| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwany dalej „Zespołem”, który jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

Do zakresu działania Zespołu należy:

1) analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) dokonanie identyfikacji problemów związanych z wdrażaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi i wypracowanie propozycji ich rozwiązań;

3) opracowanie propozycji zmian legislacyjnych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kraszewski, doradca Ministra;

2) Zastępca Przewodniczącego – prof. zw. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński;

3) Sekretarz Zespołu – Jan Polaczek, doradca Ministra;

4) Członkowie:

a) Marcin Chełkowski, Ove Arup & Partners International Ltd,

b) Krzysztof Choromański, Związek Miast Polskich,

c) dr Grażyna Ciemniak, Unia Metropolii Polskich, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

d) Ryszard Deluga, Związek Województw RP, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

e) Adam Ludwikowski, Mazowiecki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

f) dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska,

g) Dariusz Matlak, Polska Izba Gospodarki Odpadami,

h) Barbara Różewska, Stowarzyszenie Mieszkańców „Grunt to Warszawa”,

i) Edward Trojanowski, Związek Gmin Wiejskich RP,

j) Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowych i gospodarczych.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup roboczych do realizacji poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem przewodniczących grup roboczych;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

5) przedłożenie Ministrowi Środowiska wyników prac Zespołu w postaci opracowania propozycji zmian, o których mowa w § 2 pkt 3, w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego lub w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącego i przekazywany do wiadomości członkom Zespołu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

3. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 6.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 7.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu są ponoszone przez ich jednostki macierzyste.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.

§ 9.

Zespół zostaje powołany na okres od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do 30 czerwca 2014 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – środowisko oraz gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

UZASADNIENIE

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) jest wdrażany w gminach na terenie całego kraju od lipca 2013 r.

Do Ministerstwa Środowiska od początku wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływały opinie dotyczące sposobu funkcjonowania nowego systemu. Wszelkie uwagi, sugestie i komentarze gmin, mieszkańców, przedsiębiorców, jak również postulaty parlamentarzystów, zawarte w szeregu interpelacjach i wystąpieniach, są w resorcie zbierane i analizowane. Dlatego też konieczne jest powołanie Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który skupi przedstawicieli środowisk związanych z funkcjonowaniem ustawy, tj. m. in. przedstawicieli miast, gmin wiejskich, przedstawicieli urzędów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców realizujących zadania przewidziane w ustawie. Zadaniem Zespołu będzie kompleksowa analiza nowego systemu gospodarki odpadami oraz przedstawienie rekomendacji najlepszych możliwych rozwiązań, które będzie można wykorzystać w pracach legislacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Wądrzyk

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »