| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół roboczy, zwany dalej „Zespołem”, do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zwanych dalej łącznie „Instytutami”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Mateusz Balcerowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska;

2) członkowie:

a) Mieczysław Ostojski – Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

b) Jan Skowronek – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

c) Jacek Mizak – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

d) Andrzej Kulon – naczelnik wydziału w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

e) Aneta Uśniacka – naczelnik wydziału w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

f) Karolina Majewska-Otawska – starszy specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

§ 3.

 1. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków połączenia Instytutów, uwzględniającej jakość i zakres prowadzonych badań naukowych i wdrożeń, potencjał naukowy Instytutów oraz stan ekonomiczno-finansowy Instytutów.

2. Zespół opracuje i przedstawi Ministrowi Środowiska opinię, zawierającą w szczególności:

1) ocenę zasadności i celowości połączenia Instytutów;

2) ocenę możliwości dalszego wykonywania przez połączone Instytuty zadań, o których mowa w art. 2 oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) propozycję warunków przeprowadzenia połączenia Instytutów.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów dla Zespołu;

3) informowanie Ministra Środowiska o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.

 1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkowi Zespołu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na trasie Katowice – Warszawa w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 22 – gospodarka wodna, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 7.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia opinii, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Donata Hermann-Marciniak

Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »