożądnych, niskodarniowych, odpornych na zgryzanie i zdeptywanie

Maj–wrzesień

6

Uzupełnienie kośno-pastwiskowych ekosystemów łąkowych w makro i mikroelementy

Zbiór biomasy i wypas bez nawożenia prowadzi do powstawania fitocenoz zdegenerowanych o ubogim w gatunki składzie florystycznym, z kolei składowanie obornika w innych miejscach jest powodem niepożądanej eutrofizacji siedlisk

Listopad

7

Hamowanie wtórnej sukcesji lasu i ograniczanie powierzchni terenów z nalotem (spontanicznym, naturalnym rozsiewaniem się drzew i krzewów) drzew i krzewów

Zaniechanie zabiegu usuwania nalotu prowadzi w szybkim tempie do wtórnej sukcesji leśnej, co stanowi zagrożenie dla wielu siedlisk (torfowiska, szuwary, ziołorośla), jak również stanowisk cennych gatunków roślin i zwierząt

Sierpień, wrzesień

8

Eliminacja gatunków synantropijnych obcego pochodzenia

Pozostawienie stanowisk barszczu Sosnowskiego bez ingerencji prowadzi do szybkiego inwazyjnego rozprzestrzeniania się tej rośliny na inne powierzchnie

Lipiec

9

Zabezpieczenie przed pożarami lasu

W przypadku łąk niekoszonych, a dających dużo biomasy (która po wyschnięciu jest łatwopalnym materiałem), zachodzi konieczność jej usunięcia z powierzchni, zwłaszcza graniczącej z suchymi lasami szpilkowymi

Sierpień–wrzesień

10

Poprawa warunków wzrostu populacji rzadkich i zagrożonych gatunków

Stanowiska roślin zagrożone przez rozrastanie się krzewów

III kwartał

11

Zwiększenie mało liczebnych populacji naturalnych

Populacje gatunków roślin objętych zabiegiem są skrajnie nieliczne i zagrożone wyginięciem. Zwiększenie liczebności zmniejszy ryzyko zaniku stanowiska

III kwartał

12

Przywrócenie wysokiej różnorodności gatunkowej na łąkach zdegradowanych w wyniku osuszania

W wyniku prac melioracyjnych na łąkach wilgotnych zmniejszył się udział cennych gatunków naczyniowych. W niektórych miejscach gatunki te wyginęły całkowicie. Punktowe wysadzenie gatunków typowych dla siedlisk wilgotnych łąk umożliwi ich rozprzestrzenienie

III kwartał

13

Przygotowanie powierzchni do realizacji ochrony aktywnej (koszeń, usuwania nalotu krzewów i wypasu)

W przypadku braku przygotowania powierzchni realizacja ochrony aktywnej będzie znacznie utrudniona

II–III kwartał

c) lit. C „W ekosystemach wodnych”

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin
wykonania zabiegu

Utrzymanie wysokiego poziomu wód gruntowych w ekosystemach torfowisk, ziołorośli i wilgotnych łąk

Niewykonanie zabiegu spowoduje osuszanie i degradację wilgociolubnych zbiorowisk roślinnych

III kwartał

d) lit. D „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb”

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Ograniczenie powierzchniowych uszkodzeń gleb brunatnych kwaśnych i brunatnych oglejonych w piętrze lasu dolnoreglowego przed wydeptywaniem

Na stromych podejściach szerokość szlaków pieszych wynosi kilkanaście metrów. Zabieg ograniczy obszar szlaku, po jakim poruszają się zwiedzający do około 3 m

Kwiecień–sierpień

2

Ograniczenie powierzchniowej erozji wodnej (ablacyjnej) na pieszych szlakach turystycznych

Wydeptywanie powierzchni szlaków powoduje zniszczenie porastającej te miejsca roślinności i zmiany w powierzchniowych warstwach gleby. Uszkodzenia inicjują proces erozji wgłębnej sięgającej często aż do skały macierzystej. Woda opadowa, nasila zjawisko erozji. Konieczne jest więc lokalne odprowadzenie wody ze szlaków za pomocą drenów (wodospustów, korytek, itp.). W przeciwnym przypadku dochodzi do intensyfikacji procesów degradacyjnych i powstawania bruzd erozji Unijnej

Kwiecień–sierpień

3–4

Ograniczenie skutków erozji i ruchów masowych na szlakach turystycznych

W przypadku zaniechania wykonania zadania nastąpi intensyfikacja procesów erozyjnych na szlakach

Kwiecień–sierpień

5

Propagowanie wiedzy o ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych

Tablice wykonane w miejscu technicznej konserwacji szlaku informują zwiedzających o konieczności wykonywania takich prac

Sierpień–wrzesień

6

Ograniczenie przed nadmiernym wydeptywaniem i powierzchniowym uszkadzaniem gleb gruntowo-glejowych

Brak możliwości wytyczenia szlaku turystycznego w innym miejscu

Maj

7–14

Wykonanie przeglądu i konserwacji dotychczas wykonanych zabezpieczeń

Stan urządzeń w obrębie szlaków wymaga stałego nadzoru

Czerwiec–październik

15–16

Propagowanie wiedzy o walorach przyrodniczych i o ochronie otoczenia przyrodniczego szlaków pieszych

Tablice informują zwiedzających o walorach przyrodniczych Parku oraz o konieczności wykonywania zabiegów ochronnych

Sierpień–wrzesień

e) lit. E Inne według specyfiki Parku

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Utrzymanie lokalnej populacji żubra (Bison bonasus) na obszarze Parku

Szczególnie ciężkie zimowe warunki wywierają znaczną presję na mało liczne i osłabione lokalne stado żubrów. Przemieszczanie się stada poza granice państwa skutkuje narażeniem na presję kłusownictwa i zwiększoną śmiertelność osobników populacji

I i IV kwartał

2

Utrzymanie lokalnej populacji żubra (Bison bonasus) na obszarze Parku

Naprawy i sprzątanie paśników warunkują skuteczność zimowego dokarmiania żubrów i stanowią ważny czynnik zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. Działania są także uzupełnieniem realizacji zabiegów nr 1 i 3

III kwartał

3

Ochrona populacji żubra (Bison bonasus) – budowa zagrody

Budowa zagrody stanowi ważny element strategii dla zachowania populacji żubra (Bison bonasus). Budowa nowej zagrody ma na celu umożliwienie przetrzymywania żubrów poza terenem zagrożonym gruźlicą

II, III, IV kwartał

4–5

Ochrona dużych drapieżników –rewitalizacja bazy żerowej niedźwiedzia (Ursus arctos)

Hodowla sadzonek drzew i krzewów owocowych lokalnego pochodzenia oraz rewitalizacja dawnych sadów pozwala na odtworzenie bazy żerowej niedźwiedzi na terenie Parku

Cały sezon

6–8

Ochrona populacji bobra

Planowane działania zmierzają do wzbogacenia i regeneracji naturalnej bazy żerowej bobra (Castor fiber) na terenie Parku oraz do monitoringu wpływu tych działań na stan populacji gatunku

Cały sezon, monitoring długoterminowy

9

Wspieranie populacji ptaków w okresie zimy

Dokarmianie ptaków warunkuje niejednokrotnie ich przetrwanie w okresach surowych zim oraz zmniejsza śmiertelność w mniej licznych populacjach. Posiada znaczenie edukacyjne ze względu na prowadzenie akcji dokarmiania głównie w sąsiedztwie osad ludzkich

I i IV kwartał

10

Ograniczenie śmiertelności płazów na drogach

Brak odpowiednich zabezpieczeń w okresie wiosennym szczególnie w miejscach o znacznym natężeniu ruchu powoduje duże straty w populacjach płazów

Kwiecień – połowa czerwca

11–12

Poprawa warunków bytowania płazów i bezkręgowców wodnych

Oczyszczanie oczek wodnych (sztucznie tworzonych miejsc rozrodu płazów) warunkuje zachowanie odpowiednio licznych populacji. Zaniechanie działań ochronnych spowoduje utratę ważnych miejsc rozrodu

Koniec III kwartału

13

Eliminacja nielegalnego połowu ryb

Podstawą zachowania ichtiofauny jest systematyczny nadzór, realizowany szczególnie w okresie niskiego stanu wód. Brak nadzoru spowoduje nasilenie procederu kłusownictwa

Lipiec, sierpień, wrzesień

14

Ochrona tarlisk pstrąga

Nadzór nad tarliskami jest niezbędny dla zachowania gatunku. Brak działań prewencyjnych może doprowadzić do nasilenia kłusownictwa

Październik, listopad, grudzień

15

Zabezpieczenie stanowisk dokumentacyjnych (loci typici) bezkręgowców

Nadzór nad stanowiskami dokumentacyjnymi jest jednym z istotniejszych zadań Parku. Brak przedmiotowych działań może doprowadzić do bezpowrotnej utraty takich miejsc

Czerwiec–sierpień

16

Utrzymanie siedlisk rzadkich gatunków bezkręgowców Coleoptera: Pholicodes pancaucasicus, Lixus bardanae, Larinus planus, Phyllobius scutellaris, leiosoma bosnicum, Dorytomus carpathicus, Miarus graminis, Brachyleptura tesserula; Aranea: Agriope bruenichi

Koszenia zapobiegają zarastaniu stanowisk rzadkich gatunków bezkręgowców. Brak takich działań prowadzi najczęściej do zanikania siedlisk, w skrajnych przypadkach do utraty chronionego bądź rzadkiego gatunku.

Wiele gatunków motyli traci swoje siedliska. Planowany monitoring powinien wskazać, czy prowadzone zabiegi (koszenia) przynoszą pożądany skutek oraz na wytypowanie gatunków rzadkich, wymagających podejmowania ponadstandardowych działań ochronnych

III kwartał

 

17

Ochrona bezkręgowców wodnych – ocena występowania ważek Odonata, w tym gatunków rzadkich i chronionych

Inwentaryzacja ważek w obrębie oczek wodnych dostarczy niezbędnych informacji o tej grupie owadów oraz będzie stanowić element oceny skuteczności działań ochronnych w zakresie tworzenia i utrzymywania funkcjonalnych siedlisk entomofauny wodnej. Zaniechania w tym zakresie skutkować będą brakiem wiedzy o efektywności funkcji ochronnej oczek wodnych

II i III kwartał

18

Usunięcie z terenu fragmentów zbędnych grodzeń, stanowiących pozostałość po dawnych zabiegach ochronnych

Pozostawienie fragmentów grodzeń wpłynie negatywnie na estetyczne walory krajobrazowe może też utrudniać swobodne przemieszczanie się większych gatunków fauny stanowiąc barierę migracyjną

IV kwartał

19

Przepławki stanowią istotny dla ryb element umożliwiający wędrówki wzdłuż potoków i rzek

Brak takich elementów ogranicza występowanie oraz uniemożliwia rozród wielu gatunków ichtiofauny

IV kwartał

20–21

Utrzymanie siedlisk rzadkich gatunków bezkręgowców Coleoptera: Pholicodes pancaucasicus, Lixus bardanae, Larinus planus, Phyllobius scutellaris, leiosoma bosnicum, Dorytomus carpathicus, Miarus graminis, Brachyleptura tesserula; Aranea: Agriope bruenichi

Koszenia zapobiegają zarastaniu stanowisk rzadkich gatunków bezkręgowców. Brak takich działań prowadzi najczęściej do zanikania siedlisk, w skrajnych przypadkach do utraty chronionego bądź rzadkiego gatunku. Wiele gatunków motyli traci swoje siedliska. Planowany monitoring powinien wskazać, czy prowadzone zabiegi (koszenia) przynoszą pożądany skutek oraz na wytypowanie gatunków rzadkich, wymagających podejmowania ponadstandardowych działań ochronnych

III kwartał

22

Ochrona bezkręgowców wodnych – ocena występowania ważek Odonata, w tym gatunków rzadkich i chronionych

Inwentaryzacja ważek w obrębie oczek wodnych dostarczy niezbędnych informacji o tej grupie owadów oraz będzie stanowić element oceny skuteczności działań ochronnych w zakresie tworzenia i utrzymywania funkcjonalnych siedlisk entomofauny wodnej. Zaniechania w tym zakresie skutkować będą brakiem wiedzy o efektywności funkcji ochronnej oczek wodnych

II i III kwartał

23

Usunięcie z terenu fragmentów zbędnych grodzeń, stanowiących pozostałość po dawnych zabiegach ochronnych

Pozostawienie fragmentów grodzeń wpłynie negatywnie na estetyczne walory krajobrazowe może też utrudniać swobodne przemieszczanie się większych gatunków fauny stanowiąc barierę migracyjną

IV kwartał

 

24

Przepławki stanowią istotny dla ryb element umożliwiający wędrówki wzdłuż potoków i rzek

Brak takich elementów ogranicza występowanie oraz uniemożliwia rozród wielu gatunków ichtiofauny

IV kwartał

25

Propagowanie wiedzy o ochronie walorów kulturowych

Tablice umieszczone w obrębie historycznych zespołów osadniczych eksponują pozostałości dawnej kultury oraz informują zwiedzających o konieczności wykonywania zabiegów ochronnych

II – IV kwartał

26–27

Odpowiednie oznakowanie ścieżek spacerowych i szlaków

 

 

28–35

Poprawa stanu zaplecza turystycznego oraz jego infrastruktury technicznej, służących udostępnianiu do zwiedzania. Poprawa oznakowań w terenie i budowa tablic informacyjno-edukacyjnych

 

 

36

Ograniczenie uszkodzeń roślinności

 

 

37

Poprawa bezpieczeństwa ludzi w rejonie dawnych studni

 

 

38

Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów turystycznych (parkingi, wiaty) oraz terenów zielonych w osiedlach Parku

 

 

39

Poprawa stanu infrastruktury technicznej, służącej bezpieczeństwu udostępniania do zwiedzania

 

 

40

Utrzymanie czytelności oznakowania granicy Parku

Konieczne dla zapewnienia właściwego nadzoru i zarządzania obszarem Parku

Kwiecień–październik

II. Załącznik nr 3:

1) lit. A „Ochrona czynna gatunków roślin”

Nr zabiegu

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Utrzymanie naturalnych populacji arniki górskiej i ochrona ex situ

Naturalne stanowiska zagrożone przez wtórną sukcesję

II–IV kwartał

2

Utrzymanie naturalnych populacji chabra Kotschyego i ochrona ex situ

Naturalne stanowiska zagrożone ze względu na stosunkowo niewielką liczebność populacji

 

3

Utrzymanie naturalnych populacji ciemiernika purpurowego i ochrona ex situ

 

 

4

Ochrona ex situ czeremchy skalnej

 

 

5

Ochrona ex situ driakwi lśniącej

 

 

6

Utrzymanie naturalnych populacji dzwonka szerokolistnego i ochrona ex situ

 

 

7

Ochrona ex situ goryczki wczesnej

 

 

8

Utrzymanie naturalnych populacji goryczki wąskolistnej i ochrona ex situ

 

 

9

Utrzymanie naturalnych populacji goździka kartuzka skalnego i ochrona ex situ

 

 

10

Ochrona ex situ groszku wschodniokarpackiego

 

 

11

Utrzymanie naturalnych populacji kosaćca syberyjskiego i ochrona ex situ

 

 

12

Utrzymanie naturalnych populacji lepnicy karpackiej i ochrona ex situ

 

 

13

Utrzymanie naturalnych populacji mieczyka dachówkowatego i ochrona ex situ

 

 

14

Ochrona ex situ ostrożenia wschodniokarpackiego

 

 

15

Utrzymanie naturalnej populacji ostróżki wyniosłej i ochrona ex situ

 

 

16

Utrzymanie naturalnych populacji pełnika alpejskiego ochrona ex situ

 

 

17

Utrzymanie naturalnych populacji pełnika europejskiego i ochrona ex situ

 

 

18

Ochrona ex situ powojnika alpejskiego

 

 

19

Utrzymanie naturalnych populacji rdestu żyworodnego i ochrona ex situ

 

 

20

Utrzymanie naturalnych populacji rosiczki okrągłolistnej i ochrona ex situ

 

 

21

Utrzymanie naturalnych populacji różeńca górskiego i ochrona ex situ

 

 

22

Utrzymanie naturalnych populacji seslerii Bielza i ochrona ex situ

 

 

23

Utrzymanie naturalnych populacji tojadu bukowińskiego i ochrona ex situ

 

 

24

Ochrona ex situ tojadu wschodniokarpackiego

 

 

25

Utrzymanie naturalnych populacji turzycy skąpokwiatowej i ochrona ex situ

 

 

26

Utrzymanie naturalnych populacji zawilca narcyzowego i ochrona ex situ

 

 

27

Utrzymanie naturalnych populacji zerwy kulistej i ochrona ex situ

 

 

28

Poprawa warunków siedliskowych zagrożonych populacji arniki górskiej

Naturalne stanowiska zagrożone przez wtórną sukcesję

III kwartał

29

Poprawa warunków siedliskowych zagrożonej populacji podejźrzonu rutolistnego

 

 

30

Poprawa warunków siedliskowych zagrożonych populacji dzwonka piłkowanego

 

 

 2) lit. B „Ochrona czynna gatunków zwierząt”

 

Cel wykonania zabiegu

Konieczność wykonania zabiegu

Planowany termin wykonania zabiegu

1

Zachowanie lokalnej populacji żubra (Bison bonasus) na terenie Parku

1. Poszerzenie naturalnej bazy żerowej oraz dokarmianie w okresie szczególnie trudnych zim warunkuje utrzymanie stada żubrów. Brak działań będzie skutkował rozpraszaniem stada oraz przechodzeniem na stronę ukraińską, gdzie zwierzęta są narażone na presję kłusownictwa.

2. Budowa zagrody dla przetrzymywania osobników sprowadzanych

Cały sezon

2

Optymalizacja zagęszczenia jeleniowatych – jeleń (Cervus elaphus) i sarna (Capreolus capreolus)

1. Kontynuacja działań związanych z monitorowaniem zmian liczebności zwierząt kopytnych. Porównanie danych uzyskiwanych przy pomocy różnych metod inwentaryzacyjnych. 2. Dysponowanie rzetelną informacją o liczebności jeleniowatych ma istotne znaczenie dla utrzymania populacji na optymalnym poziomie. 3. Liczebność potencjalnych ofiar ma duże znaczenie dla zachowania właściwego stanu ochrony populacji wilka (Canis lupus), rysia (Felis lynx) i niedźwiedzia (Ursus arctos).

4. Stosowana już w Parku i jego otulinie metoda inwentaryzacji, pozwala oprócz określenia liczebności populacji, na wskazanie miejsc sezonowej koncentracji zwierząt kopytnych. W konsekwencji naturalnego podążania drapieżników za ofiarami, inwentaryzacja koncentracji jeleniowatych i dzików, daje pogląd na obszary preferowane przez drapieżniki.

5. Brak działań w zakresie racjonalnego gospodarowania populacją zwierząt kopytnych, opartych na inwentaryzacji (która pozwala na rozpoznanie rzeczywistej liczebności i struktury przestrzennej) może mieć negatywny wpływ na trafność podejmowanych decyzji o ewentualnej wielkości odstrzałów redukcyjnych i w konsekwencji wpływać niekorzystnie na liczebność populacji drapieżników bytujących w ekosystemach leśnych

I kwartał, początek II kwartału (inwentaryzacja) całosezonowa współpraca z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe

3

Ochrona populacji niedźwiedzia (Ursus arctos)

1. Określenie liczby zwierząt przebywających na terenie Parku na podstawie tropień na śniegu, pomiaru wielkości tropów przekładających się na liczbę osobników oraz rejestracji innych dostępnych śladów ich obecności.

2. Zastosowanie fotopułapek w celu monitoringu populacji gatunku oraz rejestracji miejsc przekraczania głównych barier antropogenicznych.

3. Analiza zagrożeń generowanych przez bariery antropogeniczne oraz ich wpływu na populacje zwierząt drapieżnych na obszarze Parku i otuliny.

4. Pielęgnacja (usuwanie nalotu i prześwietlanie) w obrębie istniejących zadrzewień owocowych stanowiących naturalną bazę żerową niedźwiedzia (Ursus arctos) – zabiegi te zwiększają plenność drzew owocowych i poprawiają stan bazy żerowej niedźwiedzia (Ursus arctos).

5. Tworzenie poletek pielęgnacyjnych dla namnażania sadzonek drzew i krzewów owocowych w oparciu o lokalne rasy i odmiany, w celu uzupełniania miejsc żerowiskowych niedźwiedzia (Ursus arctos).

6. Zabezpieczanie borówczysk, lasków leszczynowych i starych sadów, prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie parku i otuliny (terminowy wywóz śmieci, zabezpieczanie śmietników) oraz ochrona gawr w okresie rozrodu to podstawowe i niezbędne działania w ochronie populacji niedźwiedzia (Ursus arctos)

Ochrona gawr od 1 listopada do 31 marca

 

4

Zachowanie populacji wilka (Canis lupus)

1. Monitoring populacji i trendów zmian (liczebności wilków oraz liczby watah) w oparciu o długodystansowe tropienia na śniegu oraz telemetrię.

2. Zbiór i analiza próbek genetycznych przy pomocy metody ilościowego PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy – ang. Polymerase Chain Reaction) w celu uzyskania dodatkowych informacji o liczebności, areałach, osobnikach migrujących oraz stopniu pokrewieństwa wśród osobników, dla których określono geotyp.

3. Zastosowanie fotopułapek w celu uzyskania dodatkowych informacji o miejscach przekraczania i wpływie potencjalnych barier antropogenicznych na spójność terytoriów watah wilczych; zbiór dodatkowych danych charakteryzujących populację.

4. Analiza barier antropogenicznych oraz ich wpływu na populacje zwierząt drapieżnych na obszarze Parku i otuliny.

5. Utrzymanie optymalnej liczebności potencjalnych ofiar oraz ochrona okresowa w promieniu 500 m od zlokalizowanych ewentualnych nor na terenie Parku w okresie rozrodu

strefa ochronna od 1 kwietnia do 15 lipca, całosezonowy monitoring

5

Ochrona rysia (Felis lynx)

1. Określenie liczby zwierząt przebywających na ternie Parku na podstawie tropień na śniegu i rejestracji śladów obecności.

2. Zastosowanie fotopułapek w celu monitoringu populacji oraz rejestracji miejsc przekraczania głównych barier antropogenicznych.

3. Utrzymanie odpowiednio wysokiej liczebności populacji sarny (Capreolus capreolus) w celu zapewnienia bazy żerowej.

4. Analiza występowania barier antropogenicznych oraz ich wpływu na populacje zwierząt drapieżnych na obszarze Parku i otuliny

Całosezonowy monitoring

 

6

Ochrona populacji bobra (Castor fiber)

1. Wzbogacanie bazy pokarmowej wpłynie korzystnie na zachowanie populacji bobra (Castorfiber) oraz na zasiedlane przez niego ekosystemy.

2. Utworzenie poletka dla uprawy i pielęgnacji sadzonek wierzby do zasilania poletek zgryzowych i regeneracji siedlisk łęgowych.

3. Ocena stanu populacji bobra (Castor fiber) na wytypowanych zbiornikach wodnych

Cały sezon, monitoring długoterminowy

7

Utrzymanie terenów otwartych oraz zabezpieczenie lęgów gatunków:

1) orlik krzykliwy (Aquila pomarina),

2) myszołów (Buteo buteo),

3) trzmielojad (Pernis apivorus),

4) pustułka (Falco tinnunculus)

Wykaszanie i wypas utrzymują strefy otwarte – miejsca żerowania ptaków drapieżnych. Wyznaczenie stref ochronnych wokół gniazd warunkuje ochronę lęgów. Brak takich działań wpłynie niekorzystnie na zachowanie populacji ptaków drapieżnych. Monitoring stanowi nieodzowny element koordynujący i warunkujący skuteczną ochronę gatunków

1. Nadzór –kwiecień–sierpień.

2. Koszenia i wypas – III kwartał

8

Poprawa warunków lęgowych, szczególnie w młodszych drzewostanach, ze względu na brak naturalnych schronień w postaci dziupli

Brak działań w tym zakresie może się przyczynić do spadku liczebności populacji dziuplaków

IV kwartał

9

Wspieranie niektórych gatunków ptaków w okresie zimy

Dokarmianie ptaków w rejonie siedzib ludzkich w okresie szczególnie ciężkich warunków zimowych jest działaniem posiadającym wpływ na zmniejszenie śmiertelność niektórych gatunków a także posiadającym duże walory edukacyjne

IV kwartał

10

Ograniczenie śmiertelności płazów na drogach

Brak odpowiednich zabezpieczeń w okresie wiosennym, szczególnie w miejscach o znacznym natężeniu ruchu, powoduje duże straty w populacjach płazów

Kwiecień – połowa czerwca

11

Poprawa warunków bytowania płazów i bezkręgowców wodnych

Oczyszczanie oczek wodnych (sztucznie tworzonych miejsc rozrodu płazów) warunkuje zachowanie odpowiednio licznych populacji. Zaniechanie zabiegów spowoduje utratę ważnych miejsc rozrodu

Koniec III kwartału

 

12

Likwidacja nielegalnego połowu pstrąga oraz szczególny nadzór w okresie niskiego stanu wód i w okresie tarła

Podstawą zachowania ichtiofauny jest systematyczny nadzór – jego brak powoduje nasilenie kłusownictwa

1. Sierpień–wrzesień – niżówki letnie.

2. Październik–listopad – tarło

13

Zabezpieczenie stanowisk dokumentacyjnych (loci typici) bezkręgowców

Nadzór nad stanowiskami dokumentacyjnymi jest jednym z istotniejszych zadań Parku. Brak działań w tym zakresie może doprowadzić do bezpowrotnej utraty takich miejsc

Czerwiec–sierpień

14

Zachowanie stanowisk rzadkich i endemicznych gatunków

Brak nadzoru nad stanowiskami rzadkich i endemicznych gatunków może doprowadzić do ich zniszczenia, szczególnie w przypadku stanowisk znajdujących się w sąsiedztwie ruchliwych szlaków (problem głównie w sezonie turystycznym)

Lipiec–wrzesień

15

Utrzymanie siedlisk rzadkich gatunków bezkręgowców

Koszenia zapobiegają zarastaniu stanowisk rzadkich gatunków bezkręgowców. Brak takich działań może doprowadzić do zaniku siedlisk, w skrajnych przypadkach do utraty chronionego bądź rzadkiego gatunku

III kwartał

16

Ochrona rzadkiej regionalnej rasy konia huculskiego

Brak działań może spowodować zanik cennych linii genetycznych ważnych dla zachowawczej hodowli konia huculskiego w Polsce. Spowoduje również ograniczenie wypasu zbiorowisk nieleśnych

Cały sezon

Przewidziane do wykonania zadania ochronne przyczynią się do zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku oraz renaturalizacji zniekształconych siedlisk i ekosystemów, w tym także do poprawy i zachowania stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000.

Podejmowane działania ochronne nie będą miały negatywnego wpływu na wyszczególnione w zarządzeniu przedmioty ochrony dla obszaru PLC18001 Bieszczady. Zakłada się, iż zaplanowane działania ochronne przyczynią się do poprawy stanu ochrony i zachowania wyszczególnionych gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. W aktualnie procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Parku zostaną w sposób szczegółowy ujęte działania ochronne i monitoringowe w odniesieniu do przedmiotów ochrony w integralnym z obszarem Parku obszarze Natura 2000. Plan ochrony Parku stanie się zarazem w tym względzie planem ochrony dla obszaru PLC 18001 Bieszczady.

Podejmowane działania przyczynią się także do utrzymania w należytym stanie infrastruktury technicznej, jaką dysponuje Park.

Realizacja zadań ochronnych określonych w załącznikach do zarządzenia może być dostosowana do konieczności usuwania negatywnych skutków zjawisk żywiołowych w Parku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »