| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2014–2016.

§ 2.

Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) wskazanie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 13 Ministra Środowiska
z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA
TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń
i ich skutków

1

Pobór wody do celów energetycznych, technicznych i komunalnych

1. Określenie limitów poboru wody dla poszczególnych cieków na podstawie wyników systematycznej rejestracji poziomu wód.

2. Bieżąca kontrola ilości pobieranej wody przez użytkowników ujęć wody.

3. Instalacja wodomierzy przepływowych na ujęciach wody.

4. Wprowadzanie technologii pozwalających na ograniczenie poboru wody

2

Zmiany w zachowaniu się zwierząt na skutek nadmiernego oddziaływania człowieka

1. Okresowe zamykanie szlaków turystycznych.

2. Edukacja turystów.

3. Odstraszanie niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) od osad ludzkich poprzez użycie pocisków gumowych oraz grodzenie obiektów tzw. pastuchami elektrycznymi.

4. Sezonowe patrole pracowników Parku oraz wolontariuszy w miejscach gdzie dochodzi do dokarmiania dziko żyjących zwierząt przez turystów

3

Zanieczyszczenie środowiska

1. Inwentaryzacja oraz sukcesywne usuwanie nielegalnych składowisk odpadów.

2. Nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami na terenie Parku oraz podejmowanie interwencji w przypadku zlokalizowania punktów, w których spalane są odpady lub prowadzona jest niewłaściwa gospodarka odpadami.

3. Usuwanie odpadów z obszaru Parku.

4. Działania na rzecz ograniczenia powstawania dużej ilości odpadów pochodzących ze sprzedaży produktów spożywczych na terenie Parku w opakowaniach jednorazowego użytku poprzez wprowadzanie opakowań zwrotnych.

5. Kontrola czystości wybranych odcinków wód płynących oraz poszczególnych stawów tatrzańskich.

6. Kontrola jakości odprowadzanych ścieków oraz bieżący nadzór nad prawidłową gospodarką wodno-ściekową i stanem technicznym urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową.

7. Wprowadzanie nowych technologii ograniczających ilość powstających ścieków oraz poprawiających jakość oczyszczonych ścieków.

8. Ustawianie toalet przewoźnych w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.

9. Budowa toalet i sukcesywne podłączanie istniejących obiektów do sieci sanitarnej gminnej lub miejskiej (w miarę możliwości technicznych).

10. Zastępowanie toalet przewoźnych wymagających częstej obsługi tzw. toaletami suchymi (kompostującymi).

11. Eliminowanie z terenu Parku pojazdów, maszyn i urządzeń powodujących skażenia gleb, wód i powietrza.

12. Modernizacja parkingów pod kątem oczyszczania wód odpływowych z substancji ropopochodnych.

13. Ograniczanie spalania paliw stałych w obiektach na terenie Parku i ich termomodernizacja.

14. Prowadzenie pomiarów jakości powietrza.

15. Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu.

16. Likwidacja obiektów i urządzeń uciążliwych dla środowiska

4

Erozja gleby i zniszczenia roślinności spowodowane rozdeptywaniem poboczy szlaków turystycznych letnich i zimowych oraz tras narciarskich

1. Remont nawierzchni szlaków turystycznych i urządzeń odwadniających.

2. Dostosowanie szerokości szlaku do natężenia ruchu pieszego.

3. Podcinanie gałęzi drzew i krzewów (w tym kosodrzewiny) zarastających światło szlaku, nartostrad i szlaków narciarskich oraz przecinanie powalonych drzew.

4. Usuwanie młodego pokolenia świerku (Picea A. Dietr.) pochodzącego z sukcesji naturalnej oraz podcinanie gałęzi kosodrzewiny na trasach narciarskich.

5. Usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i urządzeń technicznych na terenach udostępnionych turystycznie.

6. Instalacja sztucznych zapór w postaci stojaków (tzw. potykaczy i ostrewek), płotków, kratownic mających na celu ograniczanie wydeptywania terenów wzdłuż szlaków turystycznych.

7. Fladrowanie poboczy szlaków

5

Gwałtowny rozpad sztucznych drzewostanów świerkowych w reglu dolnym, skutkujący niekorzystnymi zmianami stosunków wodnych, mikroklimatu i siedliska

Przebudowa drzewostanów oraz spowalnianie tempa ich rozpadu

6

Rozprzestrzenianie się obcych, inwazyjnych gatunków roślin na obszarze Parku

1. Eliminacja obcych, inwazyjnych gatunków roślin.

2. Edukacja społeczności lokalnych.

3. Współpraca z samorządami (tworzenie wspólnych programów walki z gatunkami inwazyjnymi)

7

Emisja hałasu

1. Ograniczenie poziomu hałasu maksymalnie do 50 db w odległości 100 m w przypadku imprez odbywających się na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu, stadionie biathlonowym w Kościelisku, terenie Kuźnic.

2. Wycofywanie z eksploatacji lub modernizowanie urządzeń technicznych będących źródłem hałasu

8

Naruszanie walorów krajobrazowych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa

1. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających naruszanie walorów krajobrazowych na gruntach niebędących własnością Skarbu Państwa.

2. Wykup gruntów.

3. Działania na rzecz wprowadzenia do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nieposiadających miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień służących zapobieganiu naruszeniom walorów krajobrazowych.

4. Współpraca z samorządami

9

Okresowe wysychanie i zanikanie naturalnych miejsc rozrodu płazów

Odtwarzanie zniekształconych siedlisk i utrzymywanie oczek wodnych

10

Zmiany w ekosystemach łąk i pastwisk spowodowane zaniechaniem ich użytkowania

1. Wykaszanie powierzchni.

2. Wypas owiec (Ovis aries) i krów.

3. Wycinanie niepożądanych krzewów i drzew.

4. Kontrola skuteczności prowadzonych zabiegów w zależności od sposobu gospodarowania na wybranych polanach

11

Erozja gleb oraz zniszczenia roślinności i terenów wodonośnych spowodowane przez pojazdy mechaniczne

1. Remont nawierzchni dróg i składów drewna.

2. Regeneracja poboczy.

3. Podcinanie dolnych gałęzi (podkrzesywanie) drzew i krzewów zarastających światło dróg i niezbędnych przejazdów.

4. Stosowanie sztucznych zapór w postaci płotków, pachołków, rogatek i osłon na drzewa.

5. Ograniczanie tonażu, wysokości i długości pojazdów w zależności od podatności terenu na uszkodzenie

12

Szkody w uprawach i młodnikach powodowane przez gatunki jeleniowatych

1. Zabezpieczanie mechaniczne sadzonek.

2. Grodzenie upraw

13

Nadmierne upadki zwierzyny płowej w ekstremalnych warunkach pogodowych

Interwencyjne dokarmianie w okresie zalegania dużej pokrywy śnieżnej oraz niskich temperatur

14

Wyjałowienie gleb łąk i pastwisk na skutek wieloletniego użytkowania

1. Nawożenie organiczne obornikiem.

2. Koszarowanie owiec (Ovis aries)

15

Przebywanie turystów na terenach nieudostępnionych dla ruchu turystycznego

1. Konserwacja oznakowania szlaków turystycznych.

2. Wyznaczanie przebiegu wybranych szlaków za pomocą tyczek w okresie zimowym.

3. Wprowadzenie jednolitego systemu informacji turystycznej (kierunkowskazy, piktogramy i tablice informacyjne).

4. Fladrowanie.

5. Instalacja sztucznych zapór.

6. Wzmożona kontrola terenu przez służby terenowe.

7. Monitoring ruchu turystycznego

16

Nadmierny ruch turystyczny

1. Czasowe wyłączanie poszczególnych fragmentów Parku z udostępnienia turystycznego.

2. Regulacja natężenia ruchu turystycznego.

3. Kampanie edukacyjno-informacyjne.

4. Monitoring ruchu turystycznego

17

Przeprowadzanie imprez masowych i zgromadzeń

1. Ograniczenie ilościowe i czasowe imprez, zgromadzeń oraz liczby osób w nich uczestniczących.

2. Ograniczenie oddziaływania poprzez odpowiednie określenie warunków organizacji w decyzji na organizację imprezy (np. przebieg trasy, liczba uczestników)

18

Oddziaływanie narciarstwa i turystyki narciarskiej na faunę i florę

1. Coroczne określenie długości sezonu narciarskiego w zależności od występującej pokrywy śnieżnej oraz wymogów ochrony fauny i flory oraz określenie czasu i miejsc, w których mogą przebywać narciarze.

2. Monitoring ruchu narciarskiego

19

Eksploracja terenów przez taterników powierzchniowych i jaskiniowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych

1. Wzmożona kontrola terenu przez służby terenowe, szczególnie miejsc o wybitnych walorach przyrodniczych i atrakcyjnych taternicko oraz miejsc nielegalnych biwaków.

2. Monitoring ruchu taternickiego

20

Korzystanie przez narciarzy z miejsc niebędących trasami narciarskimi

1. Wyznaczenie i oznakowanie terenów do uprawiania narciarstwa i turystyki narciarskiej.

2. Wzmożona kontrola terenu przez służby terenowe

21

Degradacja obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

Renowacja wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego

22

Pozyskiwanie dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części (runa leśnego) z miejsc do tego niewyznaczonych

Działania prewencyjno-porządkowe ograniczające pozyskiwanie runa leśnego przez zbieraczy

23

Kolizje zwierząt z pojazdami mechanicznymi

Zabezpieczanie szlaków migracyjnych zwierząt

24

Kłusownictwo, kradzieże drewna

Działania prewencyjno-porządkowe ograniczające penetrację terenu

25

Nielegalny wjazd pojazdów na teren Parku

1. Konserwacja rogatek oraz montaż nowych.

2. Ustawianie naturalnych barier, np. skal w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na tereny nieudostępnione.

3. Montaż znaków zakazu wjazdu

26

Degradacja walorów krajobrazowych i przyrodniczych przez infrastrukturę techniczną

1. Ograniczanie wprowadzania nowej infrastruktury technicznej.

2. Minimalizacja negatywnych oddziaływań istniejącej infrastruktury technicznej.

3. Likwidacja nieczynnej i zbędnej infrastruktury technicznej

27

Paralotniarstwo

Działania na rzecz ograniczenia wykonywania startów i lądowań na paralotni

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenie pożarowe

Działania profilaktyczne

2

Antropogeniczna erozja brzegów potoków i źródlisk

Zabudowa przeciwerozyjna miejscowym materiałem

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Urbanizacja obszaru bezpośrednio przyległego do granicy Parku

1. Działania na rzecz rozszerzenia otuliny Parku.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego postanowień ograniczających presję zabudowy obszaru bezpośrednio przyległego do granicy Parku

2

Zagrożenie ze strony obcych, ekspansywnych gatunków roślin

1. Informowanie i uświadamianie zagrożenia ze strony tych gatunków właściwym organom administracyjnym.

2. Edukacja społeczności.

3. Współpraca z samorządami

3

Loty statków powietrznych, szybowców, lotni i paralotni na niskich pułapach

Działania na rzecz ograniczenia lotów statków powietrznych, szybowców, lotni i paralotni na niskich pułapach

4

Zanieczyszczenie cieków wodnych pochodzące z obszaru przyległego do Parku

Współpraca z samorządami w celu wyeliminowania problemu odprowadzania ścieków

5

Zwiększenie liczby imprez sportowych

Działania na rzecz stopniowego ograniczania liczby imprez sportowych

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Przedostawanie się na teren Parku obcych gatunków fauny:

1) jenota (Nyctereutesprocyonoides),

2) norki amerykańskiej (Neovison vison)

Ograniczenie liczebności jenota (Nyctereutes procyonoides) i norki amerykańskiej (Neovison vison) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

2

Loty zdalnie sterowanych obiektów bezzałogowych na niskich pułapach

Działania na rzecz ograniczenia lotów, chyba, że są one wykonywane na zlecenie Parku w celach badawczych lub dokumentacyjnych

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykładanie pułapek zapachowych feromonowych) na kornika drukarza (Ips typographus) – monitorowanie liczebności populacji

9 sztuk rocznie

Oddziały – 47a; 45c; 151d

2

Zbiór nasion buka (Fagus L.)

Około 5 kg rocznie

Oddział 214g

3

Obalanie drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi w pobliżu szlaków turystycznych

Według potrzeb

Udostępniany obszar objęty ochroną ścisłą

4

Podcinanie gałęzi i usuwanie drzew zagrażających infrastrukturze technicznej:

1) koleje linowe,

2) mosty,

3) kładki,

4) drogi,

5) obiekty kubaturowe

Według potrzeb

1. Oddziały – 187 a, b, g, p, t.

2. Obszar objęty ochroną ścisłą

5

Usunięcie drzew powalonych lub połamanych przez wiatr na drogi oraz grunty prywatne wraz z przygotowaniem drewna do dalszego przerobienia

250 m3

Droga pod reglami na odcinku od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki wzdłuż granic oddziałów – 204, 207, 209, 2014, 2018, 2019, 221

 

B. Ochrona przed nadmierną presją turystyczną

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja, korekta i uzupełnienia oznakowania szlaków turystycznych

177 km

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

2

Ustawianie i wymiana kierunkowskazów, piktogramów, tablic lawinowych i tablic informacyjnych

100 sztuk

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

3

Przegląd i konserwacja sztucznych ułatwień na szlakach turystycznych

Odcinki szlaków wyposażone w sztuczne ułatwienia (klamry, łańcuchy, drabinki)

Odcinki przejść przez jaskinie wraz ze szlakami dojściowymi:

1) Smocza Jama, Jaskinia Mylna,

2) Jaskinia Raptawicka,

3) odcinki na szlakach turystycznych:

a) Przyslop Miętusi – Małołączniak,

b) wejście i zejście z kopuły szczytowej Giewontu, Świnicka Przełęcz – Krzyżne, Hala Gąsienicowa – Zawrat, Hala Gąsienicowa – Kozia Przełęcz –Dolina Pięciu Stawów Polskich, podejście Żlebem Kulczyńskiego, Hala Gąsienicowa – Skrajny Granat, Dolina Pięciu Stawów Polskich – Szpiglasowa Przełęcz, Czarny Staw pod Rysami – Przełęcz Mięguszowiecki pod Chłopkiem, Czarny Staw pod Rysami – Rysy

4

Wykonywanie płotów, poręczy, barierek oraz fladrowanie obrzeży szlaków turystycznych, narciarskich, nartostrad, tras narciarskich miejsc rekreacyjnych

15 km

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

5

Remont, konserwacja, wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i w punktach rekreacyjnych

15 sztuk

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

6

Działania prewencyjno-porządkowe ograniczające penetrację obszaru Parku poza szlakami turystycznymi

Według potrzeb

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

7

Remonty szlaków turystycznych

2046 m

1. Małołączniak – Szara Studnia.

1462 m

2. Małołączniak – Ciemniak.

2704 m

3. Przełęczka przy Kopie – Ciemniak.

2150 m

4. Wolejarnia – Kopa Kondracka.

1110 m

5. Kopa Kondracka – Małołączniak.

619 m

6. Kopa Kondracka – Przełęcz pod Kopą.

288 m

7. Czerwona Przełęcz – Sarnia Skałka.

467 m

8. Czerwona Przełęcz

8

konserwacja bieżąca szlaków turystycznych

5000 m rocznie

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

9

1. Podcięcie gałęzi drzew i krzewów w tym kosodrzewiny (Pinus mugo Turra) oraz usuwanie młodego pokolenia świerku (Picea A. Dietr.) i przecinanie powalonych drzew na szlakach turystycznych, nartostradach i trasach narciarskich.

2. Usuwanie roślinności zasłaniającej światło szlaku

Rocznie na 2000 m długości szlaków

Udostępniony obszar objęty ochroną ścisłą

 

C. Ochrona środowiska i krajobrazu

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Oczyszczenie potoków i stawów oraz ich otoczenia z odpadów stałych

53 km rocznie

Potoki i stawy – obszar objęty ochroną ścisłą

2

Oczyszczenie szlaków turystycznych i ich otoczenia z odpadów stałych

120 km rocznie

Udostępniany obszar objęty ochroną ścisłą

3

Ustawianie kabin sanitarnych

31 sztuk rocznie

Oddziały – 52a, 60a, 141f, 201a, 214a, 251b

 

D. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

Około 18 sztuk punktów pomiaru rocznie

Oddziały – 42d, 43c, 46a, 49d, 641,p, 65a, 97j, 204a, 214a, 221d, 248b, 264o, 266a, 299c, 312a

2

Ocena jakości wód

Około 48 prób rocznie

Oddziały – 47a, 48f, 49d, 641, 78j, 98x, 154a, 156c, 157a, 250a,255a, 258i, 264a

3

Zabezpieczenie brzegów potoków i jezior przed erozją antropogeniczną miejscowym materiałem

Około 1 podest i 300 m2 zabudowy rocznie

Obszar objęty ochroną ścisłą w obrębie infrastruktury technicznej

 

E. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Remonty szałasów pasterskich i innych obiektów budowlanych

2 obiekty rocznie

Obszar objęty ochroną ścisłą

2

Remonty tablic, krzyży, kapliczek, itp.

2 obiekty rocznie

Obszar objęty ochroną ścisłą

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zbiór szyszek jodły (Abies alba) i nasion jawora (Acer oseudoplatanus), w celu hodowli sadzonek o miejscowym genotypie, do późniejszych odnowień (właściwe kształtowanie struktury gatunkowej)

Około 50 kg rocznie: 1) jodła (Abies alba) – 40 kg rocznie,

2) jawor (Acer pseudoplatanus) – 10 kg rocznie

Oddziały – 116c; 117b,g

Oddziały – 199i; 235a

2

Powadzenie szkółek leśnych celem hodowli sadzonek drzew do późniejszych odnowień w drzewostanach Parku

1,10 ha rocznie

Oddziały – 25c, 199z, 229j

3

Sadzenie w drzewostanach sadzonek:

1) jodły (Abies alba),

2) buka (Fagus syhatica L.),

3) jawora (Acer pseudoplatanus)

Około 15,00 ha rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach utworzenia się powierzchni powiatrołomowych i występowania gniazd kornikowych

4

Wycinanie roślinności zielnej oraz zapustów świerkowych przygłuszających sadzonki na uprawach leśnych (pielęgnacja upraw)

Około 50 ha rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach odnowień buka (Fagus L.), jodły (Abies alba) i jawora (Acer pseudoplatanus)

5

Pielęgnowanie plantacji limbowej poprzez wykaszanie roślinności zielnej, cięcie części gałęzi oraz przygłuszających drzew i odrośli, wycinanie podrostów innych gatunków, zakładanie koszy na szyszki

0,60 ha rocznie

Oddziały – 199x,y

6

Pielęgnowanie sztucznie wprowadzonych młodników drzewostanów, poprzez regulację składu gatunkowego i struktury przestrzennej, w celu ich dostosowania do warunków siedliskowych (odsłanianie ) buków (Fagus syhatica L.), jaworów (Acer pseudoplatanus), jodeł (Abies alba))

Około 125 ha rocznie

Oddziały –7b, 9a, 17f,n, 18g, 20d, 21f,h, 22f, 23c,d, 24a,b,c, 25a,b, 26p, 83a,d, 99h,i, 100b, 101k, 109c, k,n,o, 110b,f,g, 111f, 114h, 126a, 158gx, 160f, 167k, 193s,rx, 228g, 230m, 236h, 240a, k, 241b, 246a,c, 290l, 292c, 299f, 303lx

7

Usuwanie części drzew (głównie świerk (Picea A. Dietr.)) wywróconych i połamanych przez wiatr, opanowanych przez fitofagiczne owady (np. kornikowate) lub grzyby patogeniczne (np. korzeniowiec wieloletni (Heterobasidion annosum), opieńka (Armillaria spp.)) bądź zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Parku, z pozostawieniem około 20% drewna wielkowymiarowego na gruncie do naturalnego rozkładu

Na powierzchni 5597 ha rocznie

Drzewostany na obszarze objętym ochroną czynną

8

Odgradzanie dróg i składów drewna płotkami i pachołkami

Około 400 m rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach wykonywania zabiegów ochronnych i składowania drewna

9

Przystosowanie dróg do zrywki drewna

Około 2 km rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach wykonywania zabiegów ochronnych

10

Wykładanie drzew pułapkowych na tomiki (Scolytinae) świerku (Picea A. Dietr.) i ich korowanie

Około 300 sztuk rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach zagęszczenia populacji korników (Scolytinae) świerku (Picea A. Dietr.)

11

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na (Scolytinae) świerku (Picea A. Dietr.) (monitorowanie liczebności populacji)

66 sztuk rocznie

Oddziały – 12b, 15d, 24g, 33f, 37i, 42g; 79d; 89g; 118l, 119d, 161f, 170b, 192cx, 194h;214f; 224f, 230b; 235n, 237k, 242f; 251f; 273f, 282g; 291c, 294n, 295b, 303f

12

Zabezpieczenie mechaniczne upraw leśnych indywidualnymi osłonkami przed zwierzętami

Około 80 ha rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach odnowień buka (Fagus L.), jodły (Abies alba) i jawora (Acer pseudoplatanus)

13

Budowa nowych ogrodzeń na uprawy leśne

Około 2 ha rocznie

Obszar objęty ochroną czynną, w miejscach odnowień buka (Fagus L.), jodły (Abies alba) i jawora (Acer pseudoplatanus)

14

Naprawa istniejących ogrodzeń

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

15

Podcinanie gałęzi i usuwanie drzew zagrażających infrastrukturze technicznej

3 obiekty

1. Kolej Linowa Kuźnice – Kasprowy Wierch – oddziały – 181 a, b, c, g, h, 183 a, c, d, g.

2. Kolejka na Nosal – oddziały –167c, d, g, h, i, o.

3. Wyciąg na Kalatówkach – oddziały – 195 g, n

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie zmianom zachodzącym w ekosystemach polan, łąk i pastwisk oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wypas ekstensywny owiec (Ovis aries) i krów

Około 140 ha rocznie

Oddziały – 8 l, 29 g, 33 f, 33 i, 37 i, 37 j, 79 d, 89 g, 89 h, 89 i, 118 l, 145 b, 161 f, 161 g, 161 h, 192 ex, 192 ix, 192 kx, 192 m, 192 nx, 193 r, 194 d, 194 h, 195 j, 195 m, 196 b, 200 k, 228 i, 228 k, 228 l, 228 m, 228 r, 230 a, 230 j, 230 k, 230 l, 234 a, 234 b, 234 c, 234 g, 235 m, 235 n, 235 w, 236 f, 272 d, 272 f, 273 d, 273 f, 290 n, 290 o, 290 p, 290 s, 290 t, 290 w, 291 c, 291 l, 292 h, 292 i, 292 j, 292 m, 292 n, 292 o, 292 p, 292 r, 292 s, 292 t, 294 ax, 294 bx, 294 c, 294 cx, 294 fx, 294 gx, 294 h, 294 hx, 294 ix, 294 jx, 294 k, 294 lx, 294 mx, 294 n, 294 o, 294 ox, 294 rx, 294 s, 294 sx, 294 sy, 294 t, 294 tx, 294 w, 294 x, 294 y, 294 z, 295 b, 295 c, 295 d, 295 f, 295 g, 303 ax, 303 b, 303 bx, 303 c, 303 cx, 303 d, 303 dx, 303 f, 303 fx, 303 g, 303 gx, 303 h, 303 hx, 303 i, 303 ix, 303 j, 303 jx, 303 k, 303 kx, 303 m, 303 mx, 303 n, 303 nx, 303 o, 303 p, 303 r, 303 s, 303 t, 303 w, 303 z

2

Zapobieganie zubożeniu gleb łąk i pastwisk poprzez nawożenie organiczne (obornik, koszarowanie)

Około 15 ha rocznie

Oddziały – 8 l, 29 g, 33 f, 33 i, 37 i, 37 j, 79 d, 89 g, 89 h, 89 i, 118 l, 145 b, 161 f, 161 g, 161 h, 192 cx, 192 ix, 192 kx, 192 m, 192 nx, 193 r, 194 d, 194 h, 195 j, 195 m, 196 b, 200 k, 228 i, 228 k, 228 l, 228 m, 228 r, 230 a, 230 j, 230 k, 230 l, 234 a, 234 b, 234 c, 234 g, 235 m, 235 n, 235 w, 236 f, 272 d, 272 f, 273 d, 273 f, 290 n, 290 o, 290 p, 290 s, 290 t, 290 w, 291 c, 291 l, 292 h, 292 i, 292 j, 292 m, 292 n, 292 o, 292 p, 292 r, 292 s, 292 t, 294 ax, 294 bx, 294 c, 294 cx, 294 fx, 294 gx, 294 h, 294 hx, 294 ix, 294 jx, 294 k, 294 lx, 294 mx, 294 n, 294 o, 294 ox, 294 rx, 294 s, 294 sx, 294 sy, 294 t, 294 tx, 294 w, 294 x, 294 y, 294 z, 295 b, 295 c, 295 d, 295 f, 295 g, 303 ax, 303 b, 303 bx, 303 c, 303 cx, 303 d, 303 dx, 303 f, 303 fx, 303 g, 303 gx, 303 h, 303 hx, 303 i, 303 ix, 303 j, 303 jx, 303 k, 303 kx, 303 m, 303 mx, 303 n, 303 nx, 303 o, 303 p, 303 r, 303 s, 303 t, 303 w, 303 z

3

Utrzymanie istniejących lądowych ekosystemów nieleśnych oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wykonanie koszenia z usuwaniem biomasy

Około 60 ha rocznie

Oddziały – 8 l, 12 b, 14 d, 15 d, 16 g, 24 g, 24 j, 24 k, 25 d, 25 j, 26 ax, 26 f, 26 s, 26 t, 26 w, 29 g, 32 h, 32 i, 32 j, 32 k, 37 i, 37 j, 42 g, 79 d, 91 c, 91 d, 92 b, 92 d, 119 d, 121 c, 121 g, 122 b, 123 j, 145 b, 148 c, 158 fk, 159 i, 160 l, 162 m, 163 a, 170 b, 170 c, 170 d, 172 d, 175 d, 178 b, 181 n, 211 h, 211 i, 214 b, 214 f, 216 a, 224 c, 224 f, 224 j, 224 n, 226 f, 228 i, 228 k, 228 l, 228 m, 228 r, 230 a, 230 b, 230 j, 230 k, 230 l, 237 j, 237 k, 237l, 237 m, 238 a, 238 b, 238 i, 238 k, 240 f, 242 d, 242 f, 242 g, 243 b, 249 d, 249 f, 249h, 251 f, 251 g, 251 k, 254 a, 258 j, 258 k, 258 n, 259 s, 259 x, 260 a, 263 f, 264 g, 264 r, 274 o, 275 h, 282 g, 290 c, 290 d, 291 k, 293 h, 294 ay, 294 by, 294 cy, 294 dy, 294 fy, 294 by, 294 iy, 294 jy, 294 ky, 294 ly, 294 my, 294 ny, 294 oy, 294 py, 294 wx, 294 xx, 294 yx, 294 zx, 296 a, 304 b, 304 f, 312 o, 312 s

4

Utrzymanie ekosystemów polan, łąk i pastwisk oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wykonanie koszenia z pozostawieniem biomasy

Około 15 ha rocznie

Oddziały – 8 l, 24 g, 25 d, 25 j, 79 d, 89 g, 89 h, 89 i, 118l, 145 b, 158 fx, 161 f, 193 r, 194 d, 194 h, 195 j, 195 m, 228 i, 228 k, 228 l, 228 m, 234 a, 234 b, 234 c, 234 g, 235 m, 235 n, 235 w, 236 f, 272 d, 272 f, 273 d, 273 f, 290 c, 290 d, 291 k, 291 l, 292 m, 292 n, 292 o, 292 p, 292 r, 292 s, 292 t, 293 h, 294 ay, 294 by, 294 c, 294 cy, 294 dy, 294 fy, 294 gx, 294 h, 294 hx, 294 hy, 294 ix, 294 iy, 294 jy, 294 k, 294 ky, 294 ly, 294 my, 294 ny, 294 ox, 294 oy, 294 py, 294 rx, 294 sx, 294 tx, 294 wx, 294 xx, 294 yx, 294 zx, 295 b, 295 g, 303 b, 303 c, 303 f, 303 fk, 303 gx, 303 hx, 303 jx, 303 kx, 304 f, 304 h, 312 f, 312 o, 312 s

5

Zapobieganie sukcesji lasu na ekosystemy nieleśne oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 5130, 6230, 6520, 7110) poprzez usuwanie drzew i krzewów z powierzchni nieleśnej

Około 12 ha rocznie

Oddziały – 8 l, 12 b, 14 d, 15 d, 16 g, 24 g, 24 j, 24 k, 25 d, 25 j, 32 h, 32 i, 32 j, 32 k, 33 f, 33 i, 37 i, 37 j, 42 g, 79 d, 89 g, 89 h, 89 i, 91 c, 91 d, 92 b, 92 d, 118 l, 119 d, 121 c, 121 g, 122 b, 123 j, 145 b, 159 i, 160 g, 160 i, 160 l, 161 f, 161 g, 161 h, 161 i, 162 m, 163 a, 163 c, 170 b, 170 c, 170 d, 172 d, 172 f, 172 g, 175 d, 178 b, 181 n, 192 ix, 192 kx, 192 m , 193 r, 194 d, 194 h, 195 j, 195 m, 200 k, 211 h, 211 i, 214 b, 214 f, 216 a, 224 c, 224 f, 224 j, 224 n, 226 f, 228 i, 228 k, 228 l, 228 m, 228 r, 230 a, 230 b, 230 j, 230 k, 230 l, 234 a, 234 b, 234 c, 234 g, 235 m, 235 n, 235 w, 236 f, 237 j, 237 k, 237 l, 237 m, 238 a, 238 b, 238 i, 238 k, 240 f, 242 d, 242 f, 242 g, 243 b, 249 d, 249 f, 249 h, 251 f, 251 g, 251 k, 254 a, 258 j, 258 k, 258 n, 259 s, 259 x, 260 a, 263 f, 264 g, 264 r, 272 d, 272 f, 273 d, 273 f, 274 o, 275 h, 282 g, 290 c, 290 d, 290 n, 290 o, 290 p, 290 s, 290 t, 290 w, 291 c, 291 k, 291 l, 292 h, 292 i, 292 j, 292 m, 292 n, 292 o, 292 p, 292 r, 292 s, 292 t, 293 h, 294 ax, 294 ay, 294 bx, 294 by, 294 c, 294 ex, 294 cy, 294 dy, 294 fx, 294 fy, 294 gx, 294 h, 294 hx, 294 hy, 294 ix, 294 iy, 294 jx, 294 jy, 294 lc, 294 ky, 294 lx, 294 ly, 294 mx, 294 my, 294 n, 294 ny, 294 o, 294 ox, 294 oy, 294 py, 294 rx, 294 s, 294 sx, 294 sy, 294 t, 294 tx, 294 w, 294 wx, 294 x, 294 xx, 294 y, 294 yx, 294 z, 294 zx, 295 b, 295 g, 296 a, 303 b, 303 c, 303 f, 303 fx, 303 gx, 303 hx, 303 ix, 303 jx, 303 kx, 304 b, 304 f, 304 h, 312 f, 312 o, 312 s

6

Utrzymanie ekosystemów polan, łąk i pastwisk oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wykaszanie roślin ekspansywnych z usuwaniem biomasy – szczaw alpejski (Rumex alpinus L.), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.)

Około 5 ha rocznie

Oddziały – 290 n, 290 o, 290 p, 291 c, 292 n, 292 o, 292 p, 292 r, 292 s, 292 t, 295 b, 303 ax, 303 bx, 303 cx, 303 d, 303 dx, 303 ix, 303 j, 303 kx, 303 mx, 303 r, 303 t, 303 w, 303 z

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

Około 23 punkty pomiaru rocznie

Oddziały – 8t, 17a, 30g,i, 41 a,118d, 124c, 168a, 170a, 186a, b, 192i, 194a, 246b, 166a, 270f, 271a, 291a, 294b, px,

2

Ocena jakości wód

Około 15 prób rocznie

Oddziały – 8f, 118d, 235a, 303f

3

Utrzymanie miejsc rozrodu płazów

Siedem oczek wodnych – około 1,5 ha rocznie

1. Obwód Ochronny Łysa Polana, oddziały – 8, 80.

2. Brzeziny, oddział 168.

3. Strążyska, oddział 214.

4. Chochołowska, oddział 294

4

1. Zabezpieczanie brzegów potoków i jezior miejscowym materiałem.

2. Budowa pomostów widokowych

Około 250 m2 rocznie

1 podest

Obszar objęty ochroną czynną

 

D. Ochrona ekosystemów przed nadmierną presją turystyczną

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Konserwacja, korekta i uzupełnienia oznakowania szlaków turystycznych

68 km

Obszar objęty ochroną czynną

2

Ustawianie i wymiana kierunkowskazów, piktogramów, tablic lawinowych i tablic informacyjnych

100 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

3

Wykonywanie płotów, poręczy, barierek oraz fladrowanie obrzeży szlaków turystycznych, nartostrad, tras narciarskich i miejsc rekreacyjnych

10 km

Obszar objęty ochroną czynną

4

Remont, konserwacja, wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i w punktach rekreacyjnych

10 sztuk

Obszar objęty ochroną czynną

5

Działania prewencyjno-porządkowe ograniczające penetrację obszaru Parku poza szlakami turystycznymi

Według potrzeb

Udostępniony obszar objęty ochroną czynną

6

Wykonanie zabudowy zabezpieczającej pobocza szlaków przed erozją

400 m rocznie

Obszar objęty ochroną czynną

7

Konserwacja bieżąca szlaków turystycznych

4000 m rocznie

Obszar objęty ochroną czynną

8

1. Podcięcie gałęzi drzew i krzewów, w tym kosodrzewiny oraz usuwanie modego pokolenia świerku (Picea A. Dietr.) pochodzącego z sukcesji naturalnej i przecinanie powalonych drzew na szlakach turystycznych, nartostradach i trasach narciarskich. 2. Usuwanie roślinności zasłaniającej światło szlaku

Na 1000 m długości szlaków rocznie

Obszar objęty ochroną czynną

 

E. Ochrona środowiska i krajobrazu

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Oczyszczenie potoków i stawów oraz ich otoczenia z odpadów stałych

153 km rocznie

Obszar objęty ochroną czynną

2

Oczyszczenie szlaków turystycznych i ich otoczenia z odpadów stałych

100 km rocznie

Udostępniany obszar objęty ochroną czynną

3

Ustawianie kabin sanitarnych

62 sztuk rocznie

Oddziały – 26m, 33i, 85c, 89f, 104f, 106a, 147a, 167r, 181g, 194h, 193rx, 230g, 235a, 235m, 273f, 273f, 251f, 294n, 301k, 168d

4

Usunięcie nielegalnych składowisk odpadów

Według potrzeb

Obszar objęty ochroną czynną

 

F. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Remont szałasów pasterskich i innych obiektów budowlanych

Około 5 rocznie

Obszar objęty ochroną czynną

2

Remont tablic, krzyży, kapliczek, itp.

Około 2 rocznie

Obszar objęty ochroną czynną

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usuwanie części drzew wywróconych i połamanych przez wiatr, opanowanych przez owady lub grzyby, jak również zagrażających bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Parku

Na powierzchni 2500 ha

Obszar objęty ochroną krajobrazową

2

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na korniki (Scolytinae) świerku (Picea A. Dietr.) (monitorowanie liczebności populacji)

23 sztuk

Oddziały – 63d, 71d, 79d, 89d,h, 113a, 123c, 128a (Wspólnota Leśna Uprawnionych 8 Wsi w Witowie), 199o, 501k,l, 520c, 521b,c, 541a, 562c, 563b

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Przeciwdziałanie zmianom zachodzącym w ekosystemach polan, łąk i pastwisk oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wypas ekstensywny owiec (Ovis aries) i krów
(wypas kulturowy)

Rocznie około 8 ha

Oddziały – 192 fk, 192 jx, 192 k, 192 lx, 192 t, 192 x, 192 y, 192 z, 229 f, 229 i, 229 k, 229 l, 229 m, 235 d

2

Zapobieganie zubożeniu gleb łąk i pastwisk poprzez nawożenie organiczne (obornik, koszarowanie)

Około 1,5 ha

Oddziały – 192 fk, 192 jx, 192 k, 192 lx, 192 t, 192 x, 192 y, 192 z, 229 f, 229 i, 229 k, 229 l, 229 m, 235 d

3

Utrzymanie istniejących lądowych ekosystemów nieleśnych oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wykonanie koszenia z usuwaniem biomasy

Rocznie około 1 ha

Oddziały – 16 c,16 d, 158 c, 158 f, 158 g, 229 y, 235 d, 235 j

4

Utrzymanie ekosystemów polan, łąk i pastwisk oraz ochrona siedlisk Natura 2000 (kod: 6230, 6520) poprzez wykonanie koszenia z pozostawieniem biomasy

Rocznie około 1 ha

Oddziały – 158 g, 192 jx, 192 lx, 229 f, 229i, 229 k, 229 l, 229 m 235 d

 

 

C. Ochrona przed nadmierną presją turystyczną

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ustawianie i wymiana kierunkowskazów, piktogramów, tablic lawinowych i tablic informacyjnych

30 sztuk

Udostępniony obszar objęty ochroną krajobrazową

2

konserwacja, przegląd, korekta i uzupełnienia oznakowania szlaków turystycznych

30 km

Udostępniony obszar objęty ochroną krajobrazową

3

Wykonywanie płotów, poręczy, barierek oraz fladrowanie obrzeży szlaków turystycznych, narciarskich, nartostrad, tras narciarskich i miejsc rekreacyjnych

5 km

Udostępniony obszar objęty ochroną krajobrazową

4

Remont, konserwacja, wymiana ławostołów i ław przy szlakach turystycznych i w punktach rekreacyjnych

5 sztuk rocznie

Udostępniony obszar objęty ochroną krajobrazową

5

Modernizacja parkingów i postojów dorożkarskich

2,30 ha

Oddziały – 821,k; 235b

6

Modernizacja i konserwacja nawierzchni parkingów – Wierch Poroniec, Kiry, Palenica Białczańska (system sterowania wjazdami na Palenicę Białczańską w nawiązaniu do pojemności parkingu, modernizacja infrastruktury towarzyszącej)

2,61 ha

Oddziały – 270c, 85c, 82l, 82k

7

1. Adaptacja obiektów na punkt obsługi ruchu turystycznego – sprzedaż biletów, pamiątek, mała gastronomia, noclegi, toalety publiczne, informacja turystyczna,

2. Utworzenie Centrum Wolontariatu

1,2 ha

Łysa Polana, oddział 8n

8

Remonty szlaków turystycznych

500 m rocznie

Na terenie Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie

9

Konserwacja bieżąca szlaków turystycznych

200 m rocznie

Na terenie Wspólnoty Leśnej Uprawnionych 8 Wsi w Witowie

 

C. Ochrona środowiska i krajobrazu

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Oczyszczenie potoków i stawów oraz ich otoczenia z odpadów stałych

5 km rocznie

Obszar objęty ochroną krajobrazową

2

Oczyszczenie szlaków turystycznych i ich otoczenia z odpadów stałych

30 km rocznie

Obszar objęty ochroną krajobrazową

3

Ustawianie kabin sanitarnych

24 sztuk rocznie

501p, 270c, 82k, 8n, 235h

4

Usunięcie nielegalnych wysypisk odpadów

Według potrzeb

Wzdłuż potoków Poroniec, Filipczańskiego, Sucha Woda

5

Ochrona krajobrazu przez ograniczanie liczby reklam i innej zbędnej infrastruktury

Według potrzeb

Wejścia do dolin i inne obszary zagospodarowane wewnątrz Parku

 

D. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Monitoring poziomu wód powierzchniowych i gruntowych

Około 4 punkty rocznie

Oddziały – 192 ry, 193bx, 270a

 

E. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Remont tablic, krzyży, kapliczek, itp.

1 rocznie

Obszar objęty ochroną krajobrazową

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone literami lub liczbami i pododdziały oznaczone literami.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rodzime gatunki roślin

Eliminacja obcych, ekspansywnych gatunków roślin, w szczególności:
1) rdestowieca ostrokończystego (Reynoutria japonica),
2) smotrawy okazałej (Telekia speciosa),
3) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),
4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)

W przypadku pojawienia się gatunków roślin obcego pochodzenia – inwentaryzacja, a następnie usuwanie i utylizacja w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem

2

Gatunki roślin cennych przyrodniczo:
1) traganek zwisłokwiatowy (Asragalus penduliflorus),
2) przymiono alpejskie (Erigeron alpinus subsp. intermedius),
3) zimoziół północny (Linnea borealis),
4) jastrzębiec śląski (Hieracium sparsum subsp. silesiacum),
5) irga kutnerowata (Cotoneaster tomentosus),
6) rozrzutka alpejska (Woodsia alpina), 7) głodek mroźny (Draba dubia),
8) jastrzębiec włosisty (Hieracium piliferum),
9) saussurea wielkogłowa (Saussurea pygmea)
10) bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris),
11) storzan bezlistny (Epipogium aphyllum),
12) sit trójłuskowy (Juncus triglumis),
13) turzyca czarna (Carexparviflora)
14) sybaldia rozesłana (Sibbaldia procumbens),
15) storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata),
16)Jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium),
17) irga czarna (Cotoneaster niger),
18) szczwoligorz tatarski (Conioselinum tataricum)

Aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

1. Monitorowanie liczebności miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu zabezpieczenia istniejących populacji.
2. Zabezpieczanie przed niszczeniem gatunków roślin cennych przyrodniczo przez ruch pieszy lub kołowy –grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni

3

Wszystkie gatunki roślin z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności gatunki priorytetowe

Aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

1. Monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu zabezpieczenia istniejących populacji.
2. Zabezpieczanie przed niszczeniem gatunków roślin przez ruch pieszy lub kołowy – grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni

4

Wszystkie gatunki roślin występujące w Parku

1. Aktualizacja listy gatunków.
2. Monitoring wybranych siedlisk i gatunków

Zbiór pojedynczych okazów w celu weryfikacji oznaczenia gatunku

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

1. Rozpoznanie sytuacji populacyjnej celem zapobiegania sytuacjom konfliktowym pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem.
2. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem

1. Odłów i założenie obroży GPS/GSM oraz znakowanie plastikowymi kolczykami
2. Odstraszanie pociskami gumowymi, oraz grodzenie osad ludzkich pastuchami elektrycznymi

2

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się osobników zsynantropizowanych

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

3

1. Jeleń (Cervus elapnus).
2. Sarna
(Capreolus capreolus).
3. Lis (Vulpes vulpes)

Eliminacja osobników chorych, rannych

Interwencyjny odstrzał sanitarny

4

Ochrona rodzimych gatunków zwierząt przed gatunkami obcymi

Eliminacja obcych gatunków zwierząt – jenot (Nyctereutes procyonoides), norka amerykańska (Neovison vison)

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

5

1. Gatunki ptaków z załącznika I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w tym w szczególności gatunek priorytetowy derkacz (Crex Crex).
2.
Gatunki zwierząt z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności gatunki priorytetowe:
1) sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens),
2) wilk (Canis lapus),
3) niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

Rozpoznanie sytuacji celem objęcia ochroną miejsc ich występowania, a w szczególności miejsc rozrodu

Monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków, ograniczenie dostępu do miejsc rozrodu i w ich bezpośrednie sąsiedztwo, wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu ograniczenia płoszenia lub pozyskania zwierząt, zbiór różnego rodzaju materiału (odchodów, szczątków, piór, itp.) do badań

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną czynną

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rodzime gatunki roślin

Eliminacja obcych, ekspansywnych gatunków roślin, w szczególności:
1) rdestowieca ostrokończystego (Reynoutria japonica),
2) smotrawy okazałej (Telekia speciosa)
3) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),
4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)

W przypadku pojawienia się gatunków roślin obcego pochodzenia – inwentaryzacja, a następnie usuwanie i utylizacja w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem

2

Gatunki roślin cennych przyrodniczo:
1) traganek zwisłokwiatowy (Asragalus penduliflorus),
2) przymiono alpejskie (Erigeron alpinus subsp. intermedius),
3) zimoziół północny (Linnea borealis),
4) jastrzębiec śląski (Hieracium sparsum subsp. silesiacum),
5) irga kutnerowata (Cotoneaster tomentosus),
6) rozrzutka alpejska (Woodsia alpina),
7) głodek mroźny (Draba dubia)
8) jastrzębiec włosisty (Hieracium piliferum),
9) saussurea wielkogłowa (Saussurea pygmea),
10) bagnica torfowa (Scheuchzeria palustris),
11) storzan bezlistny (Epipogium aphyllum),
12) sit trójłuskowy (Juncus triglumis),
13) turzyca czarna (Carem parviflora),
14) sybaldia rozesłana (Sibbaldia procumbens),
15) storczyk drobnokwiatowy (Orchis ustulata),
16) jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium),
17) irga czarna, (Cotoneaster niger),
18) szczwoligorz tatarski (Conioselinum tataricum)

Aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

1. Monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu zabezpieczenia istniejących populacji.
2. Zabezpieczanie przed niszczeniem gatunków przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni.
3. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk odpowiadającego wymaganiom ekologicznym wymienionych gatunków

3

Wszystkie gatunki roślin z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w tym w szczególności gatunki priorytetowe

Aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

1. Monitorowanie liczebności miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Darku w celu zabezpieczenia istniejących populacji.
2. Zabezpieczanie gatunków przed niszczeniem przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni.
3. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk odpowiadającego wymaganiom ekologicznym wymienionych gatunków

4

Wszystkie gatunki roślin występujące w Parku

1. Aktualizacja listy gatunków.
2. Monitoring wybranych siedlisk i gatunków

Zbiór pojedynczych okazów w celu weryfikacji oznaczenia gatunku

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

1. Rozpoznanie sytuacji populacyjnej celem zapobiegania sytuacjom konfliktowym pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem.
2. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem.

1. Odłów i założenie obroży GPS/GSM oraz znakowanie plastikowymi kolczykami
2. Odstraszanie pociskami gumowymi, oraz grodzenie osad ludzkich pastuchami elektrycznymi

2

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się osobników zsynantropizowanych

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie

3

1) Jeleń (Cervus elaphus).
2) Sarna (Capreolus capreolus)
3) Lis (Vulpes vulpes)

Eliminacja osobników chorych, rannych

Interwencyjny odstrzał sanitarny

4

1) Jeleń (Cervus elaphus).
2) Sarna (Capreolus capreolus)

Ograniczenie śmiertelności w okresie zimowym

Dokarmianie zwierzyny podczas dużych opadów śniegu i niskich temperatur poprzez wykładanie siana

5

Ochrona rodzimych gatunków zwierząt przed gatunkami obcymi

Eliminacja obcych gatunków zwierząt – jenot (Nyctereutes procyonoides), norka amerykańska (Neovison vison)

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

6

Ptaki, rząd wróblowate (Passeridae)

Ograniczenie śmiertelności w okresie zimowym

Interwencyjne, zimowe dokarmianie ptaków podczas dużych opadów śniegu i niskich temperatur, w otoczeniu zabudowań

7

Kuraki leśne

Minimalizowanie prawdopodobieństwa kolizji ptaków z ogrodzeniami siatkowymi

Znakowanie ogrodzeń z siatki w terenach leśnych

8

1. Gatunki ptaków z załącznika I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w tym w szczególności gatunek priorytetowy derkacz (Crex Crex).
2.
Gatunki zwierząt z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności gatunki priorytetowe:
1) sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens),
2) wilk (Canis lapus),
3) niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

Rozpoznanie sytuacji celem objęcia ochroną miejsc ich występowania, a w szczególności miejsc rozrodu

1. Monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków.
2. Ograniczenie dostępu do miejsc rozrodu i w ich bezpośrednie sąsiedztwo.
3. Wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu ograniczenia płoszenia lub pozyskania zwierząt.
4. Zbiór różnego rodzaju materiału do badań

 

III. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach objętych ochroną krajobrazową

A. Ochrona gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Rodzime gatunki roślin

Eliminacja obcych, ekspansywnych gatunków roślin, w szczególności:
1) rdestowieca ostrokończystego (Reynoutria japonica),
2) smotrawy okazałej (Telekia speciosa)
3) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),
4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)

W przypadku pojawienia się gatunków roślin obcego pochodzenia inwentaryzacja, a następnie usuwanie i utylizacja w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem

2

Wszystkie gatunki roślin z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w szczególności gatunki priorytetowe

Aktualizacja miejsc występowania populacji wymienionych gatunków celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

1. Monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków roślin oraz wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu ograniczenia pozyskania lub niszczenia naturalnych stanowisk występowania.
2. Zabezpieczanie przed niszczeniem przez ruch pieszy lub kołowy poprzez grodzenie lub fladrowanie zagrożonych powierzchni.
3. Utrzymanie właściwego stanu siedlisk odpowiadającego wymaganiom ekologicznym wymienionych gatunków

3

Wszystkie gatunki roślin występujące w Parku

1. Aktualizacja listy gatunków.
2. Monitoring wybranych siedlisk i gatunków

Zbiór pojedynczych okazów w celu weryfikacji oznaczenia gatunku

 

B. Ochrona gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Niedźwiedź (Ursus arctos)

1. Rozpoznanie sytuacji populacyjnej celem zapobiegania sytuacjom konfliktowym pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem.
2. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym pomiędzy niedźwiedziem a człowiekiem

1. Odłów i założenie obroży GPS/GSM oraz znakowanie plastikowymi kolczykami
2. Odstraszanie Pociskami gumowymi, oraz grodzenie osad ludzkich pastuchami elektrycznymi

2

Lis (Vulpes vulpes)

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się osobników zsynantropizowanych

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

3

1. Jeleń (Cervus elaphus).
2. Sarna (Capreolus capreolus).
3. Lis (Vulpes vulpes)

Eliminacja osobników chorych, rannych

Interwencyjny odstrzał sanitarny

4

1. Jeleń (Cervus elaphus).
2. Sarna (Capreolus capreolus)

Ograniczenie śmiertelności w okresie zimowym

Dokarmianie zwierzyny podczas dużych opadów śniegu i niskich temperatur poprzez wykładanie siana

5

Ochrona rodzimych gatunków zwierząt przed gatunkami obcymi

Eliminacja obcych gatunków zwierząt – jenot (Nyctereutes procyonoides), norka amerykańska (Neovison vison)

Ograniczenie liczebności osobników zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 

6

Ptaki, rząd wróblowate (Passeridae)

Ograniczenie śmiertelności w okresie zimowym

Interwencyjne, zimowe dokarmianie
otoczeniu osad

7

Kuraki leśne (Tetraoninae)

Minimalizowanie prawdopodobieństwa kolizji ptaków z ogrodzeniami siatkowymi

Znakowanie ogrodzeń z siatki w terenach leśnych

8

1. Gatunki ptaków z załącznika I dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, w tym w szczególności gatunek priorytetowy derkacz (Crex Crex).

Rozpoznanie sytuacji celem objęcia ochroną miejsc ich występowania, a w szczególności miejsc rozrodu

Monitorowanie liczebności i miejsc występowania poszczególnych gatunków, ograniczenie dostępu do miejsc rozrodu w ich bezpośrednie sąsiedztwo, wzmożony dozór terenu przez pracowników Parku w celu ograniczenia kłoszenia lub pozyskania zwierząt, zbiór różnego rodzaju materiału odchodów, szczątków, piór, itp.) do badań

2. Gatunki zwierząt z załącznika II dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i lory, w szczególności gatunki priorytetowe:

1) sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens),

2) wilk (Canis lapus),

3) niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 42a-f,h,~a,~b, 43, 44a-g,i-l~a,~b, 45a-f,~a, 46, 47, 48a-g,~a,~b, 49-63, 64a-f,h-x,~a, 65-78, 79i,l,m, 90, 91a,b, 92a,c,f-h, 93-97, 98a-fk,ix, 130, 132-144, 147b-i, ~a, ~b, ~c, 150, 151, 153, 154, 155a-h,j,l,~a, 156, 157, 166c-j,~a, 171, 172a-c,h-k,~a,~b, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 185, 187a-x,z-cx,~a, 188-191, 196a, c-s, 197-198, 201-210, 211a-g,j-l,~a, 212, 213, 214a,c,g-k,~a,~b, 215, 216b-i,~a, 217-221, 227, 239, 242a-c,h-l, 243a,c-n, 244, 245, 248, 249a-c,g,i-t, 250, 251a-d,h-j,~a,~b, 252, 253, 254b-f,~a, 255-257, 258a-i,l,m,~a,~b, 259a-r,t,w, 260b-j, 261, 262, 263a-d,g-t,~a, 264a,d,f,h-p,s-x,~a,~b, 265-269, 274a-n,p,r,~a,~b, 275a-g,i-r,~a,~b, 276-281, 282a-f,h-m,~a, 283-289, 293a-c, 295h-o,~a, 296c-l, 297, 298, 299a-d,g-j,~a,~b, 300, 301a-j, 302, 305-311, 312a,k-m,w-y,~a, 313-316, 49-63, 64a-f,h-x,~a, 65-78, 79i,l,m, 90, 91a,b, 92a,c,f-h, 93-97,98a-fk,ix, 130, 132-144, 147b-i, ~a, ~b, ~c, 150, 151, 153, 154, 155a-h,j,l,~a, 156, 157, 166c-j,~a, 171, 172a-c,h-k,~a,~b, 176, 177, 179, 180, 182, 184, 185, 187a-x,z-cx,~a, 188-191, 196a, c-s, 197-198, 201-210, 211a-g,j-l,~a, 212, 213, 214a,c,g-k,~a,~b, 215, 216b-i,~a, 217-221, 227, 239, 242a-c,h-l, 243a,c-n, 244, 245, 248, 249a-c,g,i-t, 250, 251a-d,h-j,~a,~b, 252, 253, 254b-f,~a, 255-257, 258a-i,l,m,~a,~b, 259a-r,t,w, 260b-j, 261, 262, 263a-d,g-t,~a, 264a,d,f,h-p,s-x,~a,~b, 265-269, 274a-n,p,r,~a,~b, 275a-g,i-r,~a,~b, 276-281, 282a-f,h-m,~a, 283-289, 293a-c, 295h-o,~a, 296c-l, 297, 298, 299a-d,g-j,~a,~b, 300, 301a-j, 302, 305-311, 312a,k-m,w-y,~a, 313-316

12609,25

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1, 2a-c,~a,~b, 3-7, 8a-m,o-y,~a, 9-15, 16f-k,~a, 17-23, 24a-g,i-n, 25a-g,i-m,~a, 26-28, 29a-g,j-m~a, 30-36, 37a-k~a, 38a-h,l, 39-41, 42g, 79a-d,h,j,k,n-p, 80, 81a-m, 82a-j,m-o, 83-89, 91c,d, 92b,d, 99-129, 131, 145, 146, 147a,148, 149, 152, 158a,b,dx-jx, 159-165, 166a,b, 167-170, 172d-g,~c, 173-175, 178, 181, 183a-d,g,~a, 186, 192h,i,l-r,ax-dx,hx,ix,kx,nx-tx,hy-jy,ky,my,py, 193a,d-g,j-l,n-zx,~a,~b,~c, 194, 195a-h,j-p, 196b, 199ix,~a,~b, 200a-d,g,i,k-s,~a, 211h,i, 214b,f, 216a, 222-226, 228, 230a-c,f-t,~a,~b,~c, 231-234, 235a,l-w,~a, 236-238, 240, 241, 242d-g, 243b, 246, 247, 249d-f,h, 251f,g,k, 254a, 258j,k,n, 259s,x, 260a, 263f, 264g,r, 270d-g,~a, 271-273, 274o, 275h, 282g, 290-292, 293d-i, 294b-sy, 295a-g, 296a,b, 301k,~a,~b, 303a-nx, px,~a,~b, 304, 312b-j,n-t

5805,99

3

Ochrona krajobrazowa

 

2782, 11 w tym:

1. Grunty Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie, oddziały – 49-1282).

1) 2237,98,

2. Lasy nadzorowane i grunty niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku, oddziały – 158z-cx, 193b, 294a, 501, 520-523, 540, 541, 560-566, 580

2) 439,51,

3. Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku i współwłasności Skarbu Państwa, oddział – 2d-g, 8n, 16a-d, 24h, 25h, 29h,i, 371, 38i-k, 44h, 45g, 48h, 64g, 79f,g, 81n, 82,k,l, 98gx,hx, 155i,k, 158c-y, 183f, 187y, 192a-g; j-k, s-z, fx, gx, jx, lx, mx, wx-gy, ky, ny, oy, ry, sy, 193c,h,i, m, 195i, 199a-hx, dy, fy, 200f,h,j, 214d,l,m, 229, 230d, 235b-k, 264b,c, 299f, 270a-c, 303ox

3) 104,62

Razem

21197,35

 

 

1) Według „Dokumentacji Urządzeniowej Lasów Skarbu Państwa Tatrzańskiego Parku Narodowego na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2025 r.”

2) Według numeracji z Uproszczonego Planu Urządzania Lasów Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane dla celów naukowych

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały obszar Parku

1. Bez ograniczeń – cele badawcze.

2. Grupy do 15 osób z opiekunem, bez ograniczeń liczby grup – ćwiczenia terenowe o charakterze naukowym na szlakach turystycznych i w ich otoczeniu do 50 metrów od szlaku

 

II. Miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek edukacyjno-muzealny Parku, oddział 199n

150

2

Ogród roślinności tatrzańskiej, oddział 199p

1000

3

Stara Wozownia – Kuźnice, oddział 192 wx

50

4

Spichlerz Kuźnice, oddział 192 wx

50

5

Zespół dworsko-parkowy Kuźnice, oddziały – 192 ay, gy, ky, oy, fx, yx, zx

1000

6

Przystanki ścieżki dydaktycznej Palenica Białczańska Morskie Oko, oddziały – 821, 42f, 72a, 52a, 47d, 48i, 48g

500

7

Przystanki ścieżki przyrodniczej Dolina Białego – Sarnia Skala, oddziały – 204a, 204d, 201i, 204m, 202a, 206f, 205g 208u

200

8

Kamieniołom Pod Capkami, oddziały –199ix, 199ux

50

9

Ośrodek czynnej ochrony płazów i gadów, oddział 168c

50

10

Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce, oddział 158

50

 

III. Miejsca udostępniane dla celów turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Parkingi:

4520

1) Palenica Białczańska,

2) Łysa Polana,

3) Wierch Poroniec,

4) Mała Łąka,

5) Kiry, oddziały – 81, 82 l,k, 85c, 270c

2

Punkty informacji turystycznej – przy ul. Chałubińskiego i w budynku dawnej Dróżniczówki, oddziały – 71 f, 199i, 235a

20

3

Budynek gospodarczy związany z obsługą Dróżniczówki, oddział 43j

5

 

IV. Miejsca udostępniane dla celów rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Głodówka, oddział 3j

50

2

Stadiony sportowe

1000

 

V. Miejsca udostępniane w celach sportowych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

1. Zespół skoczni narciarskich w rejonie Krokwi, oddział 200f,j.

2. Stadiony sportowe

2000

2

Stadion i trasy biathlonowe w rejonie Kir, oddział 229

Adekwatna do pojemności obiektów z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

3

Centralny Ośrodek Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu „Betlejemka”, oddział 180i

40

4

Szałas, oddział 155g

2

5

Polana Rogożniczańska, oddział 270a

100

6

Tabor „Szałasiska”, oddział 55c

80

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Numery oddziałów i pododdziałów podano według opracowania „Dokumentacja Urządzeniowa Lasów Skarbu Państwa Tatrzańskiego Parku Narodowego na okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2025 r.”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »