| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 12 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu Nr 16 Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. W związku z art. 6.4 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009–2014, przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzonych przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r., zmienionych w dniu 4 stycznia 2012 r. oraz 14 marca 2013 r., oraz art. 6.4 Regulacji w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, przyjętych przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zgodnie z art. 8.8 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 w dniu 11 lutego 2011 r., zmienionych w dniu 15 grudnia 2011 r., powołuje się zespół o nazwie Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Środowiska przy wdrażaniu Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, zwanego dalej „Programem Operacyjnym”.”;

3) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, wyznaczają instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d. Instytucje te mogą również wyznaczyć stałego zastępcę członka Komitetu, który bierze udział w posiedzeniach Komitetu w przypadku braku możliwości uczestniczenia w nich przez członka Komitetu. Do stałego zastępcy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące członka Komitetu.”,

b) w ust. 7:

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2) przedstawicieli Ambasady Królestwa Norwegii;

3) przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W posiedzeniach Komitetu uczestniczy Sekretarz – osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska.”;

4) w § 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 Komitet w szczególności:

1) przyjmuje kryteria wyboru projektów;

2) dokonuje przeglądu listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego zgodnie z jego zasadami i celami,

3) przygotowuje ostateczną listę rankingową rekomendowanych projektów;

4) wydaje zalecenia dotyczące decyzji o realokowaniu dofinansowania na rzecz zatwierdzonych projektów;

5) wykonuje inne czynności wskazane w Regulacjach w sprawie wdrażania mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009–2014 lub Regulacjach w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, członkowie Komitetu, obserwatorzy, eksperci i Sekretarz nie otrzymują wynagrodzenia w związku z udziałem w pracach Komitetu.

2. Członkom Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegu. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu kosztów określa umowa zawierana z członkiem Komitetu.”.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »