| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W Księdze Systemu Kontroli Zarządczej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2011 r. Nr 1, poz. 9 oraz Dz. Urz. Min. Środ. z 2013 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt 3.2.2 otrzymuje brzmienie:

„3.2.2. Obsługę organizacyjną Zespołu ds. Kontroli Zarządczej prowadzi komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska, której na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska powierzono realizację zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej.”;

2) punkt 4.1.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1.1. Identyfikacja ryzyka w Ministerstwie Środowiska polega na ustaleniu występującego lub możliwego do wystąpienia ryzyka zagrażającego realizacji celów i zadań. Przyjęto, iż podstawą do budowania Rejestru Ryzyk są cele i zadania określone na podstawie Planu Działalności Ministra Środowiska oraz jednostkowych planów działalności komórek organizacyjnych.”;

3) punkt 4.1.3 otrzymuje brzmienie:

„4.1.3. Każdy Właściciel Ryzyka prowadzi własny Rejestr Ryzyk zgodnie z ustalonym formatem arkusza oceny systemu kontroli zarządczej lub z wykorzystaniem narzędzia informatycznego wspierającego koordynację systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Środowiska. Koordynatorzy ds. Ryzyka wspierają Właścicieli Ryzyka w opracowaniu rejestrów. Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej gromadzi otrzymane informacje i sporządza na tej podstawie dokument zawierający wszystkie informacje.”;

4) w punkcie 4.2.3 podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyniki oceny ryzyka wykonane przez Właścicieli Ryzyk przekazywane są do końca lutego każdego roku, do komórki organizacyjnejMinisterstwa Środowiska, której na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska powierzono realizację zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej,”;

5) w punkcie 4.2.3 podpunkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) komórka organizacyjna Ministerstwa Środowiska, której na podstawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska powierzono realizację zadań Ministra w zakresie kontroli zarządczej przedstawia Ministrowi Środowiska raz w roku, w terminie do 10 kwietnia, zbiorczą informację o stanie kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie której Minister Środowiska składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.”;

6) punkt 4.5.2 otrzymuje brzmienie:

„4.5.2. Osoba na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej zbiera oświadczenia o stanie kontroli zarządczej od poszczególnych Właścicieli Ryzyka oraz zobowiązanych kierowników jednostek podległych albo nadzorowanych przez Ministra, omawia podczas spotkania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej oraz przedstawia wraz ze zbiorczym Rejestrem Ryzyka Ministrowi Środowiska. Minister Środowiska na podstawie uzyskanych informacji za pośrednictwem osoby na Stanowisku ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej zawiera w oświadczeniu dane na temat ryzyk nieakceptowalnych, sposobu kontroli ryzyk oraz planowanych dalszych działań.”;

7) w punkcie 5 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

„Poniżej przedstawiono metodykę oceny ryzyka i mechanizmów kontroli w ramach SKZ w Ministerstwie Środowiska. Narzędziami wspierającymi ten proces są arkusze oceny systemu kontroli zarządczej oraz narzędzie informatyczne wspierające koordynację systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Środowiska.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Młodszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »