| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W załączniku nr 1 do załącznika do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. z 2014 r. poz. 39 i 53 oraz z 2015 r. poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed przystąpieniem do opracowania projektu, właściwa komórka dokonuje oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Oceny dokonuje się zgodnie z przyjętymi w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów „Wytycznymi do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”. Zakres dokonywania oceny właściwa komórka ustala w zależności od rodzaju oraz przedmiotu i zasięgu oddziaływania projektu.”;

2) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu uzgodnień wewnątrzresortowych, jednak najpóźniej na 3 dni przed planowanym przekazaniem projektu do Departamentu Prawnego, właściwa komórka przekazuje projekt wraz z wynikami uzgodnień Zespołowi w celu zaopiniowania testu regulacyjnego albo OSR. Przepis § 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy projekt jest zgodny z informacjami zawartymi w teście regulacyjnym lub OSR, a treść testu regulacyjnego lub OSR nie uległa w toku uzgodnień wewnątrzresortowych znaczącej zmianie merytorycznej względem wersji zaakceptowanej przez Zespół w trybie określonym w § 6 ust. 4, właściwa komórka może zdecydować o rezygnacji z przekazania projektu do Zespołu zgodnie z ust. 1.

1b. Projekt zaakceptowany przez Zespół albo projekt, o którym mowa w ust. 1a, właściwa komórka przekazuje wraz z wynikami uzgodnień do Departamentu Prawnego celem uzgodnienia:

1) pod względem zgodności z prawem – przypadku projektów założeń projektów ustaw;

2) pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej – w przypadku projektów aktów normatywnych.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zaakceptowaniu projektu przez Kierownictwo Resortu, właściwa komórka niezwłocznie przekazuje projekt do Departamentu Prawnego, który kieruje projekt na zewnątrz Ministerstwa, do konsultacji publicznych i opiniowania, w szczególności do podmiotów wskazanych w OSR, uwzględniając wytyczne, o których mowa w § 6 ust. 1.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »