| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 12 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Nr 15 Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) przedstawiciel Norweskiej Agencji ds. Środowiska,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, wyznaczają instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d. Instytucje te mogą również wyznaczyć stałego zastępcę członka Komitetu, który bierze udział w posiedzeniach Komitetu, w przypadku braku możliwości uczestniczenia w nich przez członka Komitetu. Do stałego zastępcy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące członka Komitetu.”,

c) w ust. 7:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) przedstawicieli Ambasady Królestwa Norwegii;

3) przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy Sekretarz – osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 Komitet w szczególności:

1) dokonuje przeglądu listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego zgodnie z jego zasadami i celami;

2) przygotowuje ostateczną listę rankingową rekomendowanych projektów;

3) wydaje zalecenia dotyczące decyzji o realokowaniu dofinansowania na rzecz już zatwierdzonych projektów;

4) wykonuje inne zadania wskazane w Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009–2014.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, członkowie Komitetu, obserwatorzy, eksperci i Sekretarz nie otrzymują wynagrodzenia w związku z udziałem w pracach Komitetu.

2. Członkom Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegu. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu kosztów określa umowa zawierana z członkiem Komitetu.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »