| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na 2014 r.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 5 Ministra Środowiska
z dnia 14 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Niezgodność składu gatunkowego drzewostanu z siedliskiem.

2. Niewłaściwa struktura przestrzenna, wiekowa i gatunkowa drzewostanów:

1) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) 9170-2,

2) wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 91P0,

3) żyzna buczyna górska (Dentario glandulosae-Fagetum) 9130-3.

3. Gatunki neolityczne, obce geograficznie

Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych polegających na:

1) stosowaniu różnych rodzajów cięć regulujących skład gatunkowy drzewostanu, różnicujących ich strukturę, inicjujących powstawanie odnowień oraz ich pielęgnację,

2) odnawianiu drzewostanu pod osłoną drzewostanu, dole sianiu powierzchni luk i przerzedzeń, wykonywaniu poprawek i uzupełnień,

3) usuwanie gatunków neolitycznych,

4) porządkowaniu powierzchni (o charakterze melioracji agrotechnicznych) i przygotowaniu gleby pod odnowienia,

5) wykaszaniu (motyczeniu) roślinności zielnej w odnowieniach,

6) hodowli materiału sadzeniowego

2

Uszkodzenia upraw leśnych, młodników i odnowień naturalnych przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) w przebudowywanych drzewostanach, w tym na siedliskach:

1) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) 9170-2,

2) wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)91P0,

3) żyzna buczyna górska (Dentario glandulosae-Fagetum) 9130-3 oraz upraw rolnych i gruntów użytkowanych gospodarczo

1. Zabezpieczenia upraw leśnych, odnowień naturalnych i gruntów rolnych, przy zastosowaniu:

1) grodzeń i naprawie ogrodzeń,

2) środków zapachowych (repelentów).

2. Ograniczenie liczebności jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus), dzika (Sus strofa) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

3

1. Zaburzenie naturalnego kierunku spływu wód powierzchniowych.

2. Zniekształcenie wododziału Wieprza i Sanu.

3. Zanikanie cennych zbiorowisk siedlisk wilgotnych spowodowane melioracjami i zmianą stosunków wodnych

1. Trwałe rozdzielenie zlewni przez sukcesywne przegradzania i zasypywanie rowów melioracyjnych.

2. Zwiększanie retencji wód na obszarze Parku.

3. Konserwacja i rozbudowa sieci zastawek ograniczających erozję wgłębną oraz spływ powierzchniowy

4

Zanieczyszczenia wód i gleby odpadami stałymi

1. Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych.

2. Porządkowanie terenu Parku wzdłuż dolin rzecznych, szlaków turystycznych i komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie gruntów prywatnych

5

1. Erozja gleb w wyniku działań antropogenicznych.

2. Erozja gleb powodowana intensywnymi opadami i spływem powierzchniowym wód wzdłuż szlaków zrywkowych, turystycznych oraz komunikacyjnych

1. Wypełnianie uszkodzeń erozyjnych, kolein oraz wyrw (ręczne i mechaniczne).

2. Konserwacja nawierzchni szlaków i ścieżek turystycznych.

3. Zakładanie odkosów spowalniających spływ powierzchniowy wody.

4. Kierowanie spływających wód do wnętrza drzewostanów.

5. Remont i konserwacja małej architektury drewnianej stanowiącej zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych na erozje oraz rozdeptywanie (pomosty, kładki, platformy widokowe, ogrodzenia, bariery)

6

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków roślin

1. Stwarzanie odpowiednich warunków populacjom roślin chronionych i gatunków zagrożonych.

2. Poprawa warunków świetlnych na stanowiskach roślin chronionych i gatunków zagrożonych

7

Rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych roślin na obszarze Parku

Eliminacja inwazyjnych gatunków obcych roślin przez koszenie i wyrywanie pędów

8

Śmiertelność zwierząt na arteriach komunikacyjnych

1. Ograniczenie rozmiaru śmiertelności zwierząt przez zabezpieczenie tras wędrówek.

2. Monitoring natężenia migracji oraz poziomu śmiertelności

9

Zanikanie i przekształcanie siedlisk zwierząt

1. Zachowanie zróżnicowania siedliskowego.

2. Odtwarzanie i tworzenie specyficznych biotopów (stanowisk rozrodczych, życiowych i zimowania).

3. Kształtowanie stref przejściowych.

4. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków

10

Rozprzestrzenianie się obcych gatunków zwierząt na obszarze Parku

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides), gatunku obcego, inwazyjnego, zagrażającego rodzimym zoocenozom, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

11

Zamieranie niektórych gatunków drzew – jesionu wyniosłego (Fraxinus Excelsior), wiązu (Ulmus sp.)

Usuwanie drzew opanowanych przez zespół chorobowy

12

Zagrożenie rodzimych gatunków zwierząt

Prowadzenie hodowli zachowawczej konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Sihatica Vet.), owcy uhruskiej (Ovis aries), bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

13

Nadmierny rozwój roślinności wodnej „Stawów Echo” i „Stawu Florianieckiego”

1. Wykaszanie nadmiaru roślinności wodnej, w celu poprawienia falowania i natlenienia wody.

2. Pozostawianie strefy roślinności brzegowej, stanowiącej ważną ostoję ptactwa wodnego

14

1. Sukcesja drzew i krzewów oraz niepożądanych gatunków roślin zielnych w nieleśnych ekosystemach lądowych.

2. Zmniejszanie się różnorodności biologicznej w nieleśnych ekosystemach lądowych w tym, na siedlisku:

1) niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510,

2) torfowiska przejściowe i trzęsawiska (Caricetum lasiocarpae, Sphagno-Caricetum rostratae, Carici Canescentis – Agrostietum caninae) 7140,

3) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410

1. Usuwanie zbędnych drzew i krzewów.

2. Wykaszanie ręczne i mechaniczne lub wypas powierzchni łąk i pastwisk w celu powstrzymania sukcesji.

3. Pozostawienie biomasy na miejscu, zgrabianie biomasy w stogi, wywóz części biomasy lub złożenie na pryzmach dla gadów.

4. Utrzymanie gruntów uprawnych.

5. Wykupy przyrodniczo cennych gruntów nieleśnych

15

Zanieczyszczenie powietrza

Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wykorzystanie energii odnawialnej

16

Pogarszanie się stanu obiektów dziedzictwa kulturowego

1. Remonty obiektów zabytkowych.

2. Zabezpieczanie stanowisk archeologicznych przed nieuprawnioną eksploatacją.

3. Działania edukacyjne zmierzające do podtrzymania i kształtowania świadomości społeczności lokalnych, poczucia tożsamości i odpowiedzialności za dobra kultury materialnej.

4. Zachowanie tradycyjnego nazewnictwa obiektów kultury materialnej

17

Rozpad i zanik drzew o rozmiarach pomnikowych, zabytkowych alei oraz grup drzew i krzewów rodzimych gatunków i odmian

Konserwacja i pielęgnacja starodrzewu i krzewów rodzimych gatunków w alejach i przy osadach Parku

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zachwianie zdrowotności i stabilności drzewostanów na skutek działania czynników biotycznych i abiotycznych

1. Prognozowanie występowania owadów.

2. Ograniczenie liczebności populacji owadów inwazyjnych poprzez chwytanie w pułapki, zwalczanie biologiczne i chemiczne.

3. Usuwanie drzew opanowanych przez pasożytnicze grzyby, owady oraz uszkodzonych przez wiatr, okiść

2

Zagrożenie bezpieczeństwa:

1) ludzi na terenach udostępnianych turystycznie,

2) użytkowników dróg i kolei,

3) mienia Parku

1. Usuwanie gałęzi, konarów, nawisów, drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.

2. Usuwanie gałęzi, konarów, nawisów, drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i pozostawienie ich na gruncie w obszarze ochrony ścisłej

3

Regresja miąższości i uwodnienia torfowisk

Odtwarzanie stosunków wodnych w zlewniach górnego Świerszcza i Szumu

4

Inwazja nierozpoznanych dotąd obcych lub niepożądanych gatunków roślin

Ograniczanie liczebności gatunków obcych i niepożądanych w miarę stwierdzenia ich ekspansji na obszar Parku

5

Zanikanie populacji rzadkich, zagrożonych i chronionych roślin i zwierząt, szczególnie małych izolowanych populacji

1. Ochrona i odtwarzanie biotopów.

2. Ochrona tras migracji.

3. Restytucja gatunków

6

Zanieczyszczenia gleby odpadami stałymi

Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów

7

Wzrost zagrożenia pożarowego na skutek nagromadzenia materiałów łatwopalnych oraz wzmożonego ruchu turystycznego

1. Wykonywanie pasów przeciwpożarowych (typu A).

2. Porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych.

3. Prowadzenie obserwacji i patrolowanie terenu.

4. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

5. Utrzymanie sprzętu, punktu czerpania wody, łączności, tablic informacyjnych

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Obniżanie poziomu wód gruntowych

1. Postulowanie ograniczania liczby ujęć i wielkości poboru wody, powodujących obniżanie się poziomu wód gruntowych w Parku.

2. Działania na rzecz ograniczenia odpływu wód systemem istniejących urządzeń melioracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku

2

Migracja zanieczyszczeń do wód wewnątrz Parku

1. Działania na rzecz utrzymania strefy chroniącej jakość wód podziemnych i powierzchniowych, w tym rzeki Wieprz (gminy – Zwierzyniec i Krasnobród) jako korytarza ekologicznego poprzez ochronę naturalnego koryta rzeki.

2. Działania na rzecz niezabudowania teras zalewowych.

3. Działania na rzecz utrzymania istniejącej obudowy biologicznej rzeki i jej wzbogacanie.

4. Działania na rzecz regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin

3

Wkraczanie obcych inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt lub rodzimych niepożądanych

Ograniczanie liczebności lub ograniczanie ekspansji gatunków zagrażających gatunkom rodzimym

4

1. Samowolny, niezgodny z regulaminem Parku ruch pojazdów.

2. Zaśmiecanie.

3. Hałas.

4. Płoszenie zwierząt.

5. Niszczenie roślin i grzybów.

6. Penetracja Parku

1. Kontrola i nadzór obszaru Parku przed nielegalną penetracją.

2. Utrzymanie rogatek.

3. Utrzymanie czytelnego przebiegu i oznakowania granic Parku.

4. Edukacja społeczeństwa

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przenikanie gatunków obcych i niepożądanych

Ograniczenie liczebności gatunków obcych i niepożądanych

2

Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleb

Wspieranie i podejmowanie działań w celu eliminacji lub ograniczenia zanieczyszczeń

 

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zapobieganie i likwidacja skutków procesów erozyjnych na ścieżce przyrodniczej przez obłożenie poboczy ścieżki gałęziami

Około 200 m

Oddziały – 197b,c, 198c, 209a,b

2

Usuwanie i pozostawienie na gruncie w obszarze ochrony ścisłej gałęzi, konarów, nawisów, wiatrołomów zagrażających bezpieczeństwu osób

Doraźnie, zależnie od występowania zagrożenia

Oddziały – 25a, 26a,b, 27a,d, 28o, 39c, 40a,b, 41a, 42a, 197b,c, 198c, 209a,b

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku 20-40 lat

Około 11,74 ha

Oddziały – 80f, 110t, 122a, 127b, 242c, 248a

2

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku powyżej 40 lat, w tym na siedlisku:

Około 67,50 ha

 

Oddziały – 12b,c,d, 17a, 60d,h, 76b, 110o, 122b, 182a,c, 186ax, 190i, 215j,k, 218a, 220d, 231b, 235f,h, 236a,h, 248b,d, 276g, 278d, 281c,d, 292c, 293j, 294d, 295f, 300c,f, 304k, 307b, 310d, 311b

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) 9170-2,

8,02 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)91 PO

0,91 ha

3

Odsłanianie odnowień drzew pod koronami drzewostanów z jednoczesną eliminacją niepożądanych gatunków z górnej warstwy oraz regulacja zagęszczenia drzew w drzewostanach (cięcia przygotowujące glebę dla wprowadzenia odnowień sztucznych), w tym na siedlisku:

Około 297,44 ha

Oddziały – 13c, 17b,c, 29c, 35d, 47a, 55b,d,f, 59f, 60f, 70a,c, 76d,g, 77a, 82b,g,j, 84d, 96a,d,o, 107d,f, 115c, 116f, 119b,c,f, 120b,f,g,i,j, 127b, 134a, 139d, 142a,c,d, 143h, 157a,c, 198a, 200i, 201d, 202a,b, 214i, 215l, 218b,c,g, 219b,g,h, 222a, 226a,b, 237j,o, 243g, 245i,j, 257b,c,d, 258a,d,g, 261d, 262f, 266l, 275g, 277d,g, 278a,b,c, 292b,d, 295d,h, 301a, 344d, 346a, 353d

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) 9170-2,

33,80 ha

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)91 P0,

19,22 ha

3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum) 9130-3

20,23 ha

4

Zapobieganie i eliminacja zagrożeń w drzewostanach, w tym związanych z bezpieczeństwem ludzi

Usuwanie drzew martwych, nawisów i wiatrołomów w stopniu koniecznym do bezpiecznego prowadzenia innych, planowanych zbiegów ochronnych – według potrzeb

Obszar Parku

5

Poprawki i uzupełnienia w uprawach

Do 4,02 ha

Oddziały – 230g, 233b, 251b, 258c, 264a

6

Pielęgnowanie gleby przez:

1) zmotyczenie chwastów wokół sadzonek,

2) wykaszanie chwastów w uprawach

Do 62,59 tysięcy sztuk

Do 34,04 ha

Oddziały – 19b, 65a,b, 79i, 80a,b, 82j, 83g,i, 84b, 85c, 92Bh,i, 93b,c,d,f,l,n,o, 94a, 95a,i,l, 96j, 98c,d, 100b, 102a, 108b, 110d,f, 111a,b, 112f, 113c, 121k, 122m, 124a,b, 125i, 129b,c, 130b,c,d,g, 131b,c, 137d, 140a,b, 141a, 142b,d, 155a, 157b, 158g, 159b,d,f, 160d, 173b, 174a,b, 187o,p, 202a,b, 231a, 233b, 237d, 237f, 241b,c, 242a, 243d, 251b, 256b,f, 258c,h, 262d, 264a, 270f,h,i, 271c,d,f, 278h, 280b, 281a, 294c,g,h, 295i,l, 302j, 342c, 350b,h, 351a,b

7

Usuwanie niepożądanych gatunków drzew (czyszczenia wczesne)

Do 40,01 ha

Oddziały – 2a,c, 3a,b, 9a, 10a,c, 94g, 94o, 96d, 97h,f, 99a, 109c,f,h,m,n, 125a,b,f, 142a,b,c, 202a,c, 230g, 232g, 281j, 302j,k, 350a,b

8

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

Do 67,80 ha

Oddziały – 56b,c, 68j, 88b,f, 96k, 110t, 116f, 198b, 199a,b, 219f, 222f, 232c, 237d,f, 254a, 259d, 262a, 266c, 296d, 292f, 294a, 306a, 307d, 310g

9

Ograniczenie zamierania niektórych gatunków drzew – jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), wiąz (Ulmus sp.)poprzez usuwanie i niszczenie zainfekowanych egzemplarzy

W miarę wystąpienia zagrożenia

Obszar objęty ochroną czynną

10

Usuwanie neofitów poprzez wycinanie odrośli, ręczne wyrywanie siewek czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina) i świdośliwy kłosowatej (Amelanchier spicata)

Do 446,79 ha

Obszar objęty ochroną czynną

11

Hodowla sadzonek drzew w szkółkach leśnych

0,05 ha

Oddział 109l

12

Kontrolne poszukiwania owadów w ściółce, glebie, z drzew próbnych

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

13

Wykładanie i kontrola pułapek zapachowych (feromonowych) na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)

57 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

14

Wykładanie i kontrola pułapek lepowych na przypłaszczka granatka (Phaenops cyanea)

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

15

Zabezpieczanie przed jeleniami (Cereus elaphus) i sarnami (Capreolus capreolus) odnowień naturalnych, upraw leśnych, młodników przy użyciu chemicznych środków zapachowych (repelentów), w tym na siedlisku:

Do 426,93 tysięcy sztuk

Oddziały – 28a,d, 64b, 78a, 79a,i, 80a,b,f, 82j, 83g,i, 84b, 85b, 86b,c, 92B,h,i, 93b,c,d,f,p,l,n,o, 94a,o,f,g,h,j, 95l,i, 96d,f,j, 97f,h, 98b,c,d, 99a,b,c,100b, 101b,d,g, 108b,m,h,i,j, 109c,m,n 111a,b, 112c,g, 113a,c, 114d, 116f, 121a,c,f,g, 122g,h,m,n,i, 123h,l,n, 124 a,b, 125a,b,f, 129b,c, 130a,b, 138a,b,f,g,h,i, 139a,b,c, 140a,b, 142a,b,c,d, 155a, 158d,g, 174a,b, 159b,d, 184a,b, 185, 186, 187o,p, 193, 194, 202b, 203, 203b,c,g, 204, 204i, 206, 212b, 237d,f, 278h, 280b, 281a, 288b,d, 289c, 291d, 294f, 295h, 301c,d,g, 302i,j 302k, 306c,g, 310d, 312j, 313g,h, 321a

1) grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) 9170-2,

5,99 tysięcy sztuk

2) wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum)91P0,

0,80 tysięcy sztuk

3) żyznej buczyny górskiej (Dentario glandulosae-Fagetum) 9130-3

2,76 tysięcy sztuk

16

Grodzenie upraw i odnowień

Do 3120m

Oddziały – 97h, 124b, 174a,b, 251b, 258c, 270g, 271f

17

Naprawa istniejących ogrodzeń upraw leśnych

Doraźnie, w przypadku uszkodzeń

Według potrzeb – obszar objęty ochroną czynną

18

Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych roślin poprzez wyrywanie wykaszanie mechaniczne, wycinanie pędów ze złożeniem w stogi ściętej biomasy

Do 7,50 ha

Oddziały – 79d,f,g,h, 80g, 94b,161–163, 173–175, 179, 181, 190f-h, j-n, 191f,g,i, 199c,d, 200a,b,d,f, 265g, 281f

19

Ochrona stanowisk gatunków roślin rzadkich i zagrożonych przez:

1) prześwietlenie warstwy drzew,

2) usunięcie krzewów i podrostu z uprzątnięciem powierzchni

0,13 ha

Oddziały – 123j, 124a, 246j

20

Ograniczenie liczebności zwierząt powodujących szkody w odnowieniach i uprawach leśnych oraz gruntach wykorzystywanych gospodarczo, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie:

1) jeleń (Cereus elaphus),

4 sztuki

Obszar objęty ochroną czynną

2) sarna (Capreolus capreolus),

4 sztuki

3) dzik (Sus strofa)

4 sztuki

21

Wzbogacanie bazy żerowej zwierząt poprzez uzupełnianie mikroelementów

18 q

Obszar objęty ochroną czynną

22

Eliminacja obcych inwazyjnych gatunków stanowiących zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierząt

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

23

Zapobieganie inicjowaniu procesów erozyjnych – eliminowanie uszkodzeń gleby i zachowanie ciągłości szaty roślinnej przez:

1) zabudowę rynien erozyjnych,

Około 11200 m

Oddziały – 3E, 6E, 13–15, 18N, 19N, 21E, 22EN, 33E, 35, 36, 37E, 41E, 51E, 55E, 57N, 58N, 59N, 62N, 64E, 66E, 68, 75a,b,h, 77, 79N, 79c, 80, 95N, 100/85, 101/86, 102/87, 122/139, 123/140, 125/142, 139a/140a, 174d/175a,b, 187, 190, 195c,f, 195–198, 199j/199b, 202/350, 218, 232–234, 237, 243, 251, 252, 256–258, 262, 264, 266, 276, 280, 281, 292, 294, 342/343, 345, 346/347, 347/348, 348/354, 350/351, 351/352, 351/345, 352/353

2) uzupełnianie wymuleń, poprawianie i zakładanie odkosów w miejscach dużych spadków,

3) oczyszczenie rowków odprowadzających wodę do wewnątrz drzewostanów,

4) ręczne i mechaniczne zasypywanie uszkodzeń erozyjnych,

5) ręczne i mechaniczne wyrównanie powierzchni na drogach i liniach oddziałowych,

6) obłożenie gałęziami poboczy ścieżek

24

Zapobieganie procesom erozyjnym na szlakach i ścieżkach turystycznych:

Około 7 km (w razie potrzeb)

Oddziały – 195 c,f,g, 204, 206, 217, 224, 236, 247, 261, 276, 277/293, 278/293, 293/295, 294/295, 306, 317, 326

1) konserwacja nawierzchni,

2) remont i konserwacja małej architektury drewnianej stanowiącej zabezpieczenie miejsc szczególnie narażonych na erozje oraz rozdeptywanie

25

Ścięcie niezbędnych konarów, drzew (nawisów, wiatrołomów) zagrażających:

Doraźnie, zależnie od występowania zagrożenia

Obszar objęty ochroną czynną w miejscach faktycznego zagrożenia

1) bezpieczeństwu ludzi, w tym osób na obszarach udostępnionych, użytkowników ścieżek przyrodniczych, szlaków turystycznych, dróg, kolei,

2) mieniu Parku

26

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb i wód przez zbiórkę i transport odpadów z obszarów Parku przyległych do granic Zwierzyńca, szlaków i ścieżek przyrodniczych, gruntów prywatnych i szlaków komunikacyjnych

Około 537,06 ha

Oddziały – 59–63, 75–77, 88, 91, 92A, 93–95, 106, 107, 117, 164–168, 182–190, 193–196, 203, 204, 216, 217, 222–225, 235, 236, 246–250, 281, 326, 332, 337, 339–341, 356

27

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych typu B

Około 1200 m

Oddziały – 94ax,dx, 182a,b

28

Usuwanie martwych drzew, gałęzi, chrustu – odnowienie pasów przeciwpożarowych typu A

Około 34,05 km

Oddziały – 77, 92Aa,d, 92Bm,i,g,d, 93o,n,l 94ax,dx, 109a,c,h,i,127a,b,c,d, 128a,c, 129a,h, 146a,b,c,d,g,h, 147f,d,g,h, 148c,d,f,i, 165c, 166a,b, 182a, 183a,b,d,h,i, 184a,c, 185a,d 186a,i,r,s, 187p, 188a,k,l, 192b, 193a,b, 195h,g,ax,cx,dx, 196a,b,f, 203a,b, 207i,j,m,o,r, 208, 215f,g,m,n,k,o, 216a, 218d,h, 219f,g,i,j,l, 220a,c,b,d,f, 221a,b,c,d,f,g, 222a, 223a,d, 225j,n,m,r, w,z,bx,cx,dx,fx,gx,hx, 226a,b,d, 234a,b, 245b,c,d,g,j,k, 258c,d,f,g,h,i, 259a,i,j, 288a,b,c,d, 301a,b,d,f, 312a,b,c,d,j, 321g,h, 327a,b,c, 337m,n,s, 341a,c,d,j,l,n,m, 342a, 343a, 344b,c,d, 345a,b, 346a, 347a, 348a, 349a,b

29

Usuwanie martwych drzew, gałęzi, chrustu w celu umożliwienia wykonania pasów przeciwpożarowych typu BK

Około 124,80 ha

Oddziały– 216, 223, 224, 235, 234, 245, 246, 258, 259, 272, 273

30

Utrzymanie punktu czerpania wody do celów gaśniczych

1 sztuka

Oddział 195

31

Prowadzenie obserwacji z dostrzegalni przeciwpożarowej w okresie zagrożenia pożarowego

Około 1200 godzin

Ekosystemy leśne i nieleśne Parku

32

Patrolowanie terenu narażonego na największą penetrację w okresie zagrożenia pożarowego

Według potrzeb

Oddziały – 186, 187, 195, 196

33

Oczyszczanie dróg przeciwpożarowych z nawisów, gałęzi i podrostów w celu swobodnego przejazdu pojazdów

Około 5950 m

Oddziały – 28, 29, 30, 168, 73d, 87b,f, 98f, 99b, 101h, 101i, 102b, 127b,c, 128c, 129a, 130f, 132g, 144c, 147d, 161c, 166d, 167c

34

Wykopanie rowów w celu ograniczenia samowolnych wjazdów do Parku

Około 260 m

Oddziały – 11, 76, 79, 91, 94, 96, 135, 152, 169, 176, 181, 229, 230, 240, 241, 253, 263, 359

35

Poprawa czytelności przebiegu granicy Parku:

1) wycięcie wizurek na granicy z lasami własności prywatnej,

2) oczyszczenie rowów z gałęzi, nalotów i podrostów

Około 8700 m

Oddziały – 1, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 48, 56, 60, 95, 168

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Utrzymanie nieleśnych ekosystemów lądowych, zapobieganie wtórnej sukcesji zbiorowisk leśnych oraz pojawianiu się obcych i niepożądanych gatunków roślin przez:

1) koszenie ręczne i mechaniczne ze zbiorem siana,

2) koszenie ręczne i mechaniczne z pozostawieniem skoszonej biomasy,

3) koszenie ręczne i mechaniczne oraz zgrabianie w stogi ściętej biomasy,

4) koszenie ręczne i mechaniczne ze złożeniem ściętej biomasy na pryzmach dla gadów w tym na siedliskach:

a) niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 6510,

b) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 6410

Do 113,22 ha

Oddziały – 1f–l,r, 19c, 28h,i,j, 65f, 66j, 68i, 75i, 77i,j,k, 78g,h,j,k, 79d,f,g,h, 80g, 81f, 82a, 83c, 84c, 92Aa,b, 93a,g,i,r,s, 94b,d, 96m, 119j, 121d, 122d,f,k, 123f, 135a, 161y–cy, 162k,m,n,o,r,t,bx–ix, 163h,k,l,n–r,t–y, 164m, 173i–m, 174i,j,k,n–s, 175j–m,o,r,s,w, 179j,l,p,s,t,x,y,ax,bx, 181g–j,m–p, 215i,m, 237b,c,l, 256g, 265g, 274l, 281f, 289j,k, 302b,d, 303d, 312f,g,l,n, 313d,f,j, 332h,i,j,k, 337f, 362i,j,m

2

Utrzymywanie w kulturze rolnej gruntów rolnych, łąk w celu utrzymana ekosystemów otwartych

Około 8,00 ha

Obszar objęty ochroną czynną

3

Usuwanie nawisów gałęzi na ścianie lasu utrudniających wykaszanie trwałych użytków zielonych oraz powierzchni nieleśnych ekosystemów lądowych

Około 600 m

Oddziały – 1, 66, 68, 92A, 93

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Bieżąca konserwacja i utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych we właściwym stanie sprawności w kompleksie stawów Echo

Według potrzeb

Oddziały – 195, 204, 205, 217

2

Ograniczenie spływu wód powierzchniowych z obszaru „Międzyrzeki” poprzez konserwację istniejących zastawek drewnianych

Około 10 sztuk

Oddziały – 324, 330/ 331

3

Usuwanie zanieczyszczeń stałych z dolin rzecznych w okresie powezbraniowym, w tym na siedlisku
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 3260

Około 8800 m

Obszar dolin rzek Wieprz, Szum, Krupiec w granicach Parku, oddziały –161–164, 173–175, 179, 181, 337, 341

Około 5500 m

4

Wykaszanie nadmiaru roślinności na tafli wody „Stawów Echo”

Do 40,70 ha

Oddziały – 195l,m,o, 205a,b,c

 

D. Ochrona zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykładanie paszy, opieka weterynaryjna nad stadem rezerwatowym

Około 20 sztuk

Oddziały – 185–187, 193–195, 203–206

2

Konserwacja ogrodzeń obszaru hodowli zachowawczej (rezerwatowej i stajennej) konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)

Około 15 800 m

Oddziały – 185–187, 193–195, 203–206, 358d,f,g, 362a,b,c,d,f,g,i,j,m,o

 

E. Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej, odmiana uhruska (Ovies aries)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie stada owiec, poprzez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Do 40 sztuk

Oddział 277g

 

F. Ochrona zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Utrzymanie stawki bydła, poprzez:

1) wykładanie paszy,

2) opiekę weterynaryjną

Do 4 sztuk

Oddział 277g

 

III. Na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Wykup nieruchomości

Według możliwości

Działki numer – 370, 371, 372, 413, 414 obrębu ewidencyjnego Guciów, Gmina Zwierzyniec

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zapobieganie inicjowaniu procesów erozyjnych przez remont konstrukcji drewnianych (pomostów, barier)

Około 100 m (w razie potrzeb)

Oddział 195d

2

Przeciwdziałanie zarastaniu ekosystemów nieleśnych poprzez wykaszanie i wycinanie roślinności, utrzymanie zieleni wokół kancelarii, osad służbowych, budynków administracyjnych Parku

Do 65 ha

Oddziały – 1n, 28b,c, 75k,l, 77l,n,o,p,r, 92B a,b,c, 94c,r,x,y,dx, 135k,l, 148 g,h, 182h,i, 183b,c,d, 186d,f, g,j,k,m,n,o, 187i,l,k, 188i, 195bx, 199h, 207d,f, 215o,p, 216b,c, 222b, 237a, 276f, 277f,h, 278g,j, 293b,c,d,f,g,h,i,l,m,n, o,p, 295a,b, 312m, 358c

3

Ograniczenie liczebności zwierząt powodujących szkody na łąkach i pastwiskach Florianki i Kosobud Boru zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie:

 

Obszar objęty ochroną krajobrazową

1) jeleń (Cereus elaphus),

1 sztuka

2) sarna (Capreolus capreolus),

1 sztuka

3) dzik (Sus scrofa)

1 sztuka

4

Ograniczenie liczebności obcych inwazyjnych gatunków stanowiących zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierząt

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną krajobrazową

5

Wykup nieruchomości prywatnych położonych w granicach Parku

Według możliwości

Łąki nad Wieprzem, enklawa Kosobudy Bór

6

Remont i konserwacja infrastruktury turystycznej

Według potrzeb

Oddziały – 276f, 293d

7

Konserwacja i pielęgnacja starodrzewu i krzewów rodzimych gatunków w alejach i przy osadach Parku

Według potrzeb

Oddziały – 77l, n, o, p, r, 148h, 183d, 188i, 237a

 

C. Ochrona zachowawcza konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Przygotowanie paszy dla hodowli zachowawczej 52 sztuk koników polskich na:

 

Oddziały –190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b

1) pastwiskach,

Do 8 ha

2) łąkach

Do 34 ha

 

D. Ochrona zachowawcza polskiej owcy długowełnistej odmiana uhruska (Ovis aries)

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Przygotowanie i wykładanie, zgodnie z potrzebami, paszy dla stada zachowawczego – do 40 sztuk osobników owcy uhruskiej (Ovis aries) na:

 

Oddziały – 190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b

1) pastwiskach,

Do 3 ha

2) łąkach

Do 4 ha

2

Utrzymanie w sposób naturalny części ekosystemów nieleśnych lądowych poprzez wprowadzenie i wypas stada owiec odmiana uhruska (Ovis aries)

Do 40 sztuk

Oddziały – 277f, 293h,l

 

E. Ochrona zachowawcza bydła rasy polskiej czerwonej (Bos taurus brachyceros) i białogrzbietej (Bos taurus)

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Przygotowanie i wykładanie, zgodnie z potrzebami, paszy dla stada zachowawczego – do 4 sztuk bydła na:

 

Oddziały – 190f, 191i, 200a, 207a, 278j, 293h, 295a,b

1) pastwiskach,

Do 2 ha

2) łąkach

Do 1 ha

 

F. Ochrona wartości kulturowych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Termomodernizacja zabytkowej siedziby Parku z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

1 obiekt

Oddział 182h

 

G. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Realizacja zakresu Programu podstawowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Stacji Bazowej „Roztocze”

Zgodnie z metodyką Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Koordynatora Krajowego Programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Obszar badawczy zlewni strumienia Świerszcz

2

Realizacja monitoringu przyrodniczego:

1) ekosystemów leśnych,

2) nieleśnych ekosystemów lądowych,

3) ekosystemów wodnych,

4) gatunków zwierząt, roślin, grzybów i ich siedlisk,

5) przyrody nieożywionej,

6) siedlisk i gatunków obszarów Natura 2000 „Roztocze Środkowe” PLH060017 i „Roztocze” PLB060012, oraz walorów krajobrazowych, kulturowych i udostępnienia Parku

Według planowego zakresu i przyjętych metodyk

Obszar Parku

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec. Podział na strefy (obszary) ochronne przyjęto zgodnie z opracowaniem projektu planu ochrony ekosystemów leśnych, sporządzonym przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie, według stanu na dzień 01.01.2011 r. uwzględniając wykupy przeprowadzone w 2012 roku.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach objętych ochroną czynną

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1. Tojad dzióbaty (Aconitum variegatum).

2. Kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticullatum)

1. Ochrona stanowisk gatunków roślin rzadkich i zagrożonych.

2. Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych roślin:

1) nawłoć późna (Solidago gigantea),

2) rudbekia naga (Rudbekia laciniata)

Eliminowanie gatunków konkurencyjnych i ich elementów:

1) prześwietlenie warstwy drzew,

2) usuwanie podrostów drzew i krzewów

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Traszka zwyczaj na (Triturus vulgaris).

2. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 1166.

3. Kumak nizinny (Bombina bombina) 1188.

4. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus).

5. Ropucha szara (Bufo bufo).

6. Rzekotka drzewna (Hyla arboreta).

7. Żaby:

1) trawna (Rana temporaria),

2) moczarowa (R. arvalis),

3) jeziorkowa (R. lessonae),

4) wodna (R. esculenta),

5) śmieszka (R. ridibunda)

1. Ograniczenie śmiertelności.

2. Wspomaganie i poprawa warunków bytowych, poprzez optymalizację podstawowych siedlisk

1. Zabezpieczenie szlaków migracji – w miejscach stwierdzonych zagrożeń, sezonowe rozstawianie przenośnych barier ochronnych, zatrzymywanie, zbiór i przenoszenie płazów.

2. Utrzymanie istniejących miejsc rozrodu i zimowania

2

1. Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara).

2. Jaszczurka zwinka (L.acerata agilis).

3. Padalec (Anguis fragilis).

4. Zaskroniec (Natrix natrix).

5. Żmija zygzakowata (Vipera Berus).

6. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

7. Żółw błotny (Emys orbicularis)

1. Ograniczenie śmiertelności.

2. Wspomaganie i poprawa warunków bytowych dla zwierząt

1. Zabezpieczenie szlaków migracji – w miejscach stwierdzonych zagrożeń.

2. Utrzymanie istniejących oraz tworzenie i utrzymanie siedlisk zastępczych (pryzm rozrodczych i usypisk kamienno-drewnianych).

3. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania

3

1. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

2. Derkacz (Cred crex).

3. Gąsiorek (Lanius collurio).

4. Bocian czarny (Ciconia nigra)

Ochrona ptaków

1. Utrzymanie terenów otwartych poprzez zapobieganie zarastaniu powierzchni otwartych, zwłaszcza gatunkami drzewiastymi.

2. Tworzenie stref ochrony całorocznej i okresowej wokół stanowisk lęgowych gatunków, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania

4

1. Ptaki z rzędu:

1) gołębiowe (Columbiformes),

2) sowy (Strigiformes),

3) kraskowe (Coraciiformes),

4) dzięciołowe (Piciformes),

5) wróblowe (Passeriformes).

2. Ssaki z rzędu gryzonie (Rodentia)

Ochrona dziuplaków

Utrzymanie siedlisk życia i rozrodu gatunków związanych z dziuplami poprzez pozostawianie w lesie tzw. drzew biocenotycznych do ich biologicznej śmierci i naturalnego rozkładu

5

Osiadłe ptaki z rzędu wróblowych (Passeriformes)

Ochrona ptaków wróblowych (Passeriformes)

Dokarmianie ptaków wróblowych (Passeriformes) przy osadach służbowych w okresie zimowym, w celu wzmocnienia populacji na potrzeby ochrony drzewostanów

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Obszar ochrony ścisłej

Oddziały – 21d–h, 22a–g, 23a, 24a,b, 25a, 26a,b, 27a,c,d, 28o, 37a–d, 38a–f, 39a–c, 40a,b, 41a, 42a–c, 43a–c, 44a,b, 45a,d,f, 67b, 68a, 70d,h, 71a,b,d, 197b,c, 198c,d, 199fj,k,l, 207g,h,k,l, 208a–h,j, 209a–d, 210a–f, 211a–f, 227a–i, 228a,b, 229a–c, 238a–d, 239a–d, 240a–d, 253a,b,c,f,h, 267a,b, 268a–c, 269c,d,f, 282a,b, 283a–c, 284a,b, 285a–d, 297a–c, 298a–d, 299a,b, 300a,g, 308b,c, 309a–c, 310a–c, 329d–n, 330h–j,o, 334a–c,f–h, 335a–d,g, 336h,i, 338c, 339a, 340a–c,f–k

1029,22

2

Obszar ochrony czynnej

Oddziały – 1a–m,o–t, 2a–d, 3a–d, 4a–d, 5a–h, 6a,b, 7a–f, 8a, 9a,b, 10a–c, 11a,b, 12a–f, 13a–d, 14a–f, 15a–g, 16a–h, 17a–c, 18a,b, 19a–c, 20a–g, 21a–c, 27b, 28a,d–n,p, 29a–d, 30a–c, 31a–c, 32a–h, 33a–g, 34a–c, 35a–d, 36a,b, 41b–d, 42d, 43d, 45b,c,g, 46a–c, 47a–d, 48a–d, 49a–f, 50a–j, 51a–d, 52a,b, 53a–g, 54a–d, 55a–f, 56a–d, 57a–f, 58a–h, 59a–f, 60a–h, 61a–d, 62a–c, 63a–h, 64a–d, 65a–f, 66a–j, 67a,c–f, 68b–k, 69a–g, 70a–c,f,g, 71c,f, 72a–c, 73a–d, 74a–c, 75a–j, 76a–h,, 77a–k, 78a–k, 79a–i, 80a–g, 81a–g, 82a–k, 83a–i, 84a–f, 85a–g, 86a–f, 87a–h, 88a–i, 89a–f, 90a–j, 91a–h, 92Aa–f, 92Bd–p, 93a–t, 94a,b,d–p,s–w,z–cx,fx,gx, 95a–l, 96a–r, 97a–i, 98a–f, 99a–c, 100a–c, 101a–j, 102a–c, 103a–c, 104a–c, 105a–d, 106a–d, 107a–f, 108a–n, 109a–n, 110a–t, 111a,b, 112a–g, 113a–d, 114a–f, 115a–d, 116a–f, 117a–f, 118a–i,119a–l, 120a–j, 121a–n, 122a–n,123a–n, 124a,b, 125a–i, 126a–j, 127a–f, 128a–d, 129a–h, 130a–g, 131a–f, 132a–g, 133a–d, 134a–h, 135a–j, 136a–l, 137a–f, 138a–k, 139a–h, 140a–c, 141a–d, 142a–d, 143a–i, 144a–d, 145a–f, 146a–j, 147a–h, 148a–f,i, 149a–d, 150a–c, 151a–c, 152a–d, 153a–c, 154a–g, 155a–g, 156a–g, 157a–d, 158a–h, 159a–g, 160a–g, 161a–fy, 162a–ix, 163a–y, 164a–m, 165a–f, 166a–i, 167a–g, 168a–g, 169a–g, 170a–g, 171a–g, 172a–d, 173a–m, 174a–s, 175a–w, 176a–f, 177a–f, 178a–f, 179a–bx, 180a–d, 181a–p, 182a–g, 183a,f–j, 184a–d, 185a–m, 186a–c,i,l,r–cx,fx–hx, 187b,c,f–h,j,m–w, 188a–h,j,k, 189a–h, 190a–o, 191a–j, 192a–g, 193a–d, 194a–m, 195a–c,f–w,y–ax,cx,dx, 196a–d, 197a, 198a,b, 199a–d,g,i, 200a–j, 201a–h, 202a–d, 203a–i, 204a–m, 205a–g, 206a–k, 207a–c,i,j,m–o, 208i,k, 212a–j, 213a–c, 214a–p, 215a–n, 216a,d–l, 217a–g, 218a–h, 219a–i, 220a–g, 221a–j, 222a,c–l, 223a–l, 224a–o, 225a–gx, 226a–p, 230a–g, 231a–i, 232a–j, 233a–f, 234a–f, 235a–n, 236a–h, 237b–t, 241a–f, 242a–h, 243a–h, 244a–i, 245a–j, 246a–j, 247a–o, 248a–h, 249a–m, 250g, 251a–d, 252a–f, 253d,g,i, 254a–j, 255a–i, 256a–h, 257a–h, 258a–h, 259a–o, 260a–i, 261a–g, 262a–g, 263a–g, 264a,b, 265a–i, 266a–m, 268d, 269a,b, 270a–j, 271a–h, 272a–g, 273a–g, 274a–l, 275a–h, 276a–d,g–j, 277a–d,g, 278a–f,h,i,k, 279a–f, 280a,b, 281a–j, 286a–h, 287a–f, 288a–f, 289a–l, 290a–z, 291a–n, 292a–k, 293a,j,k, 294a–h, 295c–m, 296a–d, 300b–f, 301a–h, 302a–n, 303a–m, 304a–k, 305a–k, 306a–l, 307a–m, 308a,d–g, 310d–h, 311a–f, 312a–l,n,o, 313a–m, 314a–i, 315a–n, 316a–k, 317a–h, 318a–d, 319a,b, 320a,b, 321a–i, 322a–j, 323a–g, 324a–s, 325a–i, 326a–d, 327a–f, 328a–d, 329a–c, 330a–g,k–n, 331a–l, 332a–l, 333a–j, 334d,i, 335f, 336a–g,j,k, 337a–r, 338a,b,d, 339b–d, 340d,l,m, 341a–s, 342a–f, 343a–c, 344a–g, 345a–f, 346a–g, 347a–f, 348a–c, 349a–d, 350a–h, 351a,b, 352a–c, 353a–d, 354a–c, 355a–d, 356a,b, 357a,b, 358a,b,d–i, 359a–g, 360a,b, 361a–d, 362a–p, obręb ewidencyjny Guciów działka nr 385, obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działka nr 32

7241,13

 

 

 

3

Obszar ochrony krajobrazowej

Oddziały – 1n, 28b,c, 75k,l, 771–r, 92Ba–c, 94c,r,x,y,dx, 135k,l, 148g,h, 182h,i, 183b,c,d, 186d–h,j,k,m–p,dx, 187a,d,i,k,l, 188i, 195d,x,bx, 199h, 207d,f, 215o,p, 216b,c, 222b, 237a, 276f, 277f,h, 278g,j, 293b–i,l–p, 295a,b, 312m, 358c, obręb ewidencyjny Kosobudy Bór działki nr 10, 47, grunty niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku

212,48

 

Razem

8482,83

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obszar Parku, oddziały od 1 do 362

100 osób (liczba osób bezpośrednio realizujących zgłoszony temat badawczy)

2

Roztoczańskie Centrum Naukowo –Edukacyjne, Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, oddział 358c

360

 

II. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Parku, oddział 187i,l

Do 150 osób zwiedzających jednocześnie, maksymalnie do 1500 osób dziennie

2

Roztoczańskie Centrum Naukowo –Edukacyjne, oddział 358c

360

3

Budynek dyrekcji Parku, oddział 182 h

120

4

Leśniczówka w Wojdzie, oddział 135k,l

60

5

Leśniczówka Obrocz, oddział 215o

12

6

Leśniczówka Kruglik, oddział 312m,n

12

7

Leśniczówka Kosobudy, oddział 77n,o,p,r

42

8

Leśniczówka Słupy, oddział 148g, h

12

9

Leśniczówka Bukowa Góra, oddział 188i,j

16

10

Osada Rybakówka, oddział 207 b,d,f

16

11

Guciów, oddział 237a,b

70

12

Kosobudy Bór, oddział 94r

15

13

Czarny Wygon, oddział 1n

15

14

Górecko Stare, oddział 326b

60

15

Pomnik powstańców styczniowych poległych pod Panasówką 3 września 1863 r., oddział 182a

100

16

Cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Białym Słupie wraz z dojściem ścieżką od strony drogi Zwierzyniec-Józefów, oddział 216c

100

17

Pomnik „Żołnierzom Powstania Zamojskiego” w Szewni Dolnej, oddział 75i

150

 

 

18

Zabytkowy układ wodno – pałacowy w Zwierzyńcu, oddziały 186 r,y,dx,hx, 187a,d

1000

 

 

III. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parking, Gajówka w Panasówce, przy ścieżce na Wzgórze Polak, oddział 348 b

120

2

Platforma i pomost dla osób niepełnosprawnych przy ścieżce do Stawów Echo, oddział 195 c, f, g

300

3

Obszar Ośrodka Edukacyjno –Muzealnego Parku, oddział 187 i, l

330

4

Punkt widokowy obok pomnika Dawidenki, oddziały 106a, 107b

130

5

Parking obok pomnika Powstania zamojskiego, przy ścieżce historyczno-przyrodniczej do Wojdy, oddział 75 i

130

6

Punkt widokowy z platformą przy Rybakówce, oddział 206 a

300

7

Punkt recepcyjny Górecko Stare, oddział 326b

200

 

IV. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogąca przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Staw „Echo”, oddział 195c,d,f,g,j,x,bx

3 500

2

Stadion „Sokoła”, oddział 186j, n, o, dx, fx

1000

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne lądowe i wodne podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Nazwę obszaru i jego lokalizację podano według numeracji oddziałów, działek ewidencyjnych. Podział na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami podano zgodnie z mapą gospodarczą Roztoczańskiego Parku Narodowego, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie w skali 1 : 5 000, według stanu na dzień 01.01.2011 r. Mapy znajdują się w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego w miejscowości Zwierzyniec.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »