| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2015–2017.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i amatorskiego połowu ryb oraz maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 stycznia 2015 r. (poz. 14)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSKAZANIE SPOSOBÓW ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Odwodnienie siedlisk bagiennych spowodowane pracami hydrotechnicznymi i melioracjami przeprowadzonymi w XIX i XX w. oraz w ostatnich latach, związanymi z utrzymywaniem cieków, prowadzące do degradacji torfowisk przez mineralizację torfu i zmniejszenie retencyjności, wzrostu eutrofizacji wód powierzchniowych.

2. Rozdział wód w dolinie Biebrzy niezapewniający optymalnego stanu uwodnienia siedlisk (w szczególności niewłaściwy w czasie i ilości rozdział wód z Jeziora Rajgrodzkiego)

1. Ograniczanie odpływu wód z systemów melioracyjnych na gruntach Skarbu Państwa, przez wykonanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym istniejących urządzeń hydrotechnicznych, umożliwiających regulację odpływu, budowę infrastruktury technicznej służącej podnoszeniu poziomu wód, zasypywanie rowów.

2. Odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej.

3. Ustalenie z zarządcami wód warunków korzystania z wód regionu Biebrzy (w szczególności w zakresie rozdziału wód jeziora Rajgrodzkiego, zarówno ilościowego, jak i w czasie) w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk.

4. Dążenie do sporządzenia ustaleń w zakresie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Biebrzy.

5. Ochrona naturalnych procesów w ciekach –sedymentacji, erozji i zarastania roślinnością.

6. Monitorowanie stanu wód powierzchniowych i gruntowych (podziemnych I poziomu wodonośnego).

7. Edukacja społeczna o potrzebie poprawy uwilgotnienia zdegradowanych torfowisk.

8. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nielegalnego odwadniania siedlisk w granicach Parku.

9. Edukacja w zakresie roli wody w ekosystemach bagiennych, konieczności jej zatrzymywania i metod gospodarowania zgodnych z wymaganiami przyrodniczymi na użytkach zielonych o wysokim poziomie wód.

10. Uzgadnianie decyzji dotyczących budowy nowych i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych

2

Obniżenie różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych (gatunków i siedlisk) w wyniku zarastania drzew, krzewów i trzciny pochodzących z sukcesji naturalnej

1. Systematyczne wykaszanie.

2. Usuwanie krzewów, podrostów drzew oraz systematyczne koszenie zgodnie z potrzebami.

3. Ekstensywny wypas.

4. Zwiększenie uwilgotnienia siedlisk.

5. Utrzymanie dróg i mostów w celu umożliwienia dojazdu do miejsc wykonywania zabiegów ochronnych.

6. Promowanie programów rolnośrodowiskowych sprzyjających właściwemu stanowi ochrony siedlisk i gatunków.

7. Monitorowanie stanu ekosystemów nieleśnych Parku.

8. Edukacja społeczeństwa o potrzebie ochrony ekosystemów nieleśnych

3

Rozprzestrzenianie się gatunków obcych roślin i zwierząt inwazyjnych zagrażające rodzimym populacjom gatunków roślin i zwierząt

1. Monitorowanie występowania gatunków obcych roślin i zwierząt inwazyjnych na obszarze Parku.

2. Ograniczanie liczebności populacji gatunków obcych roślin i zwierząt inwazyjnych lub ich eliminacja

4

Nadmierna liczebność populacji ekspansywnych rodzimych gatunków roślin i zwierząt zagrażająca cennym przyrodniczo gatunkom lub siedliskom

1. Monitorowanie zagrożeń dla cennych przyrodniczo gatunków i siedlisk ze strony ekspansywnych gatunków rodzimych.

2. Ograniczanie liczebności populacji gatunków ekspansywnych przez:

1) wykaszanie, ścinanie, wyrywanie – w przypadku roślin,

2) ograniczenie liczebności ekspansywnych rodzimych gatunków zwierząt, w szczególności lisów (Vulpes vulpes), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.)

5

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych na skutek intensyfikacji rolnictwa

1. Lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i ich zgłaszanie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

2. Działania na rzecz zwiększenia punktów monitoringu stanu ekologicznego wód rzeki Biebrzy i jej dopływów w granicach Parku.

3. Utrzymywanie stref buforowych wzdłuż brzegów rzek w postaci pasów roślinności stanowiącej barierę przed zanieczyszczeniami obszarowymi i erozją.

4. Działania na rzecz pozostawiania trzciny w ujściowych odcinkach rowów jako ważnej bariery biogeochemicznej (biofiltru) zatrzymującej i pochłaniającej zanieczyszczenia.

5. Działania na rzecz:

1) zapewnienia rozbudowy systemu oczyszczania ścieków, kanalizacji wsi, oczyszczania ścieków burzowych, budowy płyt obornikowych w miejscowościach położonych w granicach Parku,

2) zabezpieczenia studni kopanych przed dopływem zanieczyszczeń,

3) likwidacji nieczynnych studni kopanych.

6. Propagowanie zasad dobrych praktyk rolniczych, rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych oraz ograniczania stosowania nawozów i środków ochrony roślin w granicach Parku.

7. Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wód w rzece Biebrzy i jej dopływach.

8. Wykup gruntów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

9. Zachęcanie rolników gospodarujących w granicach Parku do uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych.

10. Edukacja społeczeństwa w zakresie negatywnych skutków zanieczyszczenia wód, w tym eutrofizacji i zapobiegania im.

11. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych

6

Duży udział nieruchomości o małej powierzchni niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku, występujących w mozaice z gruntami Skarbu Państwa powodujący:

1) utrudnienia w realizacji zadań ochronnych na tych nieruchomościach,

2) zagrożenie dla trwałości występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, grzybów i zwierząt – nielegalne pozyskiwanie lub niszczenie okazów, uszkadzanie ich siedlisk, płoszenia lub niepokojenia zwierząt

1. Wykup i przejmowanie nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

2. Dzierżawienie nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku.

3. Zamiana nieruchomości z właścicielami

7

Nielegalne:

1) pozyskiwanie okazów roślin, grzybów i zwierząt,

2) niszczenie i uszkadzanie stanowisk roślin i zwierząt,

3) płoszenie lub niepokojenie zwierząt na skutek nielegalnego przebywania i przemieszczania się ludzi, w miejscach występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, grzybów i zwierząt, zagrażające trwałości ich występowania

1. Egzekwowanie zakazu wstępu do stref wyłączonych z udostępnienia.

2. Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w tym oznakowań szlaków turystycznych.

3. Ustawianie szlabanów w celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na drogi nieudostępnione.

4. Tworzenie ostoi i dążenie do utworzenia stref ochronnych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

5. Monitorowanie miejsc występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

6. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku

8

Presja związana z wędkowaniem i turystyką wodną skutkująca w szczególności zaśmiecaniem brzegów i starorzeczy rzeki Biebrzy i jej dopływów, płoszeniem i niepokojeniem ptaków oraz ssaków, wydeptywaniem roślinności przybrzeżnej

1. Monitorowanie efektów połowów wędkarskich.

2. Limitowanie udostępniania obszaru Parku do wędkowania i turystyki wodnej.

3. Okresowa kontrola miejsc udostępnianych do wędkowania i turystyki wodnej oraz sprzątanie pozostawionych śmieci.

4. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb i turystyki wodnej.

5. Edukacja w zakresie odpowiedzialnego wędkarstwa i turystyki wodnej

9

Zmniejszanie się liczby par lęgowych oraz potomstwa – brak odpowiednich miejsc do zakładania gniazd przez:

1) bociana czarnego (Ciconia nigra),

2) puchacza (Bubo bubo),

3) orlika grubodziobego (Aquila clanga),

4) orlika krzykliwego (Aquila pomarina),

5) bielika (Haliaeetus albicilla)

1. Budowa platform gniazdowych.

2. Ograniczanie udostępniania Parku (okresowe zamykanie szlaków turystycznych w sąsiedztwie stref ochronnych z zasiedlonymi gniazdami).

3. Zapewnienie udziału drzew starszych klas wieku w aktualnych i potencjalnych siedliskach lęgowych.

4. Wykupy lasów niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

10

1. Fragmentacja siedlisk na obszarze Parku przez drogi i linie kolejowe stanowiące bariery w migracji zwierząt i będące przyczyną zwiększonej śmiertelności niektórych gatunków.

2. Zanieczyszczenia oraz hałas, związane z utrzymaniem i użytkowaniem szlaków komunikacyjnych, powodujące pogorszenie stanu siedlisk i siedlisk gatunków w ich sąsiedztwie

Działanie na rzecz:

1) stawiania płotków wzdłuż odcinków dróg rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne poszczególnych gatunków i przenoszenie zwierząt – okres godowy płazów i gadów,

2) budowy przejść dla zwierząt pod lub nad drogami w miejscach stwierdzanych zagrożeń,

3) stawiania znaków zakazów zatrzymywania się i postoju oraz ograniczenia prędkości pojazdów, w miejscach rozpoznanych jako najważniejsze szlaki migracyjne zwierząt,

4) ograniczania rozbudowy i podnoszenia parametrów sieci dróg lokalnych,

5) promowania transportu przyjaznego środowisku (w szczególności transportu niezmotoryzowany, publiczny),

6) promowania zakładania i ochrony roślinności przydrożnej, łagodzących negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej,

7) promowania rozwiązań technicznych łagodzących negatywne oddziaływanie dróg i kolei podczas prac związanych z rozbudową, remontem i modernizacją infrastruktury

11

Deficyt rozkładającego się drewna w ekosystemach leśnych, stanowiący zagrożenie dla różnorodności biologicznej lasów (w szczególności występowania grzybów, chrząszczy saproksylicznych, nietoperzy (Chiroptera))

Zwiększanie zasobów rozkładającego się drewna, przez pozostawianie zamierających i martwych drzew oraz części drewna po wycinkach i wiatrołomów do dalszego naturalnego rozkładu

12

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy i struktura przestrzenna drzewostanów sztucznego pochodzenia

Przywracanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z typem ekosystemu naturalnego (i siedliska) przez zabiegi towarzyszące prowadzonej przebudowie drzewostanów:

1) cięcia regulujące strukturę przestrzenną, gatunkową i wiekową,

2) dolesienia wybranych luk i poprawki w oparciu o gatunki zgodne z typem siedliska,

3) porządkowanie powierzchni i przygotowanie gleby pod odnowienia,

4) pielęgnacja upraw,

5) inicjowanie odnowień naturalnych

13

Nadmiernie rozmnażające się owady i grzyby

Monitoring występowania oraz ograniczanie liczebności nadmiernie rozmnażających się owadów i grzybów, w przypadku stwierdzenia zagrożeń o charakterze masowym i wielkopowierzchniowym, przez:

1) prognozowanie występowania owadów,

2) wykładanie pułapek,

3) wyszukiwanie i usuwanie części drzew zasiedlonych,

4) korowanie drewna leżącego

14

Uszkodzenia drzewostanów w wyniku działania czynników abiotycznych – wiatru, śniegu i lodu

Kształtowanie wewnętrznej struktury drzewostanów w ramach prowadzonej przebudowy monokultur w celu zwiększania stabilności (odporności) drzewostanów na działanie czynników abiotycznych

15

Pożary torfowisk powodujące niekorzystne zmiany roślinności oraz właściwości fizyczno-chemicznych torfu

1. Utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności.

2. Stała kontrola terenu w okresie zagrożenia pożarowego.

3. Zwalczanie pożarów.

4. Oczyszczanie dostępu do punktów czerpania wody.

5. Remont i wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych.

6. Edukacja społeczeństwa informująca o skutkach pożarów, w celu wyeliminowania przyczyn ich powstawania (w szczególności wypalanie traw).

7. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

16

Zanieczyszczenie powietrza

1. Lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i zgłaszanie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

2. Promowanie źródeł energii odnawialnej i efektywności energetycznej (w tym termomodernizacja i ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii).

3. Zmiana źródeł energii wykorzystywanej przez Park na odnawialne oraz inne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

4. Edukacja społeczeństwa o źródłach i skutkach zanieczyszczenia powietrza oraz przeciwdziałaniu jemu

17

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

1. Edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.

2. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów w granicach Parku.

3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie zanieczyszczania powierzchni ziemi w Parku

18

Zanieczyszczenie świetlne

1. Promowanie rozwiązań prośrodowiskowych ograniczających nadmierne i niepotrzebne oświetlenie miejscowości, dróg i obiektów.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie oddziaływania emisji światła na faunę Parku

19

Nielegalne pozyskiwanie roślin, zwierząt, grzybów, kopalin, artefaktów kultury materialnej i militariów

1. Kontrola obszaru Parku.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

4. Oznakowanie obszarów Parku udostępnionych do amatorskiego zbierania grzybów i upublicznienie informacji o takich obszarach

20

Urbanizacja obszaru Parku prowadząca do obniżenia jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych

1. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów postulujących ograniczanie zabudowy obszarów Parku, w szczególności położonych poza granicami zwartej zabudowy oraz innych zasad i wytycznych dotyczących zrównoważonego gospodarowania przestrzenią i budownictwa na terenie Parku.

2. Działania na rzecz zapobiegania urbanizacji obszaru Parku w ramach uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, odnoszących się do terenu Parku.

3. Promowanie tradycyjnych lokalnych cech architektonicznych.

4. Wykup nieruchomości niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

21

Napowietrzne linie energetyczne stanowiące zagrożenie dla ptaków

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa zapisów zapisów dotyczących:

1) zastępowania linii napowietrznych przewodami podziemnymi,

2) umieszczania na liniach napowietrznych elementów odstraszających ptaki w celu obniżenia ich śmiertelności

22

Niewystarczająca wiedza o zasobach, tworach i składnikach przyrody Parku

1. Prowadzenie inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody.

2. Rozwój badań naukowych oraz monitoringu przyrodniczego i sozologicznego

23

Nadmierne lokalne uszkodzenia w lasach powodowane przez ssaki roślinożerne

Lokalnie zabezpieczanie upraw leśnych i młodników przed zgryzaniem i spałowaniem przez:

1) grodzenie upraw leśnych,

2) naprawianie już istniejących ogrodzeń upraw leśnych,

3) zabezpieczanie upraw za pomocą osłonek mechanicznych,

4) zabezpieczanie repelentami,

5) wykładanie gałęzi sosnowych z trzebieży jako żeru dla łosia (Alces alces) odciągających go od upraw i młodników,

6) zakładanie poletek żerowych dla łosia (Alces alces)

24

Płoszenie i niepokojenie ptaków oraz ssaków, niszczenie roślinności na skutek nielegalnego wjazdu na teren Parku pojazdów nieupoważnionych (w szczególności quadów, motocykli i samochodów terenowych)

1. Kontrola obszaru Parku.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie zakazów obowiązujących na obszarze Parku i szkodliwości nielegalnego poruszania się pojazdów nieupoważnionych dla przyrody.

3. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku

25

Blokowanie przepływu wody, tworzenie warunków beztlenowych na skutek zatorów powodowanych przez skoszoną roślinność spływającą ciekami wodnymi

1. Zapobieganie spływaniu skoszonej roślinności ciekami wodnymi oraz interwencje w przypadku występowania takich zjawisk (usuwanie zatorów, informowanie zarządców cieków).

2. Edukacja społeczeństwa, w szczególności instytucji prowadzących prace związane z koszeniem

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Nowe inwestycje drogowe i kolejowe powodujące zanieczyszczenie i zmniejszenie walorów środowiska przyrodniczego

1. Ocena wpływu inwestycji na przyrodę Parku i opiniowanie przedsięwzięć.

2. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających budowę infrastruktury technicznej oraz inwestycje drogowe i kolejowe, stwarzających zagrożenia dla walorów przyrodniczych Parku

2

Nadmierny rozwój turystyki wodnej skutkujący w szczególności:

1) płoszeniem i niepokojeniem ptaków oraz ssaków,

2) niszczeniem roślinności wodnej i przybrzeżnej,

3) przekształceniami morfologicznymi koryta rzeki Biebrzy

1. Monitorowanie skutków turystyki wodnej.

2. Limitowanie udostępniania wód Parku do turystyki.

3. Okresowe sprzątanie odpadów pozostawionych przez turystów.

4. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania regulaminu udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego.

5. Edukacja turystów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z wód.

6. Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających nadmierny rozwój turystyki wodnej

3

Rozwój żeglugi śródlądowej, w tym udostępnienie dla dużych jednostek pływających rzeki Biebrzy od ujścia do Narwi po Kanał Augustowski, wymagający pogłębienia cieku, mogące powodować w szczególności:

1) zmniejszenie liczebności i pogorszenie stanu siedliska skójki gruboskorupowej (Unio crassus),

2) zniszczenie roślinności wodnej i przybrzeżnej i wielu gatunków zwierząt,

3) przekształcenia morfologiczne koryta rzeki Biebrzy,

4) okresowe pogorszenie warunków życia ichtiofauny, w tym – różanki (Rhodeus sericeus amarus), bolenia (Aspius aspius), kozy (Cobitis taenia), piskorza (Misgurnus fossilis),

5) zniszczenie dwóch typów siedlisk przyrodniczych występujących w sąsiedztwie cieku – zalewanych mulistych brzegów rzek Bidention tripartiti i ziołorośli nadrzecznych Convolvuletalia sepium przy pogłębianiu rzeki i składowaniu wydobytego materiału wzdłuż cieku,

6) płoszenie i niepokojenie ptaków oraz ssaków

Działania na rzecz wyłączenia rzeki Biebrzy ze śródlądowych dróg wodnych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

1. Odwodnienie siedlisk bagiennych spowodowane pracami hydrotechnicznymi i melioracjami przeprowadzonymi w XIX i XX w. oraz w ostatnich latach, związanymi z utrzymywaniem cieków prowadzące do degradacji torfowisk przez mineralizację torfu i zmniejszenie retencyjności i wzrostu eutrofizacji wód powierzchniowych.

2. Rozdział wód w dolinie Biebrzy niezapewniający optymalnego stanu uwodnienia siedlisk (w szczególności niewłaściwy w czasie i co do ilości rozdział wód z Jeziora Rajgrodzkiego)

1. Odtwarzanie naturalnej sieci hydrograficznej.

2. Ustalenie z zarządcami wód warunków korzystania z wód regionu Biebrzy (w szczególności w zakresie rozdziału wód Jeziora Rajgrodzkiego, zarówno ilościowego, jak i w czasie) w celu optymalizacji stanu uwodnienia siedlisk.

3. Dążenie do sporządzenia ustaleń w zakresie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Biebrzy.

4. Monitorowanie stanów wód powierzchniowych i gruntowych (podziemnych I poziomu wodonośnego).

5. Edukacja społeczeństwa w zakresie poprawy uwilgotnienia torfowisk zdegradowanych oraz roli wody w ekosystemach bagiennych, konieczności jej zatrzymywania i metod gospodarowania na użytkach zielonych o wysokim poziomie wód w zgodzie z wymaganiami przyrodniczymi.

6. Uzgadnianie decyzji dotyczących budowy nowych i konserwacji istniejących urządzeń melioracyjnych.

2

Rozprzestrzenianie się gatunków obcych roślin i zwierząt inwazyjnych zagrażające rodzimym populacjom gatunków roślin i zwierząt

1. Monitorowanie występowania gatunków obcych roślin i zwierząt inwazyjnych w otulinie Parku.

2. Usuwanie gatunków obcych roślin inwazyjnych.

3. Ograniczanie liczebności obcych gatunków zwierząt stanowiących zagrożenie dla populacji gatunków rodzimych.

4. Edukacja społeczeństwa w zakresie zagrożeń powodowanych przez gatunki obce inwazyjnych roślin i zwierząt i metod przeciwdziałania im

3

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

1. Lokalizowanie źródeł zanieczyszczeń i ich zgłaszanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

2. Współpraca z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska w zakresie zwiększenia punktów monitoringu stanu ekologicznego wód rzeki Biebrzy i jej dopływów.

3. Działania na rzecz utrzymywania stref buforowych wzdłuż brzegów rzek w postaci pasów roślinności stanowiącej barierę biogeochemiczną.

4. Działania na rzecz pozostawiania trzciny w ujściowych odcinkach rowów jako bariery biogeochemicznej (biofiltru) zatrzymującej i pochłaniającej zanieczyszczenia.

5. Działania na rzecz:

1) zapewnienia rozbudowy systemu oczyszczania ścieków i kanalizacji wsi, oczyszczania ścieków burzowych, budowy płyt obornikowych w miejscowościach położonych w dolinie Biebrzy i w jej sąsiedztwie,

2) zabezpieczenia studni kopanych przed dopływem zanieczyszczeń,

3) likwidacji nieczynnych studni kopanych.

6. Propagowanie ograniczania stosowania nawozów i środków ochrony roślin w zlewni Biebrzy.

7. Działania na rzecz osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego wody w rzece Biebrzy i jej dopływach.

8. Zachęcanie rolników z doliny Biebrzy do uczestnictwa w programach rolnośrodowiskowych

4

Zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Promowanie selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów i ich wywozu na składowiska

5

Zanieczyszczenie powietrza

1. Monitorowanie źródeł zanieczyszczeń.

2. Promowanie źródeł energii odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej

6

Urbanizacja obszarów otuliny Parku mająca wpływ na przyrodę Parku i jego walory krajobrazowe (np. zabudowa panoram widokowych)

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów ograniczających zabudowę w wybranych miejscach w sąsiedztwie granic Parku

7

Zmiany w strukturze upraw (np. wzrost powierzchni upraw kukurydzy) powodujące zmiany siedlisk lęgowych i żerowisk ptaków na skutek intensyfikacji rolnictwa

1. Propagowanie zasad dobrych praktyk rolniczych, rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych.

2. Edukacja społeczeństwa, w szczególności rolników, w zakresie negatywnych skutków intensyfikacji rolnictwa i sposobów przeciwdziałania im

8

1. Fragmentacja siedlisk,

2. Zaburzenie funkcjonowania szlaków migracyjnych.

3. Pogorszenie stanu siedlisk.

4. Wzrost śmiertelności zwierząt w wyniku wzrastającego ruchu na lokalnych drogach

Działania na rzecz stosowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska przy remontach, rozbudowach i modernizacjach dróg

9

Blokowanie przepływu wody oraz tworzenie warunków beztlenowych na skutek zatorów powodowanych przez skoszoną roślinność spływającą ciekami wodnymi

1. Zapobieganie spływaniu skoszonej roślinności ciekami wodnymi oraz interwencje w przypadku występowania takich zjawisk (usuwanie zatorów, informowanie zarządców cieków).

2. Edukacja społeczeństwa, w szczególności instytucji prowadzących prace związane z koszeniem

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Inwestycje z zakresu energetyki wiatrowej stanowiące zagrożenie dla ptaków oraz nietoperzy

1. Starania o wprowadzenie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających budowę farm wiatrowych na trasach wędrówek oraz na obszarach żerowania ptaków w otoczeniu Parku.

2. Prowadzenie uzgodnień w ramach postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sposób zgodny z potrzebami ochrony przyrody

2

Zanieczyszczenie środowiska powodowane przez nowe inwestycje drogowe i kolejowe oraz nowe obiekty przemysłowe

Działania na rzecz wprowadzenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, zapisów ograniczających w otulinie Parku budowę obiektów przemysłowych, inwestycji drogowych lub kolejowych mogących negatywnie wpływać na stan środowiska wewnątrz Parku

 

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych

250 m

138o, 148a, b

2

Usuwanie obcego gatunku inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora)

1 ha

69d, f, 138b, 137j, 148a

3

Usuwanie obcego gatunku inwazyjnego łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus)

2,5 ha

173l, k, h, 145o, p, r, 153o, 160h, 161b, c, d, f, 162a

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego drzewostanów z dużym udziałem osiki (Populus tremula), w celu przyśpieszenia optymalizacji składu gatunkowego i poprawy struktury i funkcji siedliska grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum (zwiększenie ilości martwego drewna) przez powalanie bądź wycinanie pojedynczych drzew osiki (Populus tremula) i pozostawianie na miejscu do naturalnego rozkładu

1,92 ha

15b, 20a, 24b, 27c

2

1. Uprzątnięcie drzew i krzewów.

2. Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych (odnowienia drzewostanów uszkodzonych przez owady – dolesienia luk)

0,34 ha

50b

3

Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych w uprawach leśnych w ramach poprawek

0,16 ha

24b, 50b

4

Pielęgnowanie upraw leśnych przez wykaszanie roślinności zielnej

36, 64 ha

24b, 48a, d, 50b, 511a, o, p, obręb ewidencyjny Jagłowo, działka nr 138/2

5

Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych i oszyjkach przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej

9,62 ha

33i, 34a, 38h, 303a, 307b, f, 310a, 313d, 315a, 317a, 323a, i, 330h, 347h, 348a, 378a, g, h, k

6

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne)

6,12 ha

15b, 20a, 47k, 53b, 54h, 62a

7

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) przez usuwanie zbędnych drzew, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

2,04 ha

20a, 24b

8

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) przez usuwanie zbędnych drzew, w okresie od 16 sierpnia do końca stycznia

6,1 ha

47k, 62b

9

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku od 21 do 40 lat przez usuwanie niektórych drzew występujących w nadmiarze, w tym drzew gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

15,79 ha

314f, 319h, k, 320b, 324b, 328i

10

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych niż 40 lat przez usuwanie drzew występujących w nadmiarze, w tym drzew gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

212,05 ha

24b, 34d, n, 35d, f, 42b, 43a, 304a, 306a, 316b, 320c, 323b, g, 328c, h, 331b, 332a, 333b, h, 335d, 338a, 344c, 345f, 346i, 350d, 364a, 369a, b, 374b, f, 378a, 395b

11

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych niż 40 lat przez usuwanie drzew występujących w nadmiarze, w tym należących do gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 16 sierpnia do końca stycznia

11,62 ha

33b, 54f, g, i, 362a

12

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych niż 40 lat przez usuwanie drzew występujących w nadmiarze, w tym drzew gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do 20 lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

15,64 ha

302b, 352i, 351b, c

13

Przebudowa drzewostanów z dominacją sosny (Pinus sylvestris) niedostosowanych do siedliska gradowego w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia, przez usuwanie pojedynczych sosen (nie więcej niż 10% jej miąższości w ciągu roku), z zachowaniem liściastego podszytu, podrostu i dolnego piętra, z pozostawianiem martwego drewna do osiągnięcia 40-50 m3/ha jego miąższości

13,7 ha

34g, 35d, 34m, 34n, 43a, 298b, d, f

14

Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych naziemnych grzybów zlichenizowanych (porostów), w tym rodzaju Cladonia spp., przez selektywne usuwanie drzew, grabienie ściółki i usuwanie martwej materii organicznej

18 ha

329h, 335a, 338a, 340f, 340h, 343b, 343g, 345g, 345h, 346h, 349b, 349c, 350a, 350b, 350c, 350d, 350f, 352a, 352b, 388d, 396a, 396b, 397a, 398g

15

Zabezpieczanie drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate

Corocznie, 5,89 ha

39b, 41b, 42d, 50b, 51b, c, 52a, f, g, 53b, 54h, 61i, 62a,f, 63a

16

Zabezpieczenie młodników za pomocą osłonek mechanicznych

Corocznie, 0,77 ha

41b, 51a, 52d, 63a, g

17

Zabezpieczanie oszyjków za pomocą osłonek mechanicznych

Corocznie, 0,53 ha

307b, f

18

Ogrodzenie uprawy leśnej siatką w celu ochrony przed zwierzętami

0,34 ha

50b

19

Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych

1250 m

48c ,g

20

Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników leśnych

1080 m

15b, 20a, 24b, 27c, 47k, 48a, 48c, 48d, 60h, 62b, 63b, 63c, 63g, 69g, 50b

21

Odsłonięcie lub oznakowanie granic leśnych w okresie od 2 stycznia do 20 lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

1500 m

381a,b,d, 390a, 399a

22

Monitorowanie i prognozowanie występowania owadów przez:

Corocznie, 1980 ha, 174 sztuki

7c, d, 11a, f, g, h, 12c, d, f, h, 13c, 15c, 16a, 17b, 19f, 20h, 2 Id, 23c, d, 24b, c, 25a, 27a, 33b, c, d, n, 34d, f, h, m, n, 35c, d, f, 39a, b, 40d, 41b, d, 42b, c, d, 43a, b, 44a, d, f, 47f, 48a, d, 49b, 50b, c, 52a, 53a, b, c, 54d, f, g, h, i, 60a, f, g, i, j, 61a, d, f, g, h, 62a, c, d, f, 63a, b, f, g, h, o, 69i, 107m, 116b, f, 125i, 245b, c, d, 246b, 291p, 297a, b, c, d, 298c, d, g, f, 299a, b, c, f, 300a, b, c, d, o, r, 301a, 302a, b, d, k, m, 303a, 304a, 305a, 306a, b, 307a, b, d, g, h, 308c, f, g, i, 309a, b, c, 310a, 311a, b, c, 312a, b, d, f, 313a, b, f, g, h, i, j, k, 314a, b, c, d, f, j, k, p, 315c, 316a, b, c, 317a, d, f, g, h, i, l, m, 318a, b, f, g, h, j, k, l, n, p, r, 319a, b, d, f, g, h, i, j, k, 320a, b, c, d, f, i, j, k, l, p, r, 321b, 322a, b, c, d, f, g, 323a, b, d, f, g, i, 324a, c, f, 325a, b, d, f, h, i, j, l, o, r, t, w, y, bx, ex, 326a, 328b, c, d, h, i, j, k, 329b, c, d, f, g, h, j, 330a, f, i, j, k, 331a, b, c, 332a, b, c, d, f, g, h, 333a, b, c, d, f, g, h, i, 334a, b, c, d, f, g, h, i, 335a, b, c, d, 336a, b, c, d, g, 337a, b, 338a, b, d, f, 339a, c, f, g, h, i, 340b, d, f, g, h,341a, b, c, d, f, g, 342a, b, c, d, f, 343a, b, c, d, f, g, 344a, b, c, d, f, h, i, j, 345a, b, c, d, f, g, h, 346a, b, f, g, h, i, 347a, b, c, d, g, j, k, l, m, 348a, 349a, b, c, 350a, b, c, d, f, g, 351a, b, c, d, f, g, h, 352a, b, c, d, f, g, h, i, j, 353a, b, c, d, f, g, h, 354a, 356a, d, f, g, h, 357b, 358a, b, 362c, d, 363a, b, f, h, 364b, d, g, 368a, b, c, 369a, b, 370a, b, c, d, f, g, i, j, 372b, 373c, 374a, b, d, f, g, h, k, 375a, b, c, d, f, g, 377d, g, i, j, 378b, c, j, n, r, 379c, 380c, d, g, 381a, c, g, 382b, 385a, 388d, 389j, k, 393b, 394b, c, 395b, c, f, 396a, b, c, g, i, 397a, b, c, 398a, b, d, f, g, n, o, 399c, 405b, c, 406a, b, 407a, c, f, l, 417c, d, 445i, j, 446g, 511c, i, n, o, p, r, s

1) wykładanie pułapek feromonowych na:

a) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha),

b) brudnicę nieparkę (Lymantria dispar),

c) kornika drukarza (Ips typographus),

d) zwójkę dębową (Archips xylosteana),

2) wykładanie drzew pułapkowych na kornika drukarza (Ips typographus),

30 sztuk

3) zakładanie opasek lepowych na miernikowce (Geomatridae),

90 sztuk

4) jesienne poszukiwania owadów w ściółce na próbnych powierzchniach podokapowych

159 prób

23

Przeciwdziałanie szkodom i zagrożeniom powodowanym w drzewostanach przez masowe pojawianie się owadów i grzybów, przez korowanie drewna leżącego, usuwanie z drzewostanów drzew opanowanych przez owady, grzyby, lub uszkodzonych wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, z pozostawieniem minimum 25% drzew opanowanych przez owady, grzyby lub uszkodzonych wskutek działania niekorzystnych czynników atmosferycznych do naturalnego rozkładu na miejscu

Według potrzeb

Obszar ochrony czynnej

24

Ścinanie drzew wywróconych lub złamanych przy drogach, szlakach turystycznych, w pobliżu zabudowań, obiektów turystycznych, linii energetycznych, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia, z pozostawieniem w miarę możliwości ściętych drzew na miejscu wycinki

Według potrzeb

Obszar Parku

25

Usuwanie ręczne (we wczesnej fazie kwitnienia) obcego gatunku inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora)

Według potrzeb

33b, 34g, 107a, b, c, d, k, m, g, 116b, c, d, f, l, i, 105g, 138b, f, 298b, f

26

Usuwanie obcego gatunku inwazyjnego łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus)

2 ha

192c, d, 193d, 153h

27

Usuwanie dębu czerwonego (Quercus rubra), klonu jesionolistnego (Acer negundo) przez:

14 ha

344a, i, 351a, d, 370j, 379c, d, 380a, h, 382c, 389a, 394a, 395a

 

1) wycinanie osobników o wysokości powyżej 1,5 m,

 

 

 

2) cięcie na wysokości około 1 m nad powierzchnią ziemi,

 

 

 

3) wyrywanie wraz z korzeniami osobników niższych niż 1,5 m

 

 

28

Usuwanie czeremchy amerykańskiej (Padus serotina)

13 ha

298f, 336b, 342b, 344a, c, 345a, b, c, 348a, 364b, 369a, 370g, j, b, 374b, f, l, k, 375a, b, 394a, 395a

29

Usuwanie robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) przez ścinanie na wysokości 1 m, okorowywanie większych osobników, kilkukrotne w ciągu sezonu wegetacyjnego usuwanie odrostów, w miarę możliwości ręczne wyrywanie mniejszych okazów wraz z korzeniami

2 ha

34h, 340h, 370j, 375b, 378a, b, g, h, i, k, l, o, 397a,

30

Usuwanie tawuły (Spiraea sp.) winobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus quinquefolia) i tawliny jarzębolistnej (Sorbaria sorbifolia) oraz innych gatunków obcych roślin inwazyjnych

Według potrzeb

298f

31

Budowa i modernizacja urządzeń hydrotechnicznych na Kanale Kapickim w celu poprawy uwilgotnienia siedlisk Brzezin Kapickich

1. Modernizacja 1 zastawki.

2. Budowa 5 przetamowań.

3. Uzupełnienie korony grobli na długości 250 m, szerokości 4 m i wysokości 0,2 m

241b, 249c, 259a, 259c, 259f, 268d, 268g, 277b, 277c, 285g, 285c, 286a, wzdłuż szlaku pieszego czerwonego PL-2545-c, przy Kanale Kapickim

32

Budowa infrastruktury turystycznej w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na stan siedlisk i gatunków flory i fauny

Budowa:

1) 1 wieży widokowej,

2) 2 kładek turystycznych (długość 40 m i 100 m),

241b, 249c, 259a, 259c, 259f, 268d, 268g, 277b, 277c, 285g, 285c, 286a, wzdłuż szlaku pieszego czerwonego PL-2545-c, przy Kanale Kapickim

 

 

3) 2 parkingów leśnych

W okolicy Carskiej Drogi w Dolnym Basenie doliny Biebrzy

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Ręczne wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów (z pozostawieniem brzozy niskiej (Betula humilis)) w celu ochrony torfowisk zasadowych.

Około 40 ha

1. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, części działek nr 30/1, 32, 75/1, 75/2, 87,89, 98/2, 99/2, 100/2, 331.

2. Obręb ewidencyjny Jałowo, części działek nr 369/2, 408, 412, 413, 490, 492, 494.

2. Zebranie ściętej biomasy w stosy w terminie do 2 tygodni po wycięciu.

3. Obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, części działek: 63, 65, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 90, 91.

3. Wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie poza torfowisko

4. Obręb ewidencyjny Stara Kamienna, części działek: 638, 639, 640, 645, 655, 656, 660, 665/1, 672, 677, 680, 701.

 

5. Obręb ewidencyjny Ostrowie, części działek nr: 226/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 305, 364/5, 404.

 

6. Obręb ewidencyjny Lipsk, części działek: 368/3, 986, 988, 989, 996, 998, 990, 991, 992/1, 992/2, 1057, 1063, 990, 1043, 1044, 1045, 1051, 1052, 1053, 1054, 1073, 1157, 1158, 1162

2

Koszenie ręczne lub samobieżną kosiarką listwową w celu ochrony torfowisk zasadowych:

1) koszenie w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada, częstotliwość koszenia – co 5 lat,

2) zebranie ściętej biomasy w stogi lub kopy w terminie do 2 tygodni po skoszeniu,

3) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie poza torfowisko

Około 100 ha łącznie w ciągu 3 lat

1. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr 32, 73, 75/1, 75/2, 82, 92, 331, części działek nr 30/1, 87, 89, 98/2, 99/2, 100/2.

2. Obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr 408, 412, 413, 490, 492, 494, część działki nr: 369/2.

3. Obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, części działek: 63, 65, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 90, 91.

4. Obręb ewidencyjny Stara Kamienna, części działek: 638, 639, 640, 645, 655, 656, 660, 665/1, 672, 677, 680, 701.

5. Obręb ewidencyjny Ostrowie, części działek nr: 226/2, 299, 300/1, 300/2, 301, 305, 364/5, 404.

6. Obręb ewidencyjny Lipsk działki nr: 990, 991, 992/1, 992/2, 1177, części działek: 368/1, 986, 988, 989, 996, 998, 1043, 1044, 1045, 1051, 1052, 1053, 1054, 1073, 1157, 1158, 1162.

7. Obręb ewidencyjny Szorce, części działek nr: 436, 437, 438, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 452, 453, 455, 457, 458, 467, 468, 470, 472

3

Koszenie ręczne lub mechaniczne z usunięciem biomasy w celu ochrony torfowisk zasadowych:

1) od dnia 15 lipca do dnia 15 października przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej,

2) wysokość koszenia 10-15 cm nad poziomem gruntu lub 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

3) koszenie 20-50% powierzchni obszaru lub działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie lub raz na 5 lat,

4) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc, w okresie od 15 lipca do 30 września dopuszcza się wydłużenie terminu, koszenia do 30 listopada,

5) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie do 3 tygodni po skoszeniu,

6) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie; w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy, z powierzchni koszonych mechanicznie, na bieżąco bez powodowania uszkodzeń powierzchni gruntu,

7) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia,

8) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października

1250 ha łącznie w ciągu 3 lat

1. Obręb ewidencyjny Gugny, działki nr: 10, 13, 14, 90.

2. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Dobarz, Ark. 4, działki nr: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 128, 130, 47/1, 109/1, 109/2, 129/1, 131/1, 135/2, 136/2.

3. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Guzy Przytulanka, działki nr: 144, 145, 378, 120/2, 125/3, 133/2, 377/1, 380/1, 381/2, 388/1, 388/2, 390/2.

4. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Konopczyn, działki nr: 129, 134, 140, 143, 151, 156, 159, 136/1, 136/2, 141/1, 141/2, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 158/1, 158/2.

5. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Krypno Kościelne, działki nr: 1570, 1572, 1581/3.

6. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Zastocze, działki nr: 72, 73, 308.

7. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr: 451, 466, 467, 472, 491, 492, 530, 532, 540, 551, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 589, 592, 594, 595, 601, 602, 607, 608, 611, 618, 619, 620, 621, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 643, 645, 646, 648, 651, 652, 656, 673, 737, 739, 743, 747, 749, 751, 867, 870, 888, 890, 892, 896, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 912, 913, 921, 1135, 1140, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1186, 1188, 1189, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1208, 1211, 1213, 1216, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265, 1268, 1270, 1272, 1277, 1281, 1283, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1307, 1311, 1312, 1316, 1317, 1319, 1337, 1338, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1369, 1379, 1388, 1389,1396, 1553, 1559, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1582, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1183/1, 1192/1, 1199/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1230/1, 1236/1, 1242/1, 1247/1, 1264/1, 1274/1, 1357/1, 1368/1, 405/1, 412/1, 447/4, 565/1, 565/3, 565/7.

8. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr: 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 73, 79, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 402, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 467, 468, 470, 472, 474, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 1259, 1264, 63/1, 1269/1

4

Koszenie ręczne lub mechaniczne wraz z usunięciem biomasy, usuwanie krzewów i podrostów drzew, wypas w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z nimi związanych:

1) torfowiska zasadowe o charakterze młak, mechowisk i turzycowisk (Caricion davallianae):

a) koszenie od dnia 15 lipca do dnia 15 października przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 10-15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

c) koszenie 20-50% powierzchni obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie, lub raz na 5 lat,

d) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm na poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc w okresie od 15 lipca do 30 września, dopuszcza się wydłużenie terminu koszenia do 30 listopada,

e) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie do 3 tygodni po skoszeniu,

f) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie, w suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy z powierzchni koszonych mechanicznie na bieżąco bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

g) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia,

h) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października,

2) szuwary wielkoturzycowe (Magnocaricion):

a) koszenie ręczne lub mechaniczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej,

b) koszenie ręczne turzycowisk o strukturze kępowej,

c) coroczne koszenie 20% powierzchni, przy czym każdego roku innego fragmentu działki, lub raz na 5 lat,

d) wysokość koszenia 10-20 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

e) zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni od skoszenia,

f) wywóz biomasy z łąki po zamarzniętym gruncie; w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy z powierzchni koszonych mechanicznie na bieżąco bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

g) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października,

3) łąki trześlicowe (Molinion) i selernicowe (Cnidion dubii):

a) koszenie od dnia 15 września do dnia 30 października w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 5-15 cm nad poziomem gruntu,

c) koszenie 25-50% powierzchni obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie, lub raz na 2 lata z pozostawieniem 20% powierzchni niekoszonej,

d) zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni i wywiezienie po zamarzniętym gruncie, a w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy na bieżąco bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

e) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października,

4) półnaturalne łąki świeże (Arrhenatherion) i wilgotne (Calthion):

a) koszenie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w ciągu roku; wysokość koszenia 5-15 cm,

b) ścięta biomasa powinna być usunięta lub zebrana, np. w stogi w terminie do 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie,

5) murawy ciepłolubne (Koelerion glaucae):

a) koszenie ręczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku; wysokość koszenia do 10 cm,

b) usunięcie ściętej biomasy lub złożenie w stogi w terminie do 2 tygodni od skoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie,

c) pozostawienie 15-20% powierzchni nieskoszonej, przy czym co roku powinno to dotyczyć innego fragmentu działki,

6) murawy bliźniczkowe (Nardetalia) – wypas:

a) od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0, 4-0,6 DJP/ha,

b) na terenach zalewowych nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni po ustąpieniu wód,

7) pozostałe zbiorowiska torfowiskowe:

a) koszenie od dnia 15 lipca do dnia 30 września przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej; wysokość koszenia 10-15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

b) koszenie 20-90% powierzchni obszaru lub działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie,

c) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm na poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc w okresie od 15 lipca do 30 września, dopuszcza się wydłużenie terminu koszenia do 30 listopada,

d) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie do 3 tygodni po skoszeniu,

e) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie; w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy z powierzchni koszonych mechanicznie na bieżąco bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

f) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia i nie więcej niż 50% powierzchni obszaru w danym roku,

g) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października

2500 ha łącznie w ciągu 3 lat

1. Obręb ewidencyjny Małowista, działki nr: 612, 615, 715, 718/1, 724/1, 729/1.

2. Obręb ewidencyjny Dawidowizna, działki nr: 333, 348, 368, 319/2, 335/1, 335/2.

3. Obręb ewidencyjny Downary, działki nr: 1367.

4. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działki nr: 277.

5. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Kropiewnica, działki nr: 157.148/1, 148/2, 165/6, 165/7.

6. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Za Twierdzą, działki nr: 222, 290, 1348/5, 1348/6, 1352/2.

7. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki nr: 824, 832, 833, 901, 1008, 1047.

8. Obręb ewidencyjny Osowieć, działki nr: 23, 51, 124, 132, 155, 3/2.

9. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno I, działki nr: 12, 17, 20, 42, 44, 48, 50, 54, 73, 82, 89, 108.

10. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka I, działki nr: 272, 252/1, 252/2, 287/1, 296/2, 298/1.

11. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki nr: 110, 111, 112, 135, 177, 267, 464, 492, 500, 508, 509, 517, 518, 526, 542, 551, 554, 560, 571, 602, 614, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657, 696, 698, 706, 714, 736, 771, 904, 905, 914, 915, 916, 918, 925, 926, 927, 928, 936, 937, 952, 958, 133/1, 133/2, 273/1.

12. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Jaświły, działki nr: 370, 383, 428, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 381/3, 393/1, 394/2, 404/1, 404/4, 406/1, 412/2, 412/3.

13. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Kalinówka Królewska, działki nr: 699, 753, 706/1, 716/1, 716/2.

14. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Klewianka, działki nr: 121/1, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 454/1, 454/2.

15. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-łąki/k Wólki Piasecznej, działki nr: 3, 5.

16. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Łąki różnych wsi, działki nr: 153, 154, 155, 170, 217, 218, 231, 427, 444, 445, 453, 509, 510, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 598, 599, 644, 692, 709, 713, 714, 727, 728, 796, 802, 812, 813, 815, 833, 842, 847, 848, 850, 854, 880, 882, 889, 891, 1021, 1080, 1379, 1423, 1424, 1552, 1620, 1624, 1625, 1626, 1627, 1671, 1673, 1674, 1698, 1729, 1734, 1741, 1783, 2040, 2041, 2051, 2524, 2553, 2594, 2598, 2601, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2679, 2680, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2694, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2718, 2719, 2721, 2724, 2725, 2726, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2755, 2756, 2757, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 1375/1.

17. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Piwowary, działka nr: 195/3.

18. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szaciły, działki nr: 27, 40, 74, 32/1.

19. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szpakowo, działki nr: 293/1, 293/3, 311/1, 316/3.

20. Obręb ewidencyjny Kapice, działki nr: 236, 243, 260, 308, 315, 316, 323, 618, 619, 622, 624, 625, 630, 631, 637, 648, 650, 661, 663, 666, 669, 674, 675, 695, 698, 699, 703, 704, 705, 706, 708, 711, 712, 717, 720, 721, 722, 725, 728, 729, 731, 732, 733, 744, 746, 636/2.

21. Obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działki nr: 433, 548, 549/2.

22. Obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działki nr: 859, 860, 861, 921, 922, 925, 934.

23. Obręb ewidencyjny Klimaszewnica, działki nr: 818, 880, 881, 882, 917, 922, 883/3, 883/4, 883/5, 896/2, 899/4, 916/1, 916/2.

24. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr: 171, 173, 174, 176, 177, 205, 221, 605, 606, 617, 623, 624, 625, 633, 641, 648, 654, 659, 677, 697, 708, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 733, 734, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 843, 844, 845, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1031/2, 203/1, 203/2, 203/3, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 714/1, 714/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 786/1, 786/2, 839/1, 839/2, 841/1, 841/2.

25. Obręb ewidencyjny Sośnia, działki nr: 387, 388, 389, 390, 391, 221/2, 222/2, 224/4, 386/2, 392/2, 392/3, 393/1.

26. Obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr: 367, 392, 394, 395, 399.

27. Obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr: 476, 478, 479, 485, 493, 497, 506, 515, 520, 971, 972, 973, 979, 980, 1002, 1003, 1016, 1017, 1022, 1023, 1051, 1073, 1173, 1174, 1189, 1190, 1221, 1222, 1237, 1238, 1249, 1250, 1261, 1262, 1269, 1270, 1283, 1284, 1321, 1326, 1327, 1465, 1528, 1529, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1556, 1559, 2797, 2798, 2809, 2810, 2811, 2812, 3251, 1167/1, 1168/1.

28. Obręb ewidencyjny Czarniewo, działki nr: 40/24.

29. Obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr: 7, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, 6/41.

30. Obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr: 23, 32, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323.

31. Obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działki nr: 45/9, 50/14.

32. Obręb ewidencyjny Kopytkowo, działki nr: 1, 7, 10, 19, 20, 85, 92, 107, 139, 140, 141, 148, 49/1, 82/2, 82/3, 90/2.

33. Obręb ewidencyjny Krasnoborki, działki nr: 136/3, 137/4, 184/7. obręb ewidencyjny Kunicha, działka nr 152/4.

34. Obręb ewidencyjny Mogilnica, działki nr: 136, 178, 187, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 460, 461, 641, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 478/4, 478/5.

35. Obręb ewidencyjny Ostrowie, działka nr 293.

36. Obręb ewidencyjny Polkowo, działki nr: 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7.

37. Obręb ewidencyjny Budy, działki nr: 2, 7, 9, 11, 32, 34, 22/9, obręb ewidencyjny Budy-dział Budy, działki nr: 8, 11, 24.

38. Obręb ewidencyjny Budy-dział Dzieżki, działki nr: 177/1, 186/3.

39. Obręb ewidencyjny Budy-dział Gugny, działki nr: 4, 20, 27, 28.

40. Obręb ewidencyjny Budy-dział Jaskra Dudki Lewonie, działka nr 11.

41. Obręb ewidencyjny Budy-dział Kalinówka Królewska, działki nr: 829, 831, 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 783/3, 803/4, 820/2, 821/1.

42. Obręb ewidencyjny Budy-dział Kołodzież, działki nr: 128, 129, 132/2, 146/2, 146/3, 146/6, 147/1, 147/2, 147/3, 148/2, 148/5, 149/1, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 172/2, 172/4, 175/10, 175/2, 175/3, 175/5, 175/7, 175/8, 176/1, 176/2.

43. Obręb ewidencyjny Budy-dział Potoczyzna, działki nr: 178/1, 197/4, 197/6, 198/3, 198/5, 207/4, 215/3.

44. Obręb ewidencyjny Budy-dział Przytulanka, Ciesze, działki nr: 42, 62, 43/1, 43/2, 60/1, 60/2, 331/1, 341/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4.

45. Obręb ewidencyjny Budy-dział Rekle, działka nr 61.

46. Obręb ewidencyjny Budy-dział Zalesie, Zucielec, działki nr: 158, 164, 183, 186, 188, 97/2, 106/2, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 155/2, 162/2, 163/2, 173/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185/1, 185/2.

47. Obręb ewidencyjny Giełczyn, działki nr: 1, 368, 369, 1668, 1680, 1682, 1695, 1705, 1710, 1718.

48. Obręb ewidencyjny Gugny, działki nr: 10, 13, 14, 82, 82, 72/1, 81/1, 81/1, 81/2, 81/2.

49. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Boguszewo, działki nr: 8, 29, 34, 59, 73, 74, 76, 45/2, 45/4, 65/1, 2/1, 20/2.

50. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Dobarz, Ark. Mapy nr 1, działki nr: 437, 441, 443, Ark. Mapy nr 2, działki nr: 102, 103, 109, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 184/1, 314/1, Ark. Mapy nr 3, działki nr: 139, 140, 141, 142, 170, 171, 176, Ark. Mapy nr 4, działki nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 128, 130, 47/1, 109/1, 109/2, 129/1, 131/1, 135/2, Ark. Mapy nr 5, działki nr: 198, 199, 266, 267, 285, 296, 303, 304, 305, 191/1, 191/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 200/1, 200/2, 201/1, 235/1, 236/3, 245/2, 270/1, 270/2, 274/1, 274/4, 277/2, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 281/2, 283/2, 291/4, 300/1, 300/2, Ark. Mapy nr 9, działki nr: 99, 100.

51. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Guzy, Przytulanka, działki nr: 144, 145, 378, 120/2, 125/3, 133/2, 377/1, 380/1, 381/2, 398/1, 398/2.

52. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Konopczyn, działki nr: 120, 123, 129, 134, 140, 151, 156, 159, 121/1, 121/2, 136/1, 136/2, 141/2, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 158/1, 158/2.

53. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Krypno Kościelne, działki nr: 1570, 1571, 1572.

54. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Krypno Wielkie, działki nr: 413, 424, 403/4, 403/8, 414/1, 416/1, 416/2, 418/3, 419/1, 432/2, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2.

55. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Niewiarowo, działka nr 14.

56. Obręb ewidencyjny Gugny-dział Zastocze, działki nr: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 35, 36, 38, 42, 53, 54, 55, 68, 72, 73, 74, 83, 87, 101, 102, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 151, 152, 159, 168, 169, 175, 176, 177, 178, 193, 194, 195, 196, 199, 202, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 226, 227, 230, 234, 244, 276, 277, 283, 285, 298, 308, 310, 85/1, 1/1, 171/1, 187/1.

57. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr: 54, 62, 70, 87, 90, 93, 96, 105, 118, 121, 174, 182, 183, 220, 236, 240, 241, 243, 254, 255, 262, 274, 287, 292, 296, 298, 320, 321, 336, 341, 352, 361, 389, 390, 391, 400, 401, 407, 408, 409, 410, 448, 451, 457, 459, 466, 467, 470, 472, 479, 491, 492, 517, 526, 529, 530, 532, 546, 547, 548, 549, 551, 556, 559, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 584, 589, 592, 594, 601, 602, 607, 608, 611, 618, 619, 620, 626, 630, 631, 632, 634, 635, 639, 643, 645, 646, 647, 648, 651, 655, 656, 659, 660, 668, 669, 670, 671, 673, 675, 676, 677, 679, 680, 684, 685, 686, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 701, 710, 711, 726, 727, 728, 732, 733, 737, 739, 747, 749, 751, 832, 833, 837, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 848, 852, 870, 875, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 897, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 913, 918, 921, 922, 923, 925, 927, 935, 1140, 1144, 1155, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1186, 1188, 1191, 1193, 1211, 1216, 1221, 1223, 1251, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265, 1268, 1270, 1272, 1277, 1281, 1283, 1285, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1311, 1312, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1326, 1337, 1338, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1369, 1371, 1379, 1388, 1389, 1396, 1410, 1459, 1484, 1553, 1554, 1559, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1582, 107/1, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1192/1, 1199/1, 120/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1230/1, 1236/1, 1264/1, 1274/1, 1357/1, 1368/1, 173/1, 258/1, 261/1, 404/1, 405/1, 405/7, 412/1, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 447/4, 503/9.

58. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr: 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 67, 70, 73, 74, 75, 79, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 147, 148, 153, 157, 159, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 383, 386, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 402, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 436, 437, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 468, 470, 472, 474, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 1259, 1264, 63/1, 1269/1

5

Usuwanie słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus)

Według potrzeb

Obszar Parku

6

Usuwanie wierzby kaspijskiej (Salix acutifolia) i wierzby gruczołowatej (Salix cordata)

Według potrzeb

Obszar Parku

7

Usuwanie kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)

Według potrzeb

Obszar Parku

8

Usuwanie derenia rozłogowego (Cornus sericea)

Według potrzeb

Obszar Parku

 

III. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wykup borów i lasów bagiennych niebędących w użytkowaniu wieczystym Parku

Według potrzeb

Obwód ochronny Trzyrzeczki

2

Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora)

0,15 ha

Obręb ewidencyjny Szorce, działka nr 2

3

Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin i zwierząt

Według potrzeb

Obszar Parku

 

B. W ekosystemach nieleśnych

Lp.

Rodzaj działań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Koszenie roślinności w ciekach z:

1) usunięciem skoszonej roślinności z cieku,

2) prowadzeniem prac poza okresem tarła ryb (najlepiej po 15 sierpnia)

Według potrzeb

Obszar Parku

2

Usuwanie nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) –wykopywanie okazów i wyniesienie poza stanowiska (po uzgodnieniu z właścicielem działki)

Corocznie,
0,1 ha

Obręb ewidencyjny Laskowiec, działka nr 558/2

3

Usuwanie słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus) – ręczne wyrywanie lub wykopywanie osobników w okresie lipiec-sierpień (po uzgodnieniu z właścicielem działki)

Corocznie,
0,05 ha

Obręb ewidencyjny Laskowiec, działka nr 558/2

4

Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora)

2,8 ha

Obręb ewidencyjny Szorce, działka nr 3, oddz. 116g

5

Usuwanie kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata)

Według potrzeb

Obszar Parku

6

Usuwanie obcych gatunków roślin i zwierząt inwazyjnych

Według potrzeb

Obszar Parku

7

Wykup i dzierżawa gruntów niebędących w użytkowaniu Parku w celu realizacji działań związanych z ochroną torfowisk zasadowych o charakterze mechowisk –wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów oraz wykoszenie ręczne z usunięciem biomasy

Według potrzeb

Górny basen doliny Biebrzy (m.in. obręb geodezyjny Lipsk, Ostrowie, Kamienna Stara, Kamienna Nowa, Szuszalewo, Kropiwno, Jałowo)

8

Wykup gruntów niebędących w użytkowaniu Parku w celu ochrony łąk trzęślicowych i wilgotnych oraz szuwarów wielkoturzycowych

Według potrzeb

Obszar Parku, w tym obszar projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

 

C. Inne, według specyfiki Parku

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1.

Ograniczenie liczebności dzika (Sus scrofa), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

1. Corocznie, do 70 sztuk.

2. Według możliwości

1. Rejony występowania szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych.

2. Kompleksy leśne Parku

2.

Zmniejszenie szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych przez zakładanie w kompleksach leśnych (w szczególności na dawnych poletkach łowieckich) remiz śródleśnych oraz oszyjków oraz sadzenia wewnątrz lasu gniazd z dzikimi odmianami drzew i krzewów owocowych:

 

 

1)

jabłoni (Malus sylvestris)

 

 

2)

gruszy pospolitej (Pyrus communis),

 

 

3)

wiśni (Cerasus avium),

 

 

4)

tarniny (Prunus spinosa),

 

 

5)

różą (Rosa sp.),

 

 

6)

głogiem (Crataegus monogyna)

 

 

7)

jarzębiną (Sorbus aucuparia)

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie numeracji oddziałów z dnia 2.12.2002 r. i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych z dnia 20.10.2008 r.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Niebielistka trwała
(Swertia perennis)

1. Wycięcie podrostu drzew i krzewów w pierwszym roku prowadzenia zabiegów.

2. W kolejnych latach usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz koszenie

1. Wycięcie podrostu drzew i krzewów przy zamarzniętym gruncie.

2. Usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz koszenie w terminie od 15 października do 30 marca, z usunięciem uzyskanej biomasy ze stanowiska

2

Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella)

Koszenie ręczne z usunięciem biomasy

Zabieg wykonywany raz na 2 lata po zakończeniu okresu kwitnienia

3

Sasanka otwarta
(Pulsatilla patens)

Usuwanie gatunków konkurencyjnych i zacieniających

1. Ręczne usuwanie malin (Rubus sp.), jałowców (Juniperus communis) i innych gatunków konkurencyjnych i zacieniających.

2. Wycięcie pojedynczych drzew ocieniających stanowiska

4

Leniec bezpodkwiatkowy
(Thesium ebracteatum)

1. Usuwanie zacieniających gatunków drzew i krzewów.

2. Koszenie z usunięciem biomasy

1. Wycinanie krzewów, pojedynczych drzew i ich podrostów zacieniających stanowisko.

2. Koszenie ręczne lub mechaniczne późnym latem z usunięciem biomasy

5

1. Lipiennik Loesela (Liparis loesela).

2. Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów.

2. Koszenie ręczne.

3. Koszenie fragmentów stanowisk lipiennika loesela (Liparis loesela) i skalnicy torfowiskowej (Saxifraga hirculus) zarastających trzciną pospolitą (Phragmites australis).

3. Wdrożenie wskazań ekspertyzy hydrologicznej zmierzających do poprawy lub utrzymania właściwego uwodnienia siedliska na stanowiskach gatunków.

4. Eliminacja – kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata) i nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis)

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów (z pozostawieniem skupień brzozy niskiej (Betula humilis) i wierzby lapońskiej (Salix lapponum)), w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku, zebranie ich w stosy i wywóz poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

2. Koszenie ręczne lub samobieżną kosiarką listwową, w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada, na wysokości 10-15 cm nad poziomem gruntu oraz zebranie skoszonej roślinności w stogi bądź w kopy w terminie 2 tygodni po pokosie i wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

3. Koszenie ręczne lub samobieżną kosiarką listwową stanowisk gatunków zarastających trzciną pospolitą (Phragmites australis), w terminie czerwiec–lipiec, raz na dwa lata, na wysokości 10–15 cm nad poziomem gruntu oraz zebranie skoszonej roślinności w stogi bądź w kopy w terminie 2 tygodni po pokosie i wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

4. Wdrożenie wskazań ekspertyzy hydrologicznej dla zlewni powierzchniowej i podziemnej Górnej Biebrzy, zmierzających do poprawy lub utrzymania właściwego uwodnienia siedliska na stanowiskach gatunków.

5. Usunięcie osobników kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata) i nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) występujących przy granicy stanowisk gatunków oraz wyniesienie poza torfowisko

6

Obuwik pospolity
(Cypripedium calceolus)

Usuwanie zacieniających gatunków drzew i krzewów

Wycinanie krzewów, pojedynczych drzew i ich podrostów zacieniających stanowisko

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań
ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Błotniak łąkowy (Circus pygargus).

2. Czajka (Vanellus vanellus).

3. Derkacz (Crex crex).

4. Dubelt (Gallinago media).

5. Krwawodziób (Tringa totanus).

6. Kszyk (Gallinago gallinago).

7. Kulik wielki (Numenius arquata).

8. Rycyk (Limosa limosa).

9. Wodniczka (Acrocephalus paludicola)

1. Koszenie.

2. Wycięcie drzew i krzewów.

3. Ograniczenie liczebności norki amerykańskiej (Neovision vison), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

4. Ochrona kolonii lęgowych

1. Koszenie od 15 lipca do 30 września z usunięciem biomasy i pozostawianiem od 10 % do 85% powierzchni nieskoszonej (przy czym w każdym roku powinno to dotyczyć innej powierzchni), z zachowaniem następujących uwarunkowań:

1) w przypadku występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) – pozostawienie co najmniej 50% powierzchni obszaru nieskoszonego, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie obszaru, rozpoczęcie koszenia po 15 sierpnia,

2) w przypadku najważniejszych tokowisk dubelta (Gallinago media) (powyżej 5 tokujących samców) – koszenie ręczne,

3) w czasie występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dopuszcza się tylko koszenie ręczne, a w przypadku utrzymywania się takich warunków dłużej niż 1 miesiąc w okresie od 1 sierpnia do 30 września dopuszcza się przedłużenie terminu koszenia do 30 listopada; przy braku możliwości (w danym roku) wykonania koszenia we wskazanym terminie dopuszcza się możliwość koszenia w okresie od 1 do 31 grudnia (przy braku pokrywy śnieżnej i po zamarzniętym gruncie),

4) usunięcie ściętej biomasy złożenie w stogi lub zebranie w bele powinno nastąpić w terminie 3 tygodni od skoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn, ze względu na które pierwotny termin nie został dotrzymany,

5) w uzasadnionych przypadkach dopuszczalny dodatkowo jest ekstensywny wypas,

6) na obszarach przyrzecznych w obrębach ewidencyjnych: Nowa Wieś Bagno Ławki, Gugny, dział Dobarz oraz Giełczyn dopuszczalny jest dwukrotny pokos (rozpoczęcie I pokosu po 15 lipca) oraz ekstensywny wypas.

2. Wycięcie i usunięcie drzew i krzewów, według potrzeb gatunków, w okresie od 1 sierpnia do końca lutego, w przypadku ostoi cietrzewia w okresie od 16 sierpnia do końca listopada, a w przypadku ostoi łosia w okresie od 10 października do końca lutego.

3. Coroczna redukcja norki amerykańskiej (Neovision vision) (nielimitowane).

4. Grodzenie pastuchem elektrycznym kolonii lęgowych z jednoczesną jak najmniejszą ingerencją w kolonie

2

Cietrzew (Tetrao tetrix)

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

3. Zasilanie populacji osobnikami wychowanymi w hodowli lub dzikimi po ich odłowieniu

1. Wykonanie przerzedzeń zwartych zakrzaczeń i zadrzewień w celu uzyskania mozaiki środowisk oraz wydłużenie, poszerzenie i utrzymanie stref przejścia pomiędzy obszarami otwartymi a zadrzewionymi i zakrzaczonymi.

2. Coroczny odstrzał redukcyjny według możliwości – lisa (Vulpes vulpes) do 150 sztuk (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) i jenota (Nyctereutes procyonoides) (nielimitowane), przy czym odstrzał ten powinien być wykonywany głównie na obszarach aktualnego występowania cietrzewia (Tetrao tetrix), w szczególności w obwodach ochronnych – Kapice, Ciszewo, Grzędy, Kopytkowo oraz Trzyrzeczki.

3. Wprowadzenie do 200 dodatkowych osobników (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) o pochodzeniu genetycznym właściwym dla północno-wschodniej Polski. Osobniki wypuszczane powinny być w miarę możliwości wyposażone w nadajniki telemetryczne w celu ich monitorowania i wnioskowania o efekcie ekologicznym realizacji tego zadania (realizacja zadania uzależniona jest od dostępności osobników kwalifikujących się do wypuszczenia w warunkach naturalnych)

3

1. Orlik grubodzioby (Aquila clanga).

2. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

3. Bocian czarny (Ciconia nigra).

4. Bielik (Haliaeetus albicilla)

1. Budowa platform gniazdowych.

2. Zabezpieczanie gniazd przed presją drapieżników.

3. Zabezpieczanie gniazd przed niepożądaną obecnością ludzi.

4. Koszenie żerowisk orlika grubodziobego

1. Budowa do 20 platform gniazdowych w wymagających tego przypadkach (w miejsce istniejących gniazd w przypadku wywrócenia się lub prawdopodobieństwa wywrócenia się dotychczasowego gniazda oraz trudności w samodzielnej odbudowie gniazda przez ptaki).

2. Spryskiwanie drzew gniazdowych i sąsiednich (mających styczność koron) repelentami uniemożliwiającymi ssakom drapieżnym (głównie kunom (Martes sp.)) dostęp do gniazd – w miarę potrzeb.

3. Monitoring przy pomocy kamer CCTV corocznie do 2 gniazd orlika grubodziobego (Aquila clanga) oraz monitoring przy pomocy fotopułapek corocznie do 6 gniazd bociana czarnego (Ciconia nigra) i do 3 gniazd bielika (Haliaeetus albicilla).

4. Późnoletnie ręczne koszenie z usunięciem biomasy

4

Żuraw (Grus grus)

Zapobieganie płoszeniu żurawia (Grus grus) na obszarach zlotowisk i noclegowisk w okresie migracji jesiennej

Wykonywanie działań ochronnych w ekosystemach nieleśnych w okresie od 1 sierpnia do 31 października jedynie w porze od 2 godzin po wschodzie słońca do 2 godzin przed zachodem słońca

5

Puchacz (Bubo bubo)

Zapobieganie płoszeniu puchacza (Bubo bubo) na obszarach żerowisk w okresie aktywności jesiennej i w okresie zimowania

Wykonywanie działań ochronnych w ekosystemach nieleśnych w okresie od 1 sierpnia do 31 października jedynie w porze od 2 godzin po wschodzie słońca do 2 godzin przed zachodem słońca, a w okresie od 1 listopada do 28 lutego w porze od 1 godziny po wschodzie słońca do 1 godziny przed zachodem słońca

6

Strzępotek edypus (Coenonympha oedippus)

Ochrona przed nielegalnymi odłowami na potrzeby kolekcjonerstwa

Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie nieprzestrzegania przepisów ochrony gatunkowej – kontrolowanie stanowisk gatunku w okresie od 30 czerwca do 15 lipca w dni bezdeszczowe w godzinach od 10 do 16

7

Konik polski (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet)

Prowadzenie hodowli zachowawczej

1. Prowadzenie wypasu całorocznego.

2. Praca hodowlana zgodnie z założeniami programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet.).

3. Wykup gruntów na potrzeby powiększenia zagrody lub pastwiska dla zwierząt.

4. Koszenie łąk w celu pozyskania paszy na dokarmianie koników polskich (Equus caballus gmelini Ant., Forma Silvatica Vet) zimą

8

1. Ptaki:

1) czaplowate (Ardeidae),

2) bociany (Ciconidae),

3) żurawie (Gruidae),

4) jastrzębiowate (Accipitridae),

5) sokołowate (Falconidae),

6) kaczki (Anatidae),

7) dzięcioły (Picinae),

8) sowy (Strigiformes),

9) cietrzew (Tetrao tetrix),

10) kruk (Corvus corax),

11) rybołów (Pandion haliaetus),

12) dudek (Upupa epops).

2. Ssaki:

1) łasicowate (Mustelidae),

2) wilk (Canis lupus),

3) łoś (Alces alces),

4) sarna (Capreolus capreolus),

5) dzik (Sus scrofa),

6) borsuk (Meles meles),

7) jeleń szlachetny (Cervus elaphus),

8) jeż europejski (Erinaceus europaeus)

Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

Modernizacja oraz powiększenie do powierzchni 14,35 ha obszaru zagród dla zwierząt

9

1. Trzmiele (Bombus sp.).

2. Pszczoły dziko żyjące (pszczoły samotnice), w szczególności:

1) murarka ogrodowa (Osmia rufa),

2) przedstawiciele rodziny lepiarkowatych (Colletidae),

3) misierkowatych (Megachilidae)

Tworzenie zastępczych miejsc przebywania owadów lub zachowanie i odtwarzanie siedlisk naturalnych

1. Budowa sztucznych schronień dla owadów.

2. Edukacja społeczeństwa w zakresie potrzeby i metod ochrony naturalnych siedlisk owadów

10

Łoś (Alces alces)

1. Ograniczanie płoszenia łosia (Alces alces) w ostojach w okresie bukowiska (w okresie godowym łosi).

2. Wzbogacenie zasobności bazy pokarmowej łosia (Alces alces) zimą.

3. Zmniejszanie śmiertelności łosia (Alces alces) na drogach i liniach kolejowych

1. Ograniczenie niepożądanej obecności ludzi w ostojach łosia (Alces alces) w okresie bukowisk.

2. Nieprowadzenie działań ochronnych w ekosystemach nieleśnych, będących ostojami łosia (Alces alces) w okresie bukowiska.

3. Prowadzenie części trzebieży zaplanowanych w lasach sosnowych w okresie późnojesiennym i zimowym z pozostawieniem wierzchołków i części gałęzi ściętych drzew na miejscu, w celu zwiększenia bazy pokarmowej łosia (Alces alces).

4. Zakładanie poletek żerowych dla łosia na siedliskach boru mieszanego świeżego i wykładanie lizawek solnych w celu odciągnięcia łosia (Alces alces) od dróg i linii kolejowych oraz upraw leśnych i młodników

11

Płazy i gady

1. Utworzenie siedlisk zastępczych do wygrzewania się gadów.

2. Przygotowanie schronień zimowych dla płazów

Ułożenie stert kamieni polnych, w których gady będą mogły chronić się w razie niebezpieczeństwa oraz wygrzewać, a płazy – zimować

12

Sum (Silurus glanis)

Wyłączenie suma (Silurus glanis) z połowów we wszystkich ciekach w granicach Parku

1. Wyłączenie suma (Silurus glanis) z połowów we wszystkich ciekach w granicach Parku na okres 3 lat.

2. Kontrole Straży Parku dotyczące legalności prowadzonych połowów.

3. Edukacja społeczeństwa w zakresie zasad udostępniania Parku do amatorskiego połowu ryb i zakazów obowiązujących na obszarze Parku.

4. Zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie naruszania zakazów obowiązujących na obszarze Parku

 

II. Obszary objęte ochroną kraj obrazową

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Ozorka zielona (Coeglossum viride)

1. Wypas zwierząt.

2. Koszenie ręczne

1. Kwaterowany wypas kóz lub owiec, bądź kontrolowany przez osobę dozorującą w celu zmniejszenia udziału bliźniczki psiej trawki (Nardus stricta), w okresie 1–15 maja, 1–31 sierpnia.

2. Koszenie ręczne z usunięciem biomasy w okresie 20 września – 30 października

2

Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella)

1. Usunięcie krzewów i podrostu drzew.

2. Koszenie ręczne z usunięciem biomasy

Zabieg wykonywany raz na 2 lata, po okresie kwitnienia

3

1. Sasanka łąkowa (Pulsatilla pratensis).

2. Sasanka otwarta (Pulsatilla patens)

1. Koszenie roślinności zielnej na poboczach Carskiej Drogi.

2. Usuwanie gatunków konkurencyjnych i zacieniających

1. Koszenie roślinności zielnej na poboczach Carskiej Drogi przy użyciu sprzętu nieniszczącego struktury gleby po 15 czerwca.

2. Ręczne usuwanie malin (Rubus sp.), jałowców (Juniperus communis) i innych gatunków.

3. Wycięcie pojedynczych drzew ocieniających stanowiska

4

1. Lipiennik Loesela (Liparis loesela).

2. Skalnica torfowiskowa (Saxifraga hirculus)

Wykup gruntów lub zawarcie umów cywilnoprawnych z właścicielami gruntów prywatnych, pozwalających na realizację ochrony siedlisk tych gatunków przez:

1) wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów,

2) koszenie ręczne roślinności,

3) koszenie siedlisk gatunków, zarastających trzciną pospolitą (Phragmites australis),

4) wdrożenie wskazań ekspertyzy hydrologicznej zmierzających do poprawy lub utrzymania właściwego uwodnienia siedliska na stanowiskach gatunków,

5) usuwanie kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata) i nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis),

6) utrzymanie istniejących zadrzewień, zakrzewień i lasów oraz trwałych użytków zielonych wzdłuż brzegu doliny Biebrzy jako bariery biogeochemicznej

1. Wycięcie krzewów, drzew i ich podrostów (z pozostawieniem brzozy niskiej (Betula humilis) i wierzby lapońskiej (Salix lapponum)), w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, zebranie ich w stosy i wywiezienie poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

2. Ręczne wycinanie odrostów drzew i krzewów w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego, zebranie ich w stosy i wywiezienie poza obszar przez kolejne 3–4 lata.

3. Koszenie ręczne lub samobieżną kosiarką listwową raz na 5 lat w terminie od 15 sierpnia do 15 listopada. Wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu. Zebranie skoszonej roślinności w stogi bądź w kopy w terminie 2 tygodni po pokosie. Wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

4. Koszenie ręczne lub samobieżną kosiarką listwową stanowisk gatunków zarastających trzciną pospolitą (Phragmites australis), w terminie czerwiec-lipiec, raz na dwa lata. Zebranie skoszonej roślinności w stogi bądź w kopy w terminie 2 tygodni po pokosie. Wywiezienie stogów bądź kop siana poza obszar torfowiska po zamarzniętym gruncie.

5. Wdrożenie wskazań przygotowywanej ekspertyzy hydrologicznej dla zlewni powierzchniowej i podziemnej Górnej Biebrzy, która określi potrzeby i sposoby renaturyzacji, w tym liczbę i miejsca lokalizacji urządzeń hamujących odpływ wody z torfowisk, rzędne piętrzenia.

6. Usunięcie osobników kolczurki klapowanej (Echinocystis lobata) i nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), występujących przy granicy stanowisk gatunków oraz ich wyniesienie poza torfowisko.

7. Utrzymanie istniejących zadrzewień, zakrzewień, lasów i trwałych użytków zielonych jako bariery biogeochemicznej, w postaci pasa minimum 30 m szerokości, wzdłuż brzegu doliny Biebrzy (użytkowanie trwałych użytków zielonych tworzących barierę biogeochemiczną bez nawożenia, koszenie raz w roku, późnym latem), edukacja właścicieli użytków tworzących barierę biogeochemiczną, kontrola sposobu użytkowania tych gruntów

5

Glony:

1) bulbochaete obligua var. subreticulata,

2) oedogonium excitans,

3) o. alternans var. brevicellular,

4) o. vivaticum

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Usuwanie odrostów drzew

1. Usunięcie drzew i krzewów (do 50% ich aktualnego pokrycia) ze skarpy rowu na długości 4 km (4 ha), obręb ewidencyjny Szorce, działki nr 1, 361.

2. Utrzymywanie zwarcia drzew przez usuwanie odrostów w kolejnych latach

 

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Błotniak łąkowy (Circus pygargus).

2. Czajka (Vanellus vanellus).

3. Derkacz (Crex crex).

4. Dubelt (Gallinago media).

5. Krwawodziób (Tringa totanus).

6. Kszyk (Gallinago gallinago).

7. Kulik wielki (Numenius arquata).

8. Rycyk (Limosa limosa).

9. Wodniczka (Acrocephalus paludicola)

1. Redukcja liczebności norki amerykańskiej (Neovision vison).

2. Ochrona kolonii lęgowych.

3. Wykup gruntów będących siedliskiem lub stanowiących potencjalne siedliska gatunków

1. Coroczna redukcja (nielimitowane).

2. Grodzenie pastuchem elektrycznym kolonii lęgowych z jednoczesną jak najmniejszą ingerencją w kolonie.

3. Wykup gruntów będących siedliskiem lub stanowiących potencjalne siedliska wymienionych gatunków w celu realizacji zabiegów ochronnych

2

Cietrzew (Tetrao tetrix)

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

3. Zasilanie populacji osobnikami wychowanymi w hodowli lub dzikimi po ich odłowieniu.

4. Wykup gruntów

1. Wykonanie przerzedzeń zwartych zakrzaczeń i zadrzewień w celu uzyskania mozaiki środowisk oraz wydłużenie, poszerzenie i utrzymanie stref przejścia pomiędzy obszarami otwartymi a zadrzewionymi i zakrzaczonymi.

2. Coroczny odstrzał redukcyjny (według możliwości) – lisa (Vulpes vulpes) do 150 sztuk (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) i jenota (Nyctereutes procyonoides) (nielimitowany), przy czym odstrzał ten powinien być wykonywany głównie na terenie aktualnego występowania cietrzewia (Tetrao tetrix), w szczególności w obwodach ochronnych – Kapice, Ciszewo, Grzędy i Kopytkowo oraz Trzyrzeczki.

3. Wprowadzenie do 200 dodatkowych osobników (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) o pochodzeniu genetycznym właściwym dla północno-wschodniej Polski. Osobniki wypuszczane powinny być w miarę możliwości wyposażone w nadajniki telemetryczne w celu ich monitorowania i wnioskowania o efekcie ekologicznym realizacji tego zadania. Realizacja zależy od dostępności osobników kwalifikujących się do wypuszczenia w warunkach naturalnych.

4. Wykup gruntów będących siedliskiem lub stanowiących potencjalne siedliska cietrzewia w celu realizacji zabiegów ochronnych

3

1. Orlik grubodzioby (Aquila clanga).

2. Bocian czarny (Ciconia nigra)

Wykup gruntów

Wykup gruntów będących siedliskiem lub stanowiących potencjalne siedliska orlika lub bociana w celu realizacji zabiegów ochronnych oraz ochrony ścisłej

4

Przeplatka maturna (Euphydryas maturna)

Odtworzenie bądź utrzymanie siedlisk w stanie zgodnym z preferencjami siedliskowymi tego gatunku

1. Wykup lub dzierżawa gruntów

2. Usunięcie zakrzaczeń

5

Płazy (wszystkie gatunki)

1. Ograniczenie śmiertelności płazów podczas sezonowych wędrówek.

2. Monitoring różnorodności gatunkowej oraz liczebności migrujących płazów

1. Ustawienie płotków ochronnych na poboczach drogi Goniądz – Wólka Piaseczna oraz Strękowa Góra – Osowiec-Twierdza i innych drogach w miarę potrzeb i możliwości.

2. Budowa trwałych ogrodzeń ochronnych i przepustów pod drogami na odcinkach z wysoką śmiertelnością płazów – we współpracy z zarządcami dróg.

3. Przenoszenie płazów na drugą stronę drogi w okresie sezonowych migracji.

4. Oznaczanie gatunków i liczenie osobników

6

1. Łoś (Alces alces).

2. Wodniczka (Acrocephalus paludicola).

3. Kulik wielki (Numenius arquata).

4. Przeplatka maturna (Euphydryas maturna)

Usuwanie niepożądanej roślinności wzdłuż Carskiej Drogi w Dolnym Basenie doliny Biebrzy

Selektywne usuwanie niepożądanej roślinności wzdłuż Carskiej Drogi na długości około 5 km w pasie o szerokości 5 m po obu stronach drogi – zakrzewienia gatunków innych niż pełniących istotne funkcje ekologiczne

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem2)

1

Ochrona ścisła

1. Oddziały - 8, 9 h - l, 12 a, b, 13 a, b, 14, 18, 19 a - d, 22, 23 a, 26 a, 29 - 32, 36, 37, 45, 46, 55 - 59, 64 - 68, 69 a - d, f, h, j - p, 70 - 93, 94 a - c, 95 - 101, 102 a - d, f - y, 103 a - d, 104, 106, 115 a - d, f - l, m, r, 124, 136, 137, 138 a, b, l – o, 141 - 147, 148 a - d, f - j, 153 a - d, f, i - o, 157 - 163, 170 - 178, 239, 240, 247, 248, 256 - 258, 265 - 267, 274 k, 275 a, b, i, k, m, 276 a - d, h - k, 290 l, m, n, 291 d, r, 293 – 296, 299 a, 300 a - k, m, n, s, u, 301 a - c, g, i, 302 a, f - h, 382 d, f, g, 383 f - k, 384 f - j, 389 b - d, f, g, i, l, 391 d, f, 392 g - m, 393 d, f, g, 394 d, g - j, 395 g, 400 c, d, f - n, 401 - 403, 404 a, c, d, f - i, 405 d, f - k, 406 c, d, f, 407 j, 409 a - d, f, 410 - 415, 416 a, b, d, f, g, 437 f, 438 d, 439 b, f, 449 c, f - l, 450 c, d, f - h, 451 – 460, 461 a, b, g, 462 d, f - h, 463 – 510.

2. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działki nr: 148/141, 149/145, 150/136, 151/139, 153/146, 154/149, 155/153, 156/137, 157/140, 160/150.

3. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna działki nr: 129, 173, 176, 900, 901, 902, 910, 911, 912, 920, 921, 922, 930, 931, 932, 940, 960, 961, 941cz3), 942cz, 956cz, 957cz.

4. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi, działki nr: 221, 2519, 2520, 2521, 2522, 2525, 2526, 2531, 2532, 2537, 2538, 2539, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2595, 2597, 2599, 2602, 2604, 2606, 2608, 2609, 2610, 2611, 2613, 2614, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2568cz, 2594cz, 2601cz, 2607cz, 2612cz.

5. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Brzeziny, działka nr: 2/2.

6. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny, działki nr: 74, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 55/2, 56/1, 57/1, 62/2, 64/2, 65/2, 66/2, 73/2, 89/1, 67/2cz, 68/2cz, 77cz, 78cz, 79cz, 80/1cz, 82cz.

7. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Dobarz, działki nr: 108cz., 109cz., 110cz.

8. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Laskowiec, działki nr: 493/199cz, 494/198, 495/197, 496/218, 497/217, 499/216, 500/215, 501/214, 502/213, 503/196, 504/195, 505/194, 506/193, 507/192, 508/191, 509/190, 510/189, 511/188cz, 512/187cz, 513/212, 514/211, 515/210, 516/209, 517/208, 518/207, 519/206, 520/205, 521/204, 522/203, 523/232, 524/231, 525/230, 526/229, 527/228, 528/227, 529/226, 530/225, 531/224, 532/243, 533/242, 534/241, 535/240, 536/239, 537/238, 538/248, 539/247, 540/246, 541/201, 542/219, 543/233, 544/220, 545/234, 546/221, 547/235, 548/244, 549/222, 550/236, 551/202, 552/223, 553/237, 554/245, 559/200, 559/200cz.

9. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działka nr 413cz.

10. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Szorce, działka nr: 95.

11. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Sojczynek, działka nr: 211cz., 220/1cz., 221/1cz., 222/1cz.

12. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Sośnia, działka nr: 220/2cz., 220/3 cz., 221/2cz.

7 494 ha

2

Ochrona czynna

1. Oddziały - 1 - 7, 9 a - d, f, g, 10, 11, 12 c, d, f - h, 13 c, 15, 16, 17 a - d, f, 19 f, 20, 21, 23 b - d, 24, 25, 26 b, 27 a - d, f, 28, 33, 34 d, f - i, m - o, 35, 38 - 44, 47 - 54, 60 - 63, 69 g, i, 94 d, f, 102 z, 103 f, g, 105, 107 - 114, 115 n - p, 116 a - f, i, k, l, 117 - 123, 125 a, d, h - l, 126 - 135, 138 c, d, f - k, p - u, 139, 140, 148 k - m, 149 - 152, 153 g, h, 154 - 156, 164 - 169, 179 - 230, 231 y, 233 p, t, w, 234 h - m, o, s, t, x, cx, dx, 235 - 238, 241 - 246, 249 - 255, 259 - 264, 268 - 273, 274 a - d, f - j, l, m, 275 c, d, f - h, j, l, 276 f, g, 277 - 289, 290 a - d, f - k, 291 a - c, f - i, k, o, p, 292, 297 298, 299 b - f, 300 l, o - r, t, 301 d - f, h, j, 302 b - d, i - o, 303 - 354, 355 d, j, o -t, w - z, ax, cx, dx, lx - ox, 356 - 377, 378 a - d, f, h, j, m, n, p - z, 379 - 381, 382 b, c, 383 a - d, l, m, 384 a - d, 385 - 388, 389 a, h, j, k, m, n, 390, 391 a - c, 392 a - d, f, 393 a - c, h, 394 a - c, f, 395 a - d, f, 396 - 399, 400 a, b, o, 404 b, 405 a - c, 406 a, 407 a - d, f - i, k - r, 408 a, b, d, f - i, 409 g, 416 c, h, 417, 418 b - d, f, i - l, n, o, 419 - 436, 437 a - d, 438 a - c, 439 a, c, d, g, 440 - 445, 446 a - d, f - h, k - y, 447, 448, 449 a, b, d, 450 a, b, 461 c, d, f, 462 a - c, 511 a, c, d, f, g, i, k - s, y, z, ax, bx.

2. Gmina Bargłów Kościelny, obręb ewidencyjny Łąki wsi Tajno Orzechówka, działki nr: 192, 194, 195, 197, 198, 200, 201.

3. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Kropiwno, działki nr: 247, 298, 299, 315, 320, 321, 324, 339, 340, 341, 342, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 355, 356, 361, 362, 363, 364, 367, 368, 373, 374, 375, 376, 379, 380, 387, 388, 389, 390, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 456, 708, 862, 872, 314/1, 314/2, 420/1, 472/1, 497/1, 505/1, 539/1, 575/1, 721/1, 762/1, 764/1, 770/1, 774/1, 800/1.

4. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Małowista, działki nr: 612, 615, 630, 631, 715, 795, 796, 804, 528/3, 620/1, 718/1, 724/1, 729/1, 740/1, 797/1.

5. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, działki nr: 4, 63, 65, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 90, 91, 284, 429, 435, 437, 438, 443, 447, 457, 460, 474, 477, 484, 491, 494, 497, 511, 513, 518, 519, 520, 521, 522, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 561, 562, 563, 580, 581, 586, 587, 595, 596, 597, 598, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 638, 647, 649, 650, 651, 14/1, 15/3, 17/8, 590/3, 590/4, 592/4.

26 145 ha

6. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Stara Kamienna, działki nr: 638, 639, 640, 645, 655, 656, 660, 672, 677, 680, 681, 682, 683, 701, 860, 884, 894, 902, 1006, 1007, 1016, 1017, 1028, 1036, 1071, 1072, 1074, 1076, 1079, 1081, 1083, 1086, 1253, 1264, 1269, 1278, 1281, 1284, 1289, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1304, 1326, 1004/1, 1005/1, 1038/1, 1039/1, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1053/1, 1062/1, 1068/1, 1291/1, 1355/1, 665/1.

7. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr: 2, 3, 32, 58, 62, 73, 82, 87, 89, 92, 75/1, 75/2, 98/2, 99/1, 99/2, 14/1, 30/1, 100/2, 115/4.

8. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działki nr: 146/135, 147/138, 151/139cz, 152/142, 153/146cz, 155/153cz, 157/140cz, 158/143, 159/147, 160/150cz, 161/151, 162/154cz, 163/144cz, 164/148, 165/152.

9. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Budne Żarnowo, działki nr: 269, 271, 277, 278, 279, 285, 286, 288, 33/2, 48/2, 49/2, 9/1, 9/12, 152/24, 152/37, 182/1, 182/2, 270/1, 280/1.

10. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Dawidowizna, działki nr: 333, 340, 348, 368, 1367, 1368, 1369, 1611, 1423/2, 319/2, 335/1, 335/2.

11. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Downary, działki nr: 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1359, 1360, 1361, 1363, 1367, 1370, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 19/1, 26/1.

12. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Klewianka, działki nr: 503, 695, 742, 814.

13. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Miasto Goniądz, działki nr: 21, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 53, 56, 61, 62, 63, 64, 86, 143, 145.

14. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki nr: 9, 14, 25, 34, 41, 68, 84, 85, 93, 94, 97, 104, 118, 123, 132, 137, 140, 162, 168, 174, 188, 204, 215, 217, 223, 234, 235, 239, 243, 250, 251, 255, 259, 282, 285, 291, 292, 299, 302, 313, 339, 341, 370, 371, 393, 400, 401, 405, 406, 417, 418, 438, 471, 472, 497, 505, 523, 543, 544, 552, 554, 557, 567, 572, 575, 595, 596, 601, 610, 658, 669, 670, 674, 681, 683, 699, 700, 705, 706, 711, 719, 720, 721, 731, 732, 733, 804, 810, 824, 832, 833, 895, 901, 938, 942, 954, 976, 1008, 1012, 1020, 1021, 1023, 1034, 1046, 1047, 1052, 1053, 1075, 1076, 1077, 1094, 1095, 1130, 1141, 1142, 1152, 1153, 1163, 1171, 1177, 1181, 1236, 1268, 1235/2, 797/1.

15. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działki nr: 59, 104, 122, 165, 172, 176, 189, 208, 212, 225, 240, 277, 278, 297, 310, 315.

16. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga Kropiewnica, działki nr: 157, 123/1, 123/2, 126/3, 126/6, 134/1, 139/5, 139/6, 139/7, 139/8, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/7, 148/1, 148/2, 165/6, 165/7, 174/10, 174/5, 179/2, 179/4, 181/1, 181/2, 182/2, 182/4.

17. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Olszowa Droga Za Twierdzą, działki nr: 22, 33, 48, 58, 87, 88, 103, 111, 112, 133, 157, 158, 167, 175, 182, 185, 191, 222, 290, 1376, 1377, 1378, 1324/2, 1324/3, 1345/6, 1345/9, 1348/1, 1348/2, 1348/5, 1348/6, 1350/2, 1350/4, 1352/1, 1352/2, 168/1, 168/3.

18. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr: 23, 26, 31, 32, 43, 44, 51, 52, 108, 123, 124, 127, 128, 132, 133, 155, 173, 186, 187, 188, 189, 197, 278, 279, 280, 284, 285, 290, 306, 307, 312, 313, 392, 832, 3/1, 3/2, 272/3, 275/5.

19. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Szafranki, działki nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7.

20. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka II, działki nr: 551, 552, 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5.

21. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki nr: 110, 111, 112, 133, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 159, 177, 224, 227, 256, 257, 258, 267, 289, 290, 304, 308, 311, 312, 316, 322, 323, 324, 328, 332, 335, 366, 385, 426, 443, 444, 464, 470, 475, 476, 477, 489, 492, 500, 508, 509, 517, 518, 521, 526, 537, 542, 551, 554, 560, 571, 602, 614, 629, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657, 674, 692, 695, 696, 698, 700, 706, 713, 714, 720, 727, 736, 755, 771, 777, 778, 779, 780, 791, 792, 803, 804, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 861, 862, 871, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940cz, 941cz, 942cz, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956cz, 957cz, 958, 959, 133/1, 133/2, 164/1, 164/2, 273/1, 815/1, 815/2, 816/1, 816/2.

22. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno I, działki nr: 12, 17, 20, 42, 44, 48, 50, 54, 73, 82, 85, 89, 106, 107, 108.

23. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno II, działka nr: 1.

24. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka I, działki nr: 263, 272, 549, 550, 252/1, 252/2, 287/1, 290/4, 290/7, 296/2, 298/1, 309/2, 309/6.

25. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Jaświły, działki nr: 370, 383, 428, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 364/1, 381/3, 393/1, 393/2, 394/2, 404/1, 404/4, 406/1, 412/2, 412/3, 426/5.

26. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Kalinówka Królewska, działki nr: 699, 713, 734, 742, 753, 754, 768, 706/1, 716/1, 716/2, 719/2.

27. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Klewianka, działki nr: 129, 538, 539, 540, 541, 121/1, 143/5, 143/6, 144/6, 145/3, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 444/1, 444/2, 454/1, 454/2, 465/1, 465/2, 502/2, 522/1, 522/2, 522/3, 525/1, 525/2, 534/1, 534/2, 534/3.

28. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Krasne Stare, działka nr: 8.

29. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – łąki różnych wsi, działki nr: 39, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 64, 65, 76, 77, 87, 99, 101, 106, 108, 109, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 163, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 207, 212, 213, 217, 218, 230, 231, 244, 249, 255, 270, 271, 323, 324, 335, 336, 427, 444, 445, 453, 455, 480, 482, 484, 488, 496, 497, 498, 507, 509, 510, 519, 524, 525, 546, 547, 548, 549, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 588, 597, 598, 599, 631, 636, 637, 639, 644, 645, 653, 668, 692, 709, 713, 714, 727, 728, 740, 755, 756, 757, 758, 767, 768, 777, 778, 794, 796, 798, 802, 803, 807, 808, 812, 813, 815, 819, 821, 822, 825, 830, 831, 832, 833, 842, 847, 848, 850, 852, 854, 855, 857, 858, 860, 880, 882, 889, 891, 1021, 1048, 1054, 1080, 1379, 1395, 1423, 1424, 1551, 1552, 1577, 1584, 1597, 1620, 1624, 1625, 1626, 1627, 1659,1671, 1673, 1674, 1681, 1698, 1729, 1734, 1741, 1783, 1931, 1950, 1954, 1960, 1964, 1966, 1983, 1990, 1991, 1992, 1996, 2020, 2022, 2025, 2026, 2040, 2041, 2051, 2136, 2172, 2280, 2343, 2379, 2410, 2416, 2422, 2434, 2439, 2445, 2448, 2449, 2467, 2481, 2487, 2523, 2524, 2527, 2528, 2529, 2530, 2533, 2534, 2535, 2536, 2540, 2541, 2542, 2543, 2554cz, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2568cz, 2594cz, 2596, 2598, 2600, 2601cz, 2603cz, 2605cz, 2607cz, 2612cz, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2796, 2797, 2798, 2397/1, 2397/2, 1375/1, 1579/3.

30. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – łąki/k Wólki Piasecznej, działki nr: 3, 5, 6, 1/2, 2/1.

31. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – Piwowary, działki nr: 217, 179/2, 180/2, 188/2, 195/3, 195/4.

32. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – Szaciły, działki nr: 4, 14, 27, 40, 43, 74, 80, 133, 135, 151, 160, 173, 541, 32/1, 62/2, 63/2, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 104/6, 104/8, 105/1, 105/2, 106/2, 106/4, 107/1, 107/2, 110/1, 115/1, 118/2, 124/1, 124/2.

33. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – Szpakowo, działki nr: 299, 355, 356, 290/2, 290/4, 293/1, 293/3, 311/1, 316/3.

34. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wroceń, działka nr: 247.

35. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Kapice, działki nr: 188, 204, 236, 243, 258, 260, 264, 265, 308, 315, 316, 321, 323, 618, 619, 622, 624, 625, 630, 631, 637, 648, 650, 661, 663, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 674, 675, 694, 695, 698, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 714, 717, 718, 721, 722, 725, 726, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 744, 745, 746, 747, 748, 369/1, 612/1, 613/1, 614/1, 636/2, 645/2.

36. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Sojczyn Grądowy, działki nr: 256, 264, 877, 885, 916, 1095, 158/2.

37. Gmina Grajewo, obręb ewidencyjny Sojczynek, działki nr: 211, 237, 238, 239, 244, 245, 220/1cz., 221/1cz., 222/1cz., 223/1, 224/1, 231/1, 235/2, 236/1, 242/2, 242/3, 243/1, 243/3, 246/1, 247/1, 249/2, 250/1, 251/1, 251/2, 252/1, 252/2, 253/2, 254/1, 255/1, 382/1.

38. Gmina Jaświły, obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działki nr: 128, 396, 433, 455, 456, 457, 458, 527, 548, 561, 574, 576, 605, 616, 398/1, 417/3, 418/1, 418/2, 549/2, 550/2.

39. Gmina Jaświły, obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działki nr: 3, 48, 86, 577, 578, 659, 749, 757, 774, 781, 799, 812, 834, 838, 840, 845, 856, 859, 860, 861, 867, 870, 871, 873, 879, 883, 896, 898, 921, 922, 925, 934, 47/1, 47/4, 74/1, 74/2, 21/3, 110/1, 110/2, 110/6, 110/8, 756/2.

40. Gmina Jaświły, obręb ewidencyjny Zabiele, działki nr: 970, 974, 976, 977, 1125.

41. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Chyliny, działka nr: 365/2.

42. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Mocarze, działka nr: 307.

43. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Pluty, działka nr: 468.

44. Gmina Jedwabne, obręb ewidencyjny Szostaki, działki nr: 181, 182.

45. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr: 18, 40, 41, 47, 51, 68, 75, 76, 85, 92, 107, 120, 405, 408, 412, 413, 490, 492, 494, 369/1, 369/2.

46. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr: 986, 988, 989, 990, 991, 996, 998, 999, 1043, 1044, 1045, 1051, 1052, 1053, 1054, 1057, 1063, 1073, 1081, 1086, 1089, 1104, 1105, 1107, 1111, 1118, 1127, 1130, 1133, 1134, 1136, 1137, 1139, 1140, 1146, 1157, 1158, 1162, 1169, 1170, 1264,1265, 1266, 1275, 1292, 1324, 1335, 1339, 1357, 1371, 1372, 1375, 1413, 1416, 1424, 1438, 1326/2, 1584/2, 351/1, 365/1, 365/2, 367/1, 368/1, 368/3, 368/4, 992/1, 992/2.

47. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Lipsk Miasto, działka nr: 172.

48. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Nowy Rogożyn, działki nr: 262, 275, 277, 278, 279, 355, 293/1.

49. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Rogożynek, działka nr: 411.

50. Gmina Lipsk, obręb ewidencyjny Stary Rogożyn, działki nr: 390, 540, 557, 558, 592, 621, 622.

51. Gmina Nowy Dwór, obręb ewidencyjny Chilmony, działki nr: 20.

52. Gmina Nowy Dwór, obręb ewidencyjny Koniuszki, działka nr: 54/7.

53. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Brychy, działki nr: 241, 321, 330, 349, 416, 425, 444, 503, 505, 662, 686, 689, 695, 706, 709.

54. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Klimaszewnica, działki nr: 611, 651, 657, 808, 814, 818, 830, 831, 842, 850, 858, 880, 881, 882, 917, 922, 961, 977, 1007, 1008, 1009, 1010, 1002/2, 609/1, 610/3, 664/3, 714/2, 809/2, 840/1, 841/2, 851/1, 851/2, 851/3, 853/1, 853/2, 857/3, 857/4, 883/3, 883/4, 883/5, 896/2, 899/4, 913/2, 916/1, 916/2, 958/1, 992/4.

55. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr: 21, 49, 72, 112, 133, 134, 140, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 205, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 414, 578, 579, 580, 581, 582, 605, 606, 617, 623, 624, 625, 633, 641, 648, 654, 659, 661, 677, 697, 708, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003,1004,1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1129, 1133, 1135, 1137, 1818, 1031/1, 1031/2, 117/1, 1522/2, 156/2, 203/1, 203/2, 203/3, 206/1, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 714/1, 714/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 786/1, 786/2, 839/1, 839/2, 841/1, 841/2.

56. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działki nr: 102, 125, 126, 127, 169, 233, 234, 376, 396, 401, 406, 429, 455, 461, 472, 480, 513, 626, 627, 628, 634, 637, 652, 729, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 751, 224/1, 651/2.

57. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Okrasin, działki nr: 391, 542, 768, 814, 815, 382/3, 397/1, 397/2, 400/4, 400/7, 411/1, 411/2, 453/1, 453/2, 463/1, 464/2, 541/1, 541/2, 558/3, 558/4, 754/2.

58. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Sośnia, działki nr: 143, 144, 145, 156, 158, 205, 206, 221, 379, 381, 383, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 220/2cz., 220/3cz., 221/2cz., 222/2, 224/4, 231/6, 246/2, 247/2, 247/3, 247/4, 251/3, 252/3, 252/4, 252/5, 252/6, 254/3, 255/2, 380/1, 380/2, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5, 382/6, 386/1, 386/2, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4.

59. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr: 317, 318, 341, 343, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399.

60. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Kuligi, działki nr: 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 274/2, 275/2, 276/2.

61. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Pieńczykowo, działki nr: 221/1, 221/2.

62. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Woznawieś, działki nr: 199/2.

63. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr: 12, 37, 39, 42, 43, 44, 48, 53, 55, 60, 61, 67, 71, 81, 83, 84, 91, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 123, 131, 133, 134, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 151, 152, 158, 160, 162, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 177, 178, 179, 182, 183, 189, 194, 198, 224, 225, 239, 251, 261, 262, 330, 429, 433, 439, 440, 461, 466, 467, 476, 478, 479, 485, 493, 497, 506, 515, 520, 576, 632, 642, 644, 652, 657, 663, 670, 673, 684, 691, 699, 749, 750, 751, 769, 773, 778, 788, 792, 793, 797, 798, 804, 817, 821, 822, 823, 869, 870, 871, 907, 911, 928, 929, 930, 934, 936, 939, 943, 944, 945, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1038, 1039, 1040, 1041, 1050, 1051, 1052, 1053, 1057, 1058, 1059, 1060,1070,1071, 1072, 1073, 1074, 1095, 1096, 1097, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1122, 1123, 1124, 1128, 1129, 1130, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1155, 1156, 1157, 1173, 1174, 1175, 1181, 1182, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1204, 1205, 1212, 1213, 1214, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1237, 1238, 1239, 1240, 1248, 1249, 1250, 1261, 1262, 1267, 1268, 1269, 1270, 1275, 1276, 1281, 1282, 1283, 1284, 1301, 1308, 1310, 1320, 1321, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1335, 1339, 1341, 1343, 1344, 1347, 1350, 1351, 1354, 1355, 1357, 1358, 1360, 1362, 1364, 1365, 1366, 1371, 1373, 1375, 1377, 1380, 1381, 1382, 1402, 1403, 1409, 1410, 1415, 1417, 1422, 1423, 1424, 1438, 1439, 1452, 1459, 1460, 1464, 1465, 1469, 1470, 1473, 1474, 1479, 1480, 1528, 1529, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1556, 1559, 1567, 1591, 1593, 1594, 1602, 1630, 1653, 1659, 1662, 1693, 1699, 1702, 1710, 1733, 1739, 1742, 1748, 1749, 1752, 1759, 1769, 1777, 2063, 2065, 2068, 2071, 2073, 2080, 2083, 2094, 2105, 2108, 2109, 2124, 2129, 2141, 2148, 2156, 2158, 2161, 2162, 2163, 2165, 2178, 2185, 2195, 2207, 2221, 2226, 2233, 2248, 2258, 2265, 2268, 2280, 2289, 2290, 2304, 2305, 2323, 2324, 2337, 2339, 2424, 2425, 2426, 2427, 2444, 2583, 2640, 2641, 2652, 2659, 2660, 2686, 2693, 2700, 2701, 2767, 2768, 2781, 2782, 2785, 2786, 2797, 2798, 2809, 2810, 2811, 2812, 2821, 2822, 2825, 2826, 2827, 2828, 2844,2845, 2848, 2850, 2854, 2863, 2867, 2870, 2871, 2874, 2875, 2879, 2894, 2898, 2899, 2903, 2906, 2910, 2915, 2918, 2922, 2933, 2934, 2935, 2937, 2943, 2946, 2947, 2956, 2957, 2960, 2965, 2968, 2969, 2972, 2975, 2978, 2980, 3054, 3063, 3066, 3095, 3109, 3111, 3116, 3118, 3119, 3126, 3157, 3218, 3240, 3251, 94/1, 94/2, 2580/1, 3031/1, 3031/3, 3363/2, 1089/1, 1090/1, 1091/1, 1167/1, 1168/1, 1169/1, 201/2, 207/1, 470/2, 975/1.

64. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Domuraty, działka nr: 119.

65. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Horodnianka, działki nr: 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529/2, 530/1.

66. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Karpowicze, działki nr: 29, 1/1.

67. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Podhorodnianka, działki nr: 416, 417, 415/2.

68. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Rutkowszczyzna, działki nr: 513, 514, 515, 516, 517, 518, 577, 601.

69. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Czarniewo, działki nr: 136, 137, 138, 40/24.

70. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Czarny Las, działki nr: 53, 54.

71. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr: 7, 10, 34, 35, 1/6, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, 6/41.

72. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr: 23, 32, 41, 45, 47, 66, 68, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 166, 168, 169, 184, 187, 196, 199, 203, 208, 212, 214, 215, 233, 239, 240, 244, 248, 250, 251, 260, 267, 272, 275, 278, 289, 292, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 405, 138/1, 138/2.

73. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działki nr: 47, 51, 79, 45/9, 50/14.

74. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jasionowo K. Krasnegoboru, działki nr: 421, 435, 436, 321/1.

75. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jaziewo, działki nr: 365, 371, 466, 484, 572, 574, 575, 576, 583, 584, 586, 587, 589, 670, 671, 672, 360/1.

76. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Kopytkowo, działki nr: 1, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 40, 42, 85, 92, 107, 133, 135, 136, 139, 140, 141, 148, 160, 49/1, 82/2, 82/3, 90/2, 139/1, 139/2, 139/3, 139/4.

77. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Krasnoborki, działki nr: 493, 539, 545, 136/3, 137/4, 180/2, 184/7.

78. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Kasnybór, działki nr: 575, 576, 577, 578, 579, 580, 601, 610, 612, 620, 629, 640, 641, 645, 652, 654, 658, 670, 686, 688, 689, 690, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 775, 794, 795, 796, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 813, 814, 815, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 435/2.

79. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Kunicha, działki nr: 5, 191, 152/4.

80. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Lipowo, działki nr: 177, 182.

81. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Mogilnica, działki nr: 136, 178, 187, 214, 215, 218, 219, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 460, 461, 485, 491, 601, 604, 606, 607, 608, 611, 613, 616, 617, 620, 622, 623, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 152/3, 152/4, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/1, 169/2, 175/1, 175/3, 176/3, 176/4, 195/1, 195/3, 195/4, 202/1, 202/2, 203/1, 203/2, 216/2, 226/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 478/4, 478/5, 496/1, 496/2, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 508/5, 508/6, 509/1, 509/2, 509/3.

82. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Ostrowie, działki nr: 293, 299, 301, 305, 337, 342, 351, 353, 355, 363, 383, 384, 390, 393, 397, 404, 541, 226/2, 300/1, 300/2, 326/1, 327/1, 364/2, 364/5, 401/1, 401/2.

83. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Polkowo, działki nr: 171, 172, 173, 176, 177, 178, 54/2, 55/2, 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7, 133/2, 140/1, 140/2.

84. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Sztabin, działki nr: 314, 1102.

85. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Wolne, działki nr: 112, 42/2, 42/4.

86. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy, działki nr: 2, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 32, 34, 50, 54, 57, 64, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 78, 80, 81, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 153, 168, 58/1, 58/2, 24/1, 25/2, 23/3, 25/4, 22/9, 107/34, 108/33, 109/32, 110/31, 112/30, 113/40, 114/39, 115/38, 116/37, 117/36, 118/35, 120/35, 121/44, 122/43, 123/42, 124/41, 125/41, 126/48, 127/47, 128/46, 129/45, 130/51cz, 131/50, 132/49, 133/49, 186/2.

87. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Jaskra, Dudki, Lewonie, działki nr: 11, 149, 195, 217, 144/5, 147/1, 150/4, 155/1, 155/2, 161/1.

88. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Budy, działki nr: 8, 11, 24, 28.

89. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Dzieżki, działki nr: 161, 179, 196, 151/3, 166/3, 166/6, 177/1, 186/3.

90. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Gugny, działki nr: 4, 20, 27, 28, 38.

91. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Jaskra, działki nr: 24/2.

92. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Kalinówka Królewska, działki nr: 103, 781, 829, 831, 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 779/3, 783/3, 785/3, 787/1, 800/1, 803/4, 803/6, 803/7, 820/2, 821/1.

93. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Kołodzież, działki nr: 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 132/2, 144/1, 144/2, 146/1, 146/2, 146/3, 146/5, 146/6, 147/1, 147/2, 147/3, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149/1, 149/2, 149/3, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 172/2, 172/4, 175/1, 175/10, 175/2, 175/3, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 176/1, 176/2.

94. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Krasne Małe, działki nr: 53/1, 53/2.

95. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Milewskie, działki nr: 671, 675, 691, 694, 696, 698, 699, 722, 724, 728, 738, 745, 755, 758, 771, 794.

96. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Nowiny Kasjerskie, działki nr: 120, 125, 126, 129, 138, 139, 127/2, 128/1.

97. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Potoczyzna, działki nr: 179, 178/1, 181/2, 197/4, 197/6, 198/3, 198/5, 207/4, 215/3.

98. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Przytulanka, Ciesze, działki nr: 42, 62, 339, 360, 362, 41/4, 43/1, 43/2, 60/1, 60/2, 61/3, 331/1, 341/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 352/5, 352/7, 361/1, 361/2.

99. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Rekle, działki nr: 54, 57, 61.

100. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Zalesie i Zucielec , działki nr: 111, 138, 144, 158, 164, 168, 174, 178, 183, 186, 188, 190, 256, 97/2, 106/2, 118/2, 120/3, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 145/2, 146/1, 147/3, 153/2, 155/2, 162/2, 163/2, 169/1, 173/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185/1, 185/2.

101. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy - dział Zofiówka, działki nr: 8, 9, 19, 20, 21, 43, 71, 97, 101, 124, 134, 149, 185, 271, 311, 334, 344, 367, 368, 369, 370, 371, 165/1, 207/1.

102. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Chojnowo, działka nr: 13.

103. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Giełczyn, działki nr: 1, 361, 368, 369, 970, 1193, 1199, 1244, 1252, 1263, 1265,1302,1303,1312, 1343, 1344, 1353, 1358, 1436, 1464, 1478, 1500, 1526, 1531, 1580, 1596, 1606, 1607, 1608, 1621, 1623, 1628, 1629, 1631, 1641, 1654, 1661, 1664, 1665, 1668, 1680, 1682, 1688, 1690, 1691, 1692, 1695, 1705, 1710, 1718, 1652/2, 1652/3.

104. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny, działki nr: 10, 13, 14, 32, 39, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 72, 77cz, 78cz, 79cz, 82cz, 86, 90, 91, 55/1, 56/2, 57/2, 62/1, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 67/2cz, 68/1, 68/2cz, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72/1, 72/2, 73/1, 80/1cz, 80/2, 81/1, 81/2cz, 89/2.

105. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gumny - dział Boguszewo, działki nr: 8, 29, 34, 47, 59, 73, 74, 76, 80, 45/2, 45/4, 65/1, 69/1, 2/1, 20/2., 106. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Guzy, Przytulanka, działki nr: 144, 145, 378, 120/2, 125/3, 133/2, 377/1, 380/1, 381/2, 388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 398/1, 398/2.

106. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Dobarz Ark. Nr 1, działki nr: 102, 103, 109, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 184/1, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 314/1, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, Ark. Nr 3, działki nr: 138/1, 139, 140, 141, 142, 148, 151/1, 154/1, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 167/2, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 213, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 254/1, 255, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 278, 294, 299, 303/1, 303/2, Ark. Nr 4, działki nr: 1, 10, 100, 101, 109/1, 109/2, 11, 120, 128, 129/1, 130, 131/1, 135/2, 136/2, 18, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 8, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, Ark. Nr 5, działki nr: 191/1, 191/2, 193/2, 196/3, 196/5, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 198, 199, 200/1, 200/2, 201/1, 235/1, 236/3, 236/4, 242/1, 245/2, 251, 256, 262/1, 266, 267, 270/1, 270/2, 274/1, 274/4, 277/2, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 279/3, 281/2, 283/2, 285, 291/4, 296, 300/1, 300/2, 303, 304, 305, 306, 307, Ark. Nr 9, działki nr: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108cz., 109cz., 110cz., 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

107. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Kalinówka Kościelna, działka nr: 165.

108. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Konopczyn, działki nr: 120, 123, 129, 134, 140, 143, 151, 156, 159, 121/1, 121/2, 136/1, 136/2, 141/1, 141/2, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 158/1, 158/2.

109. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny GUGNY-dział Krypno Kościelne, działki nr: 1570, 1571, 1572, 1574, 1576, 1577, 1581/3.

110. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Krypno Wielkie, działki nr: 413, 424, 431, 501, 403/4, 403/8, 414/1, 416/1, 416/2, 418/3, 419/1, 425/1, 425/2, 427/2, 427/4, 428/1, 428/4, 430/5, 432/2, 443/2, 445/2, 450/1, 464/3, 474/5, 484/2, 486/1, 486/2, 486/3, 486/4, 486/5, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2, 500/1.

111. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Niewiarowo, działki nr: 7, 8, 14, 22, 26, 28, 160.

112. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny-dział Zastocze, działki nr: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 27, 35, 36, 38, 42, 46, 53, 54, 55, 58, 59, 68, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 83, 87, 101, 102, 104, 105, 108, 110, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 142, 147, 151, 152, 156, 159, 167, 168, 169, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 202, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 226, 227, 230, 234, 238, 244, 248, 251, 254, 259, 267, 276, 277, 279, 282, 283, 285, 287, 290, 298, 299, 308, 310, 85/1, 1/1, 143/1, 143/2, 171/1, 187/1, 191/2, 280/3.

113. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Krynice, działki nr: 112/1, 112/11, 112/2, 112/3, 112/5, 112/7, 113/2, 129/2, 129/6.

114. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Laskowiec, działki nr: 493/199cz, 511/188cz, 512/187cz, 559/200cz.

115. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Nowa Wieś –Bagno Ławki, działki nr: 1, 54, 62, 63, 70, 71, 81, 87, 90, 93, 96, 105, 111, 118, 121, 129, 174, 181, 182, 183, 220, 221, 223, 235, 236, 239, 240, 241, 243, 251, 252, 254, 255, 256, 262, 274, 276, 284, 285, 286, 287, 289, 292, 293, 294, 296, 298, 312, 316, 318, 320, 321, 328, 336, 338, 341, 343, 349, 350, 351, 352, 354, 358, 361, 368, 370, 371, 374, 376, 387, 389, 390, 391, 395, 400, 401, 407, 408, 409, 410, 413cz, 419, 436, 448, 451, 456, 457, 459, 466, 467, 470, 472, 479, 486, 491, 492, 517, 526, 529, 530, 532, 537, 538, 539, 540, 545, 546, 547, 548, 549, 551, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 584, 586, 588, 589, 592, 594, 595, 601, 602, 607, 608, 611, 616, 618, 619, 620, 621, 626, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 642, 643, 645, 646, 647, 648, 651, 652, 654, 655, 656, 659, 660, 668, 669, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 677, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 701, 710, 711, 726, 727, 728, 732, 733, 737, 739, 743, 747, 749, 750, 751, 767, 771, 772, 775, 777, 779, 780, 783, 784, 786, 787, 790, 798, 813, 827, 828, 830, 832, 833, 837, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 848, 852, 853, 858, 867, 870, 871, 872, 875, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 912, 913, 917, 918, 921, 922, 923, 925, 927, 933, 935, 936, 939, 940, 941, 944, 947, 952, 955, 957, 959, 963, 969, 976, 977, 978, 979, 987, 989, 990, 994, 995, 996, 998, 1003, 1005, 1008, 1013,1014, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022, 1024, 1028, 1034, 1036, 1041, 1043, 1046, 1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 1058, 1060, 1062, 1066, 1072, 1074, 1078, 1080, 1082, 1085, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1097, 1099, 1101, 1105, 1111, 1113, 1120, 1131, 1133, 1135, 1140, 1144, 1150, 1154, 1155, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1186, 1188, 1189, 1191, 1193, 1194, 1195, 1196, 1208, 1211, 1213, 1216, 1221, 1223, 1225, 1251, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265, 1268, 1270, 1272, 1277, 1281, 1283, 1285, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,1292, 1293, 1294, 1296, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1311, 1312, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1324, 1326, 1328, 1336, 1337, 1338, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1369, 1371, 1373, 1379, 1388, 1389, 1396, 1410, 1417, 1425, 1435, 1452, 1454, 1459, 1464, 1466, 1484, 1499, 1502, 1503, 1504, 1505, 1517, 1518, 1521, 1522, 1524, 1529, 1531, 1540, 1541, 1547, 1553, 1554, 1559, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1582, 82/1, 88/1, 91/1, 94/1, 97/1, 107/1, 114/1, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1183/1, 1192/1, 1199/1, 120/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1230/1, 1236/1, 1242/1, 1247/1, 1264/1, 1274/1, 1357/1, 1368/1, 1469/1, 1473/1, 1477/1, 148/2, 173/1, 258/1, 261/1, 339/1, 377/1, 380/1, 404/1, 405/1, 405/7, 412/1, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 447/4, 485/1, 485/2, 503/3, 503/8, 503/9, 536/1, 565/1, 565/3, 565/7, 803/1, 808/1, 815/1, 824/1, 831/1.

116. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Szorce, działki nr: 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 79, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 402, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 467, 468, 470, 472, 474, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 1259, 1264, 1265, 63/1, 1267/1, 1269/1.

117. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Wilamówka, działka nr: 543.

118. Gmina Wizna, obręb ewidencyjny Sieburczyn, działka nr: 431

3

Ochrona krajobrazowa

1. Oddziały – 17 g, 19 g, 27g – i, 34 a – c, j, – 1, 116 g, h, j, 125 b, c, f, g, m – s, 291 i, j, 1 – n, 378 g, i, k, l, o, 408 c.

2. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Nowa Kamienna, działka nr: 509.

3. Gmina Dąbrowa Białostocka, obręb ewidencyjny Trzyrzeczki, działki nr: 153/146cz, 162/154cz, 163/144cz.

4. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Downary, działka nr: 1348.

5. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny M. Goniądz, działka nr: 170.

6. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działka nr: 957cz.

7. Gmina Goniądz, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – łąki Różnych Wsi, działki nr: 187, 2553cz, 2554cz, 2603cz, 2605cz.

8. Gmina Radziłów, obręb ewidencyjny Mścichy Łąki, działki nr: 98, 179, 245, 478.

9. Gmina Rajgród, obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr: 384, 65/3.

10. Gmina Suchowola, obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr: 62, 63, 66, 69, 72, 73, 74, 76, 85, 112, 116, 140, 640, 746, 763, 764, 794, 937, 938, 1007, 1008, 1009, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1161, 1162, 1179, 1180, 1254, 1255, 1256, 1296, 1314, 1318, 1386, 1472, 1628, 1668, 1708, 1747, 2107, 2110, 2197, 2203, 2208, 2217, 2232, 2250, 2272, 2278, 2281, 2284, 2959, 3219, 2278/1, 3098/1, 3206/1, 3206/2.

11. Gmina Sztabin, obręb ewidencyjny Jagłowo, działka nr: 24.

12. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Budy, działka nr: 130/51cz.

13. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Gugny, działka nr: 81/2cz.

14. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Laskowiec, działka nr: 99.

15. Gmina Trzcianne, obręb ewidencyjny Zubole, działka nr: 344.

16. Pozostałe działki ewidencyjne położone w granicach Parku nie wymienione w lp. 1, 2 i 3 niebędące w użytkowaniu wieczystym Parku

25 584 ha

 

1)Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie numeracji oddziałów z dnia 2.12.2002 r. i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych z dnia 20.10.2008 r.

2) Stan według ewidencji gruntów na 30.08.2014 r.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, REKREACYJNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach edukacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Obiekt edukacyjny „Las”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 1349, 1361, 1348

100

2

Obiekt edukacyjny „Kładka”, Terenowy Ośrodek Edukacyjny, obręb ewidencyjny Osowieć działki nr – 275/5, 173

100

3

Obiekt edukacyjny „Czerwone Bagno”, oddziały – 101, 145, 144

100

4

Obiekt edukacyjny „Wydmy”, oddziały – 189, 190

100

5

Obiekt edukacyjny „Brzeziny Kapickie”, obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działka nr – 957

50

6

Obiekt edukacyjny „Biały Grąd”, obręb ewidencyjny Mścichy, działka nr – 40

100

7

Obiekt edukacyjny „Barwik”, obręb ewidencyjny Budy, działka nr – 130/541, obręb ewidencyjny Gugny-Dział Dobarz, działki nr – 139, 140, 141

200

8

Obiekt edukacyjny „Długa Luka”, obręb ewidencyjny Szorce, działka nr – 27

50

9

Obiekt edukacyjny „Borek bartny”, oddział – 159

50

10

Obiekt edukacyjny „Grobla Honczarowska”, obręb ewidencyjny Nowa Wieś – Bagno Ławki, działka nr – 1569

100

11

Obiekt edukacyjny „Wokół Fortu IV”, oddziały – 329, 330, 331, 332, 337

150

12

Obiekt edukacyjny „Błota Biebrzańskie –Szuszalewo”, obręb ewidencyjny Jałowo, działki nr – 89, 490, 492, 494

50

13

Obiekt edukacyjny „Las i fortyfikacje”, oddziały –27, 23, 19, 22, 25, 26

100

14

Obiekt edukacyjny „Szlak historii i kultury Sośnia”, oddziały – 317, 318, 316, 322, 323, 324

100

15

Obiekt edukacyjny „Las w zasięgu ręki”, obręb ewidencyjny Downary, działki nr – 3, 1371/5

50

16

Obiekt edukacyjny „Wody Biebrzy”, obręb ewidencyjny Downary, działki nr - 1346 i 1347

25

17

Obiekt edukacyjny „Nowy Lipsk”, obręb Lipsk, działka nr 1182

50

 

II. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Punkt widokowy „Burzyn”, obręb ewidencyjny Burzyn, działka nr – 109/6

50

 

III. Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Osowiec – Twierdza, miejsce wypoczynku „Stary Most”, obręb ewidencyjny Downary, działka nr – 1347

100

2

Kąpielisko „Goniądz”, obręb ewidencyjny Goniądz Miasto, działka nr – 21

500

3

Kąpielisko „Dolistowo”, obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działka nr – 659

200

 

IV. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsce udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Rzeka Biebrza od płn. Granic Parku do mostu kolejowego w Osowcu wraz ze starorzeczami:

1) obręb ewidencyjny Rogożyn Nowy, działka nr 355,

2) obręb ewidencyjny Rogożyn Stary, działki nr 390, 592,

3) obręb ewidencyjny Rogożynek, działka nr 411,

4) obręb ewidencyjny Lipsk, działki nr 1169, 1326/2, 1584/2,

5) obręb ewidencyjny Lipsk Miasto, działka nr 172,

6) obręb ewidencyjny Ostrowie, działka nr – 541,

7) obręb ewidencyjny Krasnybór, działka nr 580,

8) obręb ewidencyjny Jasionowo k/Krasnegoboru, działka nr 421,

9) obręb ewidencyjny Wolne, działka nr 112,

10) obręb ewidencyjny Krasnoborki, działka nr 493,

11) obręb ewidencyjny Sztabin, działka nr 1102 część,

12) obręb ewidencyjny Czarniewo, działki nr 136, 137, 138,

13) obręb ewidencyjny Mogielnice, działki nr 649, 651, 653, 642, 645,

14) obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr 41, 47, 66, 68, 98, 103, 107,

15) obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr 34, 35,

16) obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działka nr 79,

17) obręb ewidencyjny Zabiele, działka nr 1125,

18) obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działka nr 659,

19) obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe,

20) działka nr 456, 128,

21) obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – łąki Różnych Wsi, działka nr 1659,

22) obręb ewidencyjny Wroceń, działka nr 247,

23) obręb ewidencyjny Dawidowizna, działka nr 1432/2,

24) obręb ewidencyjny Goniądz, działki nr 21, 22,

25) obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działka nr 385,

26) obręb ewidencyjny Szafranki, działka nr 1,

27) obręb ewidencyjny Downary, działka nr 1359,

28) obręb ewidencyjny Osowiec, działka nr 832 część

29) obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr 272/3, 404 – własność Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

500

2

Rzeka Biebrza od ujścia rzeki Wissy do rzeki Narwi:

1) obręb ewidencyjny Brychy, działka nr 706,

2) obręb ewidencyjny Pluty, działka nr 468,

3) obręb ewidencyjny Gugny – Dział Dobarz, działki nr 442, 445,

4) obręb ewidencyjny Nowa Wieś – Bagno Ławki, działki nr 1, 251, 312, 387,

5) obręb ewidencyjny Mocarze, działka nr 307,

6) obręb ewidencyjny Szostaki, działki nr 181, 182,

7) obręb ewidencyjny Giełczyn, działka nr 970,

8) obręb ewidencyjny Sieburczyn, działka nr 431

300

3

Rzeka Jegrznia od północnych granic Parku do mostu w Ciszewie:

1) obręb ewidencyjny Kuligi, działki nr 384, 386,

2) obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna – Łąki Różnych Wsi, działki nr 134, 2782,

3) obręb ewidencyjny Woźnawieś, działka nr 199/2

25

4

Kanał Rudzki od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy, obręb ewidencyjny Osowiec, działka nr 108

50

5

Rzeka Sidra od Kolonii Kropiwna do rzeki Biebrzy:

1) obręb ewidencyjny Ostrowie, działka nr 254,

2) obręb ewidencyjny Kropiwno, działka nr 872

50

6

Rzeka Brzozówka od Kolonii Karpowicze do rzeki Biebrzy:

1) obręb ewidencyjny Karpowicze, działki nr 1/1, 29,

2) obręb ewidencyjny Zabielę, działka nr 970

50

7

Rzeka Wissa od Kolonii łoje Awissa do rzeki Biebrzy:

1) obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr 581, 582, 1522/2,

2) Obręb ewidencyjny Brychy, działki nr 241, 662

50

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami, zgodnie z zarządzeniem nr 20/2002 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie numeracji oddziałów z dnia 2.12.2002 r. i zarządzeniem nr 16/2008 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie zmian w podziale powierzchniowym wydzieleń leśnych z dnia 20.10.2008 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »