| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Poleskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2016–2017.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych oraz amatorskiego połowu ryb, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Środowiska
z dnia 05.10.15 r. (poz. 71)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zmiany ilościowe i jakościowe zasobów wodnych

1. Wykonanie przetamowań lub piętrzeń, częściowe zasypanie rowów.

2. Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istniejących grobli, mnichów i innych urządzeń poprawiających gospodarowanie wodą.

3. Zrównoważone gospodarowanie wodą z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody, rolnictwa i społeczności lokalnej.

4. Okresowe kontrole jakości wód gruntowych w otoczeniu potencjalnych miejsc wypływów ścieków.

5. Propagowanie racjonalnej gospodarki rolnej – właściwe korzystanie z nawozów sztucznych, pestycydów i herbicydów (odpowiednia dawka i czas aplikowania)

2

Degradacja powierzchni gleby

Uregulowanie ruchu turystycznego na ścieżkach

3

Zaśmiecenie terenu, w szczególności pojawianie się dzikich składowisk odpadów

1. Kontrola i prewencyjna działalność Straży Parku.

2. Okresowe sprzątanie i wywóz odpadów z terenu Parku

4

Zmiany biocenotyczne w ekosystemach wodnych, polegające w szczególności na:

1) obniżeniu jakości parametrów fizyczno-chemicznych wody na skutek dopływu związków biogennych azotu i fosforu oraz innych związków chemicznych (biocydy, hormony) z obszarów rolnych i leśnych,

2) pogorszeniu warunków siedliskowych i zmianach w sieciach troficznych mogących wywołać zakwity cyjanobakterii na skutek niepoprawnej struktury gatunkowej ryb,

3) zmianach siedliskowych wywołanych zwiększoną dostawą związków humusowych ze zlewni na skutek przesuszenia siedlisk hydrogenicznych,

4) obniżeniu liczebności karasia pospolitego (Carassius carassius) i lina (Tinca tinca) na skutek konkurencji z sumikiem karłowatym (Ameiurus nebulosus) i karasiem srebrzystym (Carassius gibelio)

1. Propagowanie racjonalnej gospodarki rolnej – właściwe korzystanie z nawozów sztucznych, pestycydów i herbicydów (odpowiednia dawka i czas aplikowania).

2. Zachowanie lub tworzenie stref buforowych wzdłuż brzegów cieków i zbiorników, ograniczających dopływ powierzchniowy zanieczyszczeń.

3. Regulacja stosunków wodnych – przeciwdziałanie obniżaniu poziomu wód w siedliskach hydrogenicznych.

4. Systematyczne selektywne odłowy gatunków niepożądanych i niewprowadzanie do ekosystemów wodnych gatunków obcych – sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus), karaś srebrzysty (Carassius gibelio), karp (Cyprinus carpio), amur biały (Ctenopharyngodon idella).

5. Zarybianie szczupakiem (Esox Lucius) i linem (Tinca tinca)

5

Niestabilność ekosystemów leśnych w wyniku niezgodności istniejącego składu gatunkowego drzewostanów w odniesieniu do potencjalnego zespołu roślinnego

1. Stopniowa przebudowa zniekształconych drzewostanów przez spontaniczne wkraczanie gatunków typowych dla zbiorowiska naturalnego.

2. Przebudowa zniekształconych drzewostanów przez zastosowanie zaplanowanych zabiegów ochronnych w ramach ochrony czynnej stabilizującej, renaturyzacyjnej i rekonstrukcyjnej, mających na celu:

1) regulację składu gatunkowego i struktury drzewostanów,

2) usuwanie gatunków obcych i niezgodnych z siedliskiem,

3) odsłonięcie podrostu złożonego z gatunków docelowych,

4) wprowadzanie podsadzeń gatunkami drzew i krzewów zgodnymi z potencjalną roślinnością naturalną

6

Występowanie gatunków drzew i krzewów obcych, zagrażające w szczególności:

1) grądom środkowoeuropejskim i subkontynentalnym (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),

2) borom i lasom bagiennym (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowym bagiennym lasom borealnym

1. Ograniczenie występowania:

1) klonu jesionolistnego (Acer negundo),

2) czeremchy amerykańskiej (Padus serotina),

3) sosny Banksa (Pinus banksiana),

4) dębu czerwonego (Quercus rubra),

5) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia).

2. Usuwanie gatunków obcych, niezgodnych z potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym, w ramach zaplanowanych zabiegów ochrony czynnej stabilizującej, renaturyzacyjnej, rekonstrukcyjnej

7

Przesuszenie leśnych siedlisk bagiennych i wilgotnych

Renaturyzacja stosunków hydrologicznych w obrębie siedlisk hydrogenicznych i semihydrogenicznych

 

8

Obniżenie naturalnej odporności ekosystemów leśnych na działanie czynników biotycznych i abiotycznych – szkodliwe owady, grzyby pasożytnicze, silne wiatry powalające drzewa

1. Zwiększenie odporności ekosystemów leśnych na czynniki szkodotwórcze przez przywracanie składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów zgodnej z potencjalnym zbiorowiskiem roślinnym na drodze naturalnych procesów oraz zabiegów renaturalizacyjnych.

2. Usuwanie drzew osłabionych zagrażających trwałości lasu.

3. Dolesianie luk i przerzedzeń gatunkami drzew i krzewów zgodnymi z potencjalną roślinnością naturalną

 

9

Zbyt mała ilość martwej materii organicznej w przypadku siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Pozostawianie martwych drzew i zamierających do całkowitego ich rozkładu

 

10

Zarastanie torfowisk oraz wrzosowisk drzewami i krzewami, zagrażające w szczególności:

1) torfowiskom zasadowym,

2) torfowiskom nakredowym (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis),

3) torfowiskom przejściowym i trzęsawiskom (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),

4) obniżeniom na podłożu torfowym z roślinnością ze związku (Rhynchosporion),

5) suchym wrzosowiskom,

6) haczykowcowi błyszczącemu (Hamatocaulis vernicosus)

Usuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z wybranych fragmentów torfowisk i wrzosowisk

 

11

Zarastanie łąk, pastwisk, torfowisk, muraw bliźniczkowych niepożądanymi gatunkami roślin zagrażające w szczególności:

1) ciepłolubnym, śródlądowym murawom napiaskowym (Koelerion glaucae),

2) górskim i niżowym murawom bliźniczkowym (Nardion – płaty bogate florystycznie),

3) zmiennowilgotnym łąkom trzęślicowym (Molinion),

4) niżowym i górskim świeżym łąkom użytkowanym ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),

5) starodubowi łąkowemu (Angelica palustri),

6) derkaczowi (Crex crex),

7) orlikowi krzykliwemu (Aquila pomarina),

8) dubeltowi (Galinago media),

9) wodniczce (Acrocephalus paludicola),

10) cietrzewiowi (Tetrao tetrix)

1. Koszenie oraz wypas łąk i pastwisk.

2. Koszenie torfowisk.

3. Usuwanie gatunków inwazyjnych:

1) niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora),

2) niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera),

3) rdestowca (Reynourtia spp.),

4) róży pomarszczonej (Rosa rugosa),

5) nawłoci (Solidago gigantea, S. canadensis),

6) gatunków z rodzaju Aster spp.,

7) przegorzanu kulistego (Echinops sphaerocephalus),

8) rudbekii nagiej (Rudbeckia laciniata),

9) słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus)

 

12

Zarastanie i zmniejszanie się różnorodności biologicznej agrocenoz na ugorujących gruntach ornych

Ekstensywna uprawa lub koszenie gruntów ornych

13

Zmniejszanie się liczebności populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) i żółwia błotnego (Emys orbicularis) związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków w latach ubiegłych

1. Zabezpieczenie gniazd żółwia błotnego (Emys orbicularis).

2. Hodowla młodych.

3. Ocena stanu liczebności.

4. Poprawa warunków bytowania przez:

1) likwidację krzewów z miejsc stałego przebywania cietrzewia (Tetrao tetrix) i żółwia błotnego (Emys orbicularis) oraz ich ekstensywne użytkowanie kośne lub pasterskie,

2) tworzenie siedlisk zastępczych dla żółwia błotnego (Emys orbicularis).

5. Ograniczenie liczebności populacji lisów (Vulpes vulpes) i jenotów (Nyctereutesprocyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm.).

6. Wykupy gruntów będących miejscami stałego bytowania cietrzewia (Tetrao tetrix) i żółwia błotnego (Emys orbicularis).

7. Tworzenie stref ochrony ostoi tych gatunków

14

Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla przeplatka aurinia
(Euphydryas aurinia) niepożądanymi gatunkami roślin oraz niszczenie oprzędów z gąsienicami podczas koszenia

Koszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem łąkowym (Succisa pratensis), będącym rośliną żywicielską gąsienic przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia)

15

Ocienienie i zarastanie stanowisk obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus)ilipiennika Loesela (Liparis loeselii)

Odtworzenie siedlisk przez wycinanie krzewów i podrostu drzew

16

Brak czynników zapylających wierzbę borówkolistną (Salix myrtilloides) i wierzbę lapońską (Salix lapponum)

Wprowadzenie osobników męskich wierzby borówkolistnej (Salix myrtilloides) i wierzby lapońskiej (Salix lapponum) w pobliżu istniejących stanowisk

17

Szkody w uprawach rolnych i leśnych powodowane przez zwierzęta leśne:

1) jelenie (Cervus elaphus),

2) sarny (Capreolus capreolus),

3) dziki (Sus strofa),

4) łosie (Alces alces)

1. Zabezpieczanie mechaniczne upraw leśnych przed uszkodzeniami.

2. Ograniczenie liczebności populacji jelenia (Cervus elaphus), sarny (Capreolus capreolus) i dzika(Sus strofa), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.

3. Wykładanie środków odstraszających zwierzęta

18

Pojawienie się obcych gatunków -jenota (Nyctereutes procyonoidesji norki amerykańskiej (Mustela vison)omz zwiększenie populacji lisa (Vulpes vulpes), zagrażające w szczególności:

1) bąkowi (Botaurus stellaris),

2) bączkowi (Ixobrychus minutus),

3) czapli białej (Egretta alba),

4) podgorzałce (Aythya nyroca),

5) trzmielojadowi (Pernis apivorus),

6) błotniakowi łąkowemu (Cirus pygargus)

7) jarząbkowi (Bonasa Banasia),

8) kropiatce (Porzana porzana),

9) zielonce (Porzana parva),

10) derkaczowi (Crex crex),

11) żurawiowi (Grus grus),

12) dubeltowi (Galliniago media),

13) rycykowi (Limosa limosa),

14) rybitwie rzecznej (Sterna hirundo),

15) rybitwie białowąsej (Chlidonias hybridus),

16) rybitwie czarnej (Chlidonias Niger),

17) rybitwie białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus),

18) puchaczowi (Bubo bubo),

19) uszatce błotnej (Asio flammeus),

20) lelkowi (Caprimulgus europaeus),

21) zimorodkowi (Alcedo atthis),

22) lerce (Lullula arboreta),

23) podróżniczkowi (Luscinia svecica),

24) cietrzewiowi (Tetrao tetrix)

Ograniczenie liczebności populacji jenota (Nyctereutes procyonoides), norki amerykańskiej (Mustela visom ) i lisa (Vulpes vulpes), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

19

Kolizje pojazdów ze zwierzętami, w szczególności rozjeżdżanie płazów

1. Ustawianie tablic i znaków ostrzegawczych przy drogach, w tym ograniczających prędkość.

2. Budowa systemów płotków i przepustów pod drogami, w miejscach intensywnej wędrówki płazów.

3. Przenoszenie płazów przez drogi.

4. Ochrona struktury i przepustowości korytarzy ekologicznych

20

Grunty prywatne w granicach Parku

Systematyczne wykupy gruntów prywatnych w ekosystemach nieleśnych lądowych i leśnych

21

Niszczenie przez kolekcjonerów populacji rzadkich gatunków, w szczególności:

1) jelonka rogacza (Lucanus cervus),

2) przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia),

3) czerwończyka nieparka (Lycaena dispar),

4) modraszka nausitous (Phengaris (Maculinea) nausithous),

5) modraszka telejus (Phengaris (Maculinea) teleius),

6) czerwończyka fioletka (Lycaena helle)

1. Kontrola i prewencyjna działalność Straży Parku.

2. Organizacja szkoleń dla pracowników Parku oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Leśnej i pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną gatunkową

22

Zanikanie tradycyjnych, wiejskich ogrodów przydomowych i sadów, wraz z charakterystycznymi dla regionu układami przestrzennymi oraz gatunkami i odmianami roślin

1. Współpraca z samorządami terytorialnymi na rzecz ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, promocji i zrównoważonego rozwoju regionu.

2. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.

3. Opracowanie i promowanie stosowania wzornika ogrodów przydomowych

23

Zanikanie cech architektury regionalnej, na rzecz zunifikowanych form zabudowy

1. Systematyczna współpraca z samorządami gmin, lokalnymi przedsiębiorstwami oraz szkołami w zakresie poprawy stanu środowiska, ładu przestrzennego i estetyki krajobrazu.

2. Promocja regionu w skali krajowej i międzynarodowej.

3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.

4. Opracowanie i promowanie stosowania wzornika zabudowy regionalnej.

5. Działanie na rzecz wprowadzania bardziej szczegółowych zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie cech architektury regionalnej

24

Niszczenie różnorodności biologicznej i krajobrazowej agrocenoz, likwidacja tradycyjnych układów przestrzennych gruntów rolnych

1. Systematyczna współpraca z samorządami gmin, lokalnymi przedsiębiorstwami oraz szkołami w zakresie poprawy stanu środowiska, ładu przestrzennego i estetyki krajobrazu.

2. Promocja regionu w skali krajowej i międzynarodowej.

3. Edukacja ekologiczna i krajobrazowa społeczeństwa

25

Pogarszanie się stanu obiektów dziedzictwa kulturowego

1. Remonty obiektów zabytkowych.

2. Zabezpieczenie stanowisk archeologicznych przed nieuprawnioną eksploracją.

3. Działania edukacyjne zmierzające do podtrzymania i kształtowania świadomości społeczności lokalnych, poczucia tożsamości i odpowiedzialności za dobra kultury materialnej i niematerialnej.

4. Zachowanie tradycyjnego nazewnictwa obiektów kultury materialnej.

5. Współpraca ze służbami konserwatorskimi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie poprawy stanu obiektów dziedzictwa kulturowego

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów w lasach Parku

1. Wykładanie pułapek na owady.

2. Korowanie drewna zasiedlonego przez szkodliwe owady.

3. Usuwanie wybranych drzew zasiedlonych przez szkodliwe owady

2

Eutrofizacja wód prowadząca do niekorzystnych zmian w składzie flory i fauny Parku

1. Retencjonowanie wód miejscowych.

2. Preferowanie drzew i krzewów iglastych mających właściwości deutrofizacyjne w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych.

3. Tworzenie korzystnych warunków do wzrostu procesów torfotwórczych.

4. Minimalizowanie możliwości przedostawania się nadmiernej ilości biogenów do wód Parku przez utrzymanie grobli, przetamowań i częściowe zasypywanie rowów

3

Zmniejszanie dopływu wody do stawów, spowodowane zarastaniem i zamulaniem rowów doprowadzających

Ręczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do stawów

4

Zubożenie liczebności oraz zmiany struktury ichtiofauny w wyniku powstawania zimowego zjawiska przyduchy (odtlenienie wody pod lodem) związanego z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi

Doraźna poprawa warunków tlenowych przez wiercenie przerębli

5

Zagrożenie pożarowe

1. Profilaktyka przeciwpożarowa - prowadzenie edukacji przeciwpożarowej.

2. Patrolowanie i obserwowanie terenu w celu wykrywania pożarów we wczesnym stadium ich rozwoju.

3. Utrzymywanie właściwego stanu dojazdów pożarowych.

4. Utrzymanie łączności przeciwpożarowej z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz z punktami alarmowo-dyspozycyjnymi z przylegających nadleśnictw.

5. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd pojazdów do lasu.

6. Coroczne aktualizowanie dokumentu „Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lasu”

6

Wydeptywanie roślinności i zaśmiecanie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych poprowadzonych wśród torfowisk i lasów oraz na pozostałych miejscach udostępnionych

1. Wykonanie nowych oraz remont istniejących obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

2. Porządkowanie obszarów udostępnionych.

3. Systematyczne kontrole terenu Parku.

4. Działania edukacyjne w zakresie zachowań minimalizujących negatywne oddziaływanie na przyrodę

7

Kłusownictwo, kradzieże drewna, nielegalne pozyskiwanie płodów runa leśnego i surowców zielarskich

1. Udostępnianie i rozpowszechnienie informacji o przepisach obowiązujących w Parku.

2. Patrolowanie zagrożonych obszarów i obiektów Parku.

3. Usuwanie urządzeń kłusowniczych.

4. Współpraca z Policją, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, samorządami lokalnymi oraz lokalnymi organizacjami turystycznymi w zakresie prewencji.

5. Szkolenie pracowników Parku i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz funkcjonariuszy Policji w zakresie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, flory i fauny objętych ochroną oraz obowiązującego prawa

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zmiany ilościowe i jakościowe zasobów wodnych, w szczególności polegające na:

1) obniżeniu zwierciadła wód podziemnych w wyniku:

a) działalności górniczej kopalni węgla kamiennego w Bogdance, eksploatacji ujęć wody podziemnej oraz eksploatacji złóż torfu,

b) zmiany kierunku przepływu wód w wyniku działalności górniczej kopalni węgla kamiennego w Bogdance,

2) pogorszeniu jakości wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku zanieczyszczeń pochodzących z szamb i nielegalnych składowisk odpadów oraz w wyniku nadmiernego dopływu substancji biogennych

1. Stały monitoring ilościowy i jakościowy zasobów wodnych w rejonie Parku.

2. Egzekwowanie obowiązujących zasad ochrony środowiska.

3. Działanie na rzecz zrównoważonego gospodarowania wodą w zlewniach całego regionu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, północnej części Pagórów Chełmskich i Garbu Włodawskiego.

4. Działanie na rzecz odstąpienia od planów eksploatacji węgla kamiennego w bezpośrednim sąsiedztwie Parku.

5. Działanie na rzecz uzależnienia zgody na eksploatację torfów od wyników oceny wpływu na środowisko, w tym stosunki wodne Parku.

6. Promowanie nowoczesnych technologii w gospodarstwach oraz oszczędności wody.

7. Propagowanie racjonalnej gospodarki rolnej -właściwe korzystanie z nawozów sztucznych, pestycydów i herbicydów (odpowiednia dawka i czas aplikowania).

8. Okresowe kontrole jakości wód gruntowych w otoczeniu potencjalnych miejsc wypływów ścieków (punktowych i liniowych)

2

Zmiany biocenotyczne w ekosystemach wodnych, w szczególności polegające na obniżeniu jakości parametrów fizyczno-chemicznych wody na skutek dopływu związków biogennych (azotu i fosforu) oraz innych związków chemicznych (biocydy, hormony) z oczyszczalni ścieków oraz obszarów rolnych i leśnych położonych wokół Parku, a także za pośrednictwem Kanału Wieprz-Krzna

1. Działanie na rzecz stosowania możliwie najnowocześniejszych i najskuteczniejszych technologii oczyszczania ścieków, umożliwiających uzyskanie znacznie lepszych parametrów niż zakładają obowiązujące normy.

2. Propagowanie racjonalnej gospodarki rolnej -właściwe korzystanie z nawozów sztucznych, pestycydów i herbicydów (odpowiednia dawka i czas aplikowania).

3. Monitorowanie jakości wód dopływających zasilających obszar Parku

3

Zaburzenia struktury i funkcji biocenoz wodnych wywołane zmianami klimatycznymi polegające w szczególności na:

1) silnych fluktuacjach zasilania opadowego,

2) zmianach chemizmu wód, pojawianiu się gatunków obcych,

3) zmianach tempa obiegu wody, zmianach klimatu świetlnego w zbiornikach wodnych,

4) zmianach w sieciach troficznych w związku ze zwiększoną dostawą rozpuszczonej materii organicznej

1. Brak możliwości eliminacji zagrożenia.

2. Ograniczanie wpływu zagrożenia przez:

1) retencjonowanie wód w jeziorach,

2) spłycenie rowów odwadniających oraz utrzymywanie piętrzeń na rzekach – stałych lub okresowych

 

4

Prace melioracyjne realizowane w sąsiedztwie Parku, skutkujące zmianą stosunków wodnych na obszarach chronionych, w tym obniżeniem poziomu wód gruntowych lub eutrofizacją środowiska

1. Utrzymanie właściwego poziomu i dobrego stanu wód powierzchniowych w otulinie Parku.

2. Działanie na rzecz zabezpieczenia przed osuszeniem terenów podmokłych hydrograficznie powiązanych z terenem Parku

 

5

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich wycinkowy charakter

Współpraca Parku z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju i poprawy jakości systemu opracowań planistycznych obejmujących obszar Parku i i ego otuliny

 

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków

1

Zmiany ilościowe i jakościowe zasobów wodnych, w szczególności polegające na:

1) obniżeniu się zwierciadła wody podziemnej oraz zmiany kierunku przepływu wód w wyniku działalności planowanych w rejonie Parku nowych kopalni węgla kamiennego oraz miejsc eksploatacji gazu łupkowego,

2) obniżeniu się zwierciadła wód podziemnych na skutek eksploatacji nowych ujęć wody podziemnej,

3) pogorszeniu się jakości wód powierzchniowych w wyniku dostawania się do wód zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzących z planowanej elektrowni w okolicach Łęcznej

1. Ustalenie z jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych rozwiązań problemów środowiskowych badanego terenu.

2. Egzekwowanie obowiązujących zasad ochrony środowiska.

3. Działanie na rzecz odstąpienia od planów eksploatacji węgla kamiennego i gazu łupkowego w sąsiedztwie Parku

2

Pożary lasów

Współpraca z nadleśnictwami w otulinie Parku w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3

Zanieczyszczenie powietrza

1. Wykorzystanie najnowszych technik oczyszczenia gazów i wyłapywania pyłów.

2. Propagowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

3. Działanie na rzecz ograniczania ruchu pojazdów spalinowych na terenie Parku

4

Pojawienie się szopa pracza (Procyon lotor) zagrażające w szczególności:

1) bąkowi (Botaurus stellaris),

2) bączkowi (Ixobrychus minutus),

3) czapli białej (Egretta alba),

4) podgorzałce (Aythya nyroca),

5) trzmielojadowi (Pernis apivorus),

6) błotniakowi łąkowemu (Circus pygargus),

7) jarząbkowi (Bonasa Banasia),

8) kropiatce (Porzana porzana),

9) zielonce (Porzana parva),

10) derkaczowi (Crex erex),

11) żurawiowi (Grus grus),

12) dubeltowi (Gallinago media),

13) rycykowi (Limosa limosa),

14) rybitwie rzecznej (Sterna hirundo),

15) rybitwie białowąsej (Chlidonias hybridus),

16) rybitwie czarnej (Chlidonias Niger),

17) rybitwie białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus),

18) puchaczowi (Bubo bubo),

19) uszatce błotnej (Asio flammeus),

20) lelkowi (Caprimulgus europaeus),

21) zimorodkowi (Alcedo atthis),

22) lerce (Lullula arboreta),

23) podróżniczkowi (Luscinia svecica),

24) cietrzewiowi (Tetrao tetrix)

Ograniczenie liczebności populacji szopa pracza (Procyon lotor), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

 

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca mniejszego (Tomicus minor), cetyńca większego (Tomicus piniperda) oraz korowanie tych drzew w drzewostanach sosnowych

380 sztuk

Obszary ochrony czynnej

2

1. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady oraz grzyby.

2. Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w litych drzewostanach sosnowych sztucznego pochodzenia

Według potrzeb

Obszary ochrony czynnej

3

Obserwowanie występowania brudnicy mniszki (Lymantria monacha) na wywieszonych pułapkach zapachowych (feromonowych)

140 sztuk

Obszary ochrony czynnej

4

Kontrolne poszukiwania na stałych powierzchniach próbnych owadów szkodliwych dla sosny (Pinus L.)

88 prób

Obszary ochrony czynnej

5

Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki leśnej

30 prób

Oddział 159s

6

Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży wczesnych polegające na regulacji składu gatunkowego i struktury wiekowej w drzewostanach fazy dorastania

30,37ha

Oddziały – 17b, c, g, j, 37fx, 58d, 78h, 145dx, 190rx, 369h, i, 370i, 371k, 371m, o, p, 373f, g, h,

7

Cięcia stabilizujące – utrzymanie obecnej struktury gatunkowej, utrzymanie stabilności drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym z potencjalną roślinnością naturalną

67,86ha

Oddziały – 15d, w, x, y, 17f, 32bx, ex, 47a, 59l, 77k, o, 104a, 109h, n, t, 110p, 137j, 143n, 145c, i, p, 161d, m, n, 190sx, 191i, 197b, ex, fx, mx, 198j, l, ax, 304b, 362n, 372f

8

Cięcia rekonstrukcyjne związane z przebudową drzewostanów w celu przekształcenia ich składu gatunkowego na bliższy naturalnemu

0,63 ha

Oddział 53g

9

Cięcia pielęgnacyjne o charakterze trzebieży późnych polegające na regulacji składu gatunkowego i struktury wiekowej w drzewostanach fazy optymalnej

136,43 ha

Oddziały – 15c, 17p, r, y, 19a, b, 37bx, gx, lx, tx, t, x, 58f, j, n, 78g, 91rx, 93h, 94m, 102i, 103d, f, h, 104c, 137n, 142o, 144j, 145i, 158g, 160g, h, 168d, 169d, 170h, 190ix, jx, lx, mx, nx, ox, px, tx, 193k, m, 197d, g, i, p, s, w, 201a, 204a, 206b, 207a, 255h, i, j, 361cx, 371n, r, 372c,

10

Przygotowanie podłoża do podsadzeń w celu polepszenia warunków świetlnych i wilgotnościowych w miejscach wprowadzania podsadzeń

1,47 ha

Oddziały – 18g, 37ox, 54a, 78f, 204a, 214a, 215k

 

11

Hodowla materiału sadzeniowego drzew i krzewów w szkółce

1,63 ha

Oddział 159s

 

12

Podsadzenia gatunków właściwych leśnym zbiorowiskom naturalnej roślinności potencjalnej (wprowadzanie podsadzeń, dolesienia luk i przerzedzeń, poprawki i uzupełnienia)

5,11 ha

Oddziały – 2r, 18g, 32t, 37d, g, ox, 54a, 74o, 77m, o, 78f, l, 102k, 142o, 143n, 169b, 183i, 188j, 198oy, rx, 204a, 206c, d, 214a, 215k, 220b, 232i, 305b, 359h, i, k

 

13

Ograniczenie występowania gatunków obcego pochodzenia:

1) dąb czerwony (Quercus rubra),

2) czeremcha amerykańska (Padus serotina),

3) robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),

4) klon jesionolistny (Acer negundo)

111,57 ha

Oddziały – 37d, g, r, t, x, bx – dx, gx, lx, mx, nx – rx, tx, zx, 194d, h, i, 200m, 204f, h, 206b, c, 207a, 213a, 214a, 220b, c, 243a, 302c, z, 303c, 304b, 305b, 306b, w, 307w, 315c, j,

 

14

Cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń wczesnych – zabiegi pielęgnacyjne upraw oraz w odnowieniach naturalnych polegające na regulowaniu składu gatunkowego odnowienia do okresu uzyskania zwarcia przez uprawę

1,51 ha

Oddziały – 143b, d, 159f, 161o, 220b

 

15

Cięcia pielęgnacyjne o charakterze czyszczeń późnych – zabiegi pielęgnacyjne młodników, podrostów mające za zadanie utrzymanie składu docelowego gatunkowego

1,25 ha

Oddziały – 135r, 159f, 200dx

 

16

Pielęgnacja podsadzeń i istniejących odnowień naturalnych

44,62 ha

Oddziały – 2k, r, 9p, r, 19c, d, j, 28d, g, 32t, 37d, g, ox, 51g, p, 53f, 54a, 73d, 74g, o, gx, fx, 77m, o, 78f, 1, 86f, 93o, p, 102k, 142o, 143n, 159b, 168b, 169b, g, 183i, 188bx, 202a, 204a, 206c, d, 214a, 215k, 220b, 232i, 359b, h, i, k,

 

17

Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych

2520 m

Oddziały – 33a, c, h, j, 60g, 71kx, 161r, 200i, k, l, m, n, p, t, 204c, 205a, b, 255g, 345a

 

18

Usuwanie suchych gałęzi zalegających na pasach przeciwpożarowych wzdłuż dróg publicznych oraz przy obiektach turystycznych

13,10 ha

Oddziały – 33a, c, h, j, 60g, 71kx, 161r, 200i, k, 1, m, n, p, t, 204c, 205a, b, 255g, 345a

 

19

Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym

1300 roboczogodzin

Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie –oddział 266d

 

20

Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną

5,91 ha

Oddziały – 2k, 9p, r, 18g, 19c, d, j, 54a, 78f, 183i, 204a, 214a, 215k, 305b

 

21

Wykonanie odstrzałów redukcyjnych ograniczających szkody w uprawach rolnych i leśnych, w przypadku dzika (Sus strofa), jelenia (Cervus elaphus), samy (Capreolus capreolus)), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

1. Jeleń (Cervus elaphus) – do 20 sztuk.

2. Dzik (Sus strofa) – do 120 sztuk.

3. Sarna (Capreolus capreolus) – do 50 sztuk

Obszary ochrony czynnej

 

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wycinanie drzew i krzewów oraz odrośli z wybranych fragmentów torfowisk i wrzosowisk w celu zachowania właściwego stanu siedliska oraz ograniczenie zarastania

103,99 ha

Oddziały – 22h, 26t, 37m, 71g, 96i, 97g, l, 98g, 99d, 100j, 135g, 137o, 147l, m, 201sx, 205y, 221Ab, Ai, 222rx, yx, fy, gy, 226k, 227f, 228j, 236d, 243m, 246g, 256j, 314i, 315m, 316g, m, 319c, 320b, 321b, 328b, c, f, j, 331f, 345b, g, 346a, g, k, 348a, 349a, 356a, f, j, k, l, 358a, 361b, 362c, 366ax, gx, mx, p, 367m, o, r, s

2

Koszenie oraz zebranie skoszonej biomasy lub wypas z obowiązkiem wykaszania niedojadów w celu odtworzenia lub zachowania właściwego stanu siedlisk łąkowych, szuwarowych, ziołoroślowych oraz muraw napiaskowych

1836,36ha

Oddziały – 8h, 13m, p, y, ax, cx-jx, 15ax, h, 21a, 22h, k, 23j, n, 24d, g, h, j, 25h, l, o, p, t, x, z, cx, 26f, k, t, 28f, 34z, kx, sx, 37c, k, z, ax, 38b, 39a, 40d, 41d, 42f, 43d, 44d, 45d, i, 46g, j, s, cx, gx, hx, kx, nx, px-sx, 47g, w, z, bx, gx, 48j, k, gx, mx, 49f, m, 50rx, wx, 52c, d, i, t, w, 66b, d, j, m, 67a, 68a, 70g, o, 71a, g, h, 72b, g, h, 73a, x, 74b, f, n, p, r, jx, 75f, g, 76b, g, i-k, 77r, 79j, 90c, k, mx, px, gy, iy, 91x, gx, 94b, 98d, g, 99d, 135g, o-r, 143n, o, 144s, y, 154g, 159c, f, k, 185p, 186n, o, 188g, ix, 201fx, h, p, 202b, f, h, 203f, 204o, 205b, 206f, 208j, k, cx, ix, rx, yx, dy, gy, iy, 210a, s, t, 215f, 216a, 219f, 221c, f, 221As, Asx, Axx, Aby, Ady, 222k, s, w, ax, fx, rx, tx, by, cy, 227b, 230b, h, k, m, 231b, j, o, 233bx, 234k, 238a, 241c, g, h, l, m, 242b, c, g, 246g, k, n, 247a, m, z, ox, 256l, p, x, ax, 261w, ox, 263w, 309z, cx, hx, ix, 310c, f, k, 311b, f-h, 312c, f, h, 313i-k, n, r, 314i, 316m, 318c, 329f, 331d, f, h, 332x, 333w, 334h, 335fx, 340d, 341a, b, h, i, 342b, c, g, h, n, x, 344a-d, f, g, 345b, f, g, l, m, o, 346d, g, i, k, n, 348a, 351b, f, 352d, h-l, o-xp, 353h, j, p, r, t, x-z, ax-fx, 354a, b, f-h, n, p, s, w-y, 355f, h, i, k-m, o, p, 356a-c, f, h, j, m, n, p, 357ty, 358a, b, j, 360b, i, 361b, d, l, m-o, t, w, y, z, kx, 362c, p, 363a, g, h, k, o, s-y, 364a, b, f-l, n, r, 365f, n, 366a, c, f-j, l, m, s, p, z, ax, gx jx-nx, rx–tx, xx, yx, 367a-d, g-i, l, n, o, r, s, x, gx, hx, kx, 368b, c, n, o, r-w, x, z, 370a, h, 371b-d, s,t

3

Ekstensywna uprawa lub koszenie gruntów ornych, w celu utrzymania tradycyjnej formy gospodarowania

333,91 ha

Oddziały – 47w, 48k, 50wx, 74n, 91dx, 135o, 143p, r, 146hy, 147ix, lx, 148p, z, 149cx, 159f, p, 202s, 205s, 221b, g, i, 221Am, Ap, 222cx, sx, wx, 241d, w, 242f, 309cx, fx, jx, 310a, d, g, 311a,d, 312d, g, 313s, 335kx, 340d, 341c, d, 342h, l, w, 345a, 346a, 356p, 357ix, 360j, 361w, 362m, 363a, 364t, 365a, 366p, ay, 367m, dx, lx, 368d, bx, 370b, c, g

4

Koszenie oraz zebranie i wywiezienie skoszonej biomasy, w celu zachowania właściwego stanu siedlisk torfowiskowych

1043,62 ha

Oddziały – 137b, 153c, 252 i, 253 h, 308d, l, o, r, 310l, 312j, 313t, 318c, 319c, 320b, 321b, 322b, 323a, 324b, 325a, 329c, 330b, 334c, 335b, 336b, 337b, 339b, 342m, 343a, f, 344a, 345m, 347a, 348a, f, j, k, 349a, d, f, g, i, 350a, 352d, 353a, d, 354a, 355a, 356a, 362c

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Spowolnienie odpływu i retencjonowanie wód miejscowych przez remont i konserwację istniejących grobli, mnichów, przetamowań i innych urządzeń poprawiających gospodarowanie wodą

Według potrzeb

Zlewnie:

1) jezior – Moszne, Karaśne, Długie, Łukie,

2) Torfowiska Orłowskiego,

3) Łąk Zienkowskich,

4) Bagna Staw,

5) Bagna Bubnów,

6) Durnego Bagna,

7) Cieku Olszowo,

8) Stawów Pieszowolskich,

9) Stawów Bruskich

2

Prowadzenie okresowego monitoringu ilościowego i jakościowego zasobów wodnych

Stałe punkty pomiarowe

Zlewnie:

1) jezior – Moszne, Karaśne, Długie, Łukie,

2) Torfowiska Orłowskiego,

3) Łąk Zienkowskich,

4) Bagna Staw,

5) Bagna Bubnów,

6) Durnego Bagna,

7) Cieku Olszowo,

8) Stawów Pieszowolskich,

9) Stawów Bruskich

3

Przebudowa struktury gatunkowej ichtiofauny:

1) selektywne odłowy gatunków obcych:

a) karaś srebrzysty (Carassius gibelio),

b) sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus),

c) amur biały (Ctenopharyngodon idella),

2) zarybianie:

Na powierzchni 297,50 ha

1. Jeziora – Łukie, Długie, Moszne.

2. Stawy Pieszowolskie.

3. Stawy Bruskie

 

a) szczupakiem (Esox lucius),

100 kg

 

 

b) karasiem pospolitym (Carassius carassius),

500kg

 

 

c) linem (Tinca tinca)

150kg

 

4

Ochrona ichtiofauny przed niekorzystnymi warunkami abiotycznymi – wiercenie przerębli w okresie zimowym w przypadku długo utrzymującej się pokrywy lodowej

Według potrzeb

4. Jeziora – Łukie, Długie, Moszne.

5. Stawy Pieszowolskie.

6. Stawy Bruskie

 

D. Inne, według specyfiki Parku

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

1. Bieżące remonty i konserwacja:

1) miejsc postojowych,

2) ogrodzeń,

3) miejsc odpoczynku,

4) wież widokowych,

5) zadaszeń,

6) pomostów pływających i kładek.

2. Uzupełnienie oznakowania

30 obiektów turystycznych

1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo –historyczna

2

Porządkowanie terenów udostępnionych dla turystyki i amatorskiego połowu ryb:

1) zbieranie i wywożenie odpadów,

2) wykaszanie, przycinanie oraz dosadzanie drzew i krzewów

4 ścieżki przyrodnicze, ścieżka rowerowa, 6 szlaków turystycznych i 12 stanowisk wędkarskich

1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo – historyczna.

4. Miejsca udostępnione do amatorskiego połowu ryb na terenie Parku

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i pododdziały oznaczone dużą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Poleskiego Parku Narodowego, skala 1:10 000, według stanu na dzień 01.01.2014 r. Mapa znajduje się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Urszulin.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin na obszarach ochrony czynnej

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1. Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra).

2. Buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium).

3. Kosaciec syberyjski (Iris sibirica).

4. Storczyk kukawka (Orchis militaria).

5. Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum).

6. Tłustosz pospolity dwubarwny (Pinguicula vulgaris L. subsp. Bicolor).

7. Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus).

8. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

9. Kruszczyk błotny (Epipactis palustris).

10. Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata).

11. Kukułka krwista żółtobiała (Dactylorhiza incarnata subsp. Ochroleuca).

12. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

13. Brzoza niska (Betula humilis Schrank).

14. Wierzba lapońska (Salix lapponum).

15. Wierzba borówkolistna (Salix myrtilloides).

16. Goździk pyszny (Dianthus superbus).

17. Gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-carolinum).

18. Goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe).

19. Goryczuszka błotna (Gentianella uliginosa.).

20. Goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarelle).

21. Lipiennik Loesela (Liparis loeselii).

22. Aldrowanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa).

23. Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora).

24. Lilia złotogłów (Lilium martagon).

25. Haczykowiec błyszczący (Hamatocaulis vernicosus).

26. Starodub łąkowy (Osterium palustre)

Ochrona stanowisk i monitoring populacji

1. Usuwanie gatunków podszytowych.

2. Wykaszanie roślinności hamującej wzrost gatunków chronionych.

3. Kontrola liczebności i rozmieszczenia

 

II. Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt na obszarach ochrony czynnej

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia )

Ochrona biotopu i gatunku

1. Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc z oprzędami gąsienic przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) na czarcikęsie łąkowym (Succisa pratensis).

2. Koszenie łąk z pozostawieniem oznakowanych płatów z czarcikęsem łąkowym

2

1. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis).

2. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)

Ochrona biotopu i gatunku

Utrzymanie dotychczasowego poziomu wód w rzekach i jeziorach oraz stanu uwilgotnienia siedlisk hydrogenicznych przez sterowanie odpływem na ciekach i rowach melioracyjnych obszaru zlewni

3

1. Sikory (Paridae).

2. Kowalik (Sitta europaea).

3. Pełzacz (Certhia familiaris).

4. Krętogłów (Jynx torquilla).

5. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca).

6. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus)

Poprawa warunków lęgowych

Czyszczenie istniejących budek lęgowych dla ptaków

4

Cietrzew (Tetrao tetrix)

Restytucja gatunku

1. Monitoring populacji.

2. Wykonanie odstrzałów redukcyjnych lisa
(Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides).

3. Wykup gruntów będących miejscami bytowania cietrzewia (Tetrao tetrix)

5

Żółw błotny (Emys orbicularis)

Ochrona gatunku i biotopu

1. Lokalizacja i ochrona gniazd przed drapieżnikami (osłony z siatki).

2. Zbieranie jaj z gniazd zagrożonych i zniszczonych.

3. Hodowla młodych osobników w okresie zimowym.

4. Ocena efektywności hodowli i wsiedlania młodych osobników.

5. Wykaszanie lub wypas oraz wycinanie zakrzaczeń i fragmentaryczna mineralizacja obszarów lęgowisk wraz z wywozem pozyskanej biomasy.

6. Koszenie i profilowanie skarp rowów w miejscach bytowania żółwia błotnego (Emys orbicularis) i wywóz pozyskanej biomasy.

7. Wykup gruntów – miejsc bytowania i lęgowisk żółwia błotnego (Emys orbicularis)

6

Bóbr (Castor fiber)

Ochrona gatunku

Ochrona tam bobrowych przed ingerencją ludzi, przez zamontowanie urządzeń do regulacji poziomu wody w ciekach Parku

7

1. Ptaki szponiaste (Acciptriformes).

2. Sowy (Strigiformes).

3. Bocian czarny (Ciconia nigra).

4. Kraska (Coracias garrulus).

5. Dudek (Upupa epops).

6. Gągoł (Bucephala clangula).

7. Puchacz (Bubo bubo).

8. Puszczyk mszarny (Strix nebulosd)

Monitoring oraz poprawa warunków lęgowych

1. Kontrola liczebności, rozmieszczenia i stanu zasiedlenia sztucznych gniazd (budek, koszy, platform) oraz ich naprawa i oczyszczanie.

2. Ochrona naturalnych, potencjalnych miejsc gniazdowania, w tym drzew z dziuplami.

3. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

8

Wybrane gatunki fauny:

1) strzebla błotna (Rhynchocypris percnurus),

2) piskorz (Misgurnus fossilis),

3) różanka pospolita (Rhodeus sericeus amarus),

4) kumak nizinny (Bombina bombina),

5) traszka grzebieniasta (Triturus cristatus),

6) ropucha paskówka (Bufo calamita)

7) żółw błotny (Emys orbicularis),

8) wodniczka (Acrocephalus paludicola),

9) dubelt (Gallinago media),

10) derkacz (Crex crex),

11) kropiatka (Porzana porzana),

12) cietrzew (Tetrao tetrix),

13) bąk (Botaurus stellaris),

14) bączek (Ixobrychus minutus),

15) zielonka (Porzana parva),

16) rybitwa:

a) rzeczna (Sterna hirundo),

b) białoskrzydła (Chlidonias leucopterus),

c) białowąsa (Chlidonias hybrida),

d) czarna (Chlidonias niger),

17) sowa błotna (Asio flammeus),

18) podgorzałka (Aythya nyroca),

19) bocian biały (Ciconia ciconia),

20) kuropatwa (Perdix perdix),

21) bielik (Haliaeetus albicilla),

22) bocian czarny (Ciconia nigra),

23) puchacz (Bubo bubo),

24) orlik krzykliwy (Clanga pomarina),

25) czapla biała (Egretta alba),

26) trzmielojad (Pernis apivorus),

27) błotniak stawowy (Circus aeruginosus),

28) błotniak zbożowy (Circus cyaneus),

29) błotniak łąkowy (Circus pygargus),

30) żuraw (Grus grus),

31) rycyk (Limosa limosa),

32) uszatka błotna (Asio flammeus),

33) zimorodek (Alcedo atthis),

34) dzięcioł czarny (Dryocopus martius),

35) dzięcioł zielonosiwy (Picus canus),

36) dzięcioł średni (Dendrocopos medius),

37) dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

38) muchołówka mała (Ficedula parva),

39) wydra (Lutra lutra),

40) bóbr (Castor fiber),

41) łoś (Alces alces),

42) jeleń (Cervus elaphus),

43) sarna (Capreolus capreolus),

44) dzik (Sus strofa),

45) zając (Lepus europaeus),

46) wilk (Canis lupus),

47) lis (Vulpes vulpes)

48) jenot (Nyctereutes procyonoides),

49) norka amerykańska (Neovision vision)

1. Monitoring populacji.

2. Poprawa warunków bytowania cennych gatunków rodzimych.

3. Ograniczanie liczebności gatunków zagrażających cennym gatunkom rodzimym

1. Kontrola i analiza liczebności, rozmieszczenia i zachowań populacji.

2. Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt

9

1. Dzik (Sus strofa).

2. Sarna (Capreolus capreolus).

3. Jeleń (Cervus elaphus)

1. Ograniczanie negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na populację.

2. Zmniejszanie niepożądanego oddziaływania dzika (Sus strofa) na agrocenozy

1. Wykładanie karmy i uzupełnianie mikroelementów w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierząt w okresie zalegania grubej pokrywy śnieżnej lub występowania silnych mrozów.

2. Wykładanie preparatu odstraszającego osobniki dzika (Sus strofa) z pól uprawnych

 

Załącznik 4. [WYKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WYKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ I KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 7c, 128a, b, j, 138b-i, 139a-y, 162d-j, 212g, h, 213h, i, 214l, 223h, i, 224a-d, 225a-d

116,56

2

Ochrona czynna

Oddziały – 2b-t, 3a-n, 4, 5a-d, h-s, 6, 7, 8b-kx, 9, 10, 11, 12a-j, l-s, 13a, c-h, i-z, ax-lx, 14d, g, j, l, s, y, bx-dx, gx, 15b-n, w-ax, 16a, f, j-n, r, 17a-h, j-cx, 18, 19, 20, 21 a-d, 22a, b, g, h, k, l, p-w, 23a-f, h-t, 24a, c-p, 25a, g, h, k-p, t-z, ax, cx-ix, kx, 26 f, g, k-n, p-t, y-ax, fx-ix, 27c, f, h, j, m o-s, x, z, ax, gx, kx, lx, nx, sx-wx, 28a-k, n, s, t, ax-dx, gx, hx, 29, 30a-o, 31a-f, h, j-l, n-p, 32b-dx, 33a-c, f, i-r, 34a-i r-lx, px-wx, 35, 36, 37a-i, k-m, r, s, t, x, y, z, ax-zx, 38a, b, d-r, 39a-f, 40a, c-g, 41a, c-k, 42b, d-j, 43b, d-g, 44b, d-g, 45b, d-i, 46a, g, j-o, s, x, bx, cx, fx-hx, jx-lx, nx, px-xx, 47a-c, g, h, m, p-w, z-cx, fx-hx, 48b, c, j-l, n, o, bx, cx, gx, mx, 49b, d, f, h-j, l, m, o, s, t, 50b, 1-r, y-ax, rx, sx, wx-yx, 51a-h, j, k, m-r, 52a-k, z, ax, bx, fx, hx, ix, 53f-l, n, o, ax, cx, dx, fx, 54a-m, w-hx, 55, 56, 57, 58, 59, 60b-n, 61a, h-l, r-w, 62, 63a, c-r, 64, 65a-i, k-m, 66, 67a-f, h, i k-m, o, s-bx, 68, 69a-g, i, 70a, d, g, h, m-r, 71a-d, g, h, k, l-n, w, y, ax, cx, ix, kx, 72b-i, r, x, 73a-i, w, x, 74b, f-i, m-r, t-z, dx-ox, 75a, f-i, 76b-l, n-t, 77a-d, g-w, 78, 79d, j, 80b-cx, 81, 82, 83a-g, k-o, r, t-z, 84a-m, 85b, d, h, k, p, r, 86b-p, 87b, c, i, j, n, r, w, z, ax, 88g-j, r, s, y-ax, fx, lx-rx, 89a, 90a-m, o-s, gy-ky, mx-tx, 91x-z, ax-rx, 92b-g, i, j, 93b-p, 94, 95a-k, 96, 97, 98, 99, 100b-m, 101b-k, 102b-y, 103b-h, 104, 105a, c-r, 106a-l, 107, 108, 109, 110, 111b-k, 112, 113m, n, 114a-m, 115d, g, h, l, n, o, p, s, w, 116f-h, j, k, n, p, t, 117, 118k-n, 119a-n, 120a-y, 121b, c, f, j, 122, 123, 124, 125k-s, 126a-c, f, h, i, l, m, 127a, b, d-k, 128c-i, k, 129, 130, 131, 132, 133, 134a-t, 135a-r, t, 136, 137a-p, 138a, 140 b, g, i, r-t, ax-cx, jx-mx, sx-xx, dy-gy, ly-py, wy-yy, oz, 141a-d, g-i, 142, 143a-r, 144b-o, r-t, z, y, kx, 145b-r, t-y, cx-fx, kx, wx, yx, 146a, g, j-n, s, w, y, dx, hy, 147k-m, cx-lx, nx-px, oy-xy, cz, dz, 148a-h, m-p, z, 149d-g, n-r, w, y, z, cx, fx, gx, 150c, f, k, l, s-x, kx-ox, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158a-j, l, o, s, 159a-h, j-l, o, p, s, t, x, y, hx, 160a-k, m, 161a-p, 162a-c, k-m, 163, 164, 165, 166, 167, 168b-i, 169b-g, 170b-h, k, s, 171c, f, i, k, p-t, ax-dx, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183a-c, f, h, i, k, m, n, p, r, t, 184a, b, d, f, h, j, m, p, s, w, y, ax, cx-gx, jx, mx, ox, sx, yx, ay-cy, 185, 186, 187d, k, l, n, w, cx-fx, 188b, g, j, m, o-r, w, z, bx, dx, gx, ix, jx, 189i-o, 190b, g-j, m, n, r-t, y, ix-tx, 191a-f, h-j, 192, 193, 194a,c-i, 195a-c, f-h, j-r, 196c-r, 197b, d, g, i, l, p, s, w, ax, cx, fx, ix, kx, mx, 198c, f, j, l, p, s, w, z, ax, dx, gx, ix, kx, lx, nx, px-sx, wx, yx-ay, cy, fy, hy, ky, oy, ry, wy, yy, az, 199b-r, 200b-n, p-bx, dx, 201g-i, n-p, x, bx-fx, mx, nx, px-tx, 202a, b, f, h, l, m, o, s, z, fx, ix, 203f, g, l-n, r, t, w, 204a-h, j-o, 205a-g, i, o-y, 206, 207a, 208 g-k, r-t, fx, gx, px, rx, yx, zx, ay-jy, 209, 210i, j, l, m, r-cx, 211a, d-o, 212a-f, 213a-g, 214a-k, 215, 216, 217, 218a-h, 219b, f-h, 220b, c, d, 221b-k, mx-zx, 221Aa-t, rx-dy, 222a-nx, px- gy, 223a-g, j-k, 224f-j, 226, 227, 228, 229, 230a-m, 231a-c, h, j-o, 232, 233a-c, r-z, ax-cx, 234, 235, 236, 237, 238a-h, j-n, 239, 240, 241c-fx, 242, 243, 244, 245, 246a-o, 247a-i, k-o, w-ax, fx-jx, ox-rx, 248c-g, 249, 250, 251ly-ny, cz-hz, 252, 253, 254, 255, 256f, g, i, j, l-p, t-x, ax, sx-by, ky-ty, 257c, f, i, l, n-p, t, x, y, gx-ix, rx-my, 258, 259a-c, ix-lx, 259Acx-gx, mx-ox, 260b, c, d-j, bx-lx, wx-dy, 261a-k, p-tx, xx, yx, 262h-k, p-t, ax-fx, ix, jx, mx-ox, yx-dy, xy-dz, 263a, t-ix, 264b, 265b-g, 266b, c, 302a-f, k-jx, 303b-r, 304, 305, 306, 307, 308, 309y-lx, 310, 311, 312b-j, 313i-t, 314b-k, 315b-n, 316b-n, 318b, c, 319b, c, 320a, b, 321a, b, 322a, b, 323a-b, 324a, b, 325a-b, 326a-f, 327a-g, 328a-c, f-j, 329a-g, 330, 331, 332l-r, x-z, 333n, w, x, 334a-h, 335a-g, fk-ox, 336a-f, 337, 338a-c, 339a-d, 340a-d, 341a-j, 342, 343, 344a-h, 345, 346a, c-r, 347a-h, w-y, 348, 349, 350a-d, 351a-j, 352, 353, 354, 355, 356, 357a-g, z-ix, ly-ty, 358, 359, 360, 361a-d, j-ix, kx, 362 b-h, l-p, x, z-cx, 363a-cx, 364, 365, 366a-x, z-ay, 367, 368a-z, bx, 369, 370a-k, p-s, 371b-t, 372, 373, 374

8 314,69

3

Ochrona krajobrazowa

Oddziały – 2a, 3o, 5f, g, 8a, 12k, 13b, 14a-c, f, h, i, k, m-r, t, w, x, z, ax, fx, hx-mx, 15a, o-t, 16b-d, g-i, o, p, 17i, 21f, 22c-f, i, j, m-o, x, 23g, 24b, 25b-f, i, j, r, s, bx, jx, lx, mx, 26a-d, h-j, o, w, x, bx-dx, 27a, b, d, g, i, k, l, n, t, w, y, bx-fx, hx-jx, mx, ox-rx, xx-cy, 28l, m, o-r, w-z, fx, 31g, i, m, 32a, 33d, g, h, 34j-p, mx-ox, 37j, n-p, w, 38c, 40b, 41b, 42a, c, 43a, c, 44a, c, 45a, c, 46b-d, f, h, i, p, r, t, w, y-ax, dx, ix, mx, ox, yx, zx, 47d, £, i-l, n, o, x, y, dx, 48a, d-i, m, p-z, ax, dx, fx, hx-lx, 49a, c, g, k, n, p, r, 50a, c-k, s-x, bx-px, tx, 51i, l, 52l-y, cx, dx, gx, 53a-d, m, p-z, bx, 54n-t, 60a, 61b-g, m-p, 63b, 65j, 67g, j, n, p, r, 69h, 70b, c, f, i-l, s, 71f, i, j, o-t, x, z, bx, dx-hx, jx, lx, 72a, j-p, s-w, y-ax, 73j-t, y, z, ax-fx, 74a, c, d, j-l, s, ax-cx, 75b-d, 76a, m, 77f, 79a-c, f-i, 80a, dx-ix, 83h-j, p, s, ax, 84n-w, 85a, c, f, g, i, j, l-o, s-ax, 86a, 87a, d-h, k-m, o, p, s, t, x, y, bx-jx, 88a-f, k-p, t-x, bx-dx, gx-kx, 89b-y, 90n, t-lx, wx-fy, 91a-w, 92a, h, 93a, 100a, 101a, 102a, 103a, 105b, 106m, n, 111a, 113a-l, 115a-c, f, i-k, m, r, t, x, 116a-d, i, l, m, o, r, s, 118a-j, o-r, 121a, d, g-i, 125a-j, 126d, g, j, k, n-p, 135s, w-ax, 140a, c-f, h, j-p, w-z, dx-ix, nx-rx, yx-cy, hy-ky, ry-ty, zy-nz, 141f, 143s-w, 144a, p, w, x, ax-jx, lx, 145a, s, z-bx, gx-jx, lx-tx, xx, zx-by, 146b-f, h, i, o-r, t, x, z-cx, fx-gy, iy, 147a-j, n-bx, mx, rx-ny, yy, zy, az, bz, fz, 148i-l, r, s-y, 149a-c, h-m, s, t, x, ax, bx, dx, 150a, b, d, g-j, m-r, y-jx, 158k, m, n, p, r, t, 159i, m, n, r, w, z-gx, ix, 160l, 161r, s, 168a, 169a, 170a, i, j, l-p, r, t, w, 171a, b, d, g, h, j, l, m-o, w-z, fx-hx, 183d, g, j, l, o, s, 184c, g, i, k, l, n, o, r, t, x, z, bx, hx, ix, kx, lx, nx, px, rx, tx-xx, zx, dy-iy, 187a-c, f-j, m, o-t, x-bx, 188a, c-f, h, i, k, l, n, s, t, x, y, ax, cx, fx, hx, 189a-h, p-w, 190a, c-f, k, l, o, p, w, x, z, ax-hx, 191g, 194b, 195d, i, 196a, b, 197a, c, f, h, j, k, m-o, r, t, x-z, bx, dx, gx, hx, jx, lx, 198a, b, d, g-i, k, m-o, r, t, x, y, bx, cx, fx, hx, jx, mx, ox, tx, xx, by, dy, gy, iy, jy, ly-ny, py, sy, ty, xy, zy, bz, 199a, 200a, o, cx, 201a-f, j-m, r-w, y-ax, gx-lx, ox, wx-yx, 202c, d, g, i-k, n, p, r, t-y, ax-dx, gx, hx, 203a-d, h-k, o, p, s, x, 204i, 205h, j-n, 208a-f, l-p, w-dx, hx-ox, sx-xx, 210a-h, k, n-p, 211b, c, 219a, c, d, 220a, 221a, l-lx, ay-my, 221Aw-px, fy-ly, 222ox, hy-lz, 231d-g, i, p-s, 233d-p, 238i, 241a, b, 246p-sx, 247j, p-t, bx-dx, kx-nx, 248a, b, 251a-ky, oy-bz, iz-pz, 256a-d, h, k, r, s, y, z, bx-rx, cy-jy, 257a,b, d, g, h, j, k, m, r, s, w, z-fx, jx-px, 259d-hx, mx-gz, 259Aa-bx, hx-lx, px, 260a, k-ax, mx-tx, fy-hy, iy-ty, 261l-o, wx, 262a-g, l-o, w-z, gx, hx, kx, lx, px-xx, fy-wy, 263b-s, 264a, 265a, 266a, d, 301a, 302g-j, 303a, 309a-x, 312a, 313a-h, 314a, 315a, 316a, 317, 318a, 319a, 328d, 329h-l, 332a-k, s-w, ax-dx, 333a-m, o-t, y, 334i, 335h-dx, 336g-i, 346b, 347i-t, 357h-y, jx-ky, wy-yy, 361f-i, jx, 362a, i-k, r-w, y, 363dx, 366y, 368ax, cx-yx, 370l-o, 371a

1 329,05

Razem

9760,30

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i pododdziały oznaczone dużą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Poleskiego Parku Narodowego, skala 1:10 000, według stanu na dzień 01.01.2014 r. Mapa znajduje się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Urszulin.

Załącznik 5. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIONYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIONYCH W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH ORAZ AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane dla celów naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

Cały teren Parku z wyłączeniem stref ochronnych ostoi, rozrodu lub regularnego przebywania rzadkich i chronionych gatunków zwierząt

10

 

II. Miejsca udostępniane dla celów edukacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny w Urszulinie, oddział 266d

70

2

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Starym Załuczu, oddział 264a

50

3

Plac z wieżą widokową przy Bagnie Staw w Wojciechowie, oddział 345a

30

4

Plac z wieżą widokową przy Bagnie Bubnów w Zastawiu, oddział 328f

30

5

Plac z zadaszeniem nad Jeziorem Łukie, oddział 25 5k

30

6

Plac z zadaszeniem w Łowiszowie, oddział 144p

100

7

Pozostały obszar ochrony czynnej

50

 

III. Miejsca udostępniane dla celów turystycznych i rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Pola wypoczynkowe – Babsk, Łomnica, Łowiszów, Pieszowola, oddziały – 200o, 161r, 144p,10n

30

2

Miejsca postoju pojazdów przy:

1) polach wypoczynkowych Babsk i Łomnica, oddziały – 200o, 161r,

2) wieżach widokowych przy Bagnie Staw w Wojciechowie i Bagnie Bubnów w Zastawiu, oddziały – 345a, 328f

30

3

Miejsca postoju pojazdów przy polach wypoczynkowych Łowiszów i Pieszowola, oddziały– 144p, 10n

100

4

Parking przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu, oddział 264a

100

 

IV. Miejsca udostępniane dla celów amatorskiego połowu ryb

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola, oddziały – 8s, z, dx, 10f, llh, l, m, 12n, 13r

15

2

Stawy w pobliżu miejscowości Stary Brus, oddziały – 35b, c, d, f, k, l, m, p, s, 36p, r, s, t

15

 

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą i pododdziały oznaczone dużą literą podano zgodnie z mapą ewidencyjną Poleskiego Parku Narodowego, skala 1:10 000, według stanu na dzień 01.01.2014 r. Mapa znajduje się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Urszulin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mKsiegowa.pl program księgowy

mKsiegowa.pl to program księgowy online dla spółek, stowarzyszeń i fundacji. Magazyn online. Efaktura.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »