| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 64
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Babiogórskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 rok.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 64
Ministra Środowiska
z dnia 24 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Skład gatunkowy drzewostanów niezgodny z siedliskiem

1. Regulacja składu gatunkowego i struktury drzewostanów w celu doprowadzenia do właściwego składu gatunkowego i struktury drzewostanów.

2. Zbiór nasion i hodowla sadzonek do odnowień drzewostanów.

3. Odnowienia sztuczne – sadzenia i podsiewy docelowymi gatunkami drzew.

4. Cięcia związane z przebudową drzewostanów inicjujące i odsłaniające odnowienia naturalne o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem.

5. Pielęgnacja upraw i młodników w celu doprowadzenia do właściwego składu gatunkowego i struktury młodników

2

Podatność drzewostanów świerkowych pochodzenia sztucznego na szybkie zamieranie

1. Usuwanie drzew opanowanych przez kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus), mogących doprowadzić do rozpadu drzewostanów.

2. Usuwanie wiatrowałów stanowiących potencjalną bazę do nadmiernego rozwoju owadów mogących doprowadzić do rozpadu drzewostanów.

3. Odłowy owadów – kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) – do pułapek feromonowych.

4. Zwalczanie kornika drukarza (Ips typographus) przez korowanie drzew zasiedlonych.

5. Tworzenie i utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

6. Pozostawienie do mineralizacji części drzew.

7. Kontrola liczebności wybranych gatunków owadów.

8. Kontrola masowego występowania grzybów pasożytniczych – opieńki (Armillaria sp.), korzeniowca wieloletniego (Heterobasidion annosum)

3

Uszkodzenia odnowień i młodników przez jeleniowate

1. Zabezpieczanie sadzonek w uprawach i odnowieniach naturalnych indywidualnymi środkami mechanicznymi.

2. Ogrodzenie wybranych upraw i młodników poza miejscami występowania głuszca (Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix).

3. Ograniczenie liczebności jeleni (Cervus elaphus) i ich koncentracji w uprawach i młodnikach, poprzez redukcję części osobników

4

Zanikanie zbiorowisk roślinnych typowych dla polan reglowych z powodu zaprzestania ich użytkowania

1. Wypas lub wykaszanie łąk z usuwaniem biomasy z ekosystemu, usuwanie samosiewów drzew i krzewów, nawożenie organiczne.

2. Wykup nieużytkowanych łąk reglowych

5

Zagrożenie bytowania głuszca
(Tetrao urogallus) i cietrzewia (Tetrao tetrix)

1. Wyznaczanie stref ochronnych.

2. Patrole inwentaryzacyjno-ochronne.

3. Promowanie ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub” celem odciążenia szlaków turystycznych przebiegających przez główny kompleks Parku.

4. Redukcja drapieżników – lisa (Vulpes vulpes), kuny leśnej (Martes martes)

6

Ograniczenie miejsc lęgowych i żerowych dzięciołów i sów w wyniku gospodarki leśnej na obszarach leśnych w minionym okresie

1. Tworzenie i utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji drzew obumierających i obumarłych

7

Erozja nawierzchni szlaków turystycznych i terenów sąsiadujących ze szlakami turystycznymi

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych (konserwacja, remonty, naprawy bieżące).

2. Czyszczenie przepustów i sączków.

3. Ustawianie i konserwacja tablic informacyjnych.

4. Udrażnianie szlaków w piętrze kosodrzewiny, poprzez przycięcie pędów.

5. Usuwanie wiatrołomów ze szlaków turystycznych i drzew bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu turystów.

6. Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego.

7. Edukacja zwiedzających w zakresie związanym z ochroną przyrody oraz zasadami udostępnienia Parku.

8. Konserwacja, naprawa, uzupełnienie drewnianych tyczek na szlakach graniowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa turystów

8

Niszczenie infrastruktury turystycznej spowodowane przez czynniki atmosferyczne i niewłaściwe postępowanie zwiedzających

1. Konserwacja, remonty i bieżące naprawy infrastruktury turystycznej.

2. Edukacja zwiedzających w zakresie ochrony przyrody i zasad udostępnienia Parku.

3. Patrolowanie terenu

9

Nieprzestrzeganie przez zwiedzających zasad ochrony przyrody w szczególności:

1) zaśmiecenie i zanieczyszczanie terenu,

2) zakłócanie ciszy,

3) uszkadzanie roślin oraz grzybów

1. Podnoszenie świadomości ekologicznej zwiedzających z wykorzystaniem Wystawy Stałej, Ogrodu Roślin Babiogórskich, Ogrodu Zmysłów, ścieżek edukacyjnych oraz punktów informacji przyrodniczej i turystycznej.

2. Usuwanie odpadów z obszaru Parku, systematyczne opróżnianie koszy na odpady przy głównych wejściach do Parku.

3. Ustawienie i bieżąca obsługa kabin sanitarnych przy ważniejszych wejściach do Parku.

4. Patrolowanie terenu

10

Duży ruch turystyczny na następujących szlakach:

1) czerwonym (Krowiarki – Diablak – Przełęcz Brona – Markowe Szczawiny),

2) żółtym (Markowe Szczawiny –Diablak),

3) zielonym (Zawoja Markowa – Markowe Szczawiny),

4) niebieskim (Krowiarki – Markowe Szczawiny)

1. Utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni szlaków turystycznych.

2. Utrzymanie opłat za wstęp do Parku.

3. Edukacja turystów przy Punktach Informacji Turystycznej i Przyrodniczej

11

Duża koncentracja zwiedzających na Krowiarkach, Sokolicy, Diablaku, Przełęczy Brona, Markowych Szczawinach

1. Patrolowanie miejsc o dużej koncentracji zwiedzających.

2. Utrzymywanie drewnianych barierek na Krowiarkach, Markowych Szczawinach, Sokolicy, Kępie, Przełęczy Brona

12

Zanikanie miejsc bytowania płazów

1. Oczyszczenie istniejących oczek wodnych na terenie ochrony czynnej i krajobrazowej z materii organicznej.

2. Likwidacja pułapek ekologicznych (koleiny na drogach leśnych) z jednoczesnym stworzeniem nowych miejsc rozrodu.

3. Stworzenie dla płazów miejsc rozrodu (uformowanie małych oczek wodnych), schronień, kryjówek i zimowania

13

Brak warunków lokalowych na prowadzenie działalności edukacyjnej

Podjęcie starań o:

1) budowę ośrodka dokumentacyjno-edukacyjnego,

2) rozbudowę istniejącej bazy edukacyjnej,

3) zagospodarowanie przestrzeni przy Wystawie Stałej

14

Gospodarcze użytkowanie borów górnoreglowych przez wspólnotę gruntową i leśną oraz osoby fizyczne

Wykup gruntów leśnych lub wymiana na inne grunty

15

Niszczenie terenu podczas poboru drewna na opał przez osoby uprawnione do serwitutu opałowego

Wykup lub wymiana serwitutu opałowego na inne świadczenia

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków wynikające z ograniczonej ilości miejsc lęgowych

Pozostawianie drzew starych, z dziuplami

2

Zagrożenie niektórych gatunków ssaków z rodziny plichowatych: popielicy (Glis glis), orzesznicy (Muscardinus avellanarius), koszatki (Dryomys nitedula), żołędnicy (Eliomys quercinus) wynikające z ograniczonej ilości miejsc rozrodu oraz braku dostatecznej bazy pokarmowej

1. Ochrona siedlisk, gniazd i nor.

2. Pozostawianie starych i obumarłych drzew

3

Zagrożenie pożarowe

Utrzymanie dróg pożarowych zapewniające możliwości dojazdu pojazdami gaśniczymi oraz utrzymanie punktów poboru wody

4

Ulewne deszcze, powodzie

1. Utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury technicznej odprowadzającej wodę ze szlaków turystycznych, dróg leśnych.

2. Odbudowa zniszczonych przez powodzie elementów infrastruktury technicznej, w tym mostków i urządzeń do monitoringu wód

5

Zagrożenie niektórych gatunków ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim

Dokarmianie ptaków w okresie mroźnych i śnieżnych zim w rejonie osad mieszkaniowych

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Pojawianie się inwazyjnych gatunków roślin zielnych obcego pochodzenia

Usuwanie roślin inwazyjnych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

Zanik kultywowania tradycji regionalnych i tradycyjnych form gospodarowania

Promowanie dziedzictwa kulturowego, m.in. organizowanie wystaw, imprez plenerowych, konkursów i przeglądów o tematyce kulturowej oraz propagującej wspieranie tradycyjnych form gospodarki (gospodarka leśna, pasterska, budownictwo regionalne, itp.)

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebie

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony ścisłej

2

Kontrola liczebności kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) przy pomocy pułapek zapachowych (feromonowych)

Do 24 pułapek1)

Obszar objęty ochroną ścisłą

 

B. Tereny udostępnione w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Rozbiórka kamiennych murków wznoszonych przez turystów na kopule szczytowej Babiej Góry

Według potrzeb

Oddziały – 28a, 28f

2

Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowych

 

Obszar objęty ochroną ścisłą

3

Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych

 

 

4

Usuwanie odpadów

 

 

5

Przycięcie pędów kosodrzewiny na szlakach graniowych:

1) czerwony (Sokolica – Kępa – Diablak – Przełęcz Brona),

2) zielony (Diablak – Ruiny schroniska BV)

Według potrzeb

Oddziały – 18, 19, 201, 21, 22, 23, 28

6

Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach udostępnionych dla celów turystycznych narażonych na wydeptywanie (miejsca koncentracji ruchu turystycznego), budowa drewnianych barierek

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną ścisłą

7

Wymiana i uzupełnienie drewnianych tyczek na szlakach graniowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa turystów

100 sztuk

Oddziały – 18, 19, 201, 21, 22, 23, 28

8

Odtworzenie i odbudowa szlaku niebieskiego (Górny Płaj)

1400 m1)

Oddział – 18

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (Ips typographus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych oraz wiatrowałów

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia objęte ochroną czynną

2

Korowanie drzew zasiedlonych przez korniki (Scolytinae), pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew

 

 

3

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach, odnowieniach naturalnych i młodnikach (czyszczenia wczesne i późne) – według zasad określonych indywidualnie dla każdego wydzielenia

Do 28,43 ha1)

Oddziały – 54c, 58a, 70c, 71a, 78b, 79a, f, 93a, 95a, 96d, g, 98a, b

4

Wykaszanie niepożądanych roślin w uprawach leśnych

Do 20,45 ha1)

Uprawy na obszarze objętym ochroną czynną

5

Zabezpieczanie przed zwierzyną sadzonek na uprawach i odnowieniach naturalnych poprzez stosowanie środków mechanicznych

Do 43,66 ha1)

Uprawy i odnowienia naturalne na obszarze objętym ochroną czynną

6

Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, odnowień naturalnych poprzez stosowanie ogrodzeń:

1) budowa nowych ogrodzeń,

2) remont i konserwacja istniejących

18,23 ha1)

Oddziały - 5b, 6a, b, 8a, b, 9b, 10c, 11b, 15a, 37a, 39a, 40a, 45c, 51d, 54c, 66c, 69c, h, 78b, 78c, 80a, 81b, c

7

Ograniczenie koncentracji jeleni
(Cervus elaphus) w rejonie upraw zlokalizowanych w obrębie ochrony czynnej, a w kilku przypadkach ochrony krajobrazowej i odnowień naturalnych przez ich redukcję

Do 20 osobników

Obszar objęty ochroną czynną

8

Odłowy kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus) do pułapek zapachowych (feromonowych)

186 pułapek1)

 

9

Kontrola występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) przy wykorzystaniu pułapek zapachowych (feromonowych)

10 pułapek1)

 

10

Wykładanie drzew pułapkowych (pułapki klasyczne) na kornika drukarza (Ips typographus)

63 drzewa pułapkowe

 

11

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebie

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony czynnej

12

Utrzymanie, odtworzenie punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych

7 obiektów

Na potokach na obszarze objętym ochroną czynną

13

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens paviflora) oraz rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Oddziały – 42, 43d, 72 oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia występowania okazów

14

Odnowienia luk i przerzedzeń, poprzez sadzenia jodły (Abies alba)

Do 15,70 ha1}

Oddziały – 6b, 8a, b, 9b, c, 10c, 11a, 13a, 14a, 38a, 69c, 79c, 81c, 82b, 89a, 92a, 93b, 94b, 98b, 100b

15

Pozostawienie do mineralizacji posuszu czynnego i jałowego oraz wiatrowałów na powierzchniach biocenotycznych – bieżąca rejestracja zasiedlania drzew przez owady i grzyby

Do 8 ha

Oddziały – 93b, c, 94c, 94b

16

Utrzymanie infrastruktury do monitoringu wód płynących i gruntowych

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wypas lub wykaszanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy

Do 8 ha

Oddziały – 43a, 43c, 72h, 53d, 101d

2

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) oraz rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Oddział 72 oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów

3

Usunięcie drzew

Do 3 ha

Oddziały – 72h, 101d

4

Odkrzaczanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy

 

 

 

C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wykaszanie roślinności na terenie stacji meteorologicznej na Markowych Szczawinach

0,01 ha

Oddział 12c

2

Usuwanie odpadów z potoków i ich bezpośredniego sąsiedztwa oraz z terenów przy granicy Parku

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

 

D. Tereny udostępnione w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Usuwanie powalonych drzew ze szlaków turystycznych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

2

Bieżąca konserwacja i naprawa nawierzchni szlaków turystycznych, infrastruktury turystycznej, obiektów kulturowych

 

 

3

Usuwanie odpadów

 

 

4

Utrzymywanie drewnianych barierek w miejscach koncentracji ruchu turystycznego

 

 

5

Budowa barierek i drewnianych poręczy

 

 

6

Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj –październik) kabin sanitarnych z własnym pojemnikiem na nieczystości

4 sztuki

Oddziały – 3c, 42c, 44b, 72c

7

Odtworzenie i odbudowa szlaku czarnego (Markowe Szczawiny – Ryzowana)

do 600 m1}

Oddziały – 10, 11

8

Odtworzenie i odbudowa szlaku niebieskiego Górny Płaj wraz z infrastrukturą przy Mokrym Stawku (wymiana barierek, ławek, budowa platformy)

900 m1)

Oddziały – 6b, 17a, b

 

E. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Utrzymanie, modernizacja, konserwacja i remont dróg leśnych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

2

Naprawa istniejących i budowa nowych urządzeń odwadniających drogi (sączki, przepusty, rowy)

 

 

3

Naprawa i odbudowa mostków

 

 

4

Wykonanie nawierzchni szlaków zrywkowych z żerdzi (dylówka)

Do 400 m1)

 

5

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów głównych dróg leśnych

1,6 km

Oddziały – 59, 60, 61, 62, 63

6

Bieżące utrzymanie punktów poboru wody dla celów przeciwpożarowych

8 punktów

Oddziały – 44a, 60a, 62a, 69a, 72a, 96b, 15, 71

7

Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędowych oraz informacyjnych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Usuwanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (Ips typographus), rytownika pospolitego (Pityogenes chalcographus), mogących doprowadzić do gwałtownego rozpadu drzewostanów świerkowych oraz wiatrowałów

Według potrzeb

Drzewostany świerkowe sztucznego pochodzenia objęte ochroną krajobrazową

2

Korowanie drzew zasiedlonych przez korniki

 

 

3

Pozostawienie do mineralizacji części ściętych drzew

 

 

4

Odnowienia luk i przerzedzeń, poprzez sadzenia jodły (Abies alba)

Do 0,30 ha1)

Oddziały – 88a

5

Nadzór nad lasami niepaństwowymi, wyznaczanie drzew do wycięcia według oceny stanu lasu

95,33 ha

Oddziały – 8Aa, 9Aa, 11Aa, 11Ac, 11Af, 11Aj, 21 Aa, 24Aa, 24Ab, 24Ac, 24Af, 24Ag, 24Ah, 24Ai

6

Kontrolne poszukiwanie zasnui (Cephalcia sp.) w ściółce i glebie

Według potrzeb

Miejsca żerowania zasnui (Cephalcia sp.) na obszarze ochrony krajobrazowej

7

Zabezpieczanie przed zwierzyną upraw, poprzez stosowanie środków mechanicznych

0,80 ha1)

Oddział 88a

8

Hodowla materiału sadzeniowego – prace szkółkarskie

0,86 ha

Oddziały – 69d

9

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) oraz rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Oddziały – 1c, 1d, 1l, 72c oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia występowania okazów

10

Utrzymanie infrastruktury do monitoringu wód płynących

Według potrzeb

Obszar ochrony krajobrazowej

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Wypasanie lub wykaszanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy

Do 8 ha

Oddziały – 1b, 1c, 72d, 90c,11Aa, b, c

2

Usuwanie z ekosystemów roślin inwazyjnych obcego pochodzenia – niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) i niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens paviflora) oraz rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica)

Według potrzeb

Oddziały – 1a, 1b, 1o, 72b, 72d, 72f oraz w innych pododdziałach w razie stwierdzenia okazów

3

Usunięcie drzew

Do 1 ha

W razie stwierdzenia potrzeby na obszarze ochronny krajobrazowej

4

Odkrzaczanie łąk i pastwisk z usunięciem biomasy

 

 

 

C. Tereny udostępnione w celach turystycznych i edukacyjnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Bieżąca konserwacja i naprawy szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową

2

Usuwanie drzew powalonych na szlaki turystyczne

 

 

3

Usuwanie odpadów

 

 

4

Zainstalowanie i obsługa (w okresie maj – październik) kabin sanitarnych z własnym pojemnikiem na nieczystości

4 obiekty

Oddziały – 69d, 72g

5

Przycięcie pędów kosodrzewiny na szlaku graniowym zielonym (Przełęcz Brona – Cyl – Świstakowe Skałki)

Według potrzeb

Oddział 23

6

Odtworzenie i odbudowa szlaku czarnego (Markowe Szczawiny – Ryzowana)

do 400 m1)

Oddział 11A

7

Pielęgnacja roślin, utrzymanie ścieżek i infrastruktury w Ogrodzie Zmysłów

0,26 ha1)

Oddział 1k

8

Całościowa modernizacja Ogrodu Roślin Babiogórskich – reorganizacja kwater, wymiana nasadzeń, remont infrastruktury towarzyszącej (ścieżki, ujęcia wody)

 

 

9

Wykaszanie na terenach przystankowych ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

Według potrzeb

Oddziały – 11, 1m, 1n, 1o, 72b

10

Utworzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Do 0,20 ha1)

Oddział 72d

11

Przygotowanie planów i dokumentacji technicznej oraz podjęcie działań zmierzających do rozbudowy budynku siedziby Dyrekcji i Wystawy Stałej poprzez dobudowanie nowych pomieszczeń edukacyjno-wystawowych oraz rozpoczęcie prac budowlanych przy rozbudowie budynku Dyrekcji i Wystawy Stałej

1 obiekt1}

Oddziały – 1k, 1j

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja2)

1

Remonty, modernizacja, konserwacja, bieżące utrzymanie dróg oraz urządzeń odwadniających drogi (mosty, sączki, przepusty, rowy)

Do 4,50 km1)

Obszar objęty ochroną krajobrazową

2

Wykaszanie roślinności z poboczy i rowów

 

 

3

Modernizacja nawierzchni dróg

Do 2 km1)

Oddziały – 95a, 96a, 99g, 101f, 99A

4

Remont zbiornika przeciwpożarowego

1 obiekt

Oddział 99d

5

Utrzymanie rogatek, konserwacja tablic urzędowych oraz informacyjnych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową

 

1) Rozmiar zadania zależy od posiadania środków finansowych.

2) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Okrzyn jeleni
(Laserpitium archangelica)

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk oraz zabezpieczenie przed ich zniszczeniem

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Rogownica alpejska (Cerastium alpinus)

3

Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. Carpatica)

4

Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punktach 1–3

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

Monitoring znanych stanowisk i ochrona przed ich zniszczeniem

1. Obserwacje w terenie.

2. Patrole ochronne stanowisk w czasie rójki.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Płazy:

1) traszka karpacka (Triturus Montandowi)

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),

4) traszka górska (Triturus alpestris),

5) ropucha szara (Bufo bufo)

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu.

3. Dokumentacja fotograficzna

3

Głuszec (Tetrao urogallus)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2. Monitoring siedliska gatunku w celu jego ochrony.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Zbiór piór.

5. Patrole ochronne.

6. Wyznaczenie w razie potrzeby stref ochrony.

7. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi głuszca, poprzez promocję ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

4

Cietrzew (Tetrao tetrix)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2.Monitoring siedliska gatunku w celu jego ochrony.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja tokowisk.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Zbiór piór.

5. Patrole ochronne.

6. Wyznaczenie w razie potrzeby stref ochrony.

7. Zmniejszenie ruchu turystycznego na szlakach przebiegających w rejonie ostoi cietrzewia, poprzez promocję ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”

5

Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopus martius),

4) średni (Dendrocopos medius)

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

6) zielonosiwy (Picus canus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) zielony (Picus viridis),

9) krętogłów (Jynx torquilla)

Inwentaryzacja i monitoring ptaków oraz ich miejsc bytowania w celu ochrony przed ich zniszczeniem

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole inwentaryzacyjne

6

Sowy:

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3) sóweczka (Glaucidium passerinum),

4) włochatka (Aegolius funereus)

Inwentaryzacja i monitoring ptaków oraz ich miejsc bytowania w celu ochrony przed ich zniszczeniem

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

3. Patrole ochronne.

4. Wyznaczenie stref ochrony dla sóweczki i włochatki

7

Pilchowate:

1) popielica (Glis glis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola naturalnych schronień.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

8

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie zachorowaniu na wściekliznę

Wykładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie

9

Jeleniowate:

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków w celu ich ochrony

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni na rykowiskach

10

Duże drapieżniki:

1) niedźwiedź (Ursus artos),

2) wilk (Canis lapus),

3) ryś (Lynx lynx)

Inwentaryzacja i monitoring gatunków w celu ich ochrony

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3. Inwentaryzacja wilków poprzez stymulację głosową

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

11

Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe niewymienione w punktach 1–10

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. Carpatica)

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk w celu zabezpieczenia przed ich zniszczeniem

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe nie wymienione w punkcie 1

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

1. Monitoring znanych stanowisk oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem.

1. Obserwacje w terenie.

2. Patrole ochronne stanowisk w czasie rójki.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

 

2. Utrzymanie istniejących stanowisk sichrawy karpackiej (Pseudogaurotina excellens)

Poprawa warunków bytowania na stanowiskach poprzez odsłonięcie wiciokrzewu czarnego (Lonicera nigra) usunięcie części podrostów, obcięcie gałęzi, usunięcie niektórych drzew – zabieg na 10 stanowiskach

2

Płazy:

1) traszka karpacka (Triturus montandoni),

2) kumak górski (Bombina variegata),

3) traszka górska (Triturus alpestris),

4) traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),

5) ropucha szara (Bufo bufo)

1. Uformowanie małych oczek wodnych

2. Likwidacja pułapek ekologicznych w wybranych obszarach

3. Stworzenie miejsc schronień i kryjówek płazów

4. Stworzenie miejsc zimowania płazów

1. Uformowanie oczek wodnych w miejscach zabagnionych stanowiących miejsce rozrodu płazów do 7 oczek o powierzchni do 5 m2 i głębokości do 1 m.

2. Likwidacja pułapek ekologicznych z jednoczesnym stworzeniem w ich rejonie nowych miejsc rozrodu.

3. Wykonanie do 5 miejsc schronień i kryjówek z kamieni, pni i gałęzi w rejonie rozrodu płazów.

4. Wykonanie do 5 miejsc zimowania płazów – wykonanie niewielkich zagłębień w gruncie ułożenie na nich kamieni, przykrycie warstwą leżaniny, gałęzi i ziemi

3

Głuszec (Tetrao urogallus)

Ochrona osobników i ich lęgów

Odstrzał lub odłów drapieżników – do 15 osobników lisów (Vulpes vulpes) i kuny leśnej (Martes martes)

4

Cietrzew (Tetrao tetrix)

 

5

Jarząbek (Bonasa Banasia)

 

 

6

Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) duży (Dendrocopos major),

3) czarny (Dryocopus martusi),

4) średni (Dendrocopos medius),

5) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

6) zielonosiwy (Picus canus),

7) dzięciołek (Dendrocopos minor),

8) krętogłów (Jynx torquilla)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji części stojącego posuszu stanowiącego potencjalne miejsca żerowania i miejsca lęgowe

 

 

 

7

Sowy:

1) puszczyk uralski (Strix uralensis),

2) puszczyk zwyczajny (Strix aluco),

3) sóweczka
(Glaucidium
passerinum
),

4) włochatka (Aegolius funereus)

Ochrona osobników i miejsc ich bytowania

1. Utrzymywanie powierzchni biocenotycznych.

2. Pozostawienie do mineralizacji części stojącego posuszu stanowiącego potencjalne miejsca żerowania i miejsca lęgowe

8

Sikory:

1) bogatka (Parus major),

2) modra (Parus caeruleus),

3) sosnówka (Parus ater),

4) czarnogłowa (Parus montanus),

5) czubatka (Parus cristatus)

6) uboga (Parus palustris)

Ochrona osobników i ich lęgów

Utrzymanie istniejących budek lęgowych dla ptaków, ich kontrola i czyszczenie

9

Kowalik (Sitta europaea)

 

 

10

Pełzacz (Certhia familiaris)

 

 

11

Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)

 

 

12

Krętogłów (Jynx torquilla)

 

 

13

Derkacz (Crex crex)

1. Ochrona osobników i ich lęgów.

2. Monitoring tokowisk w celu ich ochrony

1. Utrzymanie polan śródleśnych i dostosowanie sposobu ochrony polan do biologii derkacza.

2. Prowadzenie obserwacji w terenie.

3. Rejestracja tokowisk

14

Pilchowate:

1) popielica (Glis glis),

2) orzesznica (Muscardinus avellanarius),

3) koszatka (Dryomys nitedula),

4) żołędnica (Eliomys quercinus)

Inwentaryzacja gatunków

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola naturalnych schronień i rozwieszonych budek lęgowych dla ptaków w celu określenia stopnia ich wykorzystania przez pilchowate.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

15

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie zachorowaniu na wściekliznę

Wykładanie szczepionek przeciwko wściekliźnie

16

Jeleniowate:

1) jeleń europejski (Cervus elaphus),

2) sarna (Capreolus capreolus)

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk gatunków oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Liczenie bezpośrednie na powierzchniach próbnych.

3. Inwentaryzacja babrzysk.

4. Inwentaryzacja jeleni na rykowiskach

17

Duże drapieżniki:

1) niedźwiedź (Ursus artos)

2) wilk (Canis lapus),

3) ryś (Lynx lynx)

Inwentaryzacja i monitoring stanowisk gatunków oraz zabezpieczenie ich przed zniszczeniem

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Kontrola miejsc rozrodu i zimowania.

3. Inwentaryzacja wilków poprzez stymulację głosową.

4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

18

Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

III. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Tocja karpacka (Tozzia alpina subsp. Carpatica)

Inwentaryzacja oraz monitoring stanu stanowisk i przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom

1. Kontrola stanowisk w terenie.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

2

Rośliny chronione, rzadkie, osobliwe

Rejestracja stanowisk

1. Rejestracja stanowisk roślin i ich siedlisk.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Sikory:

1) bogatka (Parus major),

2) modra (Parus caeruleus),

3) sosnówka (Parus ater),

4) czarnogłowa (Parus montanus),

5) czubatka (Parus cristatus),

6) uboga (Parus palustris)

Ochrona osobników i ich lęgów, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Wykładanie karmy dla ptaków w okresie mroźnej zimy w osadach Parku

2

Puszczyk (Strix aluco)

Ochrona osobników i ich lęgów

Kontrola i czyszczenie budek dla sów

3

Zwierzęta chronione, rzadkie, osobliwe

Rejestracja osobników i oznak ich bytowania

1. Prowadzenie obserwacji w terenie.

2. Rejestracja oznak bytowania.

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 6d, 7, 9d, 10f, g, 11c, 12d, 12f, 12g, 12h, 14c, 16a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 73, 74a, 74b

1125,82

2

Ochrona czynna

Oddziały – 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6f, 8, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11d, 12a, 12b, 12c, 13, 14a, 14b, 15, 16b, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37a, 38a, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 42a, 42b, 43, 44a, 44c, 44d, 44f, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53a, 53b, 53c, 53d, 54a, 54b, 54c, 54d, 55a, 55b, 55c, 55d, 56, 57a, 57g, 58a, 59, 60, 61, 62, 63a, 63b, 64, 65, 66, 67, 68, 69a, 69c, 69f, 69g, 69h, 70, 71, 72a, 72c, 72h, 72j, 72l, 74c, 75, 76a, 76b, 76d, 76f, 77, 78, 79a, 79b, 79c, 79f, 80, 81, 82a, 82b, 82d, 89, 90c, 90d, 90f, 90g, 90h, 91, 92, 93, 94, 95, 96b, 96d, 96f, 96g, 96i, 96j, 97, 98, 99a, 99b, 99h, 99i, 100,101a, 101b, 101c, 101d

2082,37

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały – 1a-g, 1i-o, 37b, 38b, 39d, 42c, 44b, 53f, 53g, 54f, 55f, 57b, 57c, 57d, 57f, 58b, 63c, 69b, 69d, 72b, 72d, 72f, 72g, 72i, 72k, 76c, 79d, 82c, 88, 90a, 90b, 96a, 96c, 96h, 99c, 99d, 99f, 99g, 99j, 101f, 101g, 101h, 8A, 9A, 11A, 21A, 24A, 43A, 72A, 88A, 97A, 99A

184,99

Razem

3393,18

 

1) Obszar Parku jest podzielony na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

Do 30 osób, w grupach nie większych niż 10 osób w jednym miejscu

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Wystawa Stała, oddział 1j

25

2

Ogród Roślin Babiogórskich i Ogród Zmysłów, oddział 1k

60 w dwóch grupach

3

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Przywarówce, oddział 101 h

100 przy każdym punkcie

4

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Krowiarkach, oddział 3c

 

5

Punkt Informacji Turystycznej i Przyrodniczej na Markowej, oddział 72g

 

6

Krąg edukacyjny przy drodze na Sulową Cyrhel, oddział 60a

30

7

Krąg edukacyjny w Zawoi Markowej, oddział 72b

50

8

Krąg edukacyjny Markowe Rówienki, oddział 77a

30

9

Krąg edukacyjny przy Hali Śmietanowej, oddział 90c

50

10

Krąg edukacyjny na Gubernasówce, oddział 101d

50

11

Krąg edukacyjny na Przywarówce, oddział 101h

100

12

Miejsce, w którym znajduje się kapliczka NMP pod Diablakiem, tablica pamiątkowa, oddział 22f

150

13

Miejsce, w którym znajduje się obelisk na Diablaku, oddział 28f

400

14

Miejsce, w którym znajduje się Krzyż Czterech Narciarzy na południowym stoku Babiej Góry, oddział 28a

50

15

Ślady po schronisku Beskidenverin pod Diablakiem na południowym stoku, oddział 28g

50

16

Miejsce położenia krzyża przy schronisku na Markowych Szczawinach, oddział 11Ah

500

17

Miejsce, w którym znajduje się symboliczna płyta nagrobna poświęcona pamięci prof. Z. Klemensiewicza, Polana Krowiarki, oddział 3c

100

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Teren przy schronisku turystycznym PTTK im. Hugona Zapałowicza na Markowych Szczawinach, oddziały – 11Ah, 11Ai

500

2

Schron turystyczny w Zawoi Markowej, oddział 72b

50

3

Schron turystyczny na „Polu Biwakowym” w Zawoi Policzne, oddział 44b

50

4

Schron turystyczny na Przywarówce, oddział 101h

100

5

Schron turystyczny przy Hali Śmietanowej, oddział 90c

50

6

„Pole Biwakowe” w Zawoi Policzne, oddział 44b, przy drodze wojewódzkiej

50

 

1) Obszar Parku podzielony jest na oddziały oznaczone liczbami lub liczbami i dużymi literami oraz pododdziały oznaczone małymi literami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »