| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 9 stycznia 2014 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Parku Narodowego „Ujście Warty”, zwanego dalej „Parkiem” na lata 2014–2018.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 3 Ministra Środowiska
z dnia 9 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Pojawianie się inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia oraz nadmierny rozwój roślinności na łąkach i pastwiskach, powodujące zanikanie siedlisk lęgowych i miejsc żerowania ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych

1. Wykaszanie roślinności zielnej, usuwanie drzew i krzewów.

2. Wypas bydła i koni na wyznaczonych powierzchniach oraz koszenie na pastwiskach

2

Zanik cennych zbiorowisk roślinnych łąk zmiennowilgotnych i łąk podmokłych w wyniku zaprzestania ich użytkowania

Koszenie i wywożenie skoszonej biomasy

3

Niszczenie lęgów krzyżówki (Anas platyrhynchos), gągoła (Bucephala clangula), nurogęsi (Mergus merganser) i ohara (Tadorna tadorna), lęgnących się w sztucznych urządzeniach lęgowych, przez norkę amerykańską (Neovison vison) i szopa pracza (Procyon lotor)

Redukcja liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz szopa pracza (Procyon lotor) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

4

Wzrost liczebności drapieżników obcych gatunków – norki amerykańskiej (Neovison vison), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides)

Redukcja liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides)zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

5

Niska liczebność ptaków gniazdujących w dziuplach – gągoła (Bucephala clangula) i tracza nurogęsi (Mergus merganser), spowodowana niedoborem drzew z dziuplami

Stosowanie budek lęgowych wraz z zabezpieczeniem w postaci kolczatek i kołnierzy ochronnych

6

Szkody wyrządzane przez populację dzika (Sus scrofa) na łąkach, pastwiskach i urządzeniach melioracji wodnej

Redukcja liczebności dzików (Sus scrofa) oraz stosowanie środków odstraszających zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

7

Kłusownictwo rybackie

1. Lokalizacja tarlisk i zimowisk ryb za pomocą echosondy.

2. Wzmożona ochrona ryb przed kłusownictwem rybackim.

3. Budowa infrastruktury przyspieszającej i ułatwiającej dostęp do łodzi oraz szybkiego reagowania na zagrożenia – budowa zadaszonego i pływającego pomostu dla łodzi

8

Wypłycanie i zarastanie starorzeczy

Usuwanie roślinności na wybranych odcinkach starorzeczy

9

Zarastanie muraw napiaskowych przez robinię akacjową (Robinia pseudoacacia)

Usuwanie podrostu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Nadmierny wzrost liczebności populacji lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides) zagrażających ptakom lęgowym

Redukcja liczebności lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2

Wypłycenie rowów i kanałów, niesprawne funkcjonowanie sieci melioracyjnej, uniemożliwiające utrzymanie odpowiednich warunków wodnych

1. Konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracyjnych.

2. Konserwacja zastawek, jazów z przepławkami (maksymalnie 250 km)

3

Niekorzystne zmiany warunków wodnych na skutek niesprawnego funkcjonowania urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej oraz innych urządzeń hydrotechnicznych

Bieżąca konserwacja urządzeń hydrotechnicznych i utrzymanie funkcjonalności systemu melioracyjnego

4

Zanik optymalnych, otwartych siedlisk ptaków wodnych i błotnych w wyniku wtórnej sukcesji wierzby (Salix L.)

1. Wypas bydła i koni.

2. Odtworzenie siedlisk o charakterze otwartym

5

Budowa tam bobrowych na ciekach melioracji podstawowej i szczegółowej

Rozbieranie tam w miejscach najistotniejszych dla funkcjonowania systemu melioracji i komunikacji

6

Zwiększony ruch łodzi motorowych

Działania na rzecz ograniczenia hałasu i podmywania brzegów przez fale

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Sąsiedztwo ferm norek amerykańskich (Neovison vison) – stały napływ osobników uciekających z niewoli i zagrażających rodzimym gatunkom fauny

Redukcja liczebności norek amerykańskich (Neovison vison) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

2

Nadmierna presja użytkowników terenu – turystów i wędkarzy, powodująca zaśmiecanie terenu, nielegalny wjazd na tereny nieudostępnione oraz płoszenie ptaków i niszczenie lęgów

1. Utrzymanie koszy na odpady.

2. Egzekwowanie postanowień wynikających z regulaminu udostępnienia Parku

3

Pożary powstające w wyniku wypalania łąk

Utrzymanie dróg dojazdowych do punktów czerpania wody

4

Zwiększony ruch łodzi motorowych

Działania na rzecz ograniczenia hałasu i podmywania brzegów przez fale, poprzez ograniczenie prędkości i oznakowanie drogi wodnej

5

Istniejące farmy wiatrowe

Analiza wyników monitoringu poinwestycyjnego i ustalenie wskazania dla funkcjonowania farm wiatrowych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Budowa farm wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

Prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia budowy farm wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku – na etapie przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i cele ochrony Natura 2000

2

Budowa nowych i rozbudowa istniejących ferm norki amerykańskiej (Neovison vison)

Działania na rzecz ograniczenia budowy ferm norki amerykańskiej (Neovison vison) w bezpośrednim sąsiedztwie Parku – na etapie przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i cele ochrony Natura 2000

3

Eutrofizacja wód rzeki Warty oraz Postomi

1. Dążenie do ograniczenia spływu substancji biogennych, poprzez ograniczenie stosowania zanęt wędkarskich i przestrzeganie „Zasad dobrej praktyki rolniczej”.

2. Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie monitoringu jakości wód

4

Pogarszanie warunków życiowych ptaków na skutek niewłaściwego stanu wód i ekosystemów zależnych od wód

1. Współpraca z placówkami zarządzającymi gospodarką wodną w celu zapewnienia dobrego stanu wód i ekosystemów zależnych od wód (dobry stan wód, naturalność jej dynamiki) na terenie Parku, poprzez właściwe zarządzanie środowiskiem zlewni rzeki Warty i Odry.

2. Współpraca z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie monitoringu hydrologicznego

 

 

1) Zagrożenia uszeregowane od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego

Wybrane gatunki ryb, ptaków, ssaków i roślin naczyniowych

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

2

Monitoring populacji lęgowych i nielęgowych (przelotnych i zimujących) wybranych grup ptaków poprzez ich obrączkowanie

Wybrane gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wodnych i błotnych

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego

Wybrane gatunki ryb, ptaków, ssaków i roślin naczyniowych

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

2

Monitoring populacji lęgowych i pozalęgowych (przelotnych i zimujących) wybranych grup ptaków poprzez ich obrączkowanie

Wybrane gatunki ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wodnych, błotnych i wróblowych

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

3

Usuwanie zarośli wierzbowych

70 ha w ciągu 1 roku

Obwód Ochronny Słońsk

4

Ekstensywny wypas bydła i koni lub koszenie łąk

1. Do 4000 ha.
2. Do 3000 sztuk bydła.
3. Około 450 koni

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

5

Koszenie raz do roku, po 1 września, łąk i ziołorośli w celu ochrony łąk trzęślicowych i zbiorowisk do nich nawiązujących

74 ha

Obwód Ochronny Słońsk

6

Koszenie i wywóz biomasy z turzycowisk będących siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola), po zakończeniu sezonu lęgowego

120 ha

Obwód Ochronny Słońsk

7

Ochrona siedliska wydmy śródlądowej z murawami napiaskowymi:
1) usuwanie podrostu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)
2) oznakowanie stanowiska

0,5 ha

Obwód Ochronny Słońsk

8

Ochrona siedliska eutroficznych starorzeczy poprzez przeciwdziałanie wypłycaniu starorzeczy – pogłębienie wybranych odcinków

5 km

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

9

Naprawa urządzeń melioracyjnych – doprowadzalnika i urządzeń przepustowych w celu utrzymania optymalnych warunków dla ptaków w okresie pierzenia

5 km

Obwód Ochronny Chyrzyno

10

Powstrzymanie sukcesji wtórnej poprzez wypas bydła

Do 200 sztuk bydła

Obwód Ochronny Słońsk

 

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie dróg udostępnionych, ścieżek edukacyjnych oraz miejsc postoju

5 miejsc postoju
(Chyrzyno, Czarnowska Górka, II Górka, przy „Betonce” oraz Wysokie Napięcie), długość ścieżek – około 3 km

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

2

Utrzymanie dróg do punktów czerpania wody oraz oznakowania punktów czerpania wody gaśniczej

1. 22,5 km dróg.
2. Oznakowanie tablicami miejsc czerpania – „Punkt czerpania wody” i „Do punktu czerpania wody”

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Prowadzenie monitoringu przyrodniczego

Wybrane gatunki ryb, ptaków, ssaków i roślin naczyniowych

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

2

Monitoring populacji lęgowych i pozalęgowych (przelotnych i zimujących) wybranych grup ptaków poprzez ich obrączkowanie

Wybrane gatunki ptaków,
ze szczególnym uwzględnieniem ptaków wodnych, błotnych i wróblowych

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

3

Ekstensywny wypas bydła i koni lub koszenie łąk

1. Do 2500 ha.
2. Do 2000 sztuk bydła.
3. Do 100 koni

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

4

Usuwanie podrostu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

Do 2 ha

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

5

Odstrzał redukcyjny dzików (Sus scrofa) zgodnie z ustawą – Prawo łowieckie

Do 30 sztuk w każdym roku

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

6

Koszenie jeden raz do roku ziołorośli nawiązujących do łąk ze związku Calthion

18 ha

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

7

Koszenie jeden raz do roku, po 15 sierpnia łąk z selernicą żyłkowaną (Cnidium dubium)

46 ha

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

8

1. Konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracyjnych poprzez usuwanie gatunków roślin.
2. Konserwacja zastawek, śluz i jazów

70 km

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

 

B. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie dróg udostępnionych, ścieżek edukacyjnych, oraz miejsc postoju

1. 3 miejsca postoju
(Czaplin, Olszynki, Przeprawa Promowa).
2. Długości ścieżek około 33 km

1. Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica.
2. Obwód Ochronny Słońsk

2

Utrzymanie dróg do punktów czerpania wody oraz oznakowania punktów czerpania wody gaśniczej

1. 80 km dróg.
2. Oznakowanie tablicami miejsc czerpania – „Punkt czerpania wody” i „Do punktu czerpania wody”

1. Obwód Ochronny Słońsk.
2. Obwód Ochronny Chyrzyno.
3. Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica

 

 

1) Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty”, sporządzoną przez Park w skali 1:25000, według stanu na dzień 01.01.2013 r. Mapa dostępna jest w siedzibie dyrekcji Parku.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata).
2. Trzęślica modra (Molinia caerulea).
3. Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris)

Ochrona stanowisk

1. Koszenie łąki po 15 sierpnia.
2. Wykaszanie trzciny w najbliższej okolicy stanowiska

2

1. Grzybienie białe (Nymphea alba).
2. Grążel żółty (Nuphar lutea)

Ochrona stanowisk

Mechaniczne usuwanie do 1/3 szerokości cieku

3

1. Szczotlicha siwa (Corynephorus canescens).
2. Goździk piaskowy (Dianthus arenarius).
3. Turzyca piaskowa (Carex arenari).
4. Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium).
5. Strzęplica sina (Koeleria glaca)

Ochrona stanowisk

Oznakowanie stanowiska, usuwanie podrostu robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Ptaki wodne i błotne

1. Usuwanie zarośli wierzbowych.
2. Redukcja drapieżników obniżających sukces lęgowy oraz powodujących wysoką śmiertelność ptaków dorosłych.
3. Utrzymanie odpowiednich warunków wodnych.

1. Regulacja liczebności norki amerykańskiej (Neovison vison), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota
(Nyctereutes procyonoides)(w okresie przed i w trakcie trwania sezonu lęgowego ptaków) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
2. Usprawnienie sieci melioracyjnej i kontrola przepływu wody

2

Wodniczka
(Acrocephalus paludicola)

Kształtowanie optymalnych siedlisk lęgowych

Koszenie i wywóz biomasy z 120 ha turzycowisk będących siedliskiem wodniczki, po zakończeniu sezonu lęgowego

3

1. Gągoł (Bucephala clangula)
2. Tracz nurogęś (Mergus merganser)

Uzupełnienie i konserwacja budek dla gągołów (Bucephala clangula) i nurogęsi (Mergus merganser) – 30 sztuk

Utrzymanie budek w celu zwiększenia miejsc gniazdowych dla populacji lęgowej

4

Ryby

Ochrona tarlisk i zimowisk ryb na rzece Postomii

1. Lokalizacja tarlisk i zimowisk ryb za pomocą echosondy.
2. Wzmożona ochrona ryb przed kłusownictwem rybackim

 

II. Sposoby ochrony czynnej roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum).
2. Rdest wężownik (Polygonum bistorta).
3. Kuklik zwisły
(Geum rivale).
4. Kozłek lekarski
(Valeriana officinalis)

Ochrona stanowiska

Koszenie raz do roku

2

Selernica żyłkowana (Cnidium dubium)

Ochrona stanowisk

Koszenie łąki po 15 września

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Ptaki wodne i błotne

Redukcja drapieżników obniżających sukces lęgowy oraz powodujących wysoką śmiertelność ptaków dorosłych

1. Redukcja liczebności lisa (Vulpes vulpes), norki amerykańskiej (Neovison vison), szopa pracza (Procyon lotor) i jenota (Nyctereutes procyonoides)zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
2. Usprawnienie sieci melioracyjnej

2

Ryby

Ochrona tarlisk i zimowisk ryb na rzece Warcie

1. Lokalizacja tarlisk i zimowisk ryb za pomocą echosondy.
2. Wzmożona ochrona ryb przed kłusownictwem rybackim

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Forma ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem
(ha)

1

Ochrona ścisła

Obwód Ochronny Chyrzyno, Obwód Ochronny Słońsk, działki ewidencyjne – cz. 287, 2/2, cz. 306, cz. 289, 1848, cz. 1847

681,9

2

Ochrona czynna

Obwód Ochronny Chyrzyno, Obwód Ochronny Słońsk, działki ewidencyjne – 2/3, cz. 1847, cz. 289, cz. 287, 292, 285, 295, 300, 296, 294, 293, 298, 286, 299, 301, 304, 302, 303, 307, 329, 311, 317, 290, 288, 291, 328, 327, 320, 315, 310, 318, 312, 316, 319, 309, 313, 314, 308, 330, 331, cz. 306, 305, 297, 1854, 1853

4015,4

3

Ochrona krajobrazowa

Obwód Ochronny Polder Północny-Witnica, Obwód Ochronny Słońsk, działki ewidencyjne – 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 775, cz. 286, 788, 295, 269/2, 797/2, 258, 284, 122, 96, 97, 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 10000, 114, 115, 116, 42/2, 43/2, 44/2, 117, 45/2, 46/2, 95, 47/2, 121, 119, 62, 120, 61, 59/1, 58, 57, 56, 42/1, 43/1, 118, 44/1, 38/1, 55, 45/1, 46/1, 47/1, 54, 48, 49, 53, 52, 63/1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 84, 79, 86, 87/2, 88/2, 80, 89/2, 81, 90/2, 87/1, 82, 83, 88/1, 89/1, 90/1, 93/3, 50, 93/2, 51, 196/2, 195/2, 285, 276/1, 279/1, 197/2, 292/3, 288, 289, 287, 436, 546, 771, 37, 36, 448, 557, 447/1, 552, 558, 556, 449, 555, 554, 783/6, 783/2, 450, 549, 785, 451, 783/5, 551, 783/4, 783/1, 452, 550, 453, 548, 244, 783/7, 782, 795, 454, 243, 777, 778, 779, 784, 784, 780, 796, 794, 781, 791, 144, 770/10, 145, 770/13, 146, 773/2, 770/12, 147, 793, 790, 445/2, 450, 770/3, 823, 770/9, 448/1, 445/3, 447, 776, 100/1, 770/11, 148, 78, 79/2, 143, 770/1, 79/3, 115, 822, 775/5, 114, 441, 824, 774, 827, 792, 775/7, 775/3, 445/4, 294, 770/5, 770/14, 789, 240, 241, 241, 825, 787, 775/2, 826, 775/12, 828, 775/11, 413/1, 438/1, 786

3376,7

Razem

8074,0

 

 

1) Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty”, sporządzoną przez Park w skali 1:25000, według stanu na dzień 01.01.2013 r. Mapa dostępna jest w siedzibie dyrekcji Parku.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

Obszar całego Parku

60

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

Siedziba dyrekcji Parku wraz z terenem przyległym

1000

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać jednocześnie
w danym miejscu

1

Stara Warta na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica – około 8,5 km

20

2

Ujście rzeki Postomi na terenie Obwodu Ochronnego Chyrzyno (do Wyspy Sommera)

10

3

Kładki drewniane na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica

30

4

Punkt widokowy na terenie Obwodu Ochronnego Słońsk, Czarnowska Górka

30

5

Punkt widokowy na terenie Obwodu Ochronnego Słońsk, II Górka

20

6

Miejsce do odpoczynku na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica (Przeprawa promowa Witnica)

15

7

Czatownia obserwacyjna na terenie Obwodu Ochronnego Słońsk (między II a III Mostem)

10

 

IV. Miejsca udostępniane w celu amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób
mogących przebywać jednocześnie
w danym miejscu

1

Prawy brzeg i koryto Warty, od 17 km (Prądy) w dół rzeki do granic Parku, około 9,5 km linii brzegowej

80

2

Prawy brzeg i koryto Warty, od 17 km (Prądy) w górę rzeki do granic Parku, około 5,5 km linii brzegowej

50

3

Lewy i prawy brzeg Starej Warty około 8,5 km cieku na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica

20

4

Jezioro „Sierżant”

10

5

Lewy brzeg Postomi, od ujścia Kanału Czerwonego do ujścia Postomi do Warty, około 1,2 km

50

6

Lewy brzeg Postomi, od ujścia Żółtego Kanału do IV Mostu, około 2,6 km

100

7

Lewy brzeg Postomi, od IV Mostu do ujścia Kanału Czerwonego, około 10 km

200

8

Żółty Kanał, Jezioro Kiszki, Jezioro Głuche

20

9

Lewy brzeg Warty, od 12,5 km rzeki (tak zwana „I Wyrwa”) do 14 km rzeki

20

10

Lewy brzeg Warty, od 14 km w górę rzeki do granic Parku, około 8,5 km linii brzegowej

40

11

Kanał Czerwony – lewy brzeg, około 6 km linii brzegowej

50

12

Kanał Czerwony – prawy brzeg, około 6 km linii brzegowej

20

 

 

1) Podział na obwody ochronne podano zgodnie z mapą Parku Narodowego „Ujście Warty”, sporządzoną przez Park w skali 1:25000, według stanu na dzień 01.01.2013 r. Mapa dostępna jest w siedzibie dyrekcji Parku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »