| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 9 października 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół do spraw Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwany dalej „Zespołem”, który jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.

§ 2.

 Do zakresu działania Zespołu należy:

1) wsparcie merytoryczne i analityczne Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska w zakresie opracowywania lub opiniowania dokumentacji związanej z utworzeniem, wdrażaniem i utrzymaniem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;

2) zapewnienie poprawności merytorycznej i metodycznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami poprzez opiniowanie dokumentacji, o której mowa w pkt 1, oraz testowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Joanna Darska, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Karbowski, Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Środowiska;

3) Sekretarz Zespołu – Katarzyna Baranowska, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska;

4) Członkowie:

a) Andrzej Smoliński – Biuro Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Środowiska,

b) Karina Ziółkowska – Biuro Finansowe, Ministerstwo Środowiska,

c) Maciej Krzyczkowski – Departament Informacji o Środowisku, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

d) Agnieszka Tarach – Departament Orzecznictwa Administracyjnego, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

e) Kamila Janecka-Piela – Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

f) Małgorzata Tomczak – Departament Kontroli Rynku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

g) Arkadiusz Witkowski – Wydział Informatyzacji Inspekcji, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

h) Barbara Boczyńska – Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

i) Wanda Galikowska-Kopacka – Departament Ochrony Ziemi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz środowisk naukowych i gospodarczych.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 4.

 Do zadań Przewodniczącego należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) tworzenie, w zależności od potrzeb, grup roboczych do realizacji poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem przewodniczących grup roboczych;

4) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół pracuje na posiedzeniach.

2. Rozstrzygnięcia podjęte przez Zespół są dokumentowane w protokole z posiedzenia, sporządzanym po każdym posiedzeniu przez Sekretarza Zespołu. Protokół jest podpisywany przez Przewodniczącego lub w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przez Zastępcę Przewodniczącego i przekazywany do wiadomości członkom Zespołu.

3. Zespół może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, drogą elektroniczną. Poczynione ustalenia są włączane do protokołu z kolejnego posiedzenia Zespołu.

4. Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest drogą elektroniczną.

§ 6.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 7.

 1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków Zespołu są ponoszone przez delegujące ich jednostki.

§ 8.

 Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.

§ 9.

 Zespół zostaje powołany na okres od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 stycznia 2018 r.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »