| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 65
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 grudnia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Magurskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 rok.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, zarobkowych, filmowania i fotografowania oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 65 Ministra Środowiska
z dnia 24 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Nieprawidłowy skład gatunkowy drzewostanów w stosunku do siedliska.

2. Nieprawidłowa struktura wiekowa i przestrzenna w drzewostanach sztucznego pochodzenia

1. Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów.

2. Stwarzanie warunków do powstania odnowienia naturalnego i sztucznego gatunków zgodnych z siedliskiem.

3. Produkcja sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń na powierzchniach leśnych i w strefie ekotonu

2

Uszkodzenia upraw i młodników przez zwierzynę płową

1. Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek drzew osłonami indywidualnymi.

2. Zabezpieczanie środkami zapachowymi odstraszającymi (repelentami).

3. Odstrzały regulujące liczebność populacji jelenia (Cervus elaphus).

4. Grodzenie małych powierzchni upraw leśnych i młodników

3

Zanikanie cennych siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych w wyniku sukcesji naturalnej

Stosowanie włókowania, koszenia, odkrzaczania oraz wypasu

4

Zanikanie lasotwórczych gatunków drzew – jodły (Abies alba), jaworu (Acer pseudoplatanus) i jesionu (Fraxinus excelsior)spowodowane przez konkurencję międzygatunkową oraz grzyby i owady

Optymalizowanie warunków wzrostu i rozwoju upraw i młodników zawierających w swoim składzie drzewa z gatunków – jodła (Abies alba), jawor (Acer pseudoplatanus) i jesion (Fraxinus excelsior)

5

Zanikanie roślinności mającej znaczenie kulturowe przy dawnych siedliskach ludzkich (w tym starych odmian drzew owocowych)

1. Usuwanie ekspansywnych gatunków roślin w celu utrzymania siedlisk i roślin charakterystycznych dla siedlisk ludzkich.

2. Odsłanianie zarastających drzew owocowych i szczepienie ginących odmian

6

Zanikanie istniejących śladów po obiektach dawnej kultury materialnej

Odsłanianie śladów po dawnych obiektach poprzez wykaszanie roślin na starych cmentarzach i przy kapliczkach przydrożnych

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zanikanie charakterystycznych gatunków roślin zielnych w następstwie zaprzestania gospodarki pastwiskowej i łąkowej

Wykaszanie roślin na łąkach wraz z usunięciem biomasy lub wypas

2

Okresowe wysychanie oraz zanikanie zbiorników wodnych zasiedlonych przez płazy

1. Całoroczne utrzymanie wody w zbiornikach poprzez ich pogłębienie.

2. Odtwarzanie zniekształconych siedlisk, tworzenie nowych oczek wodnych

3

Zagrożenie pożarowe młodników sąsiadujących z łąkami

Wykaszanie roślin na łąkach przylegających do drzewostanów, pasami na szerokość do 100 m

4

Niszczenie lęgów rzadkich ptaków gniazdujących na ziemi (puchacza (Bubo Bubo), derkacza (Crex crex), przepiórki (Coturnix coturnix), słonki (Scolopax rusticola) przez jenoty (Nyctereutes procyonoides) i nadmierną populację lisów (Vulpes vulpes)

Odstrzał redukcyjny lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutes procyonoides) na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226), zgodnie z planem redukcji

5

Ekspansja gatunków obcych:

1) barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski),

2) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

3) rdestu ostrokończystego (Reynoutria japonica),

4) kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)

Mechaniczne zwalczanie roślin w obrębie zauważonych stanowisk

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Nieograniczony wjazd samochodów, w okresie sobotnio-niedzielnym, w część centralną masywu Magury Wątkowskiej

Działania na rzecz przywrócenia statusu leśnej drogi zakładowej w miejscowości Folusz (od Ośrodka Zarybieniowego Polskiego Związku Wędkarskiego w głąb Parku)

2

Nadmierna penetracja, w okresie sobotnio-niedzielnym, ostoi wilka (Canis lupus) i rysia (Lynx lynx) na obszarze ochrony ścisłej „Magura Wątkowska”

Weryfikacja istniejących szlaków turystycznych

3

Niejednorodny status prawny rzadkich gatunków zwierząt w Beskidzie Niskim na terytorium Polski i Słowacji, powodujący m.in. pozyskiwanie wilka (Canis lupus)w strefie przygranicznej na terytorium Słowacji, będącego pod całkowitą ochroną w Polsce

Współpraca w kierunku ujednolicenia statusu prawnego rzadkich gatunków zwierząt w rejonach przygranicznych Polski i Słowacji

4

Zabijanie migrujących płazów przez samochody w rejonie drogi wojewódzkiej Jasło-Krempna

1. Zabezpieczenie drogi przecinającej trasę migracji płazów siatką ochronną i przenoszenie schwytanych płazów na drugą stronę drogi w kierunku zbiorników wodnych.

2. Edukacja

5

Niszczenie początkowych stadiów rozwojowych (złóż jaj oraz stadiów larwalnych) nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina) i zanik stanowisk, na których gatunek jest nieliczny

1. Unikanie dłuższego przetrzymywania na gruncie Parku drewna bukowego, przeznaczonego do wywozu w okresie składania jaj przez imagines nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina).

2. Pozostawianie pewnej liczby martwych buków (Fagus sylvatica) oraz specjalnie przygotowanych pryzm drewna bukowego na terenie Parku do naturalnego rozkładu jako bazy lęgowej dla nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina).

3. Przenoszenie części materiału lęgowego

6

Zanieczyszczanie powierzchni Parku odpadami

1. Zbieranie i wywożenie odpadów stałych.

2. Edukacja

7

Zmniejszanie w otulinie powierzchni łowisk dla ptaków drapieżnych (orła przedniego (Aquila chrysaetos), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), myszołowa (Buteo buteo), puszczyka uralskiego (Strix uralensis)w wyniku rozproszenia zabudowy

1. Edukacja ludności oraz pracowników urzędów gmin o zagrożeniach dla ptaków drapieżnych w związku ze zmniejszeniem łowisk.

2. Oznakowanie kilku osobników orlików krzykliwych (Aquila pomarina) nadajnikami telemetrycznymi w celu ustalenia minimalnych warunków przestrzennych gwarantujących dogodne warunki do żerowania ptaków oraz wypracowania wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

8

Kradzieże drewna i innych pożytków leśnych

Współpraca z policją oraz odnawianie granic i punktów granicznych Parku

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Penetracja obszarów leśnych przez ludność (w poszukiwaniu grzybów oraz zrzutów jelenich) powodująca płoszenie zwierząt leśnych oraz ptaków gniazdujących na ziemi

Sprawowanie wzmożonego nadzoru terenu w okresie nasilania się zagrożenia, a w szczególności nad obszarami wyłączonymi ze zbioru grzybów w okresie ich wysypu

2

Niekontrolowana penetracja terenu Parku przez turystów wzdłuż udostępnionych miejsc i tras, powodująca erozję gleb i rozdeptywanie poboczy szlaków

Ukierunkowanie ruchu turystycznego wzdłuż udostępnionych tras poprzez utrzymanie ich we właściwym stanie – bieżące konserwacje i remonty szlaków turystycznych oraz infrastruktury turystycznej

1)Zagrożenia uporządkowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

Inne, według specyfiki Parku

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1. Konserwacja i naprawa szlaków i infrastruktury turystycznej.

2. Zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach lub przebywających w udostępnionych miejscach.

3. Uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras

Według potrzeb

Na obszarach ochrony ścisłej wzdłuż udostępnionych tras

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usunięcie części drzew w drzewostanach sosnowo-brzozowych na gruntach porolnych, w celu odsłonięcia buka (Fagus sylvatica), jodły (Abies alba) i jaworu (Acer pseudoplatanus) (przebudowa drzewostanów)

639,59 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 32f, 57a, 57d, 60a, 82b, 183i, 184a, 185a, 198a, 199a, 205c, 206g, 206h.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 5h, 19a, 20c, 55b, 63a, 69a, 70b,c, 76d,f, 85a, 87b, 105c, 136a, 137a, 143a, 146a, 155b, 157a, 164f, 166d, 170a, 189a, 285b, 286b

2

Stopniowe przerzedzanie drzewostanu w celu stworzenia prawidłowych warunków do rozwoju i wzrostu jodły (Abies alba) w drzewostanach mieszanych

875,44 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 13c, 28a, 34b, 35b, 41a, 50f,h, 51a, 69a, 106a, 107a, 112a, 143a, 144b, 166d, 174a, 176b,c,177a, 199b, 204a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 6b,c, 13a, 14f, 87a, 88f,g, 131a, 139c, 140a, 156d, 162b, 180f, 184b, 190a, 201a, 205f, 208b

3

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież wczesna)

67,36 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 9a, 14b, 80c, 127c, 198f, 206a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 48a, 58c, 64a

4

Regulacja składu gatunkowego, struktury wiekowej i zagęszczenia drzew w drzewostanach (trzebież późna)

373,04 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 8d, 12d, 15b, 23b, 50d, 85d, 92c, 101a,206d.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 5k, 6a, 51d, 186b, 198b, 255b,c, 257a,b, 267a, 276c, 280d, 283b

5

Zbiór nasion domieszkowych gatunków drzew i krzewów

16 935 ha

Obszar ochrony czynnej Parku

6

Hodowla materiału sadzeniowego (sadzonek drzew i krzewów) w szkółkach leśnych niezbędnych do przebudowy przedplonowych sośnin porastających siedlisko buczyn karpackich oraz do kształtowania strefy ekotonu

0,05 ha

Obręb Ochronny Żmigród – 1m, 74d

7

Porządkowanie powierzchni pod odnowienia sztuczne

0,50 ha

Obręb ochronny Żmigród – 77a

8

Odnowienia sztuczne – sadzenie sadzonek buka (Fagus sylvatica) pod osłoną drzewostanu

0,50 ha

Obręb Ochronny Żmigród – 77a

9

Pielęgnowanie upraw leśnych za pomocą motyki i wykaszanie roślinności zielnej

41,40 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 57a, 58a, 65d, 93b, 123c, 124b, 218a.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 61c, 63a, 66a, 67a, 73a, 74d, 77a, 112c, 136a, 138a, 142a, 145a, 155b, 176a, 188c, 284a, 295a

10

Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)

23,50 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 12c, 57a, 153a, 155b, 158a,166d, 191j, 204b, 205c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 4b, 133b, 163a, 164d, 164f

11

Regulacja zagęszczenia i składu gatunkowego drzew w młodnikach (czyszczenia późne)

42,70 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 10a, 11a,c, 97g, 101a, 102a, 166d.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 2a, 3a, 7b, 8b, 10a, 95a, 164c, 164f, 178m, 180b, 183a, 184a, 189a, 201a, 201b

12

Ochrona upraw leśnych i młodników poprzez ich zabezpieczenie przed zwierzyną płową środkami zapachowymi (repelentami) oraz grodzenie

257,16 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a, 10a, 11a, 12c, 16a, 57a,c, 58a, 65d, 86a, 93b, 97g, 98a, 99a, 100b, 101a, 102a, 123c, 124b, 129d, 152a, 153a, 154b, 155a,b, 158a, 159a, 160a, 164a, 165f, 166d, 167b, 168a, 169a, 170d, 174a, 176b, 177a, 178a, 191j, 198b,d, 199b, 200a,b,c, 201b, 204b, 205c, 208b, 209d, 212a, 213b, 218a

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1l,m, 5g, 35a, 36c, 49b, 50b, 52f, 54a, 55b, 56a, 57a, 58a, 59a, 60a, 61c, 63a, 64b, 66a,c, 67a,d, 68g, 69a, 70b, 73a, 74d, 79a, 81a, 112c, 133b, 136a, 138a, 142a,b, 143a, 145a, 146a, 155b, 159a, 161c, 163a, 164c,f, 165a, 166a,b, 167a, 176a, 188c, 189a, 190a, 284a, 293a, 295a,f

13

Odstrzał redukcyjny zwierzyny płowej

Jeleni (Cervus elaphus) do 80 sztuk

Na obszarach ochrony czynnej z wyłączeniem uroczyska pn. „Ciechania” określonego w oddziałach 47–55, 74, 78–81, 114–128

14

Zapobieganie erozji gleby i zwiększanie retencyjności poprzez odprowadzenie wód opadowych z usytuowanych na stromiznach szlaków i dróg leśnych

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż szlaków i dróg leśnych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Koszenie mechaniczne i ręczne lak z usunięciem biomasy lub wypas, włókowanie

456,21 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a,c,d,g,f,j, 2a,b,c,d,f,g,i, 3a,c,d,f,g,h, 7c,d,f,g,h,i,j, 8a,b, 50a,d, 53h,i,j,k,l,m, 54a,b, 55a,b, 56b, 69c, 74a,b, 78f,i,j,l,n,o, 97d, 105g,i, 107b, 108b,d,f, 109b,c, 110c,d, 114a,d, 115a,c,d,f,g 116a,c,d,f, 118b,c,i,h, 122a,d, 123a, 127b,c, 153c,d,i,j, 161b,c,d,f,g,h,i, 165a,b,c, 183a,b,c,d,f,g,h, 185a,c, 186b,h,i,j,k,l,m,n,o,p, 187b,f,g, 191b,i,h, 198a,b, 104/18, 133/8,283/1, 286/2, 286/4, 205/1.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 5f, 69b,d, 77c,f, 132b,c, 133c, 141n,i, 142d, 161a,b, 169c, 294b,c,h, 296a,b,g,l,m,o

2

Usuwanie siewek drzew i krzewów naturalnego pochodzenia

34,60 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 1a,c,d, f,g,j, 2a,b,c,d,f,g,i, 3c,d,f,h, 7c,g,h,i,j, 8a,b, 50a, 54a,b, 55a,b, 118c,i, 122d, 123a, 127b,c, 153b,c, 161b, 165c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 294a,b, 296a,b

3

Kształtowanie strefy ekotonu na granicy siedlisk leśnych i nieleśnych

Pas długości 5 km i szerokości 10 m

Wzdłuż granicy polno-leśnej w kompleksach łąkowych Rostajne, Żydowskie, Ciechania, Wilsznia

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ręczne wykaszanie roślin zielnych – zadanie wykonywane raz w roku

5 cmentarzy, kapliczki

1. Obręb Ochronny Krempna – 3f, 116a, 172d, 186f,g.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 135a, 173f

2

1. Konserwacja i naprawa szlaków i infrastruktury turystycznej.

2. Zabezpieczanie lub usuwanie drzew stwarzających zagrożenie dla osób poruszających się po udostępnionych trasach i przebywających w udostępnionych miejscach.

3. Uzupełnienie małej infrastruktury turystycznej wzdłuż udostępnionych tras

Według potrzeb

Na obszarze ochrony czynnej wzdłuż udostępnionych tras i miejsc

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie gruntów rolnych w dotychczasowym użytkowaniu

52,00 ha

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 32l,m, 130d,f, 206ij,k,l.

2. Obręb Ochronny Żmigród –1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,kx,lx,m, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 68a, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l,86d,f,g,h,i,j,k, 141a,b,c,d,f,g,j,k,l,m,o,p,r, 164a, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f,g; 265a,b

1)Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną

A. Czynna ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Storczyk męski (Orchis mascula)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 2,16 ha w Obrębie Ochronnym Krempna-56b, 108d

2

Storczyca kulista

(Traunsteinera globosa)

 

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,66 ha w Obrębie Ochronnym Krempna- 41d

3

Ozorka zielona (Dactylorhiza viridis)

 

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,65 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 78i

4

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

 

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,48 ha w Obrębie Ochronnym Krempna-23d, 31b,41h,f

5

Stare odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku

Zabiegi pielęgnacyjne młodych drzewek owocowych i starych sadów

Wykoszenie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach oraz starych sadach na powierzchni 3,3 ha w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 2i,g, 3d,f, 78i,o,j 108d,f, 115d, 118c,d, 153i 172d,c 187a, 282/5, 283/1,

2) Żmigród – 120a, 294c, 296o

 

 

Produkcja i wysadzenie z zabezpieczeniem młodych drzewek owocowych

Wyprodukowanie 100 szt. drzewek owocowych, przygotowanie terenu poprzez koszenie i wysadzenie z zabezpieczeniem siatką na powierzchni 1 ha w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 2i, 3f, 8b, 31f, 69c,74a, 115d, 118b, 153f, 172a,b, 173h,d, 186b,191b,

2) Żmigród – 134a, 161a

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach

Odsłonięcie i prześwietlenie 50 sztuk starych drzew w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna - 8b, 33d, 41c,d,g, 50a,b, 53h,i,l,m, 69c, 74a, 78i,m,p, 79b, 115a,c,d,f, 183a,h, 186h,j, 191b,c,d,f,g,

2) Żmigród – 173a,g,h

6

1. Gatunki objęte ochroną ścisłą:

1) wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum),

2) skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia),

3) kosaciec syberyjski (Iris sibirica),

4) dziewęćsił bezłodygowy (Carlina acaulis),

5) lulecznica kraińska (Scopolia carniolica),

6) pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna),

7) lilia złoto głów (Lilium martagon),

8) zimowit jesienny (Colchicum autumnale),

9) kłokoczka południowa (Staphylea pinnata),

10) cis pospolity (Taxus baccata)

2. Gatunki objęte ochroną częściową:

1) kruszyna pospolita (Frangula alnus),

2) kopytnik pospolity (Asarum europaeum),

3) czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum),

4) kalina koralowa (Viburnum opulus),

5) barwinek pospolity (Vinca minor),

6) bluszcz pospolity (Hedera helix).

3. Gatunki niepodlegające ochronie w ilości:

1) około 15 gatunków drzew,

2) około 30 gatunków krzewów i krzewinek,

3) około 50 gatunków roślin zielnych

Ochrona ex situ w ogrodzie dydaktycznym

Pozyskanie całych roślin, części roślin lub ich nasion z terenu Parku w celu wysadzenia, wysiania na terenie ogrodu dydaktycznego

7

Porosty, śluzowce, grzyby wielkoowocnikowe, mchy, wątrobowce, rośliny naczyniowe

Zbiór dziko występujących roślin w pracach inwentaryzacyjnych na potrzeby opracowywania projektu planu ochrony dla Parku

Zbiór okazów lub ich części, których nie można oznaczyć w terenie i wymagają oznaczenia kameralnego

 

B. Czynna ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony1)

1

Niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,64 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 28b,c, 29b, 30a,b, 38a,b

2

Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,66 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 123c, 128a

3

Nadobnica alpejska (Rosalia alpina)

Utrzymanie miejsc rozrodu w martwym drewnie bukowym

Pozostawienie stosów drewna bukowego na wytypowanych, nasłonecznionych miejscach

 

 

Wsparcie stanowisk, gdzie populacja jest mało liczna i zagrożona

Wyłożenie stosów drewna bukowego na stanowiskach z liczną populacją z przeznaczeniem do przemieszczenia ich po zasiedleniu (przez 3 lata) w inne rejony Parku

4

1. Ropucha szara (Bufo bufo).

2. Żaba trawna (Rana temporaria)

Zabezpieczenie szlaku migracji na miejsca rozrodu

Instalacja siatki ochronnej wraz z pojemnikami pułapkowymi. Przenoszenie schwytanych osobników na drugą stronę drogi w Obrębie Ochronnym Żmigród

5

1. Kumak górski.

2. Żaba trawna (Rana temporaria).

3. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus).

4. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni)

5. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris).

6. Traszka górska (Triturus alpestris)

Tworzenie i utrzymanie oczek wodnych, wykorzystywanych jako miejsca rozrodu

Czyszczenie 3 oczek wodnych w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 38 a,

2) Żmigród – 120a, 205f

6

1. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

2. Orlik krzykliwy (Clanga pomarind).

3. Trzmielojad (Pernis apivorus).

4.Myszołów zwyczajny (Buteo buteo).

5. Puszczyk uralski (Strip uralensis).

6. Derkacz (Crex crex).

7. Przepiórka (Coturnix coturnix)

Wykaszanie łąk dla zapewnienia odpowiednich warunków żerowiskowych i gniazdowych dla ptaków

Terminy i metody koszenia będą uwzględniały biologię gatunków. Zadanie realizowane w Obrębach Ochronnych:

1) Krempna – 1a,c,d,g,f,j, 2a,b,c,d,f,g,i, 3a,c,d,f,g,h, 7c,d,f,g,h,i,j, 8a,b, 50a,d, 53h,i,j,k,l,m, 54a,b, 55a,b, 56b, 69c, 74a,b, 78f,i,j,l,n,o, 97d, 105g,i, 107b, 108b,d,f, 109b,c, 110c,d, 114a,d, 115a,c,d,f,g 116a,c,d,f, 118b,c,i,h, 122a,d, 123a, 127b,c, 153b,c,d,i,j, 161b,c,d,f,g,h,i, 165a,b,c, 183a,b,c,d,f,g,h, 185a,c, 186b,h,i,j,k,l,m,n,o,p, 187b,f,g, 191b,i,h, 198a,b, 104/18, 133/8, 283/1, 286/2, 286/4, 205/1,

2) Żmigród – 5f, 69b,d, 77c,f, 132b,c, 133c, 141n,i, 142d, 161a,b, 169c, 294a,b,c,h, 296a,b,g,l,m,o

7

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina)

Oznakowanie nadajnikami telemetrycznymi w celu określenia wymogów żerowiskowych niezbędnych dla opracowania wytycznych do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Odłowienie dorosłych (w miejscach żerowania) oraz młodocianych osobników (w gniazdach) i oznakowanie nadajnikami GPS-GSM (łącznie do 2 osobników)

8

Drobne gryzonie

Odłów osobników w pracach inwentaryzacyjnych na potrzeby opracowywania projektu planu ochrony Parku

Odłów gatunków drobnych gryzoni w pułapki żywołowne rozmieszczone na transektach, oznaczenie gatunkowe i ich wypuszczenie

1)Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

1. Obręb Ochronny Krempna – 63c,d,f,g,h, 64b,c, 65f,g,h, 66–68, 69b,d,f,g, 70, 71, 72, 73a,b,d, 74d,f, 75, 76, 77a,b, 87–90, 101b,c, 102b,c, 103.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 21d,f,g,h, 22d,f,g, 23–27, 28b, 29d, 32c,d, 33, 34, 38, 39a,b, 40a, 41a, 42a, 211–215, 216a,c, 217–223, 224a,b,d,f, 225, 226a,c, 227a,b,c,f, 228a,c,d, 229, 230b,c,d, 231, 232b,c,d, 233–235, 238a, 239–241, 248–253, 271, 272, 274, 275

2408

2

Ochrona czynna

1. Obręb Ochronny Krempna – 1–11, 12c–32a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, 33–62, 63a,b, 64a, 65a,b,c,d, 69a,c, 73c, 74a,b,c, 77c, 78–86, 91–100, 101a, 102a, 104–130c, 131–205, 206a,b,c,d,f,g,h, 207–218; dz. ew. nr: 66, 67, 282/5, 283/1, 286/2, 286/4, 324/1, 324/2, 324/3, 390.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1k,l,m,n,o, 2–4, 5d–13, 14f-20, 21a,b,c, 22a,b,c, 28a, 29a,b,c, 30, 31, 32a,b, 35-37, 39c,d, 40b,c, 41b,c,d, 42b,c,d,f,g, 43, 44a,b,d, 45–79, 80b,c, 81-86c, 87–140, 141h,i,n,r, 142–177, 178m,n,o, 179–210, 216b, 224c, 226b, 227d, 228b, 230a, 232a, 236, 237, 238b, 242h,i, 243–247, 254–264, 265c,d,f,g, 266–270, 273, 276–296

16 940

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb Ochronny Krempna – 12a,b, 32l,m, 130d,f, 206i,j,k,l.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 1a,b,c,d,f,g,h,i,j,p,r,s,t,w,x,y,z,ax,bx,cx,dx,kx,lx,m, 5a,b,c, 14a,b,c,d, 44c,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,r, 68a, 80a,d,f,g,h,i,j,k,l, 86d,f,g,h,i,j,k, 141a,b,c,d,f,g,j ,k,l,m,o,p,r, 164a, 178a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,l, 242a,b,c,d,f,g; 265a,b

52

Razem

19400

1)Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ZAROBKOWYCH, FILMOWANIA I FOTOGRAFOWANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ZAROBKOWYCH, FILMOWANIA I FOTOGRAFOWANIA ORAZ MAKSYMALNA LICZBA OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

5 osób

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

„Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego” w Krempnej
Obręb Ochronny Żmigród – 80g,h

200 osób

2

Terenowa Stacja Edukacyjna – Polany
Obręb Ochronny Krempna – 31g

10 osób

3

Terenowa Stacja Edukacyjna – Żydowskie
Obręb Ochronny Krempna – 187a

20 osób

4

Terenowa Stacja Edukacyjna – Ciechania
Obręb Ochronny Krempna – 118c

5 osób

5

Cmentarz – Rostajne
Obręb Ochronny Krempna – 172d

20 osób

6

Cmentarz – Żydowskie
Obręb Ochronny Krempna – 186f,g

20 osób

7

Cmentarz – Świerzowa Ruska
Obręb Ochronny Żmigród – 135a

20 osób

8

Cmentarz – Ciechania
Obręb Ochronny Krempna – 116a

20 osób

9

Cmentarz – Wilsznia
Obręb Ochronny Krempna – 3f

20 osób

10

Kapliczka w Świątkowej Wielkiej
Obręb Ochronny Żmigród – 173f

100 osób

11

„Mogiła Żydowska” na przełęczy Hałbów,
Obręb Ochronny Żmigród – 75c

100 osób

12

„Pomnik Papieski” na Magurze
Obręb Ochronny Żmigród – 218b

100 osób

 

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Budynek mieszkalny – Grab 1
Obręb Ochronny Krempna – 205k

10 osób

 

IV. Miejsca udostępniane w celach zarobkowych

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Obręb Ochronny Żmigród – 205c,d, 209h

50 osób

 

V. Miejsca udostępniane w celach filmowania i fotografowania

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

3 osoby

1)Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą podstawową Magurskiego Parku Narodowego wykonaną w skali 1:5000, sporządzoną na dzień 01.01.2000 r. Mapa ta przechowywana jest w archiwum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Kadrowo – Płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »