| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw prac nad zmianami organizacyjnymi w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw prac nad zmianami organizacyjnymi Ministerstwa Środowiska, zwany dalej „Zespołem”, który jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

 1. Do zakresu działania Zespołu należy opracowanie propozycji i koncepcji zmian organizacyjnych w Ministerstwie Środowiska, w szczególności:

1) propozycji podziału zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi;

2) propozycji struktury organizacyjnej Ministerstwa Środowiska;

3) propozycji harmonogramu wprowadzania zmian;

4) propozycji dostosowania struktury kadrowej do proponowanego podziału zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

2. Propozycje, o których mowa w ust. 1, Zespół przygotuje w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodnicząca – Aleksandra Malarz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich;

2) Zastępca Przewodniczącej – Anna Kasprzycka – Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkoleń;

3) Członkowie Zespołu:

a) Gabriela Szuba – Zastępca Dyrektora Biura Ministra,

b) Iwona Kobus-Mizak – Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Protokolarnej i Sekretarskiej w Biurze Ministra,

c) Dominik Gajewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego,

d) Paweł Potyra – Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego,

e) Ewa Madej-Popiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji o Środowisku.

2. Przewodnicząca może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w szczególności przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska.

§ 4.

 1. Do zadań Przewodniczącej należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup roboczych do realizacji poszczególnych zadań wraz z ewentualnym wskazaniem przewodniczących grup roboczych;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

5) przedłożenie Ministrowi Środowiska wyników prac Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącej posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącej.

§ 5.

 1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół podpisywany przez Przewodniczącą albo w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, przez Zastępcę Przewodniczącej i przekazywany do wiadomości członkom Zespołu.

2. W uzasadnionych przypadkach Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Rozstrzygnięcia podjęte w trybie obiegowym będą włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

3. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 6.

 Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

§ 7.

 Członkom Zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

§ 8.

 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Środowiska.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – środowisko oraz gospodarka wodna na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »