| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw środowiska, w sprawach dotyczących ochrony środowiska przed hałasem.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;

2) Zastępca Przewodniczącego – Małgorzata Typko, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska;

3) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Wojciechowska, Departament Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska;

4) członkowie Zespołu:

a) Maciej Machaj, Departament Prawny, Ministerstwo Środowiska,

b) Paweł Dębowski, Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,

c) Elżbieta Gnat, Departament Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,

d) Ewa Zrałek, Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

2. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, w tym przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Gospodarki, Ministra Zdrowia, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz środowisk naukowych i gospodarczych.

§ 3.

1. Do zakresu działania Zespołu należy wypracowanie propozycji działań na rzecz poprawy ochrony środowiska przed hałasem.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowywanie propozycji zmian przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska przed hałasem;

2) opracowanie propozycji działań pozalegislacyjnych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w tym na etapie planowania i realizacji inwestycji;

3) opiniowanie propozycji rozwiązań w zakresie kompetencji Zespołu przedstawianych przez inne instytucje, organizacje i ośrodki naukowe.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) ustalanie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności ustalanie terminów i programów kolejnych posiedzeń Zespołu z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zespołu;

3) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Środowiska.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 6.

1. Członkowie Zespołu biorą udział w jego pracach osobiście.

2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Zespołu, członkowie Zespołu mogą być zastępowani przez osoby przez nich upoważnione.

3. Udział w pracach zespołu należy do obowiązków służbowych członków Zespołu.

§ 7.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska.

§ 8.

Zespół zakończy pracę z dniem przedłożenia Ministrowi Środowiska propozycji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia 2015 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

§ 9.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »